1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie Rodzin Przyjaciół Autystów "Mały Książe"
  KRS 0000339465

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Jestem autystą, chcę myśleć i czuć jak Ty

Stowarzyszenie działa na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych autystów oraz ich rodzin. Prowadzimy przedszkole i szkoły dla autystów, oraz świetlicę terapeutyczną i warsztaty terapeutyczne.

Jak wykorzystamy 1%

Głównie przeznaczymy na dofinansowanie warsztatów terapeutycznych i świetlicy. W mniejszym stopniu na pozostałą działalność

Więcej o nas

CELE STATUTOWE ORGANIZACJI:
1.WSZECHSTRONNA POMOC OSOBOM AUTYSTYCZNYM ORAZ RODZINOM, OPIEKUNOM I SPECJALISTOM
2.ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE RÓŻNYCH FORM LECZNICTWA, EDUKACJI I OPIEKI OSÓB AUTYSTYCZNYCH
3.PROWADZENIE REJESTRU OSÓB Z AUTYZMEM ORAZ BANKU DANYCH NA TEMAT AUTYZMU
4. POPULARYZOWANIE PROBLEMU

SPOSÓB REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH:
1.WSPÓŁDZIAŁANIE Z WŁADZAMI PAŃSTWOWYMI I SAMORZĄDOWYMI,INSTYTUCJAMI,ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI,PLACÓWKAMI SŁUŻBY ZDROWIA, ORGANIZACJAMI POLITYCZNYMI I SPOŁECZNYMI, ZAKŁADAMI PRACY, SZKOLNICTWEM ITP.
2.KORZYSTANIE ZE ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU (PRASA, RADIO,TELEWIZJA) W CELU  ROZPROPAGOWANIA SPOŁECZNEJ DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB AUTYSTYCZNYCH PRZEZ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ORAZ SZERSZEGO NAWIĄZANIA KONTAKTU ZE SPOŁECZEŃSTWEM LUDZI ZDROWYCH.
3.GROMADZENIE ,A NASTĘPNIE WŁAŚCIWE DYSPONOWANIE POSIADANYMI ZASOBAMI FINANSOWYMI, POCHODZACYMI ZE SKŁADEK CZŁONKOWSKICH, DAROWIZN, ZAPISÓW, DOTACJI PAŃSTWOWYCH I SPOŁECZNYCH, PROWADZONEJ DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ.
4. PODEJMOWANIE CZYNÓW SPOŁECZNYCH,INSPIROWANIE,ORGANIZOWANIEI PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ NA RZECZ OSÓB AUTYSTYCZNYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI DZIECI BĘDĄCYCH INWALIDAMI OD URODZENIA, POPRZEZ:
A. ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE PLACÓWEK ORAZ OŚRODKÓW O CHARAKTERZE OPIEKUNCZO-REHABILITACYJNYM ZARÓWNO DLA DZIECI JAK I DOROSŁYCH OSÓB AUTYSTYCZNYCH;
B. ORGANIZOWANIE IMPREZ OKAZJONALNYCH, TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH,INSTRUKTAŻOWYCH I WCZASÓW RODZINNYCH DLA DZIECI I DOROSŁYCH;
C. TWORZENIE KÓŁ SPECJALISTYCZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH GRUPUJĄCYCH DZIECI I DOROSŁE OSOBY AUTYSTYCZNE;
D. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ I OŚWIATOWEJ WSPÓLNIE Z PLACÓWKAMI SŁUŻBY ZDROWIA I OŚWIATY;
E. TWORZENIE I PROWADZENIE WŁASNYCH BIBLIOTEK I CZYTELNI , WYDAWNICTW FACHOWYCH DOTYCZACYCH AUTYZMU I ZAGADNIEŃ POKREWNYCH;
f. UDZIELANIE INDYWIDUALNYCH I ZBIOROWYCH ZAPOMÓG FINANSOWYCH W FORMIE REFUNDACJI KOSZTÓW POBYTU NA TURNUSACH REHABIILITACYJNYCH ORAZ ZWROTU KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z UDZIAŁEM W SZKOLENIACH CZŁONKÓW I PODOPIECZNYCH STOWARZYSZENIA;
G. POMOC FINANSOWA I RZECZOWA W ORGANIZOWANIU WARSZTATÓW RZEMIEŚLNICZYCH I STANOWISK PRACY NAKŁADCZEJ DLA OSÓB AUTYSTYCZNYCH;
H. ORGANIZOWANIE POMOCY Z UDZIAŁEM WOLONTARIATU.
5. WSPÓŁPRACA I WYMIANA DOŚWIADCZEŃ Z KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI ORGANIZACJAMI I PLACÓWKAMI DZIAŁAJĄCYMI NA RZECZ OSÓB AUTYSTYCZNYCH.
6. ORGANIZOWANIE REGIONALNYCH,KRAJOWYCH I MIĘDZNARODOWYCH ZJAZDÓW,NARAD,KONFERENCJI I SEMINARIÓW W CELU WYMIANY DOŚWIADCZEŃ ORAZ KSZTAŁCENIA DZIAŁACZY SPOŁECZNYCH STOWARZYSZENIA- PO UZYSKANIU ODPOWIEDNICH ZEZWOLEŃ.

