1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja "NIE-zwykła" dla Rodziny

KRS 0000356804

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja "NIE-zwykła" dla Rodziny

KRS 0000356804

Prezent OPP

Nasza misja: Wspierać dzieci i rodziców, szerzyć idee systemowe i profesjonalną pomoc.

Fundacja „NIE - zwykła” dla Rodziny, której istotą działalności jest profesjonalna pomoc psychologiczna rodzinom i jej członkom, proponuje:

 • konsultacje psychologiczne i pedagogiczne,

 • systemową terapię rodzin,

 • terapię par,

 • porady dla rodziców z trudnościami wychowawczymi,

 • indywidualne rozmowy terapeutyczne,

 • diagnozę psychologiczną i neuropsychologiczną,

 • diagnozę i terapię uzależnień behawioralnych oraz od substancji psychoaktywnych,

 • treningi interpersonalne i warsztaty rozwoju osobistego,

 • porady i konsultacje w sytuacjach kryzysowych,

 • coaching.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Fundusze zgromadzone na subkoncie a otrzymane z odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią dla naszej Fundacji poduszkę finansową wspomagającą działalność pożytku publicznego w ramach naszych celów statutowych.

Więcej o nas

Więcej o nas

Głównymi celami statutowymi Fundacji „NIE-zwykłej” dla Rodziny są:

1. kształtowanie prawidłowych relacji międzyosobowych w rodzinie i postaw rodzin w relacji do społeczeństwa,

2. wspieranie rodziny, pojmowanej jako podstawowe środowisko życia i rozwoju człowieka, mające zasadniczy wpływ na jego stosunek do siebie, innych ludzi i otaczającego świata,

3. pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach przeciążających psychicznie, destabilizujących i kryzysowych, pomoc w problemach przekraczających aktualne umiejętności samodzielnego konstruktywnego radzenia sobie,

4. zapobieganie powstawaniu, pogłębianiu i rozprzestrzenianiu się różnego rodzaju zaburzeń i patologii mających swoje korzenie w źle funkcjonującej rodzinie i w źle rozwiązanych sytuacjach kryzysowych,

5. wspieranie w rozwoju jednostek, pomoc w osiąganiu dojrzałości osobowej i społecznej, aktywizowanie potencjałów (zdolności, możliwości), pobudzanie i wspieranie kreatywności, budowanie i wzmacnianie poczucia sprawczości,

6. inicjowanie i tworzenie form współpracy i samopomocy między rodzinami, z uwzględnieniem szczególnej sytuacji osób niepełnosprawnych w rodzinie,

7. promowanie wartości społecznych,

8. ochrona zdrowia psychicznego i fizycznego,

9. edukacja i kształcenie specjalistów w zakresie pomocy rodzinie.

(Z Tekstu jednolitego Statutu Fundacji).

Działalnością przeważającą, prowadzoną przez członków i współpracowników Fundacji jest, zgodnie ze Statutem, działalność w zakresie zdrowia psychicznego świadczona przez psychologów i psychoterapeutów (86.90E). Obok pojawia się działalność związana z poradnictwem dla dzieci i młodzieży, działalność prewencyjna przeciwko przemocy wobec dzieci, poradnictwo dla małżeństw i rodzin (88.99.Z) prowadzona przez wykwalifikowanych do tego typu pomocy specjalistów oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe i działalność w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (85.60Z). Świadczone są one na bieżąco (odpłatnie lub nieodpłatnie w zależności od możliwości klientów) według ustalonego „Regulaminu wewnętrznego funkcjonowania w zakresie organizacji udzielania pomocy psychologicznej Fundacji „NIE-zwykła” dla Rodziny z siedzibą w Bydgoszczy” oraz „Grafiku terapii” w gabinetach użytkowanych przez Fundację. Co miesiąc, w ostatni piątek miesiąca, prowadzony jest również „Bezpłatny dyżur psychologiczny Fundacji” w siedzibie Fundacji oraz w ostatni czwartek miesiąca w Parafii pw. NMP z Góry Karmel na bydgoskim Miedzyniu, ul. Spacerowa 69. Wszystkie bezpłatne konsultacje są ewidencjonowane.

