1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
UKS Jedynka Rabka Zdrój
KRS 0000331129PodajCel

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

UKS Jedynka - jesteśmy dla dzieci - bądź i Ty z nami

Popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży szkolnej.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

 

 • planowanie i organizowanie życia sportowego uczniów na terenie działania Klubu
 • uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania Klubu i poza nim
 • tworzenie warunków do rozwijania się sportu na terenie działania Klubu
 • szkolenie i przygotowywanie zawodników do reprezentowania Klubu podczas zawodów na szczeblu miejskim, powiatowym, wojewódzkim, a w miarę możliwości ogólnokrajowym
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu
 • umożliwienie młodzieży z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej udziału w imprezach sportowych; o charakterze masowym , jak również treningach sportowych sekcji Klubu

 

Więcej o nas

Więcej o nas

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO "JEDYNKA" W RABCE - ZDROJU

26.09.2011R.

Rozdział I

Nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawny

§1

 1. Stowarzyszenie kultury fizycznej działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”, zwane dalej „Klubem”.
 2. Siedzibą klubu jest Gimnazjum NR 1 w Rabce-Zdroju.
 3. Klub działa na terenie miasta i gminy Rabka-Zdrój.
 4. Klub jest uczniowskim klubem sportowym w rozumieniu art. 7 ustawy o kulturze fizycznej.
 5. Klub może być członkiem okręgowych, regionalnych i ogólnokrajowych związków, stowarzyszeń i związków sportowych.
 6. Klub działa na podstawie ustawy o kulturze fizycznej, ustawy – Prawo o Stowarzyszeniach , innych ustaw oraz niniejszego statutu.
 7. Klub używa pieczęci, godła, flag, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§2

 1. Klub jest zarejestrowany jako stowarzyszenie i z tego tytułu posiada osobowość prawną

Rozdział II

Cele i środki działania

§3 Celem klubu jest:

 1. Rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej,
 2. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej,
 3. Integracja środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swojego działania.

Zakres prowadzonej nieodpłatnie działalności pożytku publicznego

 1. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych.
 2. Działalność klubów sportowych.
 3. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej poprzez sport, wspomaganie realizacji szkolnych zajęć wychowania fizycznego, propagowanie sportu, zasady „Fair Play” i higieny życia.

Klub realizuje swoje zadania poprzez:

 1. Wspomaganie realizacji szkolnych zajęć wychowania fizycznego,
 2. Organizowanie aktywnego spędzania wolnego czasu i sportowych zajęć pozalekcyjnych,
 3. Propagowanie sportu, zasady „fair play” i higieny życia,organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
 4. Organizowanie imprez i zawodów sportowych i branie w nich udziału,
 5. Upowszechnienie uprawiania dyscyplin sportowych „ dla każdego” popularnych w środowisku,
 6. Organizowanie zgrupowań sportowych i akcji wypoczynkowo - szkoleniowych w okresie roku szkolnego, ferii i wakacji,
 7. Celem klubu jest także wyszkolenie i wypromowanie utalentowanych zawodników.
 8. Zabrania się :
 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanej dalej „osobami bliskimi",
 2. przekazywanie ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art.3ust.3,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§4 Klub realizuje swoje zadania we współdziałaniu z:

 1. Kierownictwem i radami szkół,
 2. Organami rządowymi i samorządowymi,
 3. Innymi klubami i związkami sportowymi oraz stowarzyszeniami i związkami stowarzyszeń.

§5 Klub opiera swą działalność przede wszystkim na:

 1. Społecznej pracy działaczy i aktywności społecznej swoich członków,
 2. Pomocy materialnej i organizacyjnej rodziców uczniów, działaczy, sponsorów,
 3. Bazie sportowo-rekreacyjnej szkół oraz jednostek komunalnych.

