1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Fundacja Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek
KRS 0000336442

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

...bo każdy dzień jest najważniejszy

Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek od ośmiu lat obejmuje domową opieką pallatywną nieuleczalne chore i umierające dzieci z kilku powiatów województwa mazowieckiego. Obecnie pod naszą opieką znajduje się 27 podopiecznych.
Promyczek zapewnia całodobową i całotygodniową opiekę medyczną, psychologiczną, duchową - chorym dzieciom przebywającym w swoich rodzinnych domach, które z powodu choroby dziecka - znalazły się w trudnej sytuacji materialnej. Najmłodsze dziecko będące pod opieką Promyczka ma tylko roczek, najstarsze 22 lata.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Dochód z 1% zostanie przeznaczony na cele statutowe.

Więcej o nas

Więcej o nas

Hospicjum realizuje świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej nad dziećmi i młodymi osobami dorosłymi do 18 – tego roku życia. Świadczenia Hospicjum udzielane są nieodpłatnie. Odpłatność może nastąpić jedynie w przypadkach ustalonych w zawartych umowach i nie dotyczy osób w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Świadczenia udzielane przez Hospicjum są zgodne z ogólnie przyjętymi, krajowymi i światowymi standardami opieki paliatywnej nad dziećmi. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz spełniające wymagania zdrowotne określone we właściwych przepisach.

Celem Hospicjum jest realizacja pomocy paliatywno – hospicyjnej dzieciom z chorobami ograniczającymi życie, chorobami nowotworowymi oraz przewlekłymi i nieuleczalnymi chorobami okresu rozwojowego, powodującymi znaczny stopień niepełnosprawności, uniemożliwiającymi samodzielną egzystencję i wymuszającymi konieczność stałego prowadzenia wysokospecjalistycznej i wielodyscyplinarnej opieki oraz codziennego nadzoru medycznego w warunkach domowych.

Do zadań Hospicjum należą w szczególności:
• Zapewnienie opieki paliatywnej nad dziećmi z chorobami ograniczającymi życie, w tym zwłaszcza chorobą nowotworową oraz schorzeniami neurogenetycznymi, w domu pacjenta;
• Długoterminowa pielęgnacja chorych dzieci, z uwzględnieniem elementów opieki i pomocy socjalnej;
• Opieka duszpasterska i psychologiczna, uwzględniająca potrzeby chorych dzieci i ich rodzin;
Ambulatoryjne porady specjalistyczne w zakresie opieki paliatywnej, leczenia bólu przewlekłego oraz specjalistycznej opieki pielęgnacyjnej.

Fundacja, realizuje swoje cele statutowe poprzez:
a) organizację hospicyjnej, niestacjonarnej, domowej pomocy lekarskiej, pielęgniarskiej i socjalnej dla chorych dzieci, w tym z udziałem wolontariatu;
b) organizację pomocy psychologiczno - pedagogicznej i duszpasterskiej dla rodzin chorych dzieci oraz dla rodziców będących w żałobie po śmierci dziecka;
c) promocję i organizację wolontariatu oraz szkolenie wolontariuszy;
d) prowadzenie działalności informacyjno – edukacyjnej w zakresie opieki hospicyjnej;
e) wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i modernizacji hospicjów, przeznaczonych dla dzieci nieuleczalnie chorych;
f) inne formy działalności, umożliwiające skuteczniejsze funkcjonowanie fundacji.

_

Świadczenia zdrowotne udzielane przez Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek obejmują w szczególności:
1. Całodobowy dostęp do świadczeń przez 7 dni w tygodniu (także w święta) – w warunkach domowych;
2. Leczenie bólu i innych objawów somatycznych;
3. Świadczenia lekarskie i pielęgniarskie;
4. Zapewnienie specjalistycznych konsultacji medycznych zleconych przez lekarza hospicjum;
5. Zapewnienie realizacji zleconych badań;
6. Zapewnienie zleconego transportu;
7. Pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych;
8. Zaspokajanie potrzeb duchowych;
9. Bezpłatne wypożyczanie sprzętu do pielęgnacji chorego oraz sprzętu rehabilitacyjnego i aparatury medycznej (dotyczy hospicjum domowego);
10. Opiekę nad osieroconymi;
11. Pomoc psychologiczną;
12. Rehabilitację;
13. Zapewnienie dostępu do leczenia pediatrycznego z możliwością okresowej hospitalizacji.

