1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

PSONI Koło w Biskupcu

KRS 0000339766

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

PSONI Koło w Biskupcu

KRS 0000339766

Prezent OPP

Otwórzmy przed Nimi życie

PSONI Koło w Biskupcu powstało w 1992 r., początkowo prowadząc działalność w strukturach TPD, jako Koło Dzieci Niepełnosprawnych, a od 1994 r. działając w strukturach Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, od 2016r. już jako PSONI. Stowarzyszenie realizuje cele statutowe poprzez działalność  na rzecz osób niepełnosprawnością  intelektualną w ramach, której organizowane jest kompleksowe oddziaływanie wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną: edukacja, rehabilitacja lecznicza, terapia psychologiczna i logopedyczna, opieka medyczna, terapia zajęciowa, rehabilitacja społeczna i zawodowa, a także działania w zakresie wczesnego wspomagania i usprawniania rozwoju dziecka oraz działania w zakresie pomocy rodzinom osób z niepełnosprawnością. Działalność Stowarzyszenia obejmuje teren 8  gmin: Biskupiec, Kolno, Bisztynek, Dźwierzuty, Reszel, Barczewo, Jeziorany , Kętrzyn (położonych na terenie powiatów: olsztyńskiego, szczycieńskiego, kętrzyńskiego ,bartoszyckiego).

Naszą misją jest dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz  szczęście osób z niepełnosprawnością intelektualną, wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z niepełnosprawnością intelektualną oraz wspólne  z nimi życie by starały się przekształcać własny ból w gotowość niesienia pomocy innym.

Nasz cel to działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka jak również prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Zebrane środki  z 1,5 % zostaną przeznaczone na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
Wsparcie dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie kompleksowej rehabilitacji, edukacji,terapii zajęciowej ,rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz działania w zakresie pomocy rodzinom osób z niepełnosprawnością. Stowarzyszenie realizuje również szereg działań i projektów wspomagających usamodzielnienie się i funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami, a zebrane środki wspomogą te działania.

Działalność Stowarzyszenia obejmuje teren ośmiu gmin: Biskupiec, Kolno, Bisztynek, Dźwierzuty, Reszel, Barczewo, Jeziorany , Kętrzyn (położonych na terenie powiatów: olsztyńskiego, szczycieńskiego, kętrzyńskiego,bartoszyckiego). Borykamy się z szeregiem trudności związanymi z transportem.W związku z tym chcemy przede wszystkim przeznaczyć środki z 1,5% na dofinansowanie i zakup  środka transportu celem zapewnienia  bezpłatnego dowozu do palcówek Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu.

Więcej o nas

Więcej o nas

Działalność Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Biskupcu

PSONI Koło w Biskupcu w prowadzi placówki:

Ośrodek Rehabilitacyjno−Edukacyjno−Wychowawczy (OREW) objął wsparciem 67osób w zakresie edukacji przedszkolnej, realizacji obowiązku szkolnego.

OREW w Biskupcu umożliwia realizację obowiązku szkolnego i (obowiązku nauki) przez dzieci i młodzież w wieku od 2,5 do 25 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz znacznym lub umiarkowanym i sprzężonymi niepełnosprawnościami. W ramach prowadzonej działalności Ośrodek zapewnia rehabilitację leczniczą oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wieku od 0 do 7 roku życia, którego celem jest zapewnienie kompleksowego wielospecjalistycznego wsparcia zgodnie z zaleceniami lekarskimi  bądź zaleceniami zawartymi w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Zadania OREW−u realizowane są w następujących formach organizacyjnych: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wychowanie przedszkolne, roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, szkoła podstawowa, przysposobienie do pracy oraz rehabilitacja lecznicza.

