1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM
KRS 0000366119

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Razem łączymy serca

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” jest organizacją działającą od 2004 r. Stowarzyszenie zatrudnia wykwalifikowaną kadrę opiekuńczo - wychowawczą, pedagogiczną i terapeutyczno - rehabilitacyjną. Naszymi podopiecznymi są dzieci i dorośli w różnym stopniu niepełnosprawności. Głównym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami zarówno dzieci, młodzieży i dorosłych oraz ich rodzin. Powstanie naszej placówki jest odpowiedzią na potrzeby i problemy (niepełnosprawność fizyczna, upośledzenia umysłowe oraz inne dysfunkcje rozwojowe) z jakimi borykają się nasi podopieczni. 

Stowarzyszenie prowadzi:

 • Przedszkole Niepubliczne "Kraina Radości",
 • Środowiskowy Dom Samopomocy,
 • Resteurację "Różany Gościniec"

Stowarzyszenie w lutym 2010 r. otworzyło pierwsze w Radomiu niepubliczne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnościami pn. „Kraina Radości”. Początki były bardzo trudne ale widząc jak potrzebna jest taka placówka, Stowarzyszenie podjęło trud utworzenia takiego przedszkola. Przedszkole obecnie mieści się w dwóch budynkach na terenie miasta Radomia. Pod opieką Przedszkola „Kraina Radości” jest ok. 160 dzieci z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi. Prowadzimy zajęcia dydaktyczne w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, a dla każdego dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego tworzony jest indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Dodatkowo dzieci biorą udział w zajęciach grupowych i terapiach indywidualnych takich jak: muzykoterapia, kynoterapia, gimnastyka korekcyjna, język angielski, tańce, zajęcia kulinarne – kuchcikowo, Integracja Sensoryczna, trening słowny metodą Tomatisa, EEG Biofeedback, logopedia.

Stowarzyszenie od września 2015 roku prowadzi również Niepubliczny Żłobek "Kraina Radości", który dysponuje 14 miejscami dla maluszków do 2,5 roku życia. W prowadzonym przez Stowarzyszenie Żłobku, profesjonalnie i z zaangażowaniem zajmujemy się opieką nad dziećmi w wieku od 12 miesiąca do 2,5 lat. Zapewniamy opiekę wychowawczą, wspomagamy indywidualny rozwój dziecka, uczymy zabawy w grupie, dzielenia się z innymi czy umiejętności niezbędnych w życiu codziennym. Nasz Żłobek ma na celu zapewnienie opieki nad dziećmi i wspieranie ich rozwoju w atmosferze zabawy i radości.

Przez dwa lata Stowarzyszenie wspierało też dorosłe osoby niepełnosprawne w Klubie Integracji Społecznej (KIS) prowadząc dzienny ośrodek. Po zakończeniu programu KIS, Stowarzyszenie otworzyło Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) dla 40 uczestników, który jest ośrodkiem wsparcia dla osób z upośledzeniem umysłowym typu B i działa do dzisiaj. Nadmieniamy, że uczestniczenie w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy – to nie tylko wyjście z domu i zajęcia z terapii zajęciowej, to także poznanie nowych przyjaciół, to wyjścia do kina, teatru, restauracji, wycieczki oraz wiele innych pozytywnych doznań, których nie byłoby gdyby nie zaangażowanie terapeutów zajęciowych i naszego wykwalifikowanego personelu.

Naszym głównym celem jest wspieranie osób z niepełnosprawnościami w każdym tego słowa znaczeniu, dlatego otworzyliśmy restaurację pn. „Różany Gościniec”, w której także zatrudniamy pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Osoby te mają teraz możliwość udowodnić, że są potrzebne i mogą realizować się również zawodowo.

Stowarzyszenie współpracuje i nawiązuje kontakty z innymi podmiotami społecznymi oraz placówkami oświatowo-wychowawczymi w celu kształtowania właściwych postaw u dzieci
i młodzieży względem osób z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi, zachęca różne osoby do podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz tworzenia warunków do szeroko pojętej działalności na rzecz osób z niepełnosprawności a szczególnie działalności kulturalnej i rekreacyjnej.

