1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie Twoja Sprawa
  KRS 0000319230

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Chroni dzieci przed łatwym dostępem do pornografii.Dba o dobre obyczaje w mediach/reklamie

Stowarzyszenie Twoja Sprawa prowadzi działalność w trzech obszarach:

1. Zajmujemy się ochroną dzieci i młodzieży przed niekontrolowanym i zbyt łatwym dostępem do pornografii. Chcemy ustrzec małoletnich przed pornobiznesem, którego nie akceptujemy w głównym nurcie kultury. W ramach tych działań prowadzimy portal www.opornografii.pl, organizujemy konferencje, akcje edukacyjne, kampanie, jak również szkolimy rodziców, aby potrafili rozmawiać ze swoimi dziećmi o problemie pornografii.

2. Podejmujemy działania eliminujące z przestrzeni publicznej wszelkie przejawy obsceniczności, seksualizacji i uprzedmiotowienia kobiet, wulgarności oraz szeroko rozumianego naruszenia dobrych obyczajów w reklamie i mediach. Realizujemy to edukując i popularyzując aktualne badania naukowe na temat szkodliwego wpływu seksualizacji na dzieci i młodzież. Organizujemy też akcje konsumenckie, umożliwiając rodzicom i wszystkim innym osobom wyrażenie opinii na temat reklam i innych przekazów obecnych w przestrzeni publicznej.

3. Prowadzimy działania chroniące interesy przedsiębiorców w całej Polsce, którym zależy na tym, aby reklamy i działania marketingowe podmiotów gospodarczych nie naruszały obowiązujących w Polsce przepisów z dziedziny reklamy. W tym celu podejmujemy m.in. działania prawne jako krajowa organizacja, której celem statutowym jest ochrona interesu przedsiębiorców.

Jak wykorzystamy 1%

 • Ochrona dzieci przed pornografią i doprowadzenie do zmian systemowych, sprzyjających lepszej ochronie dzieci w tym obszarze
 • Reagowanie na obsceniczność, wulgarność, seksualizację i chamstwo w mediach i reklamie
 • Szkolenie rodziców w zakresie ochrony dzieci przed zbyt łatwym dostępem do pornografii
 • Funkcjonowanie specjalistycznego portalu www.opornografii.pl
 • Regularne reagowanie na praktyki przedsiębiorców naruszających dobre obyczaje
 • Bieżąca działalność statutowa Stowarzyszenia

Więcej o nas

Stowarzyszenie Twoja Sprawa powstało w 2008 roku jako inicjatywa grupy rodziców. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Zostało zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 319230 w dniu 8 grudnia 2008 roku. Już wcześniej jednak członkowie Stowarzyszenia i osoby z nim związane włączali się w różne inicjatywy obywatelskie mające na celu sprzeciwianie się niektórym przekazom w przestrzeni publicznej, które naruszają interesy konsumentów, w szczególności poprzez rozpowszechnianie reklam i innych przekazów w przestrzeni publicznej szkodliwych dla dzieci i młodzieży oraz w inny sposób godzące w dobre obyczaje. W chwili obecnej Stowarzyszenie posiada status organizacji konsumenckiej - mobilizuje konsumentów do aktywnego działania w sferze przeciwdziałania praktykom przedsiębiorców, naruszających dobre obyczaje.

Jednym z głównych celów działania Stowarzyszenia Twoja Sprawa pozostaje ochrona dzieci przed pornografią i doprowadzenie do zmian systemowych, sprzyjających lepszej ochronie dzieci w tym obszarze.

Jakie wartości nam przyświecają?

Od samego początku istnienia Stowarzyszenia Twoja Sprawa wierzymy, że ogromną wartością społeczną jest wspólne działanie wielu osób, które niekoniecznie dzielą te same poglądy polityczne czy światopogląd. Nasze doświadczenie pokazuje bowiem, że można zapraszać do naszych projektów różne środowiska. Uważamy to za bardzo ważne, szczególnie w przypadku dyskusji nad wprowadzaniem systemowych zmian, chroniących dzieci przed zbyt łatwym dostępem do pornografii. Najbardziej zaawansowane projekty w tej dziedzinie zostały wdrożone w Wielkiej Brytanii. W debatę dotyczącą ochrony dzieci zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii włączają się politycy, urzędnicy, organizacje pozarządowe oraz przedstawiciele biznesu, jednak wyniki tych rozmów różnią się między sobą diametralnie. W Wielkiej Brytanii doszło do istotnych inicjatyw samoregulacyjnych po stronie biznesu, konstruktywnej dyskusji z rządem oraz do wdrażania przepisów rangi ustawowej, do których obecnie dostosowuje się nawet przemysł pornograficzny. Istnieje tam konsensus polityczny największych partii, że interes dzieci jest priorytetem. W Polsce dyskusji merytorycznej jest mało i zazwyczaj strony debaty okopują się na z góry ustalonych pozycjach, nie chcąc iść na żadne ustępstwa. W konsekwencji komplikacje i złożoność tematu hamują wszelkie działania systemowe. Stowarzyszenie Twoja Sprawa ma ambicję zmienić to podejście.

