1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Centrum Psychologiczno-Pastoralne METANOIA

KRS 0000343876

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Centrum Psychologiczno-Pastoralne METANOIA

KRS 0000343876

Prezent OPP

W języku greckim słowo „metanoia” oznacza „przemianę”.

W języku greckim słowo „metanoia” oznacza „przemianę”. Pragniemy, aby osoby korzystające z usług Centrum Psychologiczno-Pastoralnego „METANOIA” w Płocku znalazły chęci i siły do przemiany tego, co trudne w ich życiu. Dlatego w naszym Centrum oferujemy pomoc w Poradni psychologiczno-pedagogicznej, Poradni małżeńsko-rodzinnej, Ośrodku poradnictwa i terapii, Zespole spotkań dla narzeczonych, Zespole szkoleń i warsztatów itp. Zapraszamy, przyjdź do nas – „metanoia” naprawdę jest możliwa!

Nasze Centrum powołał dekretem z dnia 30 grudnia 2002 r. Biskup Płocki, odpowiadając w ten sposób na wołanie św. Jana Pawła II o wrażliwość miłosierdzia. Opieką objęci są zarówno rodzice, jak i dzieci dotknięte przemocą, uzależnieniami czy izolacją społeczną. Centrum prowadzi treningi komunikacji interpersonalnej, asertywności i terapię zranień. Szczególna uwaga skierowana jest na terapię młodych ludzi. Pomoc świadczona jest osobom przeżywającym kryzysy egzystencjalne i psychiczne wynikające np. ze straty osób bliskich, zaburzenia kontaktów z bliskimi, z przemocy, utraty sensu życia, bezrobocia. Oferowana jest terapia indywidualna i grupowa. W Centrum znajdują pomoc osoby przeżywające trudności religijne i światopoglądowe. Prowadzona jest działalność informacyjna i formacyjna dotycząca nauki Kościoła katolickiego oraz warsztaty pogłębiania tożsamości religijnej. Odbywają się również spotkania modlitewne i dni skupienia dla pracowników Centrum. Powoływane są grupy wsparcia dla osób przeżywających określone typy trudności.

W siedzibie Centrum są do dyspozycji: sala terapii grupowej, pracownia diagnozy pedagogicznej, pracownia diagnozy psychologicznej, sala mediacji rodzinnej, duża sala konferencyjna oraz 5 sal terapii indywidualnej, sekretariat i pokój socjalny. Warto zaznaczyć, że przed wejściem do Centrum znajduje się parking dla samochodów osobowych. Samo zaś wejście przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Celem Centrum jest: działanie  w  zakresie formacji osoby ludzkiej w odniesieniu do dobra wspólnego, przygotowujące do czynnego udziału w życiu społecznym, wypełnianie nauczycielskich zadań Kościoła, stwarzanie  warunków do wychowania zapewniającego harmonijny rozwój przymiotów fizycznych, moralnych i intelektualnych, stwarzanie warunków do przezwyciężania problemów życiowych, profilaktyka  i  edukacja  w  celu  promocji  zdrowia  i  propagowania integralnego rozwoju osoby ludzkiej.

Centrum realizuje swoje cele poprzez: działania szkoleniowe i edukacyjne w zakresie formacji osoby ludzkiej, udzielanie pomocy psychologicznej i religijnej w przezwyciężaniu problemów życiowych, udzielanie pomocy specjalistycznej: pedagogicznej, prawnej i rodzinnej w przezwyciężaniu problemów życiowych, współdziałanie  z  odpowiednimi instytucjami kościelnymi oraz  świeckimi  odnośnie realizacji celów Centrum działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym m. in. prowadzenie różnego rodzaju typu placówek, usługi poradnictwa, doradztwa zawodowego, pomoc psychologiczna, szkolenia, działania informacyjne i promocyjne mające na celu zmianę postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych.

W skład Centrum wchodzą następujące działy:

 1. ośrodek pomocy rodzinie,
 2. ośrodek interwencji kryzysowej i pomocy doraźnej,
 3. poradnia teologiczno-pastoralna,
 4. punkt informacji i formacji Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich,
 5. ośrodek tworzenia i koordynacji grup wsparcia,
 6. ośrodek poradnictwa i terapii psychologicznej.
 7. Działania poradni teologiczno-pastoralnej realizuje Centrum diecezjalną kadrą duszpasterską.
 8. Do zadań ośrodka pomocy rodzinom należą pomoc rodzinom dotkniętym przemocą, uzależnieniem i izolacja społeczną, przeżywającym problemy małżeńskie i wychowawcze.
 9. Do zadań ośrodka interwencji kryzysowej i pomocy doraźnej należy pomoc osobom przeżywającym kryzysy egzystencjalne i religijne w szczególności: wynikłe ze straty osób bliskich, z doświadczenia przemocy, utraty sensu życia, zaburzenia kontaktów z bliskimi, trudności spowodowanych utratą pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób o tendencjach samobójczych.
 10. Do zadań poradni teologiczno-pastoralnej należy świadczenie pomocy osobom przeżywającym trudności religijne i światopoglądowe.
 11. Punkt informacji i formacji psychologów chrześcijańskich szkoli w zakresie poradnictwa psychologiczno-pastoralnego i psychoterapii.
 12. Ośrodek tworzenia i koordynacji grup wsparcia inicjuje powstawanie grup wsparcia dla osób przeżywających różne trudności życiowe i koordynuje ich działalność.
 13. Do zadań ośrodka poradnictwa i terapii psychologicznej należy prowadzenie poradnictwa i terapii psychologicznej.
Więcej o nas

Więcej o nas

Spotkania dla narzeczonych

„Spotkania dla narzeczonych” to obligatoryjna forma bezpośredniego przygotowania kandydatów do zawarcia sakramentu małżeństwa w diecezji płockiej. Realizowane są na dwa sposoby: cztery spotkania (co tydzień) po 2 godz. + dwie indywidualne wizyty pary u doradcy życia rodzinnego w odstępie miesięcznym; spotkania  weekendowe (sobota-niedziela).