Biorąc pod uwagę dodatkową działalność Stowarzyszenia, na szczególną uwagę zasługuje profesjonalna organizacja dużej imprezy kulturalnej, dedykowanej osobom z niepełnosprawnością intelektualną pn. Mazowiecki Festiwal Twórczości Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną TACY SAMI. Impreza ta nabrała już charakteru ogólnopolskiego. Kolejne edycje nabierają coraz większej popularności.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM”, w ramach 3 - dniowych Radomskich Dni Godności Osób Niepełnosprawnych 23 maja br., zorganizowało
kolejny Festiwal dedykowany osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Stowarzyszenie pokazało w jaki sposób można kruszyć bariery, przezwyciężać zahamowania, tworzyć klimat wzajemnej akceptacji. I Festiwal został zorganizowany w czerwcu 2018 roku i spotkał się z ogromnym zainteresowaniem  środowiska związanego z osobami niepełnosprawnymi. W II edycji Festiwalu wzięło udział 170 tancerzy z 16 grup tanecznych będących bezpośrednio pod pieczą 50 opiekunów. Zgłoszenia do konkursu napłynęły z kilku województw. Oprócz ww. w Festiwalu wzięli udział zaproszeni goście z instytucji wspomagających i zapewniających funkcjonowanie przybyłych placówek oraz innych organizacji wspierających osoby z niepełnosprawnościami jak również pracownicy placówek współpracujących ze Stowarzyszeniem. Główną ideą Festiwalu jest aktywizacja oraz promowanie twórczości  i kreatywności osób z niepełnosprawnością a także wymiana doświadczeń opiekunów i placówek sprawujących pieczę nad ich rozwojem artystycznym. 

W ramach Radomskich Dni Godności, Stowarzyszenie jest również organizatorem bardzo ciekawego projektu tj. Pokazu Mody z udziałem osób niepełnosprawnych (dzieci i młodzież). Profesjonalni styliści z Radomia, przygotowywują  podopiecznych Stowarzyszenia do prezentowania na specjalnie do tego celu przygotowanej scenie kreacji zaprojektowanych przez radomskie firmy odzieżowe. Celem tej akcji jest zmienianie oblicza mody i pokazywanie piękna osób niepełnosprawnych. Wszyscy uczestnicy/modele Pokazu byli traktowani indywidualnie. Każda wyjście „na wybieg” i towarzysząca temu sesja zdjęciowa to dla nich swego rodzaju terapia podnosząca ich poczucie wartości. Druga z rzędu tego typu inicjatywa, która powstała, by burzyć stereotypy w myśleniu i postrzeganiu osób niepełnosprawnych, odbyła się 22 czerwca br. na Placu Corazziego przed Urzędem Miejskim w Radomiu.

Tegoroczna edycja projektu przyniosła wiele emocji i wzruszeń – uczestnikom, realizatorom oraz zaproszonym gościom. Dzięki tej wyjątkowej imprezie w świat został wysyłany przekaz o tym, że osoby z niepełnosprawnościami są piękne, przeżywają emocje i nie należy traktować ich inaczej, niż osoby zdrowe. Stowarzyszenie angażuje się w organizację Pokazu Mody, ponieważ również w zakresie mody dostrzega dużą potrzebę likwidacji barier, z jakimi stykają się osoby z niepełnosprawnościami. Potrzebują one odzieży maskującej ich niepełnosprawności, czy proste jej założenie i zdjęcie. Największy aplauz zgromadzonej licznie widowni wzbudził Pokaz Mody zaprezentowany przez najmłodszych podopiecznych Stowarzyszenia – wychowanków Przedszkola Niepublicznego „Kraina Radości”.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” zostało laureatem konkursu „ZNAK JAKOŚCI EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ 2019” organizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zajęliśmy I miejsce w kategorii „Najlepszy pracodawca”.  Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej miał na celu wyróżnienie podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w ramach III Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej w dniach 5-6 czerwca 2019 r. w Warszawie. Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni. I miejsce w konkursie przypadło dla organizacji społecznej z Radomia! Cieszymy się, że nasza kilkunastoletnia praca na rzecz dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnościami została zauważona i doceniona przez Kapitułę Konkursową oraz urzędników Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ta zasłużona nagroda jest efektem ogromu pracy całej kadry Stowarzyszenia, jej poświęcenia i idei niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym. Nieocenioną rolę w tym  przedsięwzięciu pełni Zarząd Stowarzyszenia oraz kadra kierownicza a w szczególności Pani Dagmara Janas sprawująca funkcje Prezesa Zarządu, jednocześnie oligofrenopedagog, (mama niepełnosprawnej dziewczynki), która również realizowała wiele projektów i imprez na rzecz osób
z niepełnosprawnościami.