Rozdział III

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§6 Członkowie klubu dzielą się na:

 1. Zwyczajnych
 2. Wspierających

§7

 1. Członkami zwyczajnymi klubu mogą być uczniowie gimnazjum, szkoły podstawowej i liceum, rodzice uczniów i nauczyciele.
 2. Uczniowie w wieku poniżej 16 lat mogą być członkami zwyczajnymi klubu za zgodą ich przedstawicieli prawnych.
 3. Członkami wspierającymi klubu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które zadeklarują pomoc w realizacji celów Klubu, w szczególności pomoc finansową.

§8

 1. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych i wspomagających dokonuje Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego, zawierającej:
  • Imię i nazwisko (nazwę)
  • Miejsce zamieszkania (siedzibę)
  • W przypadku osób fizycznych – datę urodzenia,
  • Oświadczenie o przystąpieniu,
  • W przypadku małoletniego poniżej 16 roku życia – zgodę przedstawicieli ustawowych,
  • W przypadku kandydatów na członków wspierających – zakres deklarowanej pomocy na rzecz klubu.
 2. Członkowstwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd Klubu uchwały o przyjęciu, po czym powiadamia się zainteresowanego.

§9

Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo:

 1. Uczestniczyć w walnych zebraniach Klubu i brać udział w głosowaniu,
 2. Wybierać i być wybieranym do władz Klubu,
 3. Zgłaszać do władz Klubu wnioski w sprawach związanych z celami i działalnością Klubu oraz żądać informacji o sposobie ich załatwiania,
 4. Brać udział w zajęciach, zawodach i imprezach sportowych i rekreacyjnych, organizowanych przez Klub,
 5. Korzystać z urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.

§10

 1. Uprawnienia o których mowa w §9 ust.1 i 2 nie przysługują małoletnim członkom klubu w wieku poniżej 16 lat.
 2. Postanowienia wymienione w §9 ust.3 i 5 stosuje się również do członków wspierających; ponadto członkowie ci mają prawo uczestniczyć w walnych zebraniach Klubu z głosem doradczym.

§11

Wszyscy członkowie Kluby zobowiązani są :

 1. Troszczyć się o dobro i rozwój Klubu,
 2. Brać czynny udział w działalności Klubu,
 3. Przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Klubu.

§12

 1. Do obowiązków członków zwyczajnych należy także regularne opłacanie składek członkowskich, a członków wspierających – spełniania zadeklarowanych świadczeń na rzecz Klubu.
 2. Członkowie zwyczajni Klubu będący zawodnikami są obowiązani do godnego reprezentowania barw Klubu oraz wykonywania innych obowiązków, określonych dla zawodników w ustawie o kulturze fizycznej.

§13

Członkowstwo w Klubie ustaje na skutek:

 1. Śmierci członka,
 2. Wystąpienia z Klubu,
 3. Skreślenia z listy członków,
 4. Rozwiązania Klubu.

§14

Pozbawienie członkostwa przez skreślenie z listy członków może nastąpić, jeżeli członek:

 1. Nie spełnia wymagań statutowych,
 2. W sposób zawiniony narusza obowiązki statutowe,
 3. Działa na szkodę Klubu,
 4. Nie bierze udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 2 lat,
 5. Zalega z płatnością składek przez okres 2 lat i mimo wezwania świadczenia nie spełnia
 6. Uchwałę o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd Klubu. Od uchwały tej członek może się odwołać do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia wraz z uzasadnieniem,
 7. Postanowienia ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do członków wspierających.

Rozdział IV

Władze klubu oraz ich organizacja

§15

 1. Władzami Klubu są:
  • Walne Zebranie Klubu
  • Zarząd
  • Komisja Rewizyjna
 2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
 3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne zebranie Klubu w głosowaniu tajnym chyba że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym.

Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Sport i rekreacja
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000331129
 • Konto:08 8815 0002 0000 0021 0005 0001
 • Adres:ul. Jana Pawła II 40, 34-700 Rabka - Zdrój
 • WWW:uksjedynka.rabka.pl
 • E-mail:poczta@uksjedynka.rabka.pl
 • Telefon:609 140 660Formularze PIT 2021/2022 dla
UKS Jedynka Rabka Zdrój

KRS 0000331129

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

UKS Jedynka Rabka Zdrój

 • UKS Jedynka - jesteśmy dla dzieci - bądź i Ty z nami

  Popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży szkolnej.

