1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja ADA

KRS 0000313847

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja ADA

KRS 0000313847

Prezent OPP

"Im bardziej poznaję ludzi, tym bardziej kocham zwierzęta"

Fundacja ADA zajmuje się niesieniem pomocy chorym, dzikim, osieroconym i bezdomnym zwierzętom. Każde potrzebujące zwierzę znajdzie u nas pomoc. Coraz większa liczba potrzebujących zwierząt wymusza na nas konieczność rozbudowy naszego Centrum Adopcyjnego w którym ratujemy psy i koty. W celu rozwiązania tego problemu ruszyliśmy z programem „Psia Wioska”, który ma na celu stworzenie profesjonalnego zaplecza gotowego do udzielenia pełnej opieki weterynaryjnej i behawiorystycznej psom wymagającym pomocy.

Wszystkie nasze ambitne plany mają przede wszystkim na celu stworzenie ośrodka, który zapewni pacjentom dojście do pełni sił oraz znalezienie odpowiedniego właściciela. Razem możemy zdziałać znacznie więcej w kierunku poprawy dobrostanu zwierząt i zmniejszeniu problemu znęcania się nad zwierzętami a także bezdomności. Przy każdej nadarzającej się okazji związanej z licznymi wypowiedziami w mediach oraz przy oprowadzaniu dziesiątek wycieczek gości z kraju jak i zza granicy po terenie naszego ośrodka, zawsze dbamy o edukację z zakresu bezdomności zwierząt domowych. Naszą misją jest kształtowanie właściwej postawy człowieka w stosunku do zwierząt oraz humanitarnego obchodzenia się z nimi. Dzięki środkom uzyskanym przy Państwa wsparciu możliwy będzie rozwój naszego Centrum, a co za tym idzie zwiększy się ilość udzielanej pomocy potrzebującym zwierzętom.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Umożliwi nam to stworzenie zaplecza do ratowania, leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt. Będziemy mogli nieść pomoc bezdomnym zwierzętom głównie psom skrzywdzonym przez los.

Każdego roku trafia do nas średnio 300 potrzebujących psów. Są to zwierzęta często bite, głodzone, katowane, z nielegalnych hodowli czy wypadków komunikacyjnych. Na naszą pomoc mogą liczyć bezdomne zwierzęta nie tylko z okolic województwa podkarpackiego, ale również z terenu całej Polski. Nie odmawiamy pomocy nawet najbardziej wymagającym przypadkom. Pomoc zwierzętom skazanym na największe cierpienie, a także leczenie przypadków z chorobami  trudnymi w diagnostyce oraz o niskim wskaźniku uleczalności traktujemy jako swoją największą życiową pasję oraz misję. W trakcie naszej wieloletniej pracy zawodowej udało nam się wyleczyć wiele osobników, poddać je koniecznej rehabilitacji oraz resocjalizacji dzięki czemu możliwe było znalezienie im nowych domów adopcyjnych lub wypuszczenie na wolność w przypadku zwierząt dzikich. Na przełomie ostatnich lat liczba trafiających do nas bezdomnych pacjentów systematycznie się powiększa, a nabyte przez nas doświadczenie i stale pogłębiana wiedza przekładają się na naszą coraz większą efektywność. Szybko stawiane trafne diagnozy wpływają na skracanie czasu leczenia oraz na znaczne zwiększenie szans przeżycia. Odpowiednie zaangażowanie i  współpraca zespołu lekarzy weterynarii, techników, opiekunów zwierząt i wolontariuszy skutkuje wysokim wskaźnikiem wyleczenia oraz znalezienia nowego, odpowiedniego domu dla bezdomnych zwierząt. Dzięki przekazanym środkom finansowym z 1,5% nasze działania objęły by większą ilość potrzebujących zwierząt.

Więcej o nas

Więcej o nas

Fundacja realizuje następujące cele:

Niesienie pomocy dzikim ptakom i ssakom, znajdującym się w stanie uniemożliwiającym im bezpieczne życie na wolności (chorym, okaleczonym, młodym pozbawionym opieki rodziców etc.) w zakresie leczenia, rehabilitacji i readaptacji do powrotu do życia na wolności lub zapewnienia im godnych warunków życia w niewoli.