Inną formą inspiracji i aktywizacji środowiska osób z niepełnosprawnościami jest coroczne organizowanie spotkania wigilijnego i przedstawienia w wykonaniu przedszkolaków
i uczestników ŚDS – pod nazwą „JASEŁKA
”. Co roku w Sali Koncertowej Orkiestry Kameralnej Urzędu Miejskiego w Radomiu spotyka się szerokie grono osób związanych z problematyką osób
z niepełnosprawnościami aby obejrzeć przygotowane przez podopiecznych Stowarzyszenia przedstawienie bożonarodzeniowe. Uczestnicy przygotowali wraz z opiekunami i wychowawcami autorski repertuar ukazujący istotę świąt Bożego Narodzenia.

„Są rzeczy, których nie da się przeliczyć na pieniądze czy rozmiar prezentu. W święta możemy poczuć to szczególnie, gdyż jesteśmy bardziej emocjonalni. Potrafimy spojrzeć na drugiego człowieka z miłością. W jednej chwili jesteśmy w stanie pogodzić się z kimś, kto dzień wcześniej zrobił nam jakąś przykrość. Nagle poranna kłótnia z mama przy gotowaniu bigosu ucieka   w zapomnienie a zawieruszone okulary babci, których tak szukała, odnajduje niesforny wnuczek z przeprosinami, mówiąc, że schował je dla żartu. Jednym słowem czujemy rodzinną bliskość, po prostu kochamy i czujemy się kochani.” Stowarzyszenie cyklicznie organizuje takie imprezy jak pt. "Przegląd Małych Form Artystycznych Osób Niepełnosprawnych" i "Jasełka". Ponadto Stowarzyszenie ma duże doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami oraz organizacji mniejszych imprez kulturalnych, rekreacyjnych, wycieczek dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz dla uczestników ŚDS.

towarzyszenie ma bogate doświadczenie w organizacji imprez kulturalnych i rekreacyjnych, między innymi co roku organizuje spartakiady sportowe dla osób z niepełnosprawnością z Radomia i okolic. Stowarzyszenie zatrudnia kadrę kierowniczą z wyższym wykształceniem, która chętnie dzieli się swoim doświadczeniem z innymi placówkami tego typu.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

  Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” rozpoczęło działalność w Radomiu w roku 2004r. Podopiecznymi stowarzyszenia są dzieci i młodzież niepełnosprawna, a członkowie to rodzice, nauczyciele i opiekunowie. Powstanie naszego stowarzyszenia jest odpowiedzią na potrzeby i problemy, z jakimi borykają się nasze dzieci. Problemy te to niepełnosprawność fizyczna, upośledzenia umysłowe, inne choroby, a także ciężka sytuacja materialna. Stąd też wynikają cele działalności naszego stowarzyszenia:

