1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stowarzyszenie "Szlakiem Tęczy"
KRS 0000336729

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Wszechstronna pomoc osobom z niepełnosprawnością i ich rodzinom w godnym i pełnym życiu.

Stowarzyszenie „Szlakiem Tęczy” jest organizacją pożytku publicznego, działającą non profit. Założyli ją rodzice dzieci z niepełnosprawnościami w 2009 roku na terenie gminy Nadarzyn, aby nieść pomoc dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom w dostępie do rehabilitacji, do różnych form terapii, otoczenie opieką i wsparciem psychologicznym całych rodzin z problemem niepełnosprawności. Organizujemy zajęcia rehabilitacyjno terapeutyczne dla niepełnosprawnych podopiecznych przez cały rok kalendarzowy, dodatkowo w okresie letnim organizujemy dla nich warsztaty wakacyjne w formie półkolonii. Otaczamy opieką psychologiczno – terapeutyczną rodziców i całe rodziny z niepełnosprawnością, organizujemy paczki świąteczne z okazji świąt i Dnia Dziecka. Organizujemy imprezy integracyjne dla lokalnej społeczności : Bieg po sprawność na 10 km (m.in.), paraolimpiadę we współpracy z miejscowym Ośrodkiem Sportu, kiermasze rękodzieła, szkolenia dla nauczycieli i opiekunów osób niepełnosprawnych. Rozwijamy miejscowy wolontariat wśród dorosłych i młodzieży. Podjęliśmy również działania we współpracy z Samorządem Powiatowym w celu wybudowania Ośrodka Pobytu Dziennego i Mieszkań Chronionych z miejscami wytchnieniowymi dla osób niepełnosprawnych(niepełnosprawność sprzężona i Osoby z autyzmem). Rodzice prowadzą naszą organizację w czynie społecznym, bez wynagrodzenia.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Organizujemy pomoc dla naszych podopiecznych oraz członków ich rodzin w zakresie rehabilitacji, refundacji kosztów leczenia, która ma na celu polepszenie ich bytu. Poprzez rzecznictwo na rzecz podopiecznych i ich rodzin propagujemy w społeczeństwie poszanowanie dla osób z niepełnosprawnością oraz przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu tej grupy społecznej.

Cele realizujemy dzięki szeroko pojętej współpracy z władzami państwowymi, samorządowymi, środkami masowego przekazu oraz innymi organizacjami.

W 2017 roku otrzymaliśmy od Gminy Nadarzyn na podstawie umowy Użyczenia nową siedzibę przy Szkole Podstawowej w Ruścu. Dzięki pomocy sponsorów z Polski i z Holandii urządziliśmy jedną z najlepiej wyposażonych sal do Integracji Sensorycznej, znajduje się tam też Sala Konferencyjna, gabinet Psychologa oraz zaplecze sanitarno – kuchenne. Co kwartał płacimy ryczałt za media.

 Dzięki temu lokalowi możemy bez przeszkód organizować zajęcia rehabilitacyjno – warsztatowe dla podopiecznych Stowarzyszenia oraz dla ich Rodziców. Organizujemy często warsztaty psychologiczne dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością. Jesteśmy nawzajem dla siebie grupą wsparcia, co dla rodziców jest nie do przecenienia szczególnie w chwilach trudnych.

W listopadzie 2013 roku Sąd Rejestrowy rozpatrzył pozytywnie nasz wniosek i przyznał Stowarzyszeniu „Szlakiem Tęczy” status Organizacji Pożytku Publicznego. Dzięki temu możemy zbierać 1% podatku.

Z tych pieniędzy dofinansowujemy rehabilitację i leczenie naszych podopiecznych. Decyzją Zarządu 1% może być dedykowany na rehabilitację konkretnego dziecka, wtedy w polu cel szczegółowy należy wymienić imię i nazwisko podopiecznego na którego chcemy przeznaczyć nasz 1%.

