1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

KASZUBSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWO KULTURALNE

KRS 0000322094

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

KASZUBSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWO KULTURALNE

KRS 0000322094

Prezent OPP

SPORT I KULTURĘ POZNAJEMY W DZIECIŃSTWIE

Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób, które swoim działaniem chcą przyczynić się do upowszechniania działań na rzecz szeroko rozumianej popularyzacji uprawiania sportu, rekreacji, promowania zdrowego stylu życia, prowadzenia działalności kulturalnej, wspierania działalności charytatywnej i wolontariatu, a także inicjowania działań społecznych w zakresie ochrony środowiska na rzecz swoich członków jak i społeczności lokalnej oraz realizacji pozostałych celów statutowych Stowarzyszenia.

Powstałe w 2009 roku Stowarzyszenie Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne z siedzibą w Luzinie organizuje i współorganizuje ponad 120 imprez sportowo-rekreacyjnych. Ponadto we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie prowadzimy w klubie KTS-K GOSRiT Luzino 6 sekcji sportowych. Stowarzyszenie jest członkiem: Ludowych Zespołów Sportowych, Pomorskiego ZPN, Polskiego Związku Kickboxingu, Polskiego Związku Tenisa Stołowego, Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Twój 1 % wspiera pasje Twojego dziecka.

Dzięki ubiegłorocznym wpłatom mogliśmy m in. dofinansować wyjazdy na obozy sportowe, rehabilitację młodym sportowcom oraz zakupić dodatkowy sprzęt sportowy.

Warto dodać, że we wszystkich sekcjach naszego klubu szkolimy ponad 500 dzieci i 200 dorosłych oraz organizujemy ponad 100 imprez sportowych. Ponadto prowadzimy szeroką działalność społeczną w tym m in.: Bank Żywności, Świetlicę Środowiskową, grupy sportowo – profilaktyczne, Aktywizację społeczno – zawodową.

Zostaw swój 1 % w Luzinie, wspieraj to co lokalne. Dołącz do nas!!!

Więcej o nas

Więcej o nas

Powstałe w 2009 roku Stowarzyszenie Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne z siedzibą w Luzinie organizuje i współorganizuje ponad 120 imprez sportowo-rekreacyjnych.

Najważniejsze z nich to:

Cykl Ogólnopolskich Turniejów Kaszub Cup  https://www.facebook.com/kaszubcup/

Turniej im. Marszałka Macieja Płażyńskiego Nadzieje Polskiej Piłki  

Luzińska Liga Halowa  https://www.facebook.com/LLH201819/

Luzińska Liga Sołecka https://www.facebook.com/Liga-so%C5%82ecka-261339520676924/

Luzińska Liga Sołecka na hali 

Spartakiada Przedszkolaków 

Ponadto we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie prowadzimy w klubie KTS-K GOSRiT Luzino 8 sekcji sportowych:

piłka nożna – 18 młodzieżowych drużyn, IV liga, A-klasa seniorów oraz III Liga Kobiet  

kickboxing  kickboxing-luzino.pl

tenis stołowy 

siatkówka dziewcząt 

sporty walk koluchsty

aktywni seniorzy 

samooobrona kobiet

crossfit i fitness

Stowarzyszenie jest realizatorem kilkunastu projektów społecznych oraz sportowych. Najważniejsze z nich to:

– Projekt Aktywizacji Społeczno – Zawodowej

– Bank Żywności

– Świetlica Środowiskowa

– Grupy sportowo – profilaktyczne

– Erasmus Sport + – wymiana dobrych praktyk w organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży

– Kop Piłkę nie Kolegę- fundacja PZU

 – „Recepta na zwolnienie” – Projekt  5.6.- realizacja 2017-18

– „Kariera zaczyna się po 30-stce” – Projekt 5.2.2. – realizacja 2017-18

– „Rozwiń skrzydła” – Projekt 1.2.1. – realizacja 2017-18

Stowarzyszenie jest członkiem: Ludowych Zespołów Sportowych, Pomorskiego ZPN, Polskiego Związku Kickboxingu, Polskiego Związku Tenisa Stołowego, Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga”