Pomoc w zakresie transportu chorych zwierząt do Fundacji oraz po udanym leczeniu i rehabilitacji z Fundacji do miejsca właściwego dla danego gatunku.

Wspomaganie rzadkich oraz ginących gatunków ptaków przez kształtowanie dogodnych żerowisk, dokarmianie w okresach niedoboru pokarmu oraz zasilanie dziko żyjących populacji i re introdukcję osobnikami wyhodowanymi w warunkach sztucznej hodowli.

Niesienie pomocy bezdomnym i zdziczałym zwierzętom, rannym, zaniedbałym i chorym. Zaangażowanie się w zapobieganie niekontrolowanemu rozmnażaniu się tych zwierząt, zagrażającym w ten sposób naturalny ekosystem dzikich zwierząt.

Czynne angażowanie się w tworzenie różnych form ochrony miejsc przyrodniczo cennych, a w szczególności siedlisk cennych gatunków ptaków.

Działalność w zakresie oświaty i wychowania polegająca na kształtowaniu właściwej postawy człowieka w stosunku do zwierząt oraz humanitarnego obchodzenia się z nimi; szerzeniu wiedzy w społeczeństwie na temat ekologii, biologii i konieczności ochrony zwierząt oraz ich naturalnego środowiska jako dobra narodowego.

Tworzenia płaszczyzny dla współpracy z osobami i instytucjami z kraju i zza granicy, zainteresowanymi podobną problematyką. 

Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób dotkniętych bezrobociem i niepełnosprawnością.

Reintegracja społeczna polegająca m.in. na odbudowie i podtrzymywaniu umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej, pełnieniu ról społecznych w miejscu pracy oraz integracja zawodowa wyrażająca się w odbudowie i podtrzymywaniu zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.

Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności poprzez organizowanie i prowadzenie edukacji pro-zwierzęcej, pro-zwierzęcy lobbing, współpracę z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt.

Niesienie pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym, w szczególności poprzez leczenie, umieszczanie ich w schroniskach, udzielanie pomocy placówkom i osobom fizycznym służącym zwierzętom bezdomnym, działalność adopcyjną (znajdowanie zwierzętom nowych opiekunów).

Wszelkie działania w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt, w szczególności poprzez propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania populacji zwierząt oraz realizację programu strerylizacji i kastracji.

Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami.

Przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania okrucieństwa, przemocy i bestialstwa wobec zwierząt.

Kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec zwierząt domowych, gospodarskich i wolno żyjących.

Zapobieganie bezdomności zwierząt.

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom i ochrony zwierzętom wolnożyjącym.

Każdego roku trafia do nas średnio 300 potrzebujących psów. Są to zwierzęta często bite, głodzone, katowane, z nielegalnych hodowli czy wypadków komunikacyjnych. Na naszą pomoc mogą liczyć bezdomne zwierzęta nie tylko z okolic województwa podkarpackiego, ale również z terenu całej Polski. Nie odmawiamy pomocy nawet najbardziej wymagającym przypadkom. Pomoc zwierzętom skazanym na największe cierpienie, a także leczenie przypadków z chorobami  trudnymi w diagnostyce oraz o niskim wskaźniku uleczalności traktujemy jako swoją największą życiową pasję oraz misję. W trakcie naszej wieloletniej pracy zawodowej udało nam się wyleczyć wiele osobników, poddać je koniecznej rehabilitacji oraz resocjalizacji dzięki czemu możliwe było znalezienie im nowych domów adopcyjnych lub wypuszczenie na wolność w przypadku zwierząt dzikich. Na przełomie ostatnich lat liczba trafiających do nas bezdomnych pacjentów systematycznie się powiększa, a nabyte przez nas doświadczenie i stale pogłębiana wiedza przekładają się na naszą coraz większą efektywność. Szybko stawiane trafne diagnozy wpływają na skracanie czasu leczenie oraz na znaczne zwiększenie szans przeżycia. Odpowiednie zaangażowanie i  współpraca zespołu lekarzy weterynarii, techników, opiekunów zwierząt i wolontariuszy skutkuje wysokim wskaźnikiem wyleczenia oraz znalezienia nowego, odpowiedniego domu dla bezdomnych zwierząt. Dzięki przekazanym środkom finansowym nasze działania objęły by większą ilość potrzebujących zwierząt.