Stowarzyszenie z pozyskiwanych darowizn dofinansowuje  zajęcia rehabilitacyjne podopiecznych, gdyż ich rodziny nie są w stanie samodzielnie pokryć tych wszystkich wydatków związanych z rehabilitacją i opieką nad dzieckiem z niepełnosprawnością. Finansujemy zakup sprzętu do sali terapii sensorycznej oraz różnego typu warsztaty i imprezy organizowane dla naszych dzieci i rodzin.

Jednym z bardzo ważnych celów Stowarzyszenia jest organizacja wypoczynku letniego podopiecznych. Jest to niemal konieczność życiowa, gdyż nasi podopieczni nie mają praktycznie żadnych możliwości  atrakcyjnego wypoczynku wakacyjnego wśród swoich rówieśników zarówno tych z niepełnosprawnością jak i tych sprawnych. W czasie tych warsztatów zapewniamy dzieciom i osobom z niepełnosprawnościami pełen zakres rehabilitacji (fizjoterapia, integracja sensoryczna, masaże, hipoterapia) Wszystkie te zajęcia są kosztowne, więc rodziny nie są w stanie same za nie zapłacić dlatego oprócz dotacji z Powiatu i Gminy ponosimy również wkład finansowany własny z kasy Stowarzyszenia, którą tworzą również środki z 1%.

Każdy projekt, każda dotacja wymaga od nas przy realizacji wkładu własnego finansowego. Dlatego zbieranie 1% podatku jest dla nas bardzo istotnym źródłem pozyskiwania środków finansowych.

Głównym celem Stowarzyszenia "Szlakiem Tęczy"są działania na rzecz wyrównywania szans społecznych dzieci i osób z niepełnosprawnością, przestrzegania wobec nich praw człowieka i obywatela. Cel ten realizujemy poprzez szczegółowe działania aktywizujące osoby z niepełnosprawnością oraz ich rodziny w życiu społecznym poprzez organizację różnego typy zajęć, warsztatów, spotkań integracyjnych.

Więcej o nas

Więcej o nas

Cele realizujemy dzięki szeroko pojętej współpracy z władzami państwowymi, samorządowymi, środkami masowego przekazu oraz innymi organizacjami. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność statutową w zakresie zajęć rehabilitacyjnych dla podopiecznych (Integracja Sensoryczna, fizjoterapia, zajęcia z psychologiem). Przychód z działalności odpłatnej służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego. Przychody z działalności odpłatnej w całości pokrywają jej koszty. W roku 2017 r. wynik na działalności statutowej odpłatnej wykazał stratę w wysokości 2 023,99 PLN. W roku 2017 Stowarzyszenie zrealizowało następujące projekty: Ø W ciągu całego roku były prowadzone zajęcia terapii Integracji Sensorycznej, spotkania z psychologiem dla rodzin potrzebujących. Dla każdego rodzica informacja o chorobie dziecka jest wielką traumą, a czasem tych problemów dokłada nam jeszcze świat zewnętrzny i zderzenie ze służbą zdrowia, edukacją czy zwykłą prozaiczną ekonomią dnia codziennego. Firma Hetman podpisując z nami umowę na regularne zasilanie środkami finansowymi dała nam możliwość bezpiecznego prowadzenia tego dzieła. Dziękujemy z całego serca.
Firma Macrokoncert przekazuje naszemu Stowarzyszeniu bilety na różne koncerty, aby dzieci i rodzice bez ponoszenia kosztów mogli skorzystać z uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych. 