 • Pomoc w dożywianiu osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
 • Wspomaganie rzeczowe i finansowe osób potrzebujących (np. odzież, przybory szkolne)
 • Zapewnienie finansowania rehabilitacji osób niepełnosprawnych (w tym także fachowej opieki i niezbędnego sprzętu)
 • Wspomagania rodziców dzieci niepełnosprawnych w ich wychowaniu i samodzielnej egzystencji
 • Stwarzanie osobom niepełnosprawnym możliwości rozwoju i integracji
 • Organizowanie i prowadzenie działalności : rehabilitacyjnej, terapeutycznej, leczniczej i edukacyjnej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin
 • Organizowanie i prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Stowarzyszenie od 2010 roku utworzyło pierwsze w Radomiu Przedszkole Niepubliczne „Kraina Radości” dla dzieci niepełnosprawnych na ul. Gajowej 80. Obecnie prowadzimy tam również Żłobek Integracyjny. Z myślą o większych potrzebach rodziców powstało kolejne Przedszkole na ul. Sobótki 5 w Radomiu. Również przy ul.Sobótki w latach 2013-2015 prowadziliśmy Klub Integracji Społecznej z pozyskanych funduszy unijnych w ramach Projektu POKL 7.2.1. W tym samym miejscu po skończeniu Projektu udało się uruchomić dla dorosłych osób niepełnosprawnych Środowiskowy Dom Samopomocy typu B.

W 2016 roku powstała Restauracja Różany Gościniec, aby wspomagać rozwój społeczny i zawodowy dorosłych osób niepełnosprawnych. W Restauracji obecnie pracują 3 osoby niepełnosprawne i cały czas staramy się o pozyskiwanie funduszy na kolejne takie miejsca pracy. Cały zysk z prowadzenia restauracji jest przeznaczany na cele statutowe, czyli pomoc osobom niepełnosprawnym.

Ponadto Stowarzyszenie „RAZEM” organizuje co roku dla swoich podopiecznych: festyny, spartakiady sportowe, spotkania świąteczne, wycieczki, terapie, akcje dożywiania rodzin. Współpracujemy z władzami miasta: Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i inne.

Więcej o nas

Więcej o nas

„Razem możemy więcej, wspólnie wygramy każdy dzień, jeśli otworzysz swe serce, troski odejdą w cień” 

W życiu każdego z nas jest taka chwila, gdy ma się wrażenie, że wszystko wymyka się z rąk, a świat jest szary. Jest to moment podejmowania trudnych decyzji, czasem zmiany całego swojego życia, zmiany siebie. To jest moment na postawienie kroku w przód, albo w tył. Jeśli zrobisz krok w tył… możesz nie pomóc wielu osobom, które modlą się o Twoją anonimową pomoc… Jeśli zrobisz krok w przód, możesz mieć radość z każdego dnia, a świat zawsze będzie kolorowy. 

Nic nie dzieje się bez przyczyny… Rok 1992. planowana ciąża, wyczekiwane z wielką radością maleństwo, poród – cesarka. Dziewczynka piękna, malutka, bezbronna, 10 punktów w skali Abgar, wypis ze szpitala. Mijają cztery tygodnie, trafiamy z córeczką do szpitala, całe nasze życie, plany przewrócone do góry nogami, rozpacz, jednak pozostawała nadzieja, że będzie dobrze.

Diagnoza: krwiak w mózgu – pęknięcie, niedotlenienie mózgu, córeczka bez oddechu, za nią oddycha aparatura, następne godziny będą decydujące, modlimy się aby przeżyła, mamy nadzieję, że jest silna i da radę. I tak też się stało przeżyła, lekarze nie rokują dobrego rozwoju córeczki…
Kolejne lata były dla mnie i mojej rodziny bardzo ciężkie, ciągła walka, szpitale, operacje, rehabilitacja, i tak do dziś. Przez wiele lat trafiałam na wspaniałych ludzi, którzy mnie wspierali, mówili że będzie jeszcze lepiej i tak było, bez nich nie stała bym się tak silną kobietą. Myślę, że nic nie dzieję się bez przyczyny, moja sytuacja wskazała mi drogę, którą idę… Czasami borykam się z różnymi przeciwnościami losu, ale koniec końców wywalczone sukcesy rekompensują. Mam taką satysfakcję, że daję więcej niż mi dano.