OPIS DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO:
PROWADZENIE PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO I SZKOŁY SPECJALNEJ NA TRZECH POZIOMACH: PODSTAWOWYM,GIMNAZJALNYM I PONADGIMNAZJALNYM
- PROWADZENIE ŚWIETLICY TERAPEUTYCZNEJ
- REHABILITACJA NIEPEŁNOSPRAWNYCH AUTYSTÓW
- POMOC RODZINOM AUTYSTYCZNYM
- DIAGNOZA DZIECI AUTYSTYCZNYCH
-OBSŁUGA TERAPEUTYCZNA SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH
-WSPÓŁDZIAŁANIE Z WŁADZAMI PAŃSTWOWYMI I SAMORZĄDOWYMI,INSTYTUCJAMI,ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI,PLACÓWKAMI SŁUŻBY ZDROWIA, ORGANIZACJAMI POLITYCZNYMI I SPOŁECZNYMI, ZAKŁADAMI PRACY, SZKOLNICTWEM ITP.
-KORZYSTANIE ZE ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU (PRASA, RADIO,TELEWIZJA) W CELU  ROZPROPAGOWANIA SPOŁECZNEJ DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB AUTYSTYCZNYCH PRZEZ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ORAZ SZERSZEGO NAWIĄZANIA KONTAKTU ZE SPOŁECZEŃSTWEM LUDZI ZDROWYCH.
-GROMADZENIE ,A NASTĘPNIE WŁAŚCIWE DYSPONOWANIE POSIADANYMI ZASOBAMI FINANSOWYMI, POCHODZĄCYMI ZE SKŁADEK CZŁONKOWSKICH, DAROWIZN, ZAPISÓW, DOTACJI PAŃSTWOWYCH I SPOŁECZNYCH, PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.
- PODEJMOWANIE CZYNÓW SPOŁECZNYCH,INSPIROWANIE,ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ NA RZECZ OSÓB AUTYSTYCZNYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI DZIECI BĘDĄCYCH INWALIDAMI OD URODZENIA, POPRZEZ:
- ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE PLACÓWEK ORAZ OŚRODKÓW O CHARAKTERZE OPIEKUŃCZO-REHABILITACYJNYM ZARÓWNO DLA DZIECI JAK I DOROSŁYCH OSÓB AUTYSTYCZNYCH;
- ORGANIZOWANIE IMPREZ OKAZJONALNYCH, TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH,INSTRUKTAŻOWYCH I WCZASÓW RODZINNYCH DLA DZIECI I DOROSŁYCH;
- TWORZENIE KÓŁ SPECJALISTYCZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH GRUPUJĄCYCH DZIECI I DOROSŁE OSOBY AUTYSTYCZNE;
- PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ I OŚWIATOWEJ WSPÓLNIE Z PLACÓWKAMI SŁUŻBY ZDROWIA I OŚWIATY;
- TWORZENIE I PROWADZENIE WŁASNYCH BIBLIOTEK I CZYTELNI , WYDAWNICTW FACHOWYCH DOTYCZĄCYCH AUTYZMU I ZAGADNIEŃ POKREWNYCH;
- UDZIELANIE INDYWIDUALNYCH I ZBIOROWYCH ZAPOMÓG FINANSOWYCH W FORMIE REFUNDACJI KOSZTÓW POBYTU NA TURNUSACH REHABILITACYJNYCH ORAZ ZWROTU KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z UDZIAŁEM W SZKOLENIACH CZŁONKÓW I PODOPIECZNYCH STOWARZYSZENIA;
- POMOC FINANSOWĄ I RZECZOWA W ORGANIZOWANIU WARSZTATÓW RZEMIEŚLNICZYCH I STANOWISK PRACY NAKŁADCZEJ DLA OSÓB AUTYSTYCZNYCH;
- ORGANIZOWANIE POMOCY Z UDZIAŁEM WOLONTARIATU.
- WSPÓŁPRACĘ I WYMIANĘ DOŚWIADCZEŃ Z KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI ORGANIZACJAMI I PLACÓWKAMI DZIAŁAJĄCYMI NA RZECZ OSÓB AUTYSTYCZNYCH.
- ORGANIZOWANIE REGIONALNYCH,KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH ZJAZDÓW,NARAD,KONFERENCJI I SEMINARIÓW W CELU WYMIANY DOŚWIADCZEŃ ORAZ KSZTAŁCENIA DZIAŁACZY SPOŁECZNYCH STOWARZYSZENIA- PO UZYSKANIU ODPOWIEDNICH ZEZWOLEŃ.
- SZKOLENIA TERAPEUTÓW I RODZICÓW
- PROWADZENIE GRUPY WSPARCIA DLA RODZICÓW.
-ORGANIZOWANIE BALI CHARYTATYWNYCH I INNYCH FORM ZBIÓREK PUBLICZNYCH.
-ORGANIZOWANIE WARSZTATÓW TERAPEUTYCZNYCH DLA DOROSŁYCH AUTYSTÓW.