Rok 2017 był przełomowy dla naszego Stowarzyszenia ze względu na zmianę siedziby. W dniu 13 września 2017 roku zostały oficjalnie otwarte pomieszczenia udostępnione nam przez śp. Wójta Gminy Nadarzyn Janusza Grzyba na terenie Szkoły Podstawowej w Ruścu przy ulicy Osiedlowej 72.
Stowarzyszenie jako jeden z Fundatorów przystąpiło do rejestracji Fundacji Stowarzyszenia Szlakiem Tęczy, której głównym celem będzie utworzenie domu opieki dla naszych podopiecznych.
W 2017 roku Stowarzyszenie zrealizowało następujące projekty:
Ø Karnawałowy Bal Przebierańców
28 stycznia 2017 podopieczni Stowarzyszenia i goście z Domu Dziecka mieli możliwość spotkać się razem. W zabawie i organizacji pomagali nasi wolontariusze z nadarzyńskiego gimnazjum. Dzieci otrzymały upominki dzięki naszym sponsorom.
Spotkanie zostało sfinansowane ze środków własnych.
Ø Olimpiada Sportowa Szlakiem Tęczy
10 czerwca dzięki wsparciu Gminy Nadarzyn i Gminnego Ośrodka Sportu nasze Stowarzyszenie zorganizowało pierwszą paraolimpiadę sportową. Olimpiada sportowa to inicjatywa umożliwiająca osobom niepełnosprawnym sprawdzenie się w rywalizacji i podjęcie próby przełamania własnych barier. Celem imprezy jest popularyzacja sportu wśród osób niepełnosprawnych i podnoszenie ich sprawności fizycznej, ale przede wszystkim dobra zabawa i radość z rywalizacji i osiągniętych wyników. Projekt zrealizowany ze środków finansowych GOS. Nasz wkład to praca wolontariuszy i wysiłek naszych „sportowców”.

V Wakacyjne Warsztaty Integracyjne „Napełniaj akumulatory Tęczową energią” to trzy odrębne projekty:
1. wypoczynek dzieci i młodzieży – IV Wakacyjne Warsztaty Integracyjne „Napełniaj akumulatory Tęczową energią” dofinansowane przez Gminę Nadarzyn. W projekcie wzięło udział 40 dzieci w tym 14 osób z niepełnosprawnością z terenu Gminy Nadarzyn. To doskonały przykład integracji społecznej osób zdrowych i osób z niepełnosprawnością. W trakcie aktywnego i atrakcyjnego wypoczynku dzieci i młodzież uczą się współdziałania, tolerancji, pomocy i troski o słabszych.
2. terapia – rehabilitacja dla niepełnosprawnych –  V Wakacyjne Warsztaty
Terapeutyczne dofinansowane przez Starostwo Powiatowe.
W projekcie uczestniczyło 14 osób z niepełnosprawnością. Dzięki temu projektowi nasi podopieczni mieli zapewnioną ciągłość zajęć rehabilitacyjnych w okresie wakacyjny.
3. Odroczony Dzień Dziecka na podstawie Małego Granta (art. 19 a) otrzymaliśmy dofinansowanie od Gminy Nadarzyn na zorganizowanie podczas Warsztatów Wakacyjnych Odroczonego Dnia Dziecka z zabawkami dmuchanymi (zjeżdżalnie, trampoliny, i in., konie  i piknik na powietrzu w pięknych okolicznościach przyrody dla całych Rodzin ze Stowarzyszenia Szlakiem Tęczy i dla dzieci które były uczestnikami Warsztatów Wakacyjnych. 

4. W marcu i kwietniu 2018 roku organizowane były warsztaty terapeutyczne dla rodziców ze Stowarzyszenia pt. "Spotkanie dwóch światów" finansowane z dotacji Powiatu i ze środków własnych Stowarzyszenia. Zadanie „Warsztaty dla rodziców dzieci niepełnosprawnych – Spotkanie dwóch światów” ( Rodzic – niepełnosprawne dziecko) było zorganizowane jako zajęcia psycho – edukacyjne dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych i składało się z czterech 4-godzinnych spotkań, (dwa weekendy: sobota – niedziela; sobota – niedziela). Celem tych warsztatów była próba wprowadzenia rodzica w świat jego niepełnosprawnego dziecka, aby lepiej je zrozumieć, pomagać w rozwoju i znaleźć spokój wewnętrzny i zrozumienie.

5. Warsztaty dla rodziców we wrześniu i październiku 2018 r "Normalnie żyć z niepełnosprawnym dzieckiem" finansowane z dotacji powiatu npruszkowskiego oraz ze środków finansowych własnych. 