Stowarzyszenie zrodziło się w moim sercu wtedy, gdy stwierdziłam że muszę coś zrobić dla swojej córki Pauli, ale też dla innych niepełnosprawnych dzieci. Gdy podzieliłam się swoim pomysłem, to już następnego dnia nie byłam sama, a było nas troje… by w kolejnych dniach było nas kilkanaścioro… I tak w 2004 roku powstało STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ” RAZEM”… nasze serce, nasza duma. - mówi Prezes Stowarzyszenia Pani Dagmara Janas

Stowarzyszenie prowadzi następujące placówki dla dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnościami:

- Przedszkole Niepubliczne "Kraina Radości",

- Środowiskowy Dom Samopomocy,

- Niepubliczny Żłobek "Kraina Radości",

- Restaurację Różany Gościniec.

Dzięki prowadzonym placówkom Stowarzyszenie zapewnia kompleksową pomoc osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom.

Główne cele działalności:
1. Zrzeszanie osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin dla poprawy ich warunków życiowych i
zwiększenia ich uczestnictwa w życiu społecznym oraz wszystkich innych osób, które wspierają takie
działania.
2. Wszechstronne działanie i wpieranie rozwoju oraz funkcjonowania społecznego dzieci i dorosłych z
różnymi dysfunkcjami.
3. Organizowanie i prowadzenie pracy oświatowej, kulturalnej i społecznej w środowisku osób z
niepełnosprawnościami i ich rodzin.
4. Organizowanie i prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami.
5. Współpraca i kontakty z organizacjami oświatowo-wychowawczymi oraz szkołami w celu kształtowania
właściwych postaw u dzieci i młodzieży względem osób z dysfunkcjami rozwojowymi.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM zostało laureatem konkursu „ZNAK JAKOŚCI EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ 2019” organizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Organizacja zajęłą I miejsce w kategorii „Najlepszy pracodawca”. Stowarzyszenie RAZEM zdobyło w tym roku również wyróżnienie Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej w kategorii REINTEGRACJA. Za całokształt działalności zawodowej, społecznej, publicznej i wybitną realizację swoich zadań statutowych na rzecz Województwa Mazowieckiego Stowarzyszenie zostało wyróżnione przez Marszałaka Województwa Mazowieckiego Medalem Pamiątkowym "PRO MASOVIA".


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000366119
 • Konto:75 1240 1789 1111 0010 0474 0886
 • Adres:ul. Sobótki 5, 26-600 Radom
 • WWW:www.razem.radom.pl
 • E-mail:administracja@razem.radom.pl
 • Telefon:48 3603502Formularze PIT 2021/2022 dla
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM

KRS 0000366119

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM

 • Razem łączymy serca

  Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” jest organizacją działającą od 2004 r. Stowarzyszenie zatrudnia wykwalifikowaną kadrę opiekuńczo - wychowawczą, pedagogiczną i terapeutyczno - rehabilitacyjną. Naszymi podopiecznymi są dzieci i dorośli w różnym stopniu niepełnosprawności. Głównym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami zarówno dzieci, młodzieży i dorosłych oraz ich rodzin. Powstanie naszej placówki jest odpowiedzią na potrzeby i problemy (niepełnosprawność fizyczna, upośledzenia umysłowe oraz inne dysfunkcje rozwojowe) z jakimi borykają się nasi podopieczni. 

  Stowarzyszenie prowadzi:

  • Przedszkole Niepubliczne "Kraina Radości",
  • Środowiskowy Dom Samopomocy,
  • Resteurację "Różany Gościniec"

  Stowarzyszenie w lutym 2010 r. otworzyło pierwsze w Radomiu niepubliczne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnościami pn. „Kraina Radości”. Początki były bardzo trudne ale widząc jak potrzebna jest taka placówka, Stowarzyszenie podjęło trud utworzenia takiego przedszkola. Przedszkole obecnie mieści się w dwóch budynkach na terenie miasta Radomia. Pod opieką Przedszkola „Kraina Radości” jest ok. 160 dzieci z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi. Prowadzimy zajęcia dydaktyczne w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, a dla każdego dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego tworzony jest indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Dodatkowo dzieci biorą udział w zajęciach grupowych i terapiach indywidualnych takich jak: muzykoterapia, kynoterapia, gimnastyka korekcyjna, język angielski, tańce, zajęcia kulinarne – kuchcikowo, Integracja Sensoryczna, trening słowny metodą Tomatisa, EEG Biofeedback, logopedia.