Narodowy Fundusz Zdrowia

Działania rehabilitacyjne w ramach kontraktu NFZ realizowane s a przez wykwalifikowany personel tj. lekarzy specjalistów z zakresu rehabilitacji medycznej, neurologii dziecięcej oraz pediatrii oraz fizjoterapeutów posiadających kwalifikacje w zakresie metod NDT−Bobath, Integraci Sensorycznej, a także specjalistów z zakresu logopedii, neurologopedii, psychologii klinicznej, specjalistów z zakresu pedagogiki specjalnej. Wsparciem rehabilitacyjnym w ramach kontraktu z NFZ, w 2021 roku zostało objętych  ponad 200 dzieci oraz młodzieży w wieku 0 do końca 25 r.ż.

Warsztat Terapii Zajęciowej  (WTZ)

Warsztat Terapii Zajęciowej  jest placówką dla 55  osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, zakwalifikowanych do terapii na podstawie wskazań zawartych w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności. Nadrzędnym celem Warsztatu jest rehabilitacja społeczna i zawodowa z poszanowaniem prawa do samostanowienia, oparte o proces pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do prowadzenia przez OzN niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia, oraz podjęcia zatrudnienia.

W Warsztacie w 2021 r. funkcjonowało 10 pracowni: gospodarstwa domowego, stolarsko−ślusarska, plastyczna, krawiecko−dziewiarska, ceramiczna, komputerowa ,rękodzieła, ogrodniczo porządkowa , umiejętności społecznych oraz rzemiosł różnych. Uczestnicy Warsztatu objęci są kompleksowymi oddziaływaniami terapeutycznymi poprzez terapię zajęciową, zajęcia rehabilitacyjne, wsparcie psychologiczne, opieka medyczną oraz pielęgniarską.

Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ)

Celem Zakładu Aktywności Zawodowej w Biskupcu jest rehabilitacja społeczno−zawodowa osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym poprzez pracę. W ZAZ ie w 2021 r. było zatrudnionych 38 osób z niepełnosprawnością (w tym 26 osób z niepełnosprawnością intelektualną) objętych Indywidualnym Programem Rehabilitacji. W ramach prowadzonej działalności usługowo−wytwórczej Zakład świadczy usługi stolarskie, porządkowe, gastronomiczne oraz produkuje ekologiczne podpałki K−LUMET.  Poza działalnością usługowo−wytwórczą Zakład wspiera osoby z niepełnosprawnością poprzez prowadzenie rehabilitacji ruchowej, medycznej, zawodowej i społecznej.

 

Mieszkanie Chronione Treningowe

W obiekcie głównie realizowany był projekt "Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością”− edycja 2020-2021. Celem projektu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wychnieniowej dziennej lub całodobowej czy tez poradnictwa specjalistycznego. W 2021 roku ramach usług opieki wytchnieniowej  wsparciem objęto 52 osoby.

 

Obiekt Rehabilitacyjno – Mieszkalny

Obiekt realizował projekty: Opieka Wytchnieniowa oraz wsparcie osób z głęboką niepełnosprawnością tj. "Zespół Rehabilitacyjno −Terapeutyczny −kompleksowe oddziaływania rehabilitacyjno−terapeutyczne wobec dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim i ich rodzin w terminie od 01 kwietnia 2019 r do 31 marca 2021r" oraz projekt "Zespół Rehabilitacyjno − Terapeutyczny kompleksowe wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniach głębszych − realizowany od 01.04.2021 do 31.03.2022 r."

 

Realizowane projekty

Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością − edycja 2020-2021. Głównym celem projektu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Wsparciem objęto 52 osoby. Projekt finansowany  ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

„Zespół Rehabilitacyjno −Terapeutyczny− kompleksowe oddziaływania rehabilitacyjno−terapeutyczne wobec dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym i ich rodzin w terminie od 01 kwietnia 2019 r do 31 marca 2021 r".

Umożliwienie dziennego pobytu w placówce dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim− organizacja kompleksowego wsparcia obejmującego terapię zajęciową, terapię logopedyczną, psychologiczną oraz zajęcia fizjoterapeutyczne. Zajęcia odbywały się w obiekcie  Rehabilitacyjno−Mieszkalnym i objęły wsparciem 10 osób. Projekt finansowany z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Zespół Rehabilitacyjno − Terapeutyczny kompleksowe wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniach głębszych− realizowany od 01.04.2021 do 31.03.2022 r.