Zakładane cele realizacji zadania zostały osiągnięte w 100 %. Poprzez spotkania terapeutyczne terapeuci uczyli rodziców różnych kompetencji, jak:

konstruktywne sposoby radzenia sobie z sytuacją trudną oraz pomoc w zapewnieniu warunków do korzystania z  opieki  terapeutycznej

 • budowanie silniejszej więzi rodziny przy jednoczesnym poczuciu zaopiekowania i uświadomienia szans na lepsze samopoczucie i funkcjonowanie w życiu rodzinnym i społecznym. W  warsztatach terapeutycznych brały udział małżeństwa – mąż i żona, co pomagało w nawiązaniu bliższej więzi i we wzajemnym zrozumieniu,
 • umiejętność proszenia o pomoc i organizowania czasu dla siebie jak i dla dziecka, wiąże się to z koniecznością znalezienia zewnętrznego asystenta do niepełnosprawnego dziecka
 • umiejętność relaksacji i masażu podstawowego  do wykonania w warunkach domowych przez opiekunów, fizjoterapeutka uczyła uczestników warsztatów jak relaksować siebie oraz technik masażu wzajemnego. Masaż wzajemny oprócz relaksacji buduje wzajemną bliskość między rodzicami,
 • lepsze radzenie sobie ze stanami napięcia, stresem związanym z opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym
 • umiejętność wyciszenia dziecka poprzez nabyte umiejętności relaksacji, delikatnego masażu,

podstawowe techniki Mindfullness , technik opartych na uważności . 

6. Projekt warsztatów rehabilitacyjno - terapeutycznych dla podopiecznych Stowarzyszenia "Szlakiem Tęczy" w terminie od 1 października 2018 r. do 12 kwietnia 2019r. 

"Oswajamy świat pokonując przeszkody". Projekt dofinansowany jest z dotacji Fundacji PZU ale jest bardzo duży wkład własny.

Celem projektu jest zorganizowanie niepełnosprawnym podopiecznym Stowarzyszenia bloku zajęć terapeutycznych w systemie
tygodniowym przez cały rok szkolny. Robimy to przede wszystkim po to, aby usprawniać dzieci i poprzez to uczyć je samodzielności w
stopniu maksymalnym do osiągnięcia przy konkretnej dysfunkcji ( terapia sensomotoryczna, psychologiczna, neurologopeda i fizjoterapeuta), równolegle do zajęć z dziećmi  odbywa się terapia dla rodziców i opiekunów (odrębny projekt), aby praca była komplementarna i aby świadomy rodzic wzmacniał efekty terapii dziecka. Bezpośrednimi beneficjentami projektu będą podopieczni Stowarzyszenia z orzeczeniami o niepełnosprawności, w miarę możliwości
będziemy włączać do terapii 'zdrowe rodzeństwo', które często również ma problemy funkcjonalne. W naszym Stowarzyszeniu mamy
dzieci o różnych rodzajach niepełnosprawności, ale to nie przeszkadza w zorganizowaniu dla nich właściwej terapii. W chwili obecnej
pod opieką Stowarzyszenia znajduje się 16 podopiecznych z orzeczeniami o różnych niepełnosprawnościach i w różnym wieku. Ich
rodzicom bardzo zależy na udziale dzieci w projekcie, ponieważ daje to rodzinom nowe możliwości terapii. Z efektów projektu będzie
korzystała rodzina i otoczenie, ponieważ terapia będzie włączała do pracy całe rodziny.

7. Kiermasze Rękodzieła przed Świętami Wielkanocnymi i Świętami Bożego Narodzenia, wystawiamy ozdoby świąteczne wykonane przez rodziców, dzieci i wolontariuszy.

Sprzedajemy je  lokalnym mieszkańcom pozyskując niewielkie kwoty na działalność statutową stowarzyszenia, jest to też forma reklamy i informowania ludzi o naszym Stowarzyszeniu i jego potrzebach.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo mazowieckie
 • KRS:0000336729
 • Konto:89 1750 0012 0000 0000 3321 7994
 • Adres:Rusiec, ul. Osiedlowa 72, 05-830 Nadarzyn
 • WWW:www.szlakiemteczy.pl
 • E-mail:szlakiemteczy@nadarzyn.pl
 • Telefon:793 003 898Formularze PIT 2021/2022 dla
Stowarzyszenie "Szlakiem Tęczy"

KRS 0000336729

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie "Szlakiem Tęczy"

 • Wszechstronna pomoc osobom z niepełnosprawnością i ich rodzinom w godnym i pełnym życiu.