NIEODPŁATNA DZIAŁALNOŚC POŻYTKU PUBLICZNEGO:
POMOC AUTYSTOM I ICH RODZINOM POPRZEZ ORGANIZOWANIE ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W FORMIE ŚWIETLICY TERAPEUTYCZNEJ, TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH. AKTYWIZOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ RODZICÓW. WSPIERANIE RZECZOWE I FINANSOWE UBOGICH RODZIN AUTYSTYCZNYCH. WSPARCIE PRAWNE I DORADZTWO.SZKOLENIE RODZICÓW, TERAPEUTÓW I NAUCZYCIELI W PROBLEMIE AUTYZMU. DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA. PROWADZENIE NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO DLA DZIECI Z AUTYZMEM. PROWADZENIE ZESPOŁU NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ SPECJALNYCH NA TRZECH POZIOMACH: PODSTAWOWYM, GIMNAZJALNYM I PONADGIMNAZJALNYM.EDUKACJA DZIECI NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO, REHABILITACJA RUCHOWA, LOGOPEDYCZNA, PSYCHOLOGICZNA I SENSORYCZNA DZIECI, ORGANIZOWANIE NAUKI PRZEZ DOŚWIADCZENIE, POPRZEZ WYCIECZKI SZKOLNE. KSZTAŁCENIE I WYCHOWANIE MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ, NAUKA WSPÓLNEJ EGZYSTENCJI, PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW. PROWADZENIE SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY I SAMODZIELNEGO ŻYCIA. PROWADZENIE NIEPUBLICZNEJ ŚWIETLICY TERAPEUTYCZNEJ DLA OSÓB Z AUTYZMEM. PROWADZENIE NIEPUBLICZNEGO TECHNIKUM SPECJALNEGO ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH DLA UCZNIÓW Z AUTYZMEM- SZKOŁY ŚREDNIEJ PRZYGOTOWUJĄCEJ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO ZDOBYCIA ZAWODU I PRZYSTĄPIENIA DO MATURY.