Celem Stowarzyszenia jest:
1) upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Stowarzyszenia,
2) upowszechnianie i rozwój kultury wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Stowarzyszenia,
3) działalność na rzecz zdrowia psychicznego i fizycznego społeczności na terenie działania Stowarzyszenia,
4) poprawa jakości i atrakcyjności zajęć wychowania fizycznego i sportu w szkołach i placówkach oświatowych,
5) promowanie edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu,
6) inspirowanie nauczycieli, instruktorów i trenerów do opracowywania i realizowania autorskich programów wychowania fizycznego i sportu oraz innej działalności kulturalno-edukacyjnej dostosowanych do potrzeb środowiskowych i tradycji lokalnych,
7) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
8) propagowanie, tworzenie, utrwalanie tradycji i kultury regionu, kraju i Europy,
9) działania na rzecz uznania kulturowej, wielokulturowej i językowej różnorodności Europy, wspierania spójności społecznej i zwalczania wszelkich przejawów
dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne i społeczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność i wiek oraz w zakresie zrównoważonego rozwoju regionalnego,

10) rozwój działalności turystycznej i promocji regionu,
11) zapobieganie zjawiskom przemocy i patologii społecznej,
12) inicjowanie działań społecznych w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w dziedzinie odnawialnych źródeł energii (OZE),
13) inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w dziedzinie nowych technologii.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) współdziałanie z władzami sportowymi, państwowymi i samorządowymi w celu zapewnienia Członkom właściwych warunków do uprawiania sportu,
2) uczestniczenie w imprezach, rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej,
3) organizowanie zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych oraz prowadzenie działalności szkoleniowej,
4) wspieranie osób niepełnosprawnych,
5) organizowanie zajęć profilaktycznych i rehabilitacyjnych dla młodzieży i dorosłych,
6) organizowanie i finansowanie wycieczek szkolnych oraz wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
7) organizowanie zajęć sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych,
8) wspieranie rozwoju nauki, oświaty, edukacji, w tym organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych,
9) działania na rzecz popularyzacji uprawiania sportu i rekreacji, zdrowego stylu życia oraz rozwoju turystyki,
10) organizację koncertów, wystaw, pokazów, konkursów, odczytów, dyskusji, wykładów i wszelkich przedsięwzięć kulturalnych,
11) działalność charytatywną i wolontariat,
12) wspieranie integracji europejskiej poprzez rozwijanie kontaktów i współpracy między mieszkańcami regionów Europy,
13) podtrzymywanie, tworzenie i utrwalanie tradycji narodowej oraz tradycji regionu,
14) działania na rzecz promocji i popierania kultury ekologicznej oraz na rzecz ochrony i kształtowania środowiska,
15) tworzenie porozumień partnerskich, w celu realizacji wspólnych projektów z jednostkami samorządu terytorialnego, ich jednostkami organizacyjnymi oraz ich związkami i stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami,
16) uczestnictwo w realizacji projektów obejmujących cele działalności Stowarzyszenia oraz gromadzenie środków finansowych i materialnych na działalność statutową,
17) prowadzenie działań na podstawie realizacji zadań publicznych,
18) promowanie aktywnych postaw obywatelskich młodzieży,
19) podejmowanie innych czynności zmierzających do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Sport i rekreacja
 • Obszar działania:województwo pomorskie
 • KRS:0000322094
 • Konto:27 1020 4649 0000 7202 0106 4336
 • Adres:ul. Mickiewicza
 • WWW:www.gosrit.luzino.pl
 • E-mail:m.graczyk@gosrit.luzino.pl
 • Telefon:509786531

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „KASZUBSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWO KULTURALNE” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
KASZUBSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWO KULTURALNE

KRS 0000322094

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00