  Stowarzyszenie „Szlakiem Tęczy” jest organizacją pożytku publicznego, działającą non profit. Założyli ją rodzice dzieci z niepełnosprawnościami w 2009 roku na terenie gminy Nadarzyn, aby nieść pomoc dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom w dostępie do rehabilitacji, do różnych form terapii, otoczenie opieką i wsparciem psychologicznym całych rodzin z problemem niepełnosprawności. Organizujemy zajęcia rehabilitacyjno terapeutyczne dla niepełnosprawnych podopiecznych przez cały rok kalendarzowy, dodatkowo w okresie letnim organizujemy dla nich warsztaty wakacyjne w formie półkolonii. Otaczamy opieką psychologiczno – terapeutyczną rodziców i całe rodziny z niepełnosprawnością, organizujemy paczki świąteczne z okazji świąt i Dnia Dziecka. Organizujemy imprezy integracyjne dla lokalnej społeczności : Bieg po sprawność na 10 km (m.in.), paraolimpiadę we współpracy z miejscowym Ośrodkiem Sportu, kiermasze rękodzieła, szkolenia dla nauczycieli i opiekunów osób niepełnosprawnych. Rozwijamy miejscowy wolontariat wśród dorosłych i młodzieży. Podjęliśmy również działania we współpracy z Samorządem Powiatowym w celu wybudowania Ośrodka Pobytu Dziennego i Mieszkań Chronionych z miejscami wytchnieniowymi dla osób niepełnosprawnych(niepełnosprawność sprzężona i Osoby z autyzmem). Rodzice prowadzą naszą organizację w czynie społecznym, bez wynagrodzenia.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Organizujemy pomoc dla naszych podopiecznych oraz członków ich rodzin w zakresie rehabilitacji, refundacji kosztów leczenia, która ma na celu polepszenie ich bytu. Poprzez rzecznictwo na rzecz podopiecznych i ich rodzin propagujemy w społeczeństwie poszanowanie dla osób z niepełnosprawnością oraz przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu tej grupy społecznej.

  Cele realizujemy dzięki szeroko pojętej współpracy z władzami państwowymi, samorządowymi, środkami masowego przekazu oraz innymi organizacjami.

  W 2017 roku otrzymaliśmy od Gminy Nadarzyn na podstawie umowy Użyczenia nową siedzibę przy Szkole Podstawowej w Ruścu. Dzięki pomocy sponsorów z Polski i z Holandii urządziliśmy jedną z najlepiej wyposażonych sal do Integracji Sensorycznej, znajduje się tam też Sala Konferencyjna, gabinet Psychologa oraz zaplecze sanitarno – kuchenne. Co kwartał płacimy ryczałt za media.

   Dzięki temu lokalowi możemy bez przeszkód organizować zajęcia rehabilitacyjno – warsztatowe dla podopiecznych Stowarzyszenia oraz dla ich Rodziców. Organizujemy często warsztaty psychologiczne dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością. Jesteśmy nawzajem dla siebie grupą wsparcia, co dla rodziców jest nie do przecenienia szczególnie w chwilach trudnych.

  W listopadzie 2013 roku Sąd Rejestrowy rozpatrzył pozytywnie nasz wniosek i przyznał Stowarzyszeniu „Szlakiem Tęczy” status Organizacji Pożytku Publicznego. Dzięki temu możemy zbierać 1% podatku.

  Z tych pieniędzy dofinansowujemy rehabilitację i leczenie naszych podopiecznych. Decyzją Zarządu 1% może być dedykowany na rehabilitację konkretnego dziecka, wtedy w polu cel szczegółowy należy wymienić imię i nazwisko podopiecznego na którego chcemy przeznaczyć nasz 1%.