Przez ręce naszych lekarzy przeszło wiele cierpiących zwierząt. Forest – to jeden z wielu naszych pacjentów. Historia jego cierpienia ma początek w ludzkiej brutalności. Pies został znaleziony w lesie we wnykach. Wycieńczony, zagłodzony i umierający z bólu leżał w śniegu. Jego historia wstrząsnęła całą Polskę, ale także inne kraje. Amputacja dwóch łap, długotrwałe i kosztowne leczenie, wstawienie sztucznych protez oraz ciągła rehabilitacja poruszyła ludzi na całym świecie.

Niestety większość zwierząt trafiających pod naszą opiekę doznała krzywdy ze strony ludzi. Niska wykrywalność przestępstw związanych ze znęcaniem się nad zwierzętami, a także niska karalność powodują, że liczba naszych podopiecznych rośnie z roku na rok. Mamy chęci, wiedzę i  doświadczenie.Mamy również bezinteresownych wolontariuszy, niemniej nasze wszystkie działania pociągają za sobą olbrzymie koszty. Konieczność zapewnienia odpowiedniej opieki medycznej (leki, materiały chirurgiczne, środki opatrunkowe) oraz wyżywienia dla wszystkich zwierząt zamykają nam możliwości rozpoczęcia nowych inwestycji niezbędnych dla dalszego rozwoju[A2] . Koszty są ogromne i niestety przekraczają nasz skromny budżet. Większość kosztów generowanych przez naszych podopiecznych jest pokrywane ze środków pozyskiwanych od darczyńców.

Coraz większa liczba potrzebujących zwierząt wymusza na nas konieczność rozbudowy naszego Centrum Adopcyjnego. W celu rozwiązania tego problemu ruszyliśmy z programem „Psia Wioska”, który ma na celu stworzenie profesjonalnego zaplecza gotowego do udzielenia pełnej opieki weterynaryjnej i behawiorystycznej psom wymagającym pomocy. Zaplecze to składać się będzie ze specjalnie wybudowanych – ocieplonych i kompleksowo wyposażonych domków dla psów.  Ponadto specjalnie zaaranżowany wybieg w pozamiejskim terenie pozwoliłby psom na przebywanie na terenie otwartym, w warunkach kontrolowanych. Przetrzymywanie zwierząt w odpowiednio dostosowanych warunkach jest kluczem do pomyślnej rehabilitacji. Mamy już przygotowane projekty, kosztorysy i wyznaczony teren pod budowę. Jesteśmy na etapie poszukiwania sponsorów gotowych przyłączyć się do tego przedsięwzięcia.

Wszystkie nasze ambitne plany mają przede wszystkim na celu stworzenie ośrodka, który zapewni pacjentom dojście do pełni sił oraz znalezienie odpowiedniego właściciela. Razem możemy zdziałać znacznie więcej w kierunku poprawy dobrostanu zwierząt i zmniejszeniu problemu znęcania się nad zwierzętami a także bezdomności. Przy każdej nadarzającej się okazji związanej z licznymi wypowiedziami w mediach oraz przy oprowadzaniu dziesiątek wycieczek gości z kraju jak i zza granicy po terenie naszego ośrodka, zawsze dbamy o edukację z zakresu bezdomności zwierząt domowych. Naszą misją jest kształtowanie właściwej postawy człowieka w stosunku do zwierząt oraz humanitarnego obchodzenia się z nimi. Dzięki środkom uzyskanym przy Państwa wsparciu możliwy będzie rozwój naszego Centrum, a co za tym idzie zwiększy się ilość udzielanej pomocy potrzebującym zwierzętom.