Nasze najważniejsze osiągnięcia:

Zorganizowaliśmy blisko 100 akcji konsumenckich, w ramach których konsumenci aktywnie reagowali na reklamy i praktyki niezgodne z dobrymi obyczajami. Baza współpracujących z nami konsumentów to ponad 22.000 osób.

Składamy regularnie skargi do Rady Reklamy i wygrywamy ponad 90% spraw, co powoduje, że reklamy zakwestionowane przez nas nie są upubliczniane i znikają z rynku. Niektóre akcje kończyły się nawet pilnym usuwaniem reklam z billboardów. Nasze doświadczenie pokazuje, że firmy, z którymi wygrywamy sprawy przed Radą Reklamy prawie nigdy nie wracają do podobnych praktyk reklamowych.

Wygraliśmy pierwszy w Polsce proces z reklamodawcą, który naruszył dobre obyczaje w reklamie uprzedmiotawiającej kobiety. Nikt nigdy takiego pozwu wcześniej nie złożył. Reklamodawca został zobowiązany do zapłaty kwoty 60.000 zł. na rzecz jednej z fundacji, zajmującej się dziećmi polonijnymi oraz do opublikowania przeprosin. W perspektywie składania kolejnych pozwów przez Stowarzyszenie Twoja Sprawa, naruszenia dobrych obyczajów w reklamie stają się dla przedsiębiorców bardziej ryzykowne.

Spowodowaliśmy usunięcie z tzw. TV-guidów (tygodników z programem telewizyjnym) reklam filmów pornograficznych na telefony komórkowe, które umożliwiały anonimowe kupowanie pornografii przez dzieci. Reklamy te były publikowane przez wiele lat na ostatnich stronach magazynów, których nakład wynosił kilka milionów egzemplarzy tygodniowo. Choć praktyka taka trwała latami, wystarczyły trzy godziny naszej akcji konsumenckiej, aby międzynarodowy koncern medialny zaprzestał tego typu praktyk.

Dzięki naszym działaniom wprowadzono do polskiego kodeksu karnego zakaz reklamy i promocji pornografii, dzięki czemu zatamowano „wyjście” przemysłu pornograficznego na reklamy wielkopowierzchniowe polskich miast (co miało miejsce jeszcze w 2013 roku). Jest to jedno z naszych największych osiągnięć, gdyż skutecznie zablokowało agresywne praktyki reklamowe przemysłu pornograficznego.

Doprowadziliśmy do ucywilizowania ekspozycji pism pornograficznych w sieci kiosków RUCH. Obecnie nie zdarzają się już w praktyce wulgarne wystawy pism pornograficznych w witrynach kiosków. Kiedyś była to powszechna praktyka. Interweniowaliśmy wielokrotnie, z dobrym skutkiem, na niewłaściwe ekspozycje prasy pornograficznej na stacjach benzynowych.

Zorganizowaliśmy trzy międzynarodowe konferencje naukowe – w tym dwie w Sejmie RP. Pierwszą na temat seksualizacji kobiet i dziewcząt w reklamie. Drugą na temat rozwojowych i społecznych konsekwencji pornografii. Trzecia – poruszyła temat masowej konsumpcji pornografii przez dzieci jako istotnego problemu społecznego.

Materiały i wystąpienia z tych konferencji okazały się bardzo ważne w debacie o szkodliwości pornografii i są obecnie punktem odniesienia w dyskusji publicznej.

Między innymi dzięki naszym staraniom, w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 po raz pierwszy problem uzależnienia od pornografii dzieci i młodzieży został dostrzeżony oficjalnie jako problem zdrowia publicznego.

Prowadzimy szkolenia dla rodziców „Jak chronić swoje dziecko przed pornografią?”, w których wzięło udział już blisko 2000 rodziców i które są bardzo dobrze oceniane przez uczestników. Około 90% rodziców po naszych szkoleniach deklaruje, że uzyskało na nich wystarczającą wiedzę oraz inspirację, zapewniając, że dzięki nim porozmawia ze swoim dzieckiem o pornografii. Jest to dla nas powodem do dumy, gdyż oznacza coraz większą liczbę rodzin świadomych i gotowych do ochrony swoich dzieci.