  Stowarzyszenie z pozyskiwanych darowizn dofinansowuje  zajęcia rehabilitacyjne podopiecznych, gdyż ich rodziny nie są w stanie samodzielnie pokryć tych wszystkich wydatków związanych z rehabilitacją i opieką nad dzieckiem z niepełnosprawnością. Finansujemy zakup sprzętu do sali terapii sensorycznej oraz różnego typu warsztaty i imprezy organizowane dla naszych dzieci i rodzin.

  Jednym z bardzo ważnych celów Stowarzyszenia jest organizacja wypoczynku letniego podopiecznych. Jest to niemal konieczność życiowa, gdyż nasi podopieczni nie mają praktycznie żadnych możliwości  atrakcyjnego wypoczynku wakacyjnego wśród swoich rówieśników zarówno tych z niepełnosprawnością jak i tych sprawnych. W czasie tych warsztatów zapewniamy dzieciom i osobom z niepełnosprawnościami pełen zakres rehabilitacji (fizjoterapia, integracja sensoryczna, masaże, hipoterapia) Wszystkie te zajęcia są kosztowne, więc rodziny nie są w stanie same za nie zapłacić dlatego oprócz dotacji z Powiatu i Gminy ponosimy również wkład finansowany własny z kasy Stowarzyszenia, którą tworzą również środki z 1%.

  Każdy projekt, każda dotacja wymaga od nas przy realizacji wkładu własnego finansowego. Dlatego zbieranie 1% podatku jest dla nas bardzo istotnym źródłem pozyskiwania środków finansowych.

  Głównym celem Stowarzyszenia "Szlakiem Tęczy"są działania na rzecz wyrównywania szans społecznych dzieci i osób z niepełnosprawnością, przestrzegania wobec nich praw człowieka i obywatela. Cel ten realizujemy poprzez szczegółowe działania aktywizujące osoby z niepełnosprawnością oraz ich rodziny w życiu społecznym poprzez organizację różnego typy zajęć, warsztatów, spotkań integracyjnych.

 • Więcej o nas

  Cele realizujemy dzięki szeroko pojętej współpracy z władzami państwowymi, samorządowymi, środkami masowego przekazu oraz innymi organizacjami. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność statutową w zakresie zajęć rehabilitacyjnych dla podopiecznych (Integracja Sensoryczna, fizjoterapia, zajęcia z psychologiem). Przychód z działalności odpłatnej służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego. Przychody z działalności odpłatnej w całości pokrywają jej koszty. W roku 2017 r. wynik na działalności statutowej odpłatnej wykazał stratę w wysokości 2 023,99 PLN. W roku 2017 Stowarzyszenie zrealizowało następujące projekty: Ø W ciągu całego roku były prowadzone zajęcia terapii Integracji Sensorycznej, spotkania z psychologiem dla rodzin potrzebujących. Dla każdego rodzica informacja o chorobie dziecka jest wielką traumą, a czasem tych problemów dokłada nam jeszcze świat zewnętrzny i zderzenie ze służbą zdrowia, edukacją czy zwykłą prozaiczną ekonomią dnia codziennego. Firma Hetman podpisując z nami umowę na regularne zasilanie środkami finansowymi dała nam możliwość bezpiecznego prowadzenia tego dzieła. Dziękujemy z całego serca.
  Firma Macrokoncert przekazuje naszemu Stowarzyszeniu bilety na różne koncerty, aby dzieci i rodzice bez ponoszenia kosztów mogli skorzystać z uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych. 

