1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

STOWARZYSZENIE POKOLENIA WYBRZEŻA GDAŃSKIEGO

KRS 0000333570

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

STOWARZYSZENIE POKOLENIA WYBRZEŻA GDAŃSKIEGO

KRS 0000333570

Prezent OPP

Przekażcie nasze dziedzictwo następnym pokoleniom.

Stowarzyszenie „POKOLENIA” Wybrzeża Gdańskiego  powstało w 1992 r. w wyniku inicjatywy przekształcenia ówczesnej Komisji Historycznej Ruchu Młodzieżowego, działającej przy Zarządzie Wojewódzkim  ZSMP w Gdańsku. Celem Stowarzyszenia jest m.in.:

 • ocalić od zapomnienia historię i wartości lewicowego ruchu młodzieżowego,
 • propagować  historię PRL-u, tak głęboko wpisaną w naszą rzeczywistość,
 • nieść pomoc każdemu z nas który tej pomocy oczekuje i na nią liczy.

Celami Stowarzyszenia m.in. są:

1.Realizacja ideałów postępowej lewicy, upowszechnianie zasad sprawiedliwości społecznej i zasad współżycia społecznego, a nadto budowa, kształtowanie oraz umacnianie społeczeństwa obywatelskiego.

2.Rozwijanie kontaktów międzypokoleniowych i międzyorganizacyjnych.

3.Kształtowanie społecznego klimatu dla aktywności młodzieży i jej organizacji.

4.Upowszechnianie wiedzy społecznej oraz postępowych, jak również patriotycznych tradycji.

5.Organizowanie samopomocy koleżeńskiej.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Organizacja spotkań byłych działaczy organizacji młodzieżowych.

Prowadzenie Biblioteki. Zbieranie pamiątek dot. organizacji młodzieżowych.

Wydawanie nieodpłatne broszur oraz materiałów

Organizowanie samopomocy koleżeńskiej.

Organizowanie spotkań pokoleniowych, zebrań, konferencji, sesji popularno -naukowych, sympozjów, seminariów, kursów szkoleniowych.

Gromadzenie dokumentów, pamiątek, symboli o znaczeniu historycznym związanych z treściami działalności Stowarzyszenia i prezentacja ich na wystawach, sympozjach, czy też w środkach społecznego przekazu.

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie „POKOLENIA” Wybrzeża Gdańskiego  powstało w 1992 r. w wyniku inicjatywy przekształcenia ówczesnej Komisji Historycznej Ruchu Młodzieżowego, działającej przy Zarządzie Wojewódzkim  ZSMP w Gdańsku. Celem Stowarzyszenia jest m.in.:

 • ocalić od zapomnienia historię i wartości lewicowego ruchu młodzieżowego,
 • propagować  historię PRL-u, tak głęboko wpisaną w naszą rzeczywistość,
 • nieść pomoc każdemu z nas który tej pomocy oczekuje i na nią liczy.

Wniosek o rejestrację Stowarzyszenia  wraz ze statutem złożono w I Wydziale Cywilnym Sądu Wojewódzkiego w październiku 1992 r. Sąd przyjął przedstawiony mu Statutu i dokonał wpisu do rejestru stowarzyszeń w marcu 1993 r.  Od  tego momentu istnieje samodzielne prawnie zarejestrowane Stowarzyszenie „Pokolenia” Wybrzeża Gdańskiego.
W dniu 28 sierpnia 2009 r. Stowarzyszenie zostaje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod  nr 000033570 . W roku 2012 Stowarzyszenie nasze uzyskało statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Nadanie tego statusu umożliwia m.in. samodzielnie prowadzić różnych projektów społecznych w tym tych współfinansowanych przez Unię Europejską.