W 2017 roku opublikowaliśmy raport podsumowujący międzynarodowe artykuły i badania naukowe na temat negatywnych konsekwencji pornografii w kontekście ochrony dzieci i młodzieży.

Nasza działalność jest śledzona przez agencje reklamowe, które obecnie biorą pod uwagę Stowarzyszenie Twoja Sprawa jako podmiot, który będzie reagował na reklamy naruszające dobre obyczaje.

Stworzyliśmy specjalistyczny portal www.opornografii.pl, dla tych, który ma za zadanie dostarczać wiedzę na temat ochrony dzieci przed pornografią dla różnych grup: rodziców, wychowawców, nauczycieli, lekarzy, terapeutów, policjantów, prokuratorów i urzędników. Portal ma się stać najważniejszym miejscem w polskim internecie, które kompleksowo i systemowo wspiera proces ochrony dzieci. Na portalu utworzyliśmy forum dla lekarzy i terapeutów, na którym mogą oni dzielić się wiedzą i doświadczeniem związanymi z pomocą osobom, których dotknął problem nałogowego oglądania pornografii.

Po naszej trzeciej konferencji, która odbyła się 21 listopada 2018 r., a nad którą patronat sprawowali Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Instytut Wymiaru Sprawiedliwości powstał specjalny zespół roboczy, który zajmuje się analizą możliwości wprowadzenia zmian systemowych chroniących dzieci. W pracach zespołu uczestniczą: Rzecznik Praw Obywatelskich, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, jak również organizacje branżowe oraz te, które zajmują się ochroną praw dzieci i rodzin.


 • Obszar działalności:Pozostałe
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000319230
 • Konto:75 194 0 10 76 3 066 5428 000 0 00 00
 • Adres:Al. Niepodległości 245/74
 • WWW:www.twojasprawa.org.pl
 • E-mail:biuro@twojasprawa.org.pl
 • Telefon:224681567 • Formularze PIT 2018/2019 dla
  Stowarzyszenie Twoja Sprawa

  KRS 0000319230

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie Twoja Sprawa

 • Chroni dzieci przed łatwym dostępem do pornografii.Dba o dobre obyczaje w mediach/reklamie

  Stowarzyszenie Twoja Sprawa prowadzi działalność w trzech obszarach:

  1. Zajmujemy się ochroną dzieci i młodzieży przed niekontrolowanym i zbyt łatwym dostępem do pornografii. Chcemy ustrzec małoletnich przed pornobiznesem, którego nie akceptujemy w głównym nurcie kultury. W ramach tych działań prowadzimy portal www.opornografii.pl, organizujemy konferencje, akcje edukacyjne, kampanie, jak również szkolimy rodziców, aby potrafili rozmawiać ze swoimi dziećmi o problemie pornografii.

  2. Podejmujemy działania eliminujące z przestrzeni publicznej wszelkie przejawy obsceniczności, seksualizacji i uprzedmiotowienia kobiet, wulgarności oraz szeroko rozumianego naruszenia dobrych obyczajów w reklamie i mediach. Realizujemy to edukując i popularyzując aktualne badania naukowe na temat szkodliwego wpływu seksualizacji na dzieci i młodzież. Organizujemy też akcje konsumenckie, umożliwiając rodzicom i wszystkim innym osobom wyrażenie opinii na temat reklam i innych przekazów obecnych w przestrzeni publicznej.

  3. Prowadzimy działania chroniące interesy przedsiębiorców w całej Polsce, którym zależy na tym, aby reklamy i działania marketingowe podmiotów gospodarczych nie naruszały obowiązujących w Polsce przepisów z dziedziny reklamy. W tym celu podejmujemy m.in. działania prawne jako krajowa organizacja, której celem statutowym jest ochrona interesu przedsiębiorców.