  Rok 2017 był przełomowy dla naszego Stowarzyszenia ze względu na zmianę siedziby. W dniu 13 września 2017 roku zostały oficjalnie otwarte pomieszczenia udostępnione nam przez śp. Wójta Gminy Nadarzyn Janusza Grzyba na terenie Szkoły Podstawowej w Ruścu przy ulicy Osiedlowej 72.
  Stowarzyszenie jako jeden z Fundatorów przystąpiło do rejestracji Fundacji Stowarzyszenia Szlakiem Tęczy, której głównym celem będzie utworzenie domu opieki dla naszych podopiecznych.
  W 2017 roku Stowarzyszenie zrealizowało następujące projekty:
  Ø Karnawałowy Bal Przebierańców
  28 stycznia 2017 podopieczni Stowarzyszenia i goście z Domu Dziecka mieli możliwość spotkać się razem. W zabawie i organizacji pomagali nasi wolontariusze z nadarzyńskiego gimnazjum. Dzieci otrzymały upominki dzięki naszym sponsorom.
  Spotkanie zostało sfinansowane ze środków własnych.
  Ø Olimpiada Sportowa Szlakiem Tęczy
  10 czerwca dzięki wsparciu Gminy Nadarzyn i Gminnego Ośrodka Sportu nasze Stowarzyszenie zorganizowało pierwszą paraolimpiadę sportową. Olimpiada sportowa to inicjatywa umożliwiająca osobom niepełnosprawnym sprawdzenie się w rywalizacji i podjęcie próby przełamania własnych barier. Celem imprezy jest popularyzacja sportu wśród osób niepełnosprawnych i podnoszenie ich sprawności fizycznej, ale przede wszystkim dobra zabawa i radość z rywalizacji i osiągniętych wyników. Projekt zrealizowany ze środków finansowych GOS. Nasz wkład to praca wolontariuszy i wysiłek naszych „sportowców”.

  V Wakacyjne Warsztaty Integracyjne „Napełniaj akumulatory Tęczową energią” to trzy odrębne projekty:
  1. wypoczynek dzieci i młodzieży – IV Wakacyjne Warsztaty Integracyjne „Napełniaj akumulatory Tęczową energią” dofinansowane przez Gminę Nadarzyn. W projekcie wzięło udział 40 dzieci w tym 14 osób z niepełnosprawnością z terenu Gminy Nadarzyn. To doskonały przykład integracji społecznej osób zdrowych i osób z niepełnosprawnością. W trakcie aktywnego i atrakcyjnego wypoczynku dzieci i młodzież uczą się współdziałania, tolerancji, pomocy i troski o słabszych.
  2. terapia – rehabilitacja dla niepełnosprawnych –  V Wakacyjne Warsztaty
  Terapeutyczne dofinansowane przez Starostwo Powiatowe.
  W projekcie uczestniczyło 14 osób z niepełnosprawnością. Dzięki temu projektowi nasi podopieczni mieli zapewnioną ciągłość zajęć rehabilitacyjnych w okresie wakacyjny.
  3. Odroczony Dzień Dziecka na podstawie Małego Granta (art. 19 a) otrzymaliśmy dofinansowanie od Gminy Nadarzyn na zorganizowanie podczas Warsztatów Wakacyjnych Odroczonego Dnia Dziecka z zabawkami dmuchanymi (zjeżdżalnie, trampoliny, i in., konie  i piknik na powietrzu w pięknych okolicznościach przyrody dla całych Rodzin ze Stowarzyszenia Szlakiem Tęczy i dla dzieci które były uczestnikami Warsztatów Wakacyjnych. 

  4. W marcu i kwietniu 2018 roku organizowane były warsztaty terapeutyczne dla rodziców ze Stowarzyszenia pt. "Spotkanie dwóch światów" finansowane z dotacji Powiatu i ze środków własnych Stowarzyszenia. Zadanie „Warsztaty dla rodziców dzieci niepełnosprawnych – Spotkanie dwóch światów” ( Rodzic – niepełnosprawne dziecko) było zorganizowane jako zajęcia psycho – edukacyjne dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych i składało się z czterech 4-godzinnych spotkań, (dwa weekendy: sobota – niedziela; sobota – niedziela). Celem tych warsztatów była próba wprowadzenia rodzica w świat jego niepełnosprawnego dziecka, aby lepiej je zrozumieć, pomagać w rozwoju i znaleźć spokój wewnętrzny i zrozumienie.

  5. Warsztaty dla rodziców we wrześniu i październiku 2018 r "Normalnie żyć z niepełnosprawnym dzieckiem" finansowane z dotacji powiatu npruszkowskiego oraz ze środków finansowych własnych. 