ODPŁATNA DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO:
DIAGNOZA I TERAPIA AUTYZMU.ORGANIZOWANIE ZESPOŁÓW DIAGNOSYUCZNYCH W CELU SZYBKIEGO ZDIAGNOZOWANIA MAŁYCH I WIEKSZYCH DZIECI Z PODEJRZENIEM AUTYZMU LUB ZESPOŁU ASPERGERA.ORGANIZOWANIE TERAPII I REHABILITACJI W CELU JAK NAJLEPSZEGO USPRAWNIENIA NIEPEŁNOSPRAWYCH AUTYSTÓW. PROWADZENIE REHABILITACJI W ZAKRESIE KOORDYNACJI RUCHU, POPRAWY MOWY I WYMOWY, UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH,TERAPII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ, TRENINGÓW UWAGI SŁUCHOWEJ, TRENINGÓW KONCENTRACJI, ARTETERAPII. PROWADZENIE TRENINGÓW PRAWIDŁOWYCH ZACHOWAŃ ORAZ SPRAWDZIANÓW UMIEJĘTNOŚCI ŻYCIOWYCH I SPOŁECZNYCH. PROWADZENIE. WARSZTATÓW TERAPEUTYCZNYCH DLA DOROSŁYCH AUTYSTÓW. REHABILITACJA POPRZEZ WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE I PEDAGOGICZNE. NAUKA PRACY SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI. NAUKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SIEBIE I INNYCH. WSPIERANIE DOROSŁYCH AUTYSTÓW W TRUDNYCH SYTUACJACH ZYCIOWYCH, ORGANIZOWANIE CZASU WOLNEGO, ROZWIJANIE HOBBY I MOCNYCH STRON TRUDNEGO ŻYCIA AUTYSTÓW. WYCIECZKI I SPOTKANIA ZE ZDROWYMI RÓWIEŚNIKAMI. NAUKA PLANOWANIA CODZIENNEGO I NA PRZYSZŁOŚĆ. WSPIERANIE RODZICÓW UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW POPRZEZ NUAKĘ JAK NALEŻY POMAGAĆ W ŻYCIU CODZIENNYM AUTYSTOM.


 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000339465
 • Wizytówka:www.pitax.pl/mały_książe
 • Adres:ul. Piastowska 19, 47-200 Kędzieżyn - Koźle
 • WWW:www.stowarzyszeniemalyksiaze.eu
 • E-mail:stowarzyszenie.rodzin@gmail.com
 • Telefon:607111280 • Formularze PIT 2018/2019 dla
  Stowarzyszenie Rodzin Przyjaciół Autystów "Mały Książe"

  KRS 0000339465

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie Rodzin Przyjaciół Autystów "Mały Książe"

 • Jestem autystą, chcę myśleć i czuć jak Ty

  Stowarzyszenie działa na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych autystów oraz ich rodzin. Prowadzimy przedszkole i szkoły dla autystów, oraz świetlicę terapeutyczną i warsztaty terapeutyczne.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Głównie przeznaczymy na dofinansowanie warsztatów terapeutycznych i świetlicy. W mniejszym stopniu na pozostałą działalność

 • Więcej o nas

  CELE STATUTOWE ORGANIZACJI:
  1.WSZECHSTRONNA POMOC OSOBOM AUTYSTYCZNYM ORAZ RODZINOM, OPIEKUNOM I SPECJALISTOM
  2.ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE RÓŻNYCH FORM LECZNICTWA, EDUKACJI I OPIEKI OSÓB AUTYSTYCZNYCH
  3.PROWADZENIE REJESTRU OSÓB Z AUTYZMEM ORAZ BANKU DANYCH NA TEMAT AUTYZMU
  4. POPULARYZOWANIE PROBLEMU