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
Poradnia prowadzi badania psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci i młodzieży z problemami dysleksji, trudnościami w nauce poprawnego czytania i pisania, z zaburzeniami emocjonalnymi i wychowawczymi.

Niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna METANOIA działająca w naszym Centrum prowadzi badania psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci i młodzieży z ryzyka dysleksji, trudnościami w nauce poprawnego czytania i pisania, z problemami emocjonalnymi i wychowawczymi. Prowadzimy terapię: psychologiczną, pedagogiczną. Zapewniamy krótki okres oczekiwania, rodzice mogą zgłaszać się bez skierowań, nie obowiązuje rejonizacja.

NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA „METANOIA” ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE:

DIAGNOSTYKA:
Badania psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci z ryzyka dysleksji (wiek 5-7 lat)plamy
Badania psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci i młodzieży:
z trudnościami w nauce poprawnego pisania i czytania,
z innymi trudnościami w nauce,
z problemami emocjonalnymi wieku dorastania,
z problemami wychowawczymi.
TERAPIA:
psychologiczna,
pedagogiczna dla dyslektyków,
trening pamięci.
KONSULTACJE I PORADY:
psychologiczne,
pedagogiczne,
neurologiczne,
z zakresu orientacji zawodowej.
SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI:
praca z dzieckiem nadpobudliwym ruchowo (ADHD).
GRUPY WSPARCIA DLA RODZICÓW:
dziecko nadpobudliwe w domu, jakie stosować metody pracy.
ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW SZKOLNYCH:
mediacje szkolne uczeń-uczeń, uczeń-nauczyciel, nauczyciel-rodzic.

Naturalne metody rozpoznawania płodności

Od kilku lat CPP „METANOIA” współpracuje z Instytutem Naturalnego Planowania Rodziny wg. metody prof. Józefa Rötzera w Warszawie. Przekazujemy narzeczonym i małżonkom wiedzę oraz praktyczne umiejętności dotyczące naturalnych metod rozpoznawania płodności. Zapraszamy na konsultacje do naszych instruktorów, którzy dzięki metodzie Rötzera pomogą:

(1) ocenić stan płodności i zdrowia kobiety,

(2) w świadomym wyborze najlepszego czasu na poczęcie dziecka,

(3) zwiększyć szansę powodzenia przy staraniach o powiększenie rodziny /również u par o obniżonej płodności/,

(4) odłożyć poczęcie na późniejszy termin,

(5) budować głęboką więź małżeńską i wzrost wzajemnej atrakcyjności.

Metoda Rötzera

Metoda austriackiego lekarza, prof. Josefa Rötzera umożliwia rozpoznanie okresów płodności i niepłodności w cyklu miesiączkowym. Prof. Rötzer w naukowy sposób wykazał zależność między cyklicznie występującymi, łatwymi do zaobserwowania objawami w przebiegu cyklu miesiączkowego a możliwością określenia aktualnego stanu płodności kobiety.

W metodzie Rötzera płodność kobiety rozpoznaje się na podstawie wspólnej analizy zmian powiązanych ze sobą wskaźników:

 • jakości śluzu wydzielanego przez szyjkę macicy
 • wysokości podstawowej temperatury ciała
 • cech szyjki macicy spostrzeganych w czasie badania dokonywanego przez kobietę (dla chętnych).

Metoda Rötzera jest pierwszą na świecie metodą objawowo-termiczną. Jej pierwotną nazwę (Sympto-Thermal Method) rozszerzono później na całą grupę metod rozpoznawania płodności wykorzystujących obserwacje śluzu i pomiar podstawowej temperatury ciała.

Poszukiwania dokładnej, bazującej na rozpoznaniu objawów płodności, metody planowania poczęć wypłynęły z osobistej potrzeby prof. Rötzera i jego żony. Kiedy Josef (wówczas 25-letni student medycyny) i Margareta pobierali się tuż po II Wojnie Światowej, chcieli mieć sześcioro dzieci. Po urodzeniu się trzeciego dziecka byli już tak zmęczeni, że zaczęli zastanawiać się jak w skuteczny i etyczny sposób odroczyć w czasie poczęcie kolejnych.

 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000343876
 • Konto:14 1240 1721 1111 0010 0031 6986
 • Adres:Al. Kobylińskiego 21a 09-400 Płock
 • WWW:www.cpp-metanoia.com
 • E-mail:metanoia@op.pl
 • Telefon:513107753

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Centrum Psychologiczno-Pastoralne METANOIA” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Centrum Psychologiczno-Pastoralne METANOIA

KRS 0000343876

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00