Świadczenia zdrowotne w hospicjum domowym dla dzieci udzielane są na następujących zasadach:
1. Personel hospicjum domowego dla dzieci udziela świadczeń opieki paliatywno –hospicyjnej dzieciom w schyłkowym okresie życia z chorobą nowotworową i innymi chorobami ograniczającymi życie;
2. Hospicjum domowe dla dzieci działa na obszarze o promieniu średnio do 80 km od siedziby
3. Do leczenia w hospicjum domowym kwalifikuje lekarz hospicjum;
4. Pacjenci przyjmowani są do leczenia na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego;
5. Wizyty personelu hospicjum domowego odbywają zgodnie z rozporządzeniem NFZ.
6. Pacjentem zajmuje się przynajmniej jeden stały opiekun, który może sprawować całodobową opiekę;
7. U pacjenta nie jest prowadzona terapia uporczywa
8. Hospicjum nie podaje leczenia dożylnego.
9. Dziecko będące w hospicjum nie może jednocześnie przebywać w dwóch ośrodkach mających kontrakt z NFZ
10. W trakcie sprawowania opieki, podczas każdej wizyty, chorzy i ich rodziny/ opiekunowie otrzymują: dokładne zalecenia dotyczące dalszego postępowania pielęgnacyjnego i leczniczego oraz są informowani o innych formach opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz o zasadach jej prowadzenia. Otrzymują także informację o numerach telefonów personelu hospicjum domowego, gotowego do udzielenia porad telefonicznych w każdym dniu tygodnia i w razie potrzeby do udzielenia wizyty w domu;
11. Wypisanie z Hospicjum następuje w przypadkach:
– poprawy lub stabilizacji stanu zdrowia, chory nie wymaga specjalistycznej opieki paliatywnej,
– Świadczenia hospicjum są wyłącznie realizowane w domu pacjenta.
– Jeżeli dziecko trafia do przedszkola lub innej jednostki co powoduje utrudnienie pracy personelu przez nie możliwość odbycia wizyty hospicjum ma obowiązek wypisać pacjenta ze względu na niemożliwość wywiązania się z kontraktu z NFZ.
– naruszenie pkt 6,8,9, ROZDZIAŁU III
– zmiany decyzji opiekunów lub pacjenta odnośnie podjęcia leczenia eksperymentalnego (np. chemioterapia) lub przedłużającego życie (np. respirator),
– ukończenia 18 roku życia, jeżeli pacjent wcześniej leczony przez hospicjum dla dzieci chce przenieść się do hospicjum dla dorosłych,
– zmiany miejsca zamieszkania poza rejon działania hospicjum,
– na życzenie pacjenta/opiekunów,
– na wniosek pracowników Hospicjum (brak współpracy z rodziną, brak zgody na leczenie proponowane przez lekarzy hospicjum).

 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000336442
 • Konto:34 1240 1037 1111 0010 2851 5903
 • Adres:ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock
 • WWW:http://www.hospicjumpromyczek.pl/hospicjum/regulamin-hospicjum/
 • E-mail:dyrektorhospicjum@gmail.com
 • Telefon:509731513Formularze PIT 2020/2021 dla
Fundacja Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek

KRS 0000336442

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek

 • ...bo każdy dzień jest najważniejszy

  Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek od ośmiu lat obejmuje domową opieką pallatywną nieuleczalne chore i umierające dzieci z kilku powiatów województwa mazowieckiego. Obecnie pod naszą opieką znajduje się 27 podopiecznych.
  Promyczek zapewnia całodobową i całotygodniową opiekę medyczną, psychologiczną, duchową - chorym dzieciom przebywającym w swoich rodzinnych domach, które z powodu choroby dziecka - znalazły się w trudnej sytuacji materialnej. Najmłodsze dziecko będące pod opieką Promyczka ma tylko roczek, najstarsze 22 lata.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Dochód z 1% zostanie przeznaczony na cele statutowe.

 • Więcej o nas

  Hospicjum realizuje świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej nad dziećmi i młodymi osobami dorosłymi do 18 – tego roku życia. Świadczenia Hospicjum udzielane są nieodpłatnie. Odpłatność może nastąpić jedynie w przypadkach ustalonych w zawartych umowach i nie dotyczy osób w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Świadczenia udzielane przez Hospicjum są zgodne z ogólnie przyjętymi, krajowymi i światowymi standardami opieki paliatywnej nad dziećmi. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz spełniające wymagania zdrowotne określone we właściwych przepisach.

  Celem Hospicjum jest realizacja pomocy paliatywno – hospicyjnej dzieciom z chorobami ograniczającymi życie, chorobami nowotworowymi oraz przewlekłymi i nieuleczalnymi chorobami okresu rozwojowego, powodującymi znaczny stopień niepełnosprawności, uniemożliwiającymi samodzielną egzystencję i wymuszającymi konieczność stałego prowadzenia wysokospecjalistycznej i wielodyscyplinarnej opieki oraz codziennego nadzoru medycznego w warunkach domowych.

  Do zadań Hospicjum należą w szczególności:
  • Zapewnienie opieki paliatywnej nad dziećmi z chorobami ograniczającymi życie, w tym zwłaszcza chorobą nowotworową oraz schorzeniami neurogenetycznymi, w domu pacjenta;
  • Długoterminowa pielęgnacja chorych dzieci, z uwzględnieniem elementów opieki i pomocy socjalnej;
  • Opieka duszpasterska i psychologiczna, uwzględniająca potrzeby chorych dzieci i ich rodzin;
  Ambulatoryjne porady specjalistyczne w zakresie opieki paliatywnej, leczenia bólu przewlekłego oraz specjalistycznej opieki pielęgnacyjnej.