  SPOSÓB REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH:
  1.WSPÓŁDZIAŁANIE Z WŁADZAMI PAŃSTWOWYMI I SAMORZĄDOWYMI,INSTYTUCJAMI,ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI,PLACÓWKAMI SŁUŻBY ZDROWIA, ORGANIZACJAMI POLITYCZNYMI I SPOŁECZNYMI, ZAKŁADAMI PRACY, SZKOLNICTWEM ITP.
  2.KORZYSTANIE ZE ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU (PRASA, RADIO,TELEWIZJA) W CELU  ROZPROPAGOWANIA SPOŁECZNEJ DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB AUTYSTYCZNYCH PRZEZ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ORAZ SZERSZEGO NAWIĄZANIA KONTAKTU ZE SPOŁECZEŃSTWEM LUDZI ZDROWYCH.
  3.GROMADZENIE ,A NASTĘPNIE WŁAŚCIWE DYSPONOWANIE POSIADANYMI ZASOBAMI FINANSOWYMI, POCHODZACYMI ZE SKŁADEK CZŁONKOWSKICH, DAROWIZN, ZAPISÓW, DOTACJI PAŃSTWOWYCH I SPOŁECZNYCH, PROWADZONEJ DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ.
  4. PODEJMOWANIE CZYNÓW SPOŁECZNYCH,INSPIROWANIE,ORGANIZOWANIEI PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ NA RZECZ OSÓB AUTYSTYCZNYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI DZIECI BĘDĄCYCH INWALIDAMI OD URODZENIA, POPRZEZ:
  A. ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE PLACÓWEK ORAZ OŚRODKÓW O CHARAKTERZE OPIEKUNCZO-REHABILITACYJNYM ZARÓWNO DLA DZIECI JAK I DOROSŁYCH OSÓB AUTYSTYCZNYCH;
  B. ORGANIZOWANIE IMPREZ OKAZJONALNYCH, TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH,INSTRUKTAŻOWYCH I WCZASÓW RODZINNYCH DLA DZIECI I DOROSŁYCH;
  C. TWORZENIE KÓŁ SPECJALISTYCZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH GRUPUJĄCYCH DZIECI I DOROSŁE OSOBY AUTYSTYCZNE;
  D. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ I OŚWIATOWEJ WSPÓLNIE Z PLACÓWKAMI SŁUŻBY ZDROWIA I OŚWIATY;
  E. TWORZENIE I PROWADZENIE WŁASNYCH BIBLIOTEK I CZYTELNI , WYDAWNICTW FACHOWYCH DOTYCZACYCH AUTYZMU I ZAGADNIEŃ POKREWNYCH;
  f. UDZIELANIE INDYWIDUALNYCH I ZBIOROWYCH ZAPOMÓG FINANSOWYCH W FORMIE REFUNDACJI KOSZTÓW POBYTU NA TURNUSACH REHABIILITACYJNYCH ORAZ ZWROTU KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z UDZIAŁEM W SZKOLENIACH CZŁONKÓW I PODOPIECZNYCH STOWARZYSZENIA;
  G. POMOC FINANSOWA I RZECZOWA W ORGANIZOWANIU WARSZTATÓW RZEMIEŚLNICZYCH I STANOWISK PRACY NAKŁADCZEJ DLA OSÓB AUTYSTYCZNYCH;
  H. ORGANIZOWANIE POMOCY Z UDZIAŁEM WOLONTARIATU.
  5. WSPÓŁPRACA I WYMIANA DOŚWIADCZEŃ Z KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI ORGANIZACJAMI I PLACÓWKAMI DZIAŁAJĄCYMI NA RZECZ OSÓB AUTYSTYCZNYCH.
  6. ORGANIZOWANIE REGIONALNYCH,KRAJOWYCH I MIĘDZNARODOWYCH ZJAZDÓW,NARAD,KONFERENCJI I SEMINARIÓW W CELU WYMIANY DOŚWIADCZEŃ ORAZ KSZTAŁCENIA DZIAŁACZY SPOŁECZNYCH STOWARZYSZENIA- PO UZYSKANIU ODPOWIEDNICH ZEZWOLEŃ.