Ponadto Fundacja współpracuje i współuczestniczy w różnych inicjatywach lokalnych. W ostatnich latach brała udział między innymi w organizowanej przez Świat Bab i  MamaMedia (wydawcę bezpłatnego magazynu „MaMa i dziecko w mieście” oraz administratora portalu mamywsieci.pl) 3 edycji „Familijnego Targowiska Różności i Umiejętności, Od brzuszka do szkolnego fartuszka”. W ramach tego wydarzenia Fundacja przygotowała stanowisko promujące swoją działalność, przygotowała we własnym zakresie bezpłatny „Folder z ofertą warsztatów i zajęć dla dzieci i ich rodziców”, udzielała również na bieżąco porad dotyczących możliwości uzyskania pomocy psychologicznej na terenie Bydgoszczy oraz prowadziła stanowisko z „zabawami stoliczkowymi” dla dzieci uczestniczących wraz z rodzicami w wydarzeniu. W ramach projektów, jak i również na bieżąco, jako nieodpłatną lub odpłatną działalność pożytku publicznego, Fundacja oferuje warsztaty i szkolenia psychologiczne (pozaszkolne formy edukacji 85.59B) zwłaszcza w systemach rodzinnych, ale nie tylko. Jednym z nich był proponowany podczas powyżej wspomnianego „Targowiska” bezpłatny warsztat dla kobiet „Być kobietą i nie zwariować” - warsztat o byciu w zgodzie ze sobą. Współpraca z portalem mamywsieci.pl zaowocowała promocją również innych warsztatów Fundacji. W ramach tej współpracy ukazały się pisane nieodpłatnie artykuły wydane w wersji papierowej w magazynie: „MaMa i dziecko w mieście” - „Trudne tematy – jak o nich rozmawiać z dziećmi” oraz na łamach portalu: „Jak być mamą i nie zwariować?”. W ramach festiwalu „Bydgoszcz z pasją” został natomiast przeprowadzony odpłatny warsztat „Jak zwiększać <> w swoim życiu?”. W kwietniu 2016 roku ruszył również, finansowany w ramach zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, 2 projekt „Rodzina na warsztacie”, w ramach którego rodzicom i dzieciom oferowano bezpłatny udział w szeregu warsztatów oraz możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji. Projekt ten zakończył się złożeniem sprawozdania w lipcu 2016 r. Wkładem własnym Fundacji „NIE-zwykłej” dla Rodziny w projekcie była praca społeczna jej współpracowników. AKtualnie czekamy na kolejne już wznowienie tego projektu. Również w lipcu 2016 r. odbył się projekt pn. „Zanim założysz rodzinę”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Urzędu Miasta Bydgoszczy w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej oraz integracji osób chorych i niepełnosprawnych przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. W ramach tego projektu wkładem własnym Fundacji była także praca społeczna jej współpracowników. Sprawozdanie z tego projektu zostało pozytywnie zaopiniowane przez Biuro ds. Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy. W ramach działalności wydawniczej (58.11z) Fundacja posiada stronę internetową www.fundacja-nie-zwykla.pl, która jest w miarę możliwości aktualizowana i administrowana we własnym zakresie (przez Prezesa Fundacji). Są tam umieszczone informacje o celach statutowych, historii działania, współpracujących z Fundacją osobach, płatnych i bezpłatnych usługach takich jak oferowane warsztaty psychologiczne, projekty w ramach zadań publicznych miasta, czy województwa, a także dokładnych terminach comiesięcznego bezpłatnego dyżuru psychologa. Umieszczone są tam również informacje o możliwościach kontaktu oraz wsparcia finansowego Fundacji jako organizacji OPP, numerze konta oraz numerze KRS, który umożliwia przekazanie Fundacji 1% podatku odprowadzanego z działalności gospodarczej. W ramach działań badawczych (72.20.Z) Fundacja aplikowała w 2014 roku do projektu „Młody, odporny człowiek. Innowacyjny program badań i rozwoju odporności psychicznej dzieci i młodzieży” organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie. Mimo przygotowanej z dużą rzetelnością i dbałością o szczegóły oferty, nie uzyskała ona jednak akceptacji. Nie wykluczamy udziału w podobnych projektach w przyszłości. Pod koniec roku 2016 Fundacja otrzymała również Komunikat Narodowej Agencji Programu Erasmus+ o wynikach konkursu wniosków złożonych w ramach Akcji 3. - „Rozwój Polityki Młodzieżowej”, w ramach którego dofinansowanie uzyskał projekt Fundacji „NIE-zwykłej” dla Rodziny pod nazwą „PRZYstań obywatelska”. Aktualnie poza działaniami bieżącymi czekamy na weryfikację złożonej kontynuacji projektu “Rodzina na warsztacie” ze zmodyfikowaną pod zapotrzebowanie beneficjentów ofertą warsztatów i konsultacji psychologicznych.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pozostałe
 • Obszar działania:województwo kujawsko-pomorskie
 • KRS:0000356804
 • Konto:19 1140 2004 0000 3302 7635 0643
 • Adres:ul. Powstańców Wielkopolskich 33, 85-090 Bydgoszcz
 • WWW:www.fundacja-nie-zwykla.pl
 • E-mail:info@fundacja-nie-zwykla.pl
 • Telefon:602463677

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Fundacja "NIE-zwykła" dla Rodziny” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Fundacja "NIE-zwykła" dla Rodziny

KRS 0000356804

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00