Pierwszym Prezesem Zarządu był kol. Bolesław Napieraj a od 1993 r. Przewodniczącym  na Walnym Zgromadzeniu Członków został wybrany kol. Andrzej Różański , który funkcję tą pełni do chwili obecnej  (potwierdzanej wyborem na kolejnych Walnych Zgromadzeniach Członków). Od momentu powstania kierowanie pracą Stowarzyszenia prowadzili koleżanka i koledzy wymienieni w zakładce „O nas”.

Minione lata to wielokierunkowe działania programowe zawarte w uchwałach  Walnych Zgromadzeń do których zaliczyć trzeba  coroczne spotkania „Pokoleń”, w tym m. innymi z okazji 50 – lecia powstania Związku Młodzieży Polskiej  a także 50-lecia powstania  ZMS i ZMW w których uczestniczyli liczni działacze byłych organizacji (jest to kontynuacja spotkań organizowanych przez Komisję Historyczną od 1986 r.). Stowarzyszenie angażowało się we wspieranie swoich członków w różnych kampaniach wyborczych, m.in. w 1993 r. kol. Krzysztof Brzeziński jako kandydat „Pokoleń” na liście SLD uzyskał mandat posła RP, a w 2001 r. taki mandat uzyskał kol. Andrzej Różański .

W latach 1994-2002 członkowie Pokoleń z naszej rekomendacji pełnili funkcje radnych różnych szczebli m.in. w Gdańsku kol. Jan Kryger, prof. Kazimierz Gorczyński, w Tczewie kol. Halina Daniel  i Henryk Etmański, w Gdyni kol. Andrzej Różański. Z kolei w Pucku kol. Zdzisław Jaroni w ramach komitetu wyborczego Sojusz-Pokoleń został mianowany Wiceburmistrzem.

W  okresie od powstania Stowarzyszenie prowadziło szereg przedsięwzięć m.in. w 1995 r. w Gdańsku – Sobieszewie  zorganizowaliśmy sesję popularno – naukową na temat „50-lecie ruchu młodzieżowego na Wybrzeżu Gdańskim” w której uczestniczyło 120 osób, w tym  m.in. prof. Barbara Krupa-Wojciechowska, prof. Kazimierz Gorczyński, kierownik katedry Historii UG –prof. Lech Mokrzycki a także członkowie naszego Stowarzyszenia   dr hab. Izydor Sobczak, dr Ryszard Zagłoba, dr Iwona Sitkiewicz- Icha. Plonem sesji było m.in. opracowanie kilku komunikatów i przygotowanie materiału do przyszłego wydawnictwa ( z różnych przyczyn nie zostało zrealizowane).
W czasie istnienia Stowarzyszenia współtworzyliśmy wiele programów społecznych, które były praktycznie wykonywane m.in. przez takie podmioty jak:

 • Fundacja Społeczna Młodych – Projekt Klub Spotkań Kobiet 1994 – 1999 r. – Prowadzący A. Odrobińska
 • Fundacja Społeczna Młodych – Szkolenia telemarketerów 8 kursów – Kierownik projektu B. Stąporek
 • Fundacja Społeczna Młodych  -Szkolenia dla kobiet uczestniczących w wyborach samorządowych 1994 – Uczestniczyło w nim 180 osób – kandydatek do Samorządu – Prowadzący A. Odrobińska
 • Fundacja Społeczna Młodych  – Szkolenia dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem zawodowym 4 kursy – Prowadzący  B. Stąporek  i J. Kryger

Przedsięwzięcia samodzielne :

 • Szkolenia dla młodzieży „pro-europejskiej” B. Stąporek  J. Kryger  ( 1997-1999)
 • Współpraca w przygotowaniu wydawnictwa dot. praw kobiet – Fundacja Społeczna Młodych
 • Organizacja w latach 1999-2004 tzw. białych niedziel w powiecie Puckim kol. M. Kużel
 • Organizacja w latach 1999-2000 tzw. Białych niedziel w Gdyni Kol. M. Kużel i M. Falkowski

Realizacja projektu  „Wolontariat 60 + dla organizacji  pozarządowych” przy współpracy z Towarzystwem Edukacyjnym Wiedza Powszechna, w ramach projektu uformowanie grupy wolontariuszy w wieku 60+, dla których przeprowadzono działania szkoleniowo-doradcze oraz kontaktowano ich z organizacjami poszukującymi wolontariuszy. W ramach projektu przeprowadzono szkolenie i warsztaty psychologiczne przygotowujące do  pracy w charakterze wolontariusza 48 osób zamieszkałych w Trójmieście.

