1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Iławie

KRS 0000358546

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Iławie

KRS 0000358546

Prezent OPP

Pomóżcie nam pomagać dzieciom chorym . Podaruj 1,5%

Celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka , jego wielostronny rozwój , zdrowie , bezpieczeństwo , podmiotowość a w szczególności godność.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

1,5% z odpisu podatku przeznaczamy na:
- opłacanie turnusów rehabilitacyjnych dzieci,
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego ,
- refundujemy zakup leków.

- wspieramy rodziny z Ukrainy

- pomagamy rodzinom w trudnej sytuacji materialnej

- refundujemy sprzęt rehabilitacyjny dla naszych podopiecznych

Więcej o nas

Więcej o nas

-Refundujemy leczenie dziecka

Refudujemy rehabitacje dzieci

Organizujemy zbiorki

Organizujemy czas wolny dla dzieci z niepelnosprawnoscia; polkolonie , wycieczki , imprezy okolicznosciowe

Wspolpracujemy z innymi organizacjami , w celu organizowania warsztatow dla rodzicow I zajec dla dzieci

Piszemy projekty

II. W minionym roku Zarząd przeprowadził i uczestniczył w następujących działaniach : 1) 11 lutego - Akcja we współpracy OPERATION Cristiams Child - w auli Gimnazjum Nr 1 130 dzieci otrzymało paczki „Gwiazdkowa Niespodzianka” 2) 21 marca - Powitanie Wiosny wraz z dziećmi z Przedszkola Nr 5 w Iławie; wypuszczenie balonów, w których były zamieszczone karteczki z informacjami: - adres przedszkola oraz KRS TPD w Iławie. Balony zostały zakupione przez Zarząd TPD, 3) 28 marca - spotkanie z młodzieżą Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w celu przybliżenia idei Wolontariatu, 4) 3 kwietnia - spotkanie z młodzieżą Gimnazjum Nr 2 w Iławie, która z kiermaszu ozdób wielkanocnych zorganizowanego na terenie szkoły przekazała kwotę 233 zł na cele statutowe TPD, 5) 31 marca - artykuł w „Życiu Powiatu Iławskiego”- przedstawiający cele i działalność TPD w Iławie. 6) 15-19 maja - warsztaty języka angielskiego we współpracy ze studentami z Baptist Campus Ministries Uniwesrytety of Central Arkansas Conway , 7) 30 maja - przedstawiciele TPD w osobach : p. Agnieszki Karulskiej ,p. Marzeny Gauze , p. Mirosławy Przybysz wzięły udział w pikniku w ramach obchodów XIX Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny , który odbył się w Windykach pod hasłem : „Miłość w rodzinie nigdy nie zginie” organizowanych prze Dyrekcję Domu Dziecka w Pacółtowie, 8) 03 czerwca – z okazji Dnia Dziecka Zarząd TPD zorganizował wycieczkę do Kaczego Bagna dla 15 dzieci w wieku 7-10 lat ze szkół podstawowych miasta Iławy , 9) 04 czerwca - wsparcie XXXIII Regat Pomarańczowych im. Mariana Skubija; wkład finansowy 400 zł na nagrody młodych uczestników regat , 10) 14 czerwca - uczestniczyliśmy w rodzinnym pikniku z okazji Dni Rodziny organizowanym dla rodzin podopiecznych TPD i MOPS , 11) 13 czerwca -wywiad w Radio ZET – Prezes przybliżyła słuchaczom co działo się w danym roku w Stowarzyszeniu i przedstawiła plany na cały rok 2017 , 12) Wsparcie akcji „ Podaruj dziecku piżamkę” – dla dzieci z oddziału dziecięcego Szpitala Powiatowego w Iławie i oddziału onkologicznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie , 13) 04.07. -14 .07. - przeprowadziliśmy zajęcia dla dzieci z terenu miasta Iława. Było to działanie zlecone przez Burmistrza Miasta Iława. „Słoneczne Wakacje”, - bo taką nazwę nosiło to działanie, - spotkało się z uznaniem i dzieci, i ich Rodziców. Wszystkie zajęcia zostały opisane przez p. Agnieszkę Karulską w Kronice Zajęć Wakacyjnych 14) Udział w projekcie w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury współorganizowanym przez Burmistrza Miasta Iławy dotyczący rewitalizacji ulicy Jasielskiej ( przebudowa hali na cele społeczne ) , 15) 15 września - Piknik rodzinny z iławskim MOPS w ramach projektu Iławski Model Rodziny , 16) 11 października - współpraca ze szkołą Podstawową Nr 5 - ankieta dotycząca osób objętych opieką TPD, przeprowadzona przez Szkolny Klub Integracji 17) Stowarzyszenie „ Przystań” ogłosiło konkurs na Wolontariusza Roku 2017. Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Iławie wytypował Małogorzatę Foj. 18) 6 listopada - w Porcie Śródlądowym odbyło się spotkanie uczniów szkół średnich Powiatu Iławskiego, którzy otrzymali stypendia i na tym spotkaniu ogłoszono, iż Wolontariuszem 4 Roku 2017 została wybrana Małgorzata Foj. Małgosia otrzymała Statuetkę oraz talon EMPIKU wartości 150 zł z rąk Starosty Powiatu Iławskiego Pana Marka Polańskiego , 19) W ramach projektu „Pomagasz innym – pomagasz sobie” uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 5 zorganizowali zbiórkę nakrętek , które przekazali dla Kacperka podopiecznego TPD , 20. 01 – 03 grudnia - została przeprowadzona – jak co roku - Świąteczna Zbiórka Żywności w iławskich marketach: w Biedronce przy ul. Ostródzkiej, Biedronce przy ul. Sobieskiego, Biedronce przy ul. Królowej Jadwigi, Lidlu i Kauflandzie. Wolontariuszami w czasie tej zbiórki byli uczniowie z Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Iławscy harcerze oraz członkowie naszego Stowarzyszenia. Przy segregacji żywności i jej wydawaniu pomagali osadzeni z Zakładu Karnego w Iławie. 21. Paczki żywnościowe otrzymało łącznie 104 rodziny w tym 236 dzieci oraz 66 osób samotnych. Rozdzielono żywność w sposób następujący:  27 rodzin pełnych, ( choroba), tzn. 120 osób, w tym 66 dzieci  16 rodzin niepełnych ( choroba) tzn. 50 osób, w tym 34 dzieci  13 rodzin wielodzietnych, pełnych tzn. 83 osób, w tym 57 dzieci  7 rodzin wielodzietnych niepełnych tzn. 37 osób, w tym 29 dzieci  17 rodzin pełnych tzn. 64 osób, w tym 30 dzieci  22 rodzin niepełnych tzn. 56 osób, w tym 34 dzieci  75 osób samotnych, w tym chorych 35 22. Żywność była wydawana na podstawie list przygotowanych przez pedagogów szkolnych: ( SSP 3, SSP 4, GS 1, GS 2) oraz WTZ, MOPS i Zarząd TPD w dniach 28.11. - 1.12; 5.12 – 8.12; 14-15.12 w godz. 13 – 17. 23. 19 grudnia - odbyło się spotkanie wigilijne pracowników Ośrodka Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie oraz członków stowarzyszeń, które w tym Ośrodku mają swoją siedzibę. To spotkanie uatrakcyjniły swoimi wystąpieniami dzieci ze świetlicy tu działającej. 24. Kolejny rok była prowadzona zbiórka nakrętek - wspólnie z Rodzicami chorego Kacperka Waszelewskiego – a dochód z ich sprzedaży jest przeznaczony na leczenie i rehabilitację chorego chłopca. W 2017 roku dochód ze sprzedaży nakrętek wyniósł – 2507 zł. Do tej akcji włączyli się osadzeni w Zakładzie Karnym w Iławie, którzy przekazali– 150 kg nakrętek. III. Zarząd Oddziału realizował w 2017 roku – wzorem lat ubiegłych – zadania statutowe poprzez: a) udzielanie pomocy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem,. leczeniu, rehabilitacji i terapii dzieci ..§ 7 pkt 5 Dział II Statutu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. To zadanie było realizowane przez udostępnienie - zainteresowanym rodzicom posiadających chore dziecko – konta Towarzystwa na zbieranie pieniędzy na leczenie i rehabilitację chorego dziecka. b) Na ogólną liczbę 79 naszych podopiecznych - 49 miało swoje subkonta w 2017 roku. c) b) zgodnie z § 6 pkt. 7 Działu II Statutu Towarzystwa … „łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci i zapobieganie ich marginalizacji” była udzielana pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej: w tym: - rodzinom wielodzietnym matkom/ojcom samotnie wychowujących swoje dzieci, - rodzinom, które znalazły się w 5 trudnej sytuacji materialnej z powodu choroby dziecka lub jego niepełnosprawności. To działanie było realizowane poprzez przekazanie paczek żywnościowych. Była też kupowana żywność tym rodzinom. Przekazywana była również odzież, zabawki, przybory szkolne , które Zarząd otrzymywał w ciągu minionego roku od anonimowych Darczyńców. c) zgodnie § 7 pkt. 5 Działu II Statutu Towarzystwa …„ udzielanie rodzicom pomocy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, wychowaniu … leczeniu, rehabilitacji i terapii dzieci ...” udzielono pomocy finansowej rodzinom -m.in.- poprzez dokonywaniu zakupu leków, pampersów, sprzętu rehabilitacyjnego, opłacania częściowego lub w całości pobytów na turnusach rehabilitacyjnych , rehabilitacji indywidualnej, rehabilitacji na basenie, dojazdów do lekarzy – specjalistów do Warszawy, Gdańska, Grudziądzu, Olsztyna, Ameryka koło Olsztynka , Elbląga; noclegów rodzica w czasie pobytu dziecka w szpitalu. d) zgodnie z §7 pkt.11 Dział II Statutu Towarzystwa... „ zagospodarowanie czasu wolnego oraz wakacyjnego wypoczynku dla dzieci...” zorganizowano zajęcia dla dzieci z terenu Iławy, które były przeprowadzone pod hasłem „Słoneczne wakacje”. Wzięło w nich udział 20 dzieci z klas I – IV iławskich szkół. IV. Sposoby pozyskiwania