Umożliwienie dziennego pobytu w placówce dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim −organizacja kompleksowego wsparcia obejmującego terapię zajęciową, psychologiczną oraz zajęcia fizjoterapeutyczne. Zajęcia odbywały się w obiekcie  Rehabilitacyjno−Mieszkalnym i objęły  wsparciem 10 osób. Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Rozbudowa Centrum Edukacyjno−Rehabilitacyjno−zawodowego na potrzeby realizacji usług opiekuńczo−rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnością − projekt inwestycyjny polegający na rozbudowie Centrum Edukacyjno−Rehabilitacyjno−zawodowego na potrzeby realizacji usług opiekuńczo−rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnością. Realizowany w ramach:

− Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Działania 9.2 − Infrastruktura socjalna

−Umowa z Samorządem Województwa ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

−Umowy z Powiatem Olsztyńskim realizacja zadania publicznego pod nazwa: " Utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Biskupcu"

 

„Rozwój usług społecznych w gminie Biskupiec”. Projekt partnerski: Federacja FOSa i PSONI Koło w Biskupcu. Wsparciem objęto 41 osób (osoby niepełnosprawne wraz z ich rodzinami). W projekcie zatrudnieni asystenci, animatorzy oraz psychologowie wspierali rodziny w ich funkcjach. Prowadzone były warsztaty rozwijające, klub rodzica, animacje lokalne, a także szereg działań mobilizujących uczestników do aktywnego brania udziału w życiu społecznym. W projekcie brali udział również wolontariusze.

 

„SoVo – dostępne radio internetowe” to innowacyjny projekt którego celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych. Projekt oparty jest na uznanej w Europie dobrej praktyce Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI).Finansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W trakcie trwania projektu zostały  przeprowadzone szkolenia online . Na szkoleniach i warsztatach uczestnicy mogli zdobyć praktyczne umiejętności  oraz poszerzyć swoją wiedzę w zakresie: utrzymywania relacji z bliskimi oraz kontaktów towarzyskich, dbałości o prywatność, wyszukiwania informacji, aktywnego spędzenia czasu wolnego i rozwijania swojego hobby. Szkolenia miały także na celu zapoznać słuchaczy UTW, OzN oraz studentów z zasadami funkcjonowania portalu radiowego oraz pokazać im się jak korzystać z materiałów dydaktycznych umieszczonych na portalu i aktywnie brać udział w edukacji online. Członkowie grup radiowych dowiadują się jak tworzyć materiały wideo, zdobywają lub udoskonalają swój warsztat dziennikarski, a także poznają zasady emisji głosu.

 

„BYOD jako metoda edukacyjna wiodąca do zwiększenia zatrudnienia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną”. Projekt jest finansowany z programu Erasmus+ z akcji KA2 Edukacja dorosłych − Partnerstwa Strategiczne. Projekt BYOD jest projektem partnerskim, gdzie partnerstwo tworzą organizacje z Hiszpanii, Grecji, Macedonii, Turcji i Polski. Partnerzy projektu chcą opracować ,metodę zastosowania  BYOD w edukacji i terapii dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, wierząc, że umiejętności nabyte w czasie zajęć zaproponowanych w projekcie pomogą uczestnikom wejść na otwarty rynek pracy.

Kompleksowy i wielowymiarowy rozwój PSONI − przygotowanie selfadwokatów do wystąpień publicznych oraz wspieranie ich w realizacji działań rzeczniczych. Źródłem finansowania jest Narodowy Instytut Wolności − Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

 

 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000339766
 • Konto:72 1020 3639 0000 8402 0037 1286
 • Adres:ul. Gdańska 1, 11-300 Biskupiec
 • WWW:psonibiskupiec.pl
 • E-mail:kontakt@psonibiskupiec.pl
 • Telefon:89 715 4201

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „PSONI Koło w Biskupcu” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
PSONI Koło w Biskupcu

KRS 0000339766

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00