 • Jak wykorzystamy 1%

   

  • planowanie i organizowanie życia sportowego uczniów na terenie działania Klubu
  • uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania Klubu i poza nim
  • tworzenie warunków do rozwijania się sportu na terenie działania Klubu
  • szkolenie i przygotowywanie zawodników do reprezentowania Klubu podczas zawodów na szczeblu miejskim, powiatowym, wojewódzkim, a w miarę możliwości ogólnokrajowym
  • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu
  • umożliwienie młodzieży z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej udziału w imprezach sportowych; o charakterze masowym , jak również treningach sportowych sekcji Klubu

   

 • Więcej o nas

  STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO "JEDYNKA" W RABCE - ZDROJU

  26.09.2011R.

  Rozdział I

  Nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawny

  §1

  1. Stowarzyszenie kultury fizycznej działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”, zwane dalej „Klubem”.
  2. Siedzibą klubu jest Gimnazjum NR 1 w Rabce-Zdroju.
  3. Klub działa na terenie miasta i gminy Rabka-Zdrój.
  4. Klub jest uczniowskim klubem sportowym w rozumieniu art. 7 ustawy o kulturze fizycznej.
  5. Klub może być członkiem okręgowych, regionalnych i ogólnokrajowych związków, stowarzyszeń i związków sportowych.
  6. Klub działa na podstawie ustawy o kulturze fizycznej, ustawy – Prawo o Stowarzyszeniach , innych ustaw oraz niniejszego statutu.
  7. Klub używa pieczęci, godła, flag, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  §2

  1. Klub jest zarejestrowany jako stowarzyszenie i z tego tytułu posiada osobowość prawną

  Rozdział II

  Cele i środki działania

  §3 Celem klubu jest:

  1. Rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej,
  2. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej,
  3. Integracja środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swojego działania.

  Zakres prowadzonej nieodpłatnie działalności pożytku publicznego

  1. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych.
  2. Działalność klubów sportowych.
  3. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej poprzez sport, wspomaganie realizacji szkolnych zajęć wychowania fizycznego, propagowanie sportu, zasady „Fair Play” i higieny życia.

  Klub realizuje swoje zadania poprzez:

  1. Wspomaganie realizacji szkolnych zajęć wychowania fizycznego,
  2. Organizowanie aktywnego spędzania wolnego czasu i sportowych zajęć pozalekcyjnych,
  3. Propagowanie sportu, zasady „fair play” i higieny życia,organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
  4. Organizowanie imprez i zawodów sportowych i branie w nich udziału,
  5. Upowszechnienie uprawiania dyscyplin sportowych „ dla każdego” popularnych w środowisku,
  6. Organizowanie zgrupowań sportowych i akcji wypoczynkowo - szkoleniowych w okresie roku szkolnego, ferii i wakacji,
  7. Celem klubu jest także wyszkolenie i wypromowanie utalentowanych zawodników.
  8. Zabrania się :
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanej dalej „osobami bliskimi",
  2. przekazywanie ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art.3ust.3,
  4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

  §4 Klub realizuje swoje zadania we współdziałaniu z:

  1. Kierownictwem i radami szkół,
  2. Organami rządowymi i samorządowymi,
  3. Innymi klubami i związkami sportowymi oraz stowarzyszeniami i związkami stowarzyszeń.

  §5 Klub opiera swą działalność przede wszystkim na:

  1. Społecznej pracy działaczy i aktywności społecznej swoich członków,
  2. Pomocy materialnej i organizacyjnej rodziców uczniów, działaczy, sponsorów,
  3. Bazie sportowo-rekreacyjnej szkół oraz jednostek komunalnych.