Fundacja realizuje swoje cele i działania poprzez:

 Przyjmowanie dzikich zwierząt do ośrodka oraz zapewnienie im leczenia i rehabilitacji potrzebnej do powrotu na wolność.

Zakup sprzętu niezbędnego do niesienia pomocy dzikim zwierzętom.

Działalność edukacyjną, szkoleniową, wydawniczą i badawczą.

Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

Prowadzenie działalności propagandowej.

Organizowanie spotkań środowiskowych, seminariów i konferencji naukowych.

Wydawanie nieodpłatnych prospektów.

Gromadzenie środków finansowych, zasobów materialnych na rzecz Fundacji.

Tworzenie, prowadzenie oraz utrzymywanie schronisk dla bezdomnych zwierząt we współpracy z właściwymi organami samorządu terytorialnego.

Prowadzenie hoteli, ośrodków dla zwierząt oraz podejmowanie innych działań mających na celu zapobieganie i zwalczanie bezdomności zwierząt.

Umieszczanie porzuconych, krzywdzonych i potrzebujących pomocy zwierząt w schroniskach, hotelach i ośrodkach prowadzonych przez inne podmioty.

Prowadzenie działalności adopcyjnej zwierząt poprzez wyszukiwanie dla nich opiekunów.

Wdrażanie, propagowanie i promocja programu antykoncepcji, sterylizacji i kastracji.

Zwalczanie wszelkich form znęcania się nad zwierzętami poprzez współpracę z Policją, Strażą Miejską, Inspekcją Weterynaryjną oraz innymi organizacjami, w celu ujawniania i ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń przeciwko zwierzętom.

Organizowanie i finansowanie kursów edukacyjnych, warsztatów i spotkań dla ludności w zakresie potrzeb zwierząt i rozwoju idei ich humanitarnego traktowania.

Organizowanie i finansowanie konferencji i sympozjów naukowych poświęconych idei humanitarnego stosunku do zwierząt.

Współpracę z organizacjami i instytucjami zajmującymi się ochroną zwierząt, w tym zagranicznymi i międzynarodowymi.

Współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu, osobistościami życia publicznego, organizacjami pozarządowymi w celu propagowania humanitarnego stosunku do zwierząt, wskazywania ich potrzeb oraz w celu eliminacji wszelkich form okrucieństwa wobec zwierząt.

Dożywianie i leczenie zwierząt.

Opracowanie i wdrażanie programu identyfikacji zwierząt w celu otoczenia ich ochroną i opieką.

Występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania lub zmiany przepisów dotyczących praw zwierząt oraz aktywne uczestnictwo w procesie tworzenia aktów prawnych w tym zakresie.

Upowszechnianie wiedzy o problemach związanych z niehumanitarnym traktowaniem zwierząt poprzez wydawanie i kolportaż ulotek oraz plakatów, przekazywanie informacji za pośrednictwem radia i telewizji oraz publiczne pokazy filmowe.

Prowadzenie punktów informacyjnych w zakresie możliwości adopcji i identyfikacji zwierząt,  umieszczanie zwierząt w domach tymczasowych, a także możliwości otrzymania dla nich innej    pomocy.

Dofinansowywanie działalności wydawniczej poświęconej propagowaniu idei humanitarnego stosunku do zwierząt.

Prowadzenie akcji charytatywnych na rzecz bezdomnych i krzywdzonych zwierząt w kraju i za granicą.

Promowanie i organizowanie wolontariatu.

Prowadzenie nieodpłatnej zbiórki surowców wtórnych.

Przyznawanie nagród, odznak, medali honorowych i wyróżnień osobom fizycznym i prawnym za działalność na rzecz humanitarnego stosunku do zwierząt.

Pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Prawa zwierząt
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000313847
 • Konto:27 1500 1634 1216 3005 4390 0000
 • Adres:ul. Zamoyskiego 15, 37-700 Przemyśl
 • WWW:https://fundacja-ada.org.pl/
 • E-mail:kontakt@fundacja-ada.pl
 • Telefon:16 678 7168

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Fundacja ADA” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Fundacja ADA

KRS 0000313847

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00