 • Jak wykorzystamy 1%

  • Ochrona dzieci przed pornografią i doprowadzenie do zmian systemowych, sprzyjających lepszej ochronie dzieci w tym obszarze
  • Reagowanie na obsceniczność, wulgarność, seksualizację i chamstwo w mediach i reklamie
  • Szkolenie rodziców w zakresie ochrony dzieci przed zbyt łatwym dostępem do pornografii
  • Funkcjonowanie specjalistycznego portalu www.opornografii.pl
  • Regularne reagowanie na praktyki przedsiębiorców naruszających dobre obyczaje
  • Bieżąca działalność statutowa Stowarzyszenia
 • Więcej o nas

  Stowarzyszenie Twoja Sprawa powstało w 2008 roku jako inicjatywa grupy rodziców. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Zostało zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 319230 w dniu 8 grudnia 2008 roku. Już wcześniej jednak członkowie Stowarzyszenia i osoby z nim związane włączali się w różne inicjatywy obywatelskie mające na celu sprzeciwianie się niektórym przekazom w przestrzeni publicznej, które naruszają interesy konsumentów, w szczególności poprzez rozpowszechnianie reklam i innych przekazów w przestrzeni publicznej szkodliwych dla dzieci i młodzieży oraz w inny sposób godzące w dobre obyczaje. W chwili obecnej Stowarzyszenie posiada status organizacji konsumenckiej - mobilizuje konsumentów do aktywnego działania w sferze przeciwdziałania praktykom przedsiębiorców, naruszających dobre obyczaje.

  Jednym z głównych celów działania Stowarzyszenia Twoja Sprawa pozostaje ochrona dzieci przed pornografią i doprowadzenie do zmian systemowych, sprzyjających lepszej ochronie dzieci w tym obszarze.

  Jakie wartości nam przyświecają?

  Od samego początku istnienia Stowarzyszenia Twoja Sprawa wierzymy, że ogromną wartością społeczną jest wspólne działanie wielu osób, które niekoniecznie dzielą te same poglądy polityczne czy światopogląd. Nasze doświadczenie pokazuje bowiem, że można zapraszać do naszych projektów różne środowiska. Uważamy to za bardzo ważne, szczególnie w przypadku dyskusji nad wprowadzaniem systemowych zmian, chroniących dzieci przed zbyt łatwym dostępem do pornografii. Najbardziej zaawansowane projekty w tej dziedzinie zostały wdrożone w Wielkiej Brytanii. W debatę dotyczącą ochrony dzieci zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii włączają się politycy, urzędnicy, organizacje pozarządowe oraz przedstawiciele biznesu, jednak wyniki tych rozmów różnią się między sobą diametralnie. W Wielkiej Brytanii doszło do istotnych inicjatyw samoregulacyjnych po stronie biznesu, konstruktywnej dyskusji z rządem oraz do wdrażania przepisów rangi ustawowej, do których obecnie dostosowuje się nawet przemysł pornograficzny. Istnieje tam konsensus polityczny największych partii, że interes dzieci jest priorytetem. W Polsce dyskusji merytorycznej jest mało i zazwyczaj strony debaty okopują się na z góry ustalonych pozycjach, nie chcąc iść na żadne ustępstwa. W konsekwencji komplikacje i złożoność tematu hamują wszelkie działania systemowe. Stowarzyszenie Twoja Sprawa ma ambicję zmienić to podejście.

  Nasze najważniejsze osiągnięcia:

  Zorganizowaliśmy blisko 100 akcji konsumenckich, w ramach których konsumenci aktywnie reagowali na reklamy i praktyki niezgodne z dobrymi obyczajami. Baza współpracujących z nami konsumentów to ponad 22.000 osób.

  Składamy regularnie skargi do Rady Reklamy i wygrywamy ponad 90% spraw, co powoduje, że reklamy zakwestionowane przez nas nie są upubliczniane i znikają z rynku. Niektóre akcje kończyły się nawet pilnym usuwaniem reklam z billboardów. Nasze doświadczenie pokazuje, że firmy, z którymi wygrywamy sprawy przed Radą Reklamy prawie nigdy nie wracają do podobnych praktyk reklamowych.

  Wygraliśmy pierwszy w Polsce proces z reklamodawcą, który naruszył dobre obyczaje w reklamie uprzedmiotawiającej kobiety. Nikt nigdy takiego pozwu wcześniej nie złożył. Reklamodawca został zobowiązany do zapłaty kwoty 60.000 zł. na rzecz jednej z fundacji, zajmującej się dziećmi polonijnymi oraz do opublikowania przeprosin. W perspektywie składania kolejnych pozwów przez Stowarzyszenie Twoja Sprawa, naruszenia dobrych obyczajów w reklamie stają się dla przedsiębiorców bardziej ryzykowne.