  Rozdział III

  Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

  §6 Członkowie klubu dzielą się na:

  1. Zwyczajnych
  2. Wspierających

  §7

  1. Członkami zwyczajnymi klubu mogą być uczniowie gimnazjum, szkoły podstawowej i liceum, rodzice uczniów i nauczyciele.
  2. Uczniowie w wieku poniżej 16 lat mogą być członkami zwyczajnymi klubu za zgodą ich przedstawicieli prawnych.
  3. Członkami wspierającymi klubu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które zadeklarują pomoc w realizacji celów Klubu, w szczególności pomoc finansową.

  §8

  1. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych i wspomagających dokonuje Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego, zawierającej:
   • Imię i nazwisko (nazwę)
   • Miejsce zamieszkania (siedzibę)
   • W przypadku osób fizycznych – datę urodzenia,
   • Oświadczenie o przystąpieniu,
   • W przypadku małoletniego poniżej 16 roku życia – zgodę przedstawicieli ustawowych,
   • W przypadku kandydatów na członków wspierających – zakres deklarowanej pomocy na rzecz klubu.
  2. Członkowstwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd Klubu uchwały o przyjęciu, po czym powiadamia się zainteresowanego.

  §9

  Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo:

  1. Uczestniczyć w walnych zebraniach Klubu i brać udział w głosowaniu,
  2. Wybierać i być wybieranym do władz Klubu,
  3. Zgłaszać do władz Klubu wnioski w sprawach związanych z celami i działalnością Klubu oraz żądać informacji o sposobie ich załatwiania,
  4. Brać udział w zajęciach, zawodach i imprezach sportowych i rekreacyjnych, organizowanych przez Klub,
  5. Korzystać z urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.

  §10

  1. Uprawnienia o których mowa w §9 ust.1 i 2 nie przysługują małoletnim członkom klubu w wieku poniżej 16 lat.
  2. Postanowienia wymienione w §9 ust.3 i 5 stosuje się również do członków wspierających; ponadto członkowie ci mają prawo uczestniczyć w walnych zebraniach Klubu z głosem doradczym.

  §11

  Wszyscy członkowie Kluby zobowiązani są :

  1. Troszczyć się o dobro i rozwój Klubu,
  2. Brać czynny udział w działalności Klubu,
  3. Przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Klubu.

  §12

  1. Do obowiązków członków zwyczajnych należy także regularne opłacanie składek członkowskich, a członków wspierających – spełniania zadeklarowanych świadczeń na rzecz Klubu.
  2. Członkowie zwyczajni Klubu będący zawodnikami są obowiązani do godnego reprezentowania barw Klubu oraz wykonywania innych obowiązków, określonych dla zawodników w ustawie o kulturze fizycznej.

  §13

  Członkowstwo w Klubie ustaje na skutek:

  1. Śmierci członka,
  2. Wystąpienia z Klubu,
  3. Skreślenia z listy członków,
  4. Rozwiązania Klubu.

  §14

  Pozbawienie członkostwa przez skreślenie z listy członków może nastąpić, jeżeli członek:

  1. Nie spełnia wymagań statutowych,
  2. W sposób zawiniony narusza obowiązki statutowe,
  3. Działa na szkodę Klubu,
  4. Nie bierze udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 2 lat,
  5. Zalega z płatnością składek przez okres 2 lat i mimo wezwania świadczenia nie spełnia
  6. Uchwałę o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd Klubu. Od uchwały tej członek może się odwołać do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia wraz z uzasadnieniem,
  7. Postanowienia ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do członków wspierających.

  Rozdział IV

  Władze klubu oraz ich organizacja

  §15

  1. Władzami Klubu są:
   • Walne Zebranie Klubu
   • Zarząd
   • Komisja Rewizyjna
  2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
  3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne zebranie Klubu w głosowaniu tajnym chyba że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym.
 • Obszar działalności:Sport i rekreacja
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000331129
 • Konto:08 8815 0002 0000 0021 0005 0001
 • Adres:ul. Jana Pawła II 40, 34-700 Rabka - Zdrój
 • WWW:uksjedynka.rabka.pl
 • E-mail:poczta@uksjedynka.rabka.pl
 • Telefon:609 140 660
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00