Organizacja grup  w Gdańsku i Gdyni  – zajęcia komputerowe i językowe.

Stworzenie biblioteki społecznej zachowującej opracowania tyczące okresu PRL – w rezultacie pozyskano 1537 tytułów , stworzono katalog elektroniczny posiadanych pozycji..

„Bookcrossing” (inicjatywa tzw. uwalniania książek, krążenia książek) od 2008 r– idea nieodpłatnego przekazywania książek najczęściej poprzez zostawianie ich w specjalnie oznaczonych miejscach, by ktoś mógł je zabrać, przeczytać i znów zostawić w tym samym lub innym wyznaczonym do tego miejscu. Książki te są wystawiane w siedzibie Stowarzyszenia Pokolenia Wybrzeża Gdańskiego

Serwis internetowy Stowarzyszenia, uruchomiono 01 grudnia 2009 r. niedziałający kilka miesięcy w roku 2013, w grudniu 2013 r. uruchomiony ponownie.

Planujemy poświęcić łamy serwisu internetowego odkłamywaniu historii,  publikując materiały własne lub  z innych źródeł jak np.  Przegląd, Forum Klubowe, Res Humana i inne. Wychodząc naprzeciw najbardziej palącej potrzebie naszych czasów będziemy umieszczać również wywiady  z ciekawymi osobowościami PRL.

Wprowadzimy kalendarium PRL, zawierające informacje o najważniejszych budowach, inwestycjach, danych  statystycznych tamtego okresu, historię zakładów pracy – w większości nieistniejących- z materiałów archiwalnych

Stowarzyszenie Nasze współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi, współuczestnicząc w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Jednym z przykładów jest projekt „Daj sobie szansę- pomóż innym”, który realizowany był do czerwca 2013 r. wspólnie z Towarzystwem Edukacyjnym Wiedza Powszechna i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdańsku. Tematyka tych projektów pozwala rozpoznawać i przeciwdziałać pogłębiającemu się rozwarstwieniu  społeczeństwa, problemom bezrobocia, wykluczenia społecznego. W jego ramach przeszkolono 28 osób dając podwaliny do prowadzenia samodzielnie działalności gospodarczej lub uzyskania zatrudnienia w odpowiednich placówkach.

Współpracujemy z Stowarzyszeniem Obywatelskie Biuro Interwencji – Ogólnopolska Organizacja Obywatelska w Sopocie które realizuje misję budowy społeczeństwa obywatelskiego, a nadto prowadzi monitoring przestrzegania prawa przez organy administracji publicznej. Dzięki tej wieloletniej współpracy członkowie naszego Stowarzyszenia mają możliwość nieodpłatnego skorzystania z pomocy prawnej, a często prowadzenia przez Obywatelskie Biuro Interwencji ich spraw przed organami władzy publicznej, czy też przed sądami oraz innymi organami wymiaru sprawiedliwości.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Społeczeństwo obywatelskie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000333570
 • Konto:40 1020 1853 0000 9402 0139 2158
 • Adres:UL. GDYŃSKICH KOSYNIERÓW 11 80-866 GDAŃSK
 • WWW:http://www.pokoleniapomorskie.pl/wordpress/
 • E-mail:bartlomiej.skrzypek1976@gmail.com
 • Telefon:504706894

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Formularze PIT 2023/2024 dla
STOWARZYSZENIE POKOLENIA WYBRZEŻA GDAŃSKIEGO

KRS 0000333570

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 20:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00