  Spowodowaliśmy usunięcie z tzw. TV-guidów (tygodników z programem telewizyjnym) reklam filmów pornograficznych na telefony komórkowe, które umożliwiały anonimowe kupowanie pornografii przez dzieci. Reklamy te były publikowane przez wiele lat na ostatnich stronach magazynów, których nakład wynosił kilka milionów egzemplarzy tygodniowo. Choć praktyka taka trwała latami, wystarczyły trzy godziny naszej akcji konsumenckiej, aby międzynarodowy koncern medialny zaprzestał tego typu praktyk.

  Dzięki naszym działaniom wprowadzono do polskiego kodeksu karnego zakaz reklamy i promocji pornografii, dzięki czemu zatamowano „wyjście” przemysłu pornograficznego na reklamy wielkopowierzchniowe polskich miast (co miało miejsce jeszcze w 2013 roku). Jest to jedno z naszych największych osiągnięć, gdyż skutecznie zablokowało agresywne praktyki reklamowe przemysłu pornograficznego.

  Doprowadziliśmy do ucywilizowania ekspozycji pism pornograficznych w sieci kiosków RUCH. Obecnie nie zdarzają się już w praktyce wulgarne wystawy pism pornograficznych w witrynach kiosków. Kiedyś była to powszechna praktyka. Interweniowaliśmy wielokrotnie, z dobrym skutkiem, na niewłaściwe ekspozycje prasy pornograficznej na stacjach benzynowych.

  Zorganizowaliśmy trzy międzynarodowe konferencje naukowe – w tym dwie w Sejmie RP. Pierwszą na temat seksualizacji kobiet i dziewcząt w reklamie. Drugą na temat rozwojowych i społecznych konsekwencji pornografii. Trzecia – poruszyła temat masowej konsumpcji pornografii przez dzieci jako istotnego problemu społecznego.

  Materiały i wystąpienia z tych konferencji okazały się bardzo ważne w debacie o szkodliwości pornografii i są obecnie punktem odniesienia w dyskusji publicznej.

  Między innymi dzięki naszym staraniom, w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 po raz pierwszy problem uzależnienia od pornografii dzieci i młodzieży został dostrzeżony oficjalnie jako problem zdrowia publicznego.

  Prowadzimy szkolenia dla rodziców „Jak chronić swoje dziecko przed pornografią?”, w których wzięło udział już blisko 2000 rodziców i które są bardzo dobrze oceniane przez uczestników. Około 90% rodziców po naszych szkoleniach deklaruje, że uzyskało na nich wystarczającą wiedzę oraz inspirację, zapewniając, że dzięki nim porozmawia ze swoim dzieckiem o pornografii. Jest to dla nas powodem do dumy, gdyż oznacza coraz większą liczbę rodzin świadomych i gotowych do ochrony swoich dzieci.

  W 2017 roku opublikowaliśmy raport podsumowujący międzynarodowe artykuły i badania naukowe na temat negatywnych konsekwencji pornografii w kontekście ochrony dzieci i młodzieży.

  Nasza działalność jest śledzona przez agencje reklamowe, które obecnie biorą pod uwagę Stowarzyszenie Twoja Sprawa jako podmiot, który będzie reagował na reklamy naruszające dobre obyczaje.

  Stworzyliśmy specjalistyczny portal www.opornografii.pl, dla tych, który ma za zadanie dostarczać wiedzę na temat ochrony dzieci przed pornografią dla różnych grup: rodziców, wychowawców, nauczycieli, lekarzy, terapeutów, policjantów, prokuratorów i urzędników. Portal ma się stać najważniejszym miejscem w polskim internecie, które kompleksowo i systemowo wspiera proces ochrony dzieci. Na portalu utworzyliśmy forum dla lekarzy i terapeutów, na którym mogą oni dzielić się wiedzą i doświadczeniem związanymi z pomocą osobom, których dotknął problem nałogowego oglądania pornografii.

  Po naszej trzeciej konferencji, która odbyła się 21 listopada 2018 r., a nad którą patronat sprawowali Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Instytut Wymiaru Sprawiedliwości powstał specjalny zespół roboczy, który zajmuje się analizą możliwości wprowadzenia zmian systemowych chroniących dzieci. W pracach zespołu uczestniczą: Rzecznik Praw Obywatelskich, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, jak również organizacje branżowe oraz te, które zajmują się ochroną praw dzieci i rodzin.

 • Obszar działalności:Pozostałe
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000319230
 • Konto:75 194 0 10 76 3 066 5428 000 0 00 00
 • Adres:Al. Niepodległości 245/74
 • WWW:www.twojasprawa.org.pl
 • E-mail:biuro@twojasprawa.org.pl
 • Telefon:224681567
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00