  OPIS DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO:
  PROWADZENIE PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO I SZKOŁY SPECJALNEJ NA TRZECH POZIOMACH: PODSTAWOWYM,GIMNAZJALNYM I PONADGIMNAZJALNYM
  - PROWADZENIE ŚWIETLICY TERAPEUTYCZNEJ
  - REHABILITACJA NIEPEŁNOSPRAWNYCH AUTYSTÓW
  - POMOC RODZINOM AUTYSTYCZNYM
  - DIAGNOZA DZIECI AUTYSTYCZNYCH
  -OBSŁUGA TERAPEUTYCZNA SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH
  -WSPÓŁDZIAŁANIE Z WŁADZAMI PAŃSTWOWYMI I SAMORZĄDOWYMI,INSTYTUCJAMI,ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI,PLACÓWKAMI SŁUŻBY ZDROWIA, ORGANIZACJAMI POLITYCZNYMI I SPOŁECZNYMI, ZAKŁADAMI PRACY, SZKOLNICTWEM ITP.
  -KORZYSTANIE ZE ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU (PRASA, RADIO,TELEWIZJA) W CELU  ROZPROPAGOWANIA SPOŁECZNEJ DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB AUTYSTYCZNYCH PRZEZ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ORAZ SZERSZEGO NAWIĄZANIA KONTAKTU ZE SPOŁECZEŃSTWEM LUDZI ZDROWYCH.
  -GROMADZENIE ,A NASTĘPNIE WŁAŚCIWE DYSPONOWANIE POSIADANYMI ZASOBAMI FINANSOWYMI, POCHODZĄCYMI ZE SKŁADEK CZŁONKOWSKICH, DAROWIZN, ZAPISÓW, DOTACJI PAŃSTWOWYCH I SPOŁECZNYCH, PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.
  - PODEJMOWANIE CZYNÓW SPOŁECZNYCH,INSPIROWANIE,ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ NA RZECZ OSÓB AUTYSTYCZNYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI DZIECI BĘDĄCYCH INWALIDAMI OD URODZENIA, POPRZEZ:
  - ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE PLACÓWEK ORAZ OŚRODKÓW O CHARAKTERZE OPIEKUŃCZO-REHABILITACYJNYM ZARÓWNO DLA DZIECI JAK I DOROSŁYCH OSÓB AUTYSTYCZNYCH;
  - ORGANIZOWANIE IMPREZ OKAZJONALNYCH, TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH,INSTRUKTAŻOWYCH I WCZASÓW RODZINNYCH DLA DZIECI I DOROSŁYCH;
  - TWORZENIE KÓŁ SPECJALISTYCZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH GRUPUJĄCYCH DZIECI I DOROSŁE OSOBY AUTYSTYCZNE;
  - PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ I OŚWIATOWEJ WSPÓLNIE Z PLACÓWKAMI SŁUŻBY ZDROWIA I OŚWIATY;
  - TWORZENIE I PROWADZENIE WŁASNYCH BIBLIOTEK I CZYTELNI , WYDAWNICTW FACHOWYCH DOTYCZĄCYCH AUTYZMU I ZAGADNIEŃ POKREWNYCH;
  - UDZIELANIE INDYWIDUALNYCH I ZBIOROWYCH ZAPOMÓG FINANSOWYCH W FORMIE REFUNDACJI KOSZTÓW POBYTU NA TURNUSACH REHABILITACYJNYCH ORAZ ZWROTU KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z UDZIAŁEM W SZKOLENIACH CZŁONKÓW I PODOPIECZNYCH STOWARZYSZENIA;
  - POMOC FINANSOWĄ I RZECZOWA W ORGANIZOWANIU WARSZTATÓW RZEMIEŚLNICZYCH I STANOWISK PRACY NAKŁADCZEJ DLA OSÓB AUTYSTYCZNYCH;
  - ORGANIZOWANIE POMOCY Z UDZIAŁEM WOLONTARIATU.
  - WSPÓŁPRACĘ I WYMIANĘ DOŚWIADCZEŃ Z KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI ORGANIZACJAMI I PLACÓWKAMI DZIAŁAJĄCYMI NA RZECZ OSÓB AUTYSTYCZNYCH.
  - ORGANIZOWANIE REGIONALNYCH,KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH ZJAZDÓW,NARAD,KONFERENCJI I SEMINARIÓW W CELU WYMIANY DOŚWIADCZEŃ ORAZ KSZTAŁCENIA DZIAŁACZY SPOŁECZNYCH STOWARZYSZENIA- PO UZYSKANIU ODPOWIEDNICH ZEZWOLEŃ.
  - SZKOLENIA TERAPEUTÓW I RODZICÓW
  - PROWADZENIE GRUPY WSPARCIA DLA RODZICÓW.
  -ORGANIZOWANIE BALI CHARYTATYWNYCH I INNYCH FORM ZBIÓREK PUBLICZNYCH.
  -ORGANIZOWANIE WARSZTATÓW TERAPEUTYCZNYCH DLA DOROSŁYCH AUTYSTÓW.