  Zakładane cele realizacji zadania zostały osiągnięte w 100 %. Poprzez spotkania terapeutyczne terapeuci uczyli rodziców różnych kompetencji, jak:

  konstruktywne sposoby radzenia sobie z sytuacją trudną oraz pomoc w zapewnieniu warunków do korzystania z  opieki  terapeutycznej

  • budowanie silniejszej więzi rodziny przy jednoczesnym poczuciu zaopiekowania i uświadomienia szans na lepsze samopoczucie i funkcjonowanie w życiu rodzinnym i społecznym. W  warsztatach terapeutycznych brały udział małżeństwa – mąż i żona, co pomagało w nawiązaniu bliższej więzi i we wzajemnym zrozumieniu,
  • umiejętność proszenia o pomoc i organizowania czasu dla siebie jak i dla dziecka, wiąże się to z koniecznością znalezienia zewnętrznego asystenta do niepełnosprawnego dziecka
  • umiejętność relaksacji i masażu podstawowego  do wykonania w warunkach domowych przez opiekunów, fizjoterapeutka uczyła uczestników warsztatów jak relaksować siebie oraz technik masażu wzajemnego. Masaż wzajemny oprócz relaksacji buduje wzajemną bliskość między rodzicami,
  • lepsze radzenie sobie ze stanami napięcia, stresem związanym z opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym
  • umiejętność wyciszenia dziecka poprzez nabyte umiejętności relaksacji, delikatnego masażu,

  podstawowe techniki Mindfullness , technik opartych na uważności . 

  6. Projekt warsztatów rehabilitacyjno - terapeutycznych dla podopiecznych Stowarzyszenia "Szlakiem Tęczy" w terminie od 1 października 2018 r. do 12 kwietnia 2019r. 

  "Oswajamy świat pokonując przeszkody". Projekt dofinansowany jest z dotacji Fundacji PZU ale jest bardzo duży wkład własny.

  Celem projektu jest zorganizowanie niepełnosprawnym podopiecznym Stowarzyszenia bloku zajęć terapeutycznych w systemie
  tygodniowym przez cały rok szkolny. Robimy to przede wszystkim po to, aby usprawniać dzieci i poprzez to uczyć je samodzielności w
  stopniu maksymalnym do osiągnięcia przy konkretnej dysfunkcji ( terapia sensomotoryczna, psychologiczna, neurologopeda i fizjoterapeuta), równolegle do zajęć z dziećmi  odbywa się terapia dla rodziców i opiekunów (odrębny projekt), aby praca była komplementarna i aby świadomy rodzic wzmacniał efekty terapii dziecka. Bezpośrednimi beneficjentami projektu będą podopieczni Stowarzyszenia z orzeczeniami o niepełnosprawności, w miarę możliwości
  będziemy włączać do terapii 'zdrowe rodzeństwo', które często również ma problemy funkcjonalne. W naszym Stowarzyszeniu mamy
  dzieci o różnych rodzajach niepełnosprawności, ale to nie przeszkadza w zorganizowaniu dla nich właściwej terapii. W chwili obecnej
  pod opieką Stowarzyszenia znajduje się 16 podopiecznych z orzeczeniami o różnych niepełnosprawnościach i w różnym wieku. Ich
  rodzicom bardzo zależy na udziale dzieci w projekcie, ponieważ daje to rodzinom nowe możliwości terapii. Z efektów projektu będzie
  korzystała rodzina i otoczenie, ponieważ terapia będzie włączała do pracy całe rodziny.

  7. Kiermasze Rękodzieła przed Świętami Wielkanocnymi i Świętami Bożego Narodzenia, wystawiamy ozdoby świąteczne wykonane przez rodziców, dzieci i wolontariuszy.

  Sprzedajemy je  lokalnym mieszkańcom pozyskując niewielkie kwoty na działalność statutową stowarzyszenia, jest to też forma reklamy i informowania ludzi o naszym Stowarzyszeniu i jego potrzebach.

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo mazowieckie
 • KRS:0000336729
 • Konto:89 1750 0012 0000 0000 3321 7994
 • Adres:Rusiec, ul. Osiedlowa 72, 05-830 Nadarzyn
 • WWW:www.szlakiemteczy.pl
 • E-mail:szlakiemteczy@nadarzyn.pl
 • Telefon:793 003 898
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00