IV. Sposoby pozyskiwania i gromadzenia funduszy na realizację zadań statutowych. Fundusz do realizacji zadań statutowych stanowią: 1. Składki członkowskie 1308 zł 2. Darowizny od osób fizycznych 22993,31 zł 4. 1 % odpisu od podatku 58072,93 zł 5. Odsetki bankowe 1047,55zł 6. Dotacje 4 850,00 zł 7. Zbiórka nakrętek plastikowych 4257,00 zł 8. Zbiórki społeczne zł 1444 zł Ogółem: 93972,79 zł V. Wydatki na cele statutowe w roku 2017 : 1. zakup leków 21703,22 zł 2. dojazdy do lekarzy – specjalistów 3509,74 zł 3 rehabilitacja 19210,00 zł 4. badania lekarskie i laboratoryjne 1360,00 zł. 5. imprezy dla dzieci 3927,62 zł 6. pobyt opiekuna z dzieckiem w szpitalu 2283,00 zł 7. obuwie profilaktyczne 2868,00 zł 8. okulary optyczne 2460,05 zł 9. zajęcia wakacyjne 6739,94 zł 10. sprzęt rehabilitacyjny – 12120,18 zł 11. turnusy rehabilitacyjne 10450,00 zł 12.częściowa refundacja operacji 2928,54 zł13. materiały papiernicze wykorzystane w czasie kolonii 151,99 zł 14. MOPS – udział w projekcie Iławski Model Rodziny 850,00 zł 15.bank komórek macierzystych – przechowywanie 528,90 zł 16. Inne 457,89 zł Ogółem 91549,07 zł VI. Koszty administracyjno – biurowe : 13156,48 zł VII. Zarząd Oddziału realizował § 7 pkt.1 Dział II Statutu Towarzystwa … poprzez „ współpracę z organami władzy publicznej, administracją rządową, samorządami, kościołami , … , instytucjami i organizacjami pozarządowymi, z pracodawcami oraz środkami masowego przekazu”: 1. Urzędem Miasta i Burmistrzem Miasta Iława poprzez: - bezpłatne udostępnienie pomieszczenia na działalność statutową naszego Stowarzyszenia w Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie przy ulicy Chełmińskiej - umożliwienie dostępu do faksu, telefonu, Internetu, ksera, itp. - realizację zadania zleconego przez Burmistrza Miasta Iława na zorganizowanie wypoczynku letniego dla 20 dzieci – uczniów iławskich szkół podstawowych. 2. Ośrodkiem Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie : - udostępnia pomieszczenie na biuro Zarządu Oddziału TPD - udostępnia pomieszczenia na gromadzenie żywności zebranej w iławskich marketach w czasie przedświątecznej zbiórki żywności - umożliwia dostęp do telefonu, faksu, ksera, itp. - kierujemy zainteresowanych rodziców do pracujących w Ośrodku … pedagogów, 9 psychologów, - udostępnia pomieszczenie na gromadzenie odzieży dla dzieci, zabawek, gier.. 3. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Społecznej w Iławie : - zabezpieczenie samochodu wraz z kierowcą na zwożenie żywności zebranej w iławskich marketach przez wolontariuszy w czasie przedświątecznej zbiórki żywności w dniach 01 – 02 grudnia 2017 r.. - wspólnie zorganizowanie pikniku w ramach projektu „Iławski Model Rodziny który uświetnił występ młodego iluzjonisty – Macieja Szymańskiego i aktywne zabawy dla dzieci , do których zapraszała p. Edyta MeredykSzczesiak. Nad bezpieczeństwem i zdrowiem czuwała p. Marzena Gauze. 4. Centrum Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego : ·uczestniczenie w konferencjach, spotkaniach i szkoleniach dotyczących pracy w stowarzyszeniu oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi czy też organizowaniu i współpracy z wolontariuszami. 5. Związkiem Harcerstwa Polskiego : - 20 harcerzy pracowało przy przedświątecznej zbiórce żywności, zachęcając klientów „Biedronki” do zakupu żywności na rzecz potrzebujących. 6. Samorządową Szkołą Podstawową Nr 2 w Iławie: pedagog tej szkoły – p. Michał Lenckowski – przygotowuje listę rodzin, które otrzymują w okresie przedświątecznym paczki.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000358546
 • Konto:79 8831 0002 2001 0113 2802 0001
 • Adres:ul. Chełmińska 1, 14-200 Iława
 • WWW:tpdilawa.pl
 • E-mail:tpdilawa@wp.pl
 • Telefon:696 690 841

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Iławie” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Iławie

KRS 0000358546

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00