  Fundacja, realizuje swoje cele statutowe poprzez:
  a) organizację hospicyjnej, niestacjonarnej, domowej pomocy lekarskiej, pielęgniarskiej i socjalnej dla chorych dzieci, w tym z udziałem wolontariatu;
  b) organizację pomocy psychologiczno - pedagogicznej i duszpasterskiej dla rodzin chorych dzieci oraz dla rodziców będących w żałobie po śmierci dziecka;
  c) promocję i organizację wolontariatu oraz szkolenie wolontariuszy;
  d) prowadzenie działalności informacyjno – edukacyjnej w zakresie opieki hospicyjnej;
  e) wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i modernizacji hospicjów, przeznaczonych dla dzieci nieuleczalnie chorych;
  f) inne formy działalności, umożliwiające skuteczniejsze funkcjonowanie fundacji.

  _

  Świadczenia zdrowotne udzielane przez Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek obejmują w szczególności:
  1. Całodobowy dostęp do świadczeń przez 7 dni w tygodniu (także w święta) – w warunkach domowych;
  2. Leczenie bólu i innych objawów somatycznych;
  3. Świadczenia lekarskie i pielęgniarskie;
  4. Zapewnienie specjalistycznych konsultacji medycznych zleconych przez lekarza hospicjum;
  5. Zapewnienie realizacji zleconych badań;
  6. Zapewnienie zleconego transportu;
  7. Pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych;
  8. Zaspokajanie potrzeb duchowych;
  9. Bezpłatne wypożyczanie sprzętu do pielęgnacji chorego oraz sprzętu rehabilitacyjnego i aparatury medycznej (dotyczy hospicjum domowego);
  10. Opiekę nad osieroconymi;
  11. Pomoc psychologiczną;
  12. Rehabilitację;
  13. Zapewnienie dostępu do leczenia pediatrycznego z możliwością okresowej hospitalizacji.

  Świadczenia zdrowotne w hospicjum domowym dla dzieci udzielane są na następujących zasadach:
  1. Personel hospicjum domowego dla dzieci udziela świadczeń opieki paliatywno –hospicyjnej dzieciom w schyłkowym okresie życia z chorobą nowotworową i innymi chorobami ograniczającymi życie;
  2. Hospicjum domowe dla dzieci działa na obszarze o promieniu średnio do 80 km od siedziby
  3. Do leczenia w hospicjum domowym kwalifikuje lekarz hospicjum;
  4. Pacjenci przyjmowani są do leczenia na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego;
  5. Wizyty personelu hospicjum domowego odbywają zgodnie z rozporządzeniem NFZ.
  6. Pacjentem zajmuje się przynajmniej jeden stały opiekun, który może sprawować całodobową opiekę;
  7. U pacjenta nie jest prowadzona terapia uporczywa
  8. Hospicjum nie podaje leczenia dożylnego.
  9. Dziecko będące w hospicjum nie może jednocześnie przebywać w dwóch ośrodkach mających kontrakt z NFZ
  10. W trakcie sprawowania opieki, podczas każdej wizyty, chorzy i ich rodziny/ opiekunowie otrzymują: dokładne zalecenia dotyczące dalszego postępowania pielęgnacyjnego i leczniczego oraz są informowani o innych formach opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz o zasadach jej prowadzenia. Otrzymują także informację o numerach telefonów personelu hospicjum domowego, gotowego do udzielenia porad telefonicznych w każdym dniu tygodnia i w razie potrzeby do udzielenia wizyty w domu;
  11. Wypisanie z Hospicjum następuje w przypadkach:
  – poprawy lub stabilizacji stanu zdrowia, chory nie wymaga specjalistycznej opieki paliatywnej,
  – Świadczenia hospicjum są wyłącznie realizowane w domu pacjenta.
  – Jeżeli dziecko trafia do przedszkola lub innej jednostki co powoduje utrudnienie pracy personelu przez nie możliwość odbycia wizyty hospicjum ma obowiązek wypisać pacjenta ze względu na niemożliwość wywiązania się z kontraktu z NFZ.
  – naruszenie pkt 6,8,9, ROZDZIAŁU III
  – zmiany decyzji opiekunów lub pacjenta odnośnie podjęcia leczenia eksperymentalnego (np. chemioterapia) lub przedłużającego życie (np. respirator),
  – ukończenia 18 roku życia, jeżeli pacjent wcześniej leczony przez hospicjum dla dzieci chce przenieść się do hospicjum dla dorosłych,
  – zmiany miejsca zamieszkania poza rejon działania hospicjum,
  – na życzenie pacjenta/opiekunów,
  – na wniosek pracowników Hospicjum (brak współpracy z rodziną, brak zgody na leczenie proponowane przez lekarzy hospicjum).

   

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000336442
 • Konto:34 1240 1037 1111 0010 2851 5903
 • Adres:ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock
 • WWW:http://www.hospicjumpromyczek.pl/hospicjum/regulamin-hospicjum/
 • E-mail:dyrektorhospicjum@gmail.com
 • Telefon:509731513
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00