1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja TENEO

KRS 0000354010

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja TENEO

KRS 0000354010

Prezent OPP

Jeden procent, niejeden rozwiązany problem!

Fundacja Teneo powstała jako inicjatywa młodych prawników zainteresowanych urzeczywistnianiem idei społeczeństwa obywatelskiego oraz podnoszeniem świadomości prawnej społeczeństwa.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Środki pochodzące z 1% w całości przeznaczamy na bieżące funkcjonowanie Fundacji, która wszystkie swoje działania prowadzi wyłącznie pro bono.

Więcej o nas

Więcej o nas

Fundacja Teneo prężnie działa już od 2010 r. Jej głównym projektem realizowanym od samego początku jest „Klinika Prawa Teneo”, w ramach którego wszystkie zainteresowane osoby mogą uzyskać dostęp do szeroko rozumianej informacji prawnej, w szczególności mogą skorzystać z bezpłatnych porad prawnych udzielanych przez wolontariuszy – młodych prawników. Fundacja ponadto przez cały czas aktywnie wspiera rozwój świadomości prawnej społeczeństwa, zwłaszcza wśród osób starszych („Akademia Seniora Teneo”) i uczniów („Uczniowie Bliżej Prawa”). Ponadto aktywnie propagujemy mediację i inne alternatywne metody rozwiązywania sporów („Centrum Mediacji Teneo”). Współpracujemy przy tym z przedstawicielami władz rządowych i samorządowych, a także z innymi działaczami społecznymi. 

Poza powyższym cele statutowe Fundacji to umacnianie praworządności, wspieranie procesu jednoczenia się Europy, organizowanie pomocy studentom i absolwentom szkół wyższych w doskonaleniu umiejętności zawodowych oraz podejmowaniu pracy, w szczególności w zawodach prawniczych, upowszechnianie wiedzy o współczesnej historii Polski w celu kształtowania nowoczesnego modelu patriotyzmu oraz umacniania tożsamości narodowej a także podejmowanie działań o charakterze naukowym oraz wspieranie rozwoju nauki, celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa

Jednym z głównych projektów Fundacji jest Klinika Prawa Teneo, dzięki której wszystkie zainteresowane osoby mogą uzyskać dostęp do szeroko rozumianej informacji prawnej, w szczególności mogą skorzystać z bezpłatnych porad prawnych udzielanych przez wolontariuszy – aplikantów adwokackich, radcowskich i komorniczych.Członkowie Fundacji biorą udział w spotkaniach z przedstawicielami władz rządowych i samorządowych a także współpracują z innymi działaczami społecznymi.

Ponadto nieodpłatna działalność pożytku publicznego Fundacji jest realizowana poprzez:

 a) organizowanie informacji prawnej, w tym w szczególności nieodpłatnej pomocy przy sporządzaniu pism procesowych, a także udzielanie informacji oraz wstępnych opinii prawnych zainteresowanym osobom fizycznym i organizacjom działającym w sferze pożytku publicznego;

b) upowszechnianie wiedzy na temat prawa, w tym upowszechnianie i ochronę praw konsumentów;

c) uczestniczenie w inicjatywach edukacyjnych i wychowawczych, w tym w edukacji prawnej, oraz wspieranie międzynarodowej współpracy edukacyjnej, w szczególności z krajami Unii Europejskiej;

d) współpracę z uczelniami i innymi organizacjami edukacyjnymi;

e) prowadzenie działalności wydawniczej oraz publicystycznej, w tym między innymi wydawanie broszur i ulotek informacyjnych na temat realizowanych programów;

f) prowadzenie studiów nad prawem, monitorowanie obowiązujących regulacji prawnych i ich stosowania oraz podejmowanie inicjatyw zmierzających do poprawy stanu legislacji;

g) podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami oraz zajmowanie się problematyką europejską;

h) podejmowanie działań na rzecz Polaków i Polonii na całym świecie w celu umacniania więzi z Polską, podtrzymywania tradycji narodowych i dziedzictwa kulturowego oraz wspierania organizacji polskich i polonijnych za granicą, a także nauczania języka polskiego;

i) współpracę z samorządami zawodów prawniczych oraz propagowanie wiedzy o kulturze prawnej i zawodach prawniczych;

j) promocję, organizację oraz wspieranie wolontariatu i akcji charytatywnych;

k) udzielanie informacji i aktywne uczestniczenie w rozwiązywaniu problemów społecznych, a w szczególności problemów rodzinnych i problemu uzależnień młodzieży od środków odurzających;

l) utrzymywanie kontaktów z samorządowymi i państwowymi ośrodkami pomocy społecznej, poradniami rodzinnymi i ośrodkami uzależnień;

m) świadczenie pomocy społecznej;

n) fundowanie stypendiów;

o) organizowanie grup wsparcia dla osób z problemami związanymi z chorobami cywilizacyjnymi;

p) udzielanie pełnomocnictw procesowych w sprawach konsumenckich, rodzinnych i alimentacyjnych na zasadach przewidzianych w art. 87 kodeksu postępowania cywilnego i właściwych przepisach;

q) współpracę z instytucjami publicznymi Rzeczpospolitej Polskiej i organami Unii Europejskiej, w tym występowanie przed właściwymi organami administracji publicznej w sprawach objętych celami statutowymi;

r) współpracę z organizacjami pozarządowymi, w tym wspieranie materialne organizacji pozarządowych;

s) organizowanie zbiórek publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

t) prowadzenie akcji informacyjnych;

u) promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, w tym prowadzenie poradnictwa dla bezrobotnej młodzieży, a w szczególności opracowywanie i promowanie programów aktywnego zwalczania bezrobocia;

v) upowszechnianie wiedzy o przebiegu i znaczeniu przemian demokratycznych w Polsce;

w) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

x) popieranie i prowadzenie działalności naukowej, kulturalnej, ochrony dóbr kultury i tradycji ;

y) propagowanie mediacji i innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w tym prowadzenie postępowań mediacyjnych pro bono.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Społeczeństwo obywatelskie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000354010
 • Adres:al. Rzeczypospolitej 4A/133, 80-369 Gdańsk
 • WWW:teneo.org.pl
 • E-mail:biuro@teneo.org.pl
 • Telefon:690 074 609

Formularze PIT 2023/2024 dla
Fundacja TENEO

KRS 0000354010

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 17:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00