  NIEODPŁATNA DZIAŁALNOŚC POŻYTKU PUBLICZNEGO:
  POMOC AUTYSTOM I ICH RODZINOM POPRZEZ ORGANIZOWANIE ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W FORMIE ŚWIETLICY TERAPEUTYCZNEJ, TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH. AKTYWIZOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ RODZICÓW. WSPIERANIE RZECZOWE I FINANSOWE UBOGICH RODZIN AUTYSTYCZNYCH. WSPARCIE PRAWNE I DORADZTWO.SZKOLENIE RODZICÓW, TERAPEUTÓW I NAUCZYCIELI W PROBLEMIE AUTYZMU. DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA. PROWADZENIE NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO DLA DZIECI Z AUTYZMEM. PROWADZENIE ZESPOŁU NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ SPECJALNYCH NA TRZECH POZIOMACH: PODSTAWOWYM, GIMNAZJALNYM I PONADGIMNAZJALNYM.EDUKACJA DZIECI NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO, REHABILITACJA RUCHOWA, LOGOPEDYCZNA, PSYCHOLOGICZNA I SENSORYCZNA DZIECI, ORGANIZOWANIE NAUKI PRZEZ DOŚWIADCZENIE, POPRZEZ WYCIECZKI SZKOLNE. KSZTAŁCENIE I WYCHOWANIE MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ, NAUKA WSPÓLNEJ EGZYSTENCJI, PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW. PROWADZENIE SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY I SAMODZIELNEGO ŻYCIA. PROWADZENIE NIEPUBLICZNEJ ŚWIETLICY TERAPEUTYCZNEJ DLA OSÓB Z AUTYZMEM. PROWADZENIE NIEPUBLICZNEGO TECHNIKUM SPECJALNEGO ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH DLA UCZNIÓW Z AUTYZMEM- SZKOŁY ŚREDNIEJ PRZYGOTOWUJĄCEJ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO ZDOBYCIA ZAWODU I PRZYSTĄPIENIA DO MATURY.


  ODPŁATNA DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO:
  DIAGNOZA I TERAPIA AUTYZMU.ORGANIZOWANIE ZESPOŁÓW DIAGNOSYUCZNYCH W CELU SZYBKIEGO ZDIAGNOZOWANIA MAŁYCH I WIEKSZYCH DZIECI Z PODEJRZENIEM AUTYZMU LUB ZESPOŁU ASPERGERA.ORGANIZOWANIE TERAPII I REHABILITACJI W CELU JAK NAJLEPSZEGO USPRAWNIENIA NIEPEŁNOSPRAWYCH AUTYSTÓW. PROWADZENIE REHABILITACJI W ZAKRESIE KOORDYNACJI RUCHU, POPRAWY MOWY I WYMOWY, UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH,TERAPII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ, TRENINGÓW UWAGI SŁUCHOWEJ, TRENINGÓW KONCENTRACJI, ARTETERAPII. PROWADZENIE TRENINGÓW PRAWIDŁOWYCH ZACHOWAŃ ORAZ SPRAWDZIANÓW UMIEJĘTNOŚCI ŻYCIOWYCH I SPOŁECZNYCH. PROWADZENIE. WARSZTATÓW TERAPEUTYCZNYCH DLA DOROSŁYCH AUTYSTÓW. REHABILITACJA POPRZEZ WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE I PEDAGOGICZNE. NAUKA PRACY SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI. NAUKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SIEBIE I INNYCH. WSPIERANIE DOROSŁYCH AUTYSTÓW W TRUDNYCH SYTUACJACH ZYCIOWYCH, ORGANIZOWANIE CZASU WOLNEGO, ROZWIJANIE HOBBY I MOCNYCH STRON TRUDNEGO ŻYCIA AUTYSTÓW. WYCIECZKI I SPOTKANIA ZE ZDROWYMI RÓWIEŚNIKAMI. NAUKA PLANOWANIA CODZIENNEGO I NA PRZYSZŁOŚĆ. WSPIERANIE RODZICÓW UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW POPRZEZ NUAKĘ JAK NALEŻY POMAGAĆ W ŻYCIU CODZIENNYM AUTYSTOM.

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000339465
 • Wizytówka:www.pitax.pl/mały_książe
 • Adres:ul. Piastowska 19, 47-200 Kędzieżyn - Koźle
 • WWW:www.stowarzyszeniemalyksiaze.eu
 • E-mail:stowarzyszenie.rodzin@gmail.com
 • Telefon:607111280
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00