  Stowarzyszenie od września 2015 roku prowadzi również Niepubliczny Żłobek "Kraina Radości", który dysponuje 14 miejscami dla maluszków do 2,5 roku życia. W prowadzonym przez Stowarzyszenie Żłobku, profesjonalnie i z zaangażowaniem zajmujemy się opieką nad dziećmi w wieku od 12 miesiąca do 2,5 lat. Zapewniamy opiekę wychowawczą, wspomagamy indywidualny rozwój dziecka, uczymy zabawy w grupie, dzielenia się z innymi czy umiejętności niezbędnych w życiu codziennym. Nasz Żłobek ma na celu zapewnienie opieki nad dziećmi i wspieranie ich rozwoju w atmosferze zabawy i radości.

  Przez dwa lata Stowarzyszenie wspierało też dorosłe osoby niepełnosprawne w Klubie Integracji Społecznej (KIS) prowadząc dzienny ośrodek. Po zakończeniu programu KIS, Stowarzyszenie otworzyło Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) dla 40 uczestników, który jest ośrodkiem wsparcia dla osób z upośledzeniem umysłowym typu B i działa do dzisiaj. Nadmieniamy, że uczestniczenie w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy – to nie tylko wyjście z domu i zajęcia z terapii zajęciowej, to także poznanie nowych przyjaciół, to wyjścia do kina, teatru, restauracji, wycieczki oraz wiele innych pozytywnych doznań, których nie byłoby gdyby nie zaangażowanie terapeutów zajęciowych i naszego wykwalifikowanego personelu.

  Naszym głównym celem jest wspieranie osób z niepełnosprawnościami w każdym tego słowa znaczeniu, dlatego otworzyliśmy restaurację pn. „Różany Gościniec”, w której także zatrudniamy pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Osoby te mają teraz możliwość udowodnić, że są potrzebne i mogą realizować się również zawodowo.

  Stowarzyszenie współpracuje i nawiązuje kontakty z innymi podmiotami społecznymi oraz placówkami oświatowo-wychowawczymi w celu kształtowania właściwych postaw u dzieci
  i młodzieży względem osób z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi, zachęca różne osoby do podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz tworzenia warunków do szeroko pojętej działalności na rzecz osób z niepełnosprawności a szczególnie działalności kulturalnej i rekreacyjnej.

  Biorąc pod uwagę dodatkową działalność Stowarzyszenia, na szczególną uwagę zasługuje profesjonalna organizacja dużej imprezy kulturalnej, dedykowanej osobom z niepełnosprawnością intelektualną pn. Mazowiecki Festiwal Twórczości Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną TACY SAMI. Impreza ta nabrała już charakteru ogólnopolskiego. Kolejne edycje nabierają coraz większej popularności.

  Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM”, w ramach 3 - dniowych Radomskich Dni Godności Osób Niepełnosprawnych 23 maja br., zorganizowało
  kolejny Festiwal dedykowany osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Stowarzyszenie pokazało w jaki sposób można kruszyć bariery, przezwyciężać zahamowania, tworzyć klimat wzajemnej akceptacji. I Festiwal został zorganizowany w czerwcu 2018 roku i spotkał się z ogromnym zainteresowaniem  środowiska związanego z osobami niepełnosprawnymi. W II edycji Festiwalu wzięło udział 170 tancerzy z 16 grup tanecznych będących bezpośrednio pod pieczą 50 opiekunów. Zgłoszenia do konkursu napłynęły z kilku województw. Oprócz ww. w Festiwalu wzięli udział zaproszeni goście z instytucji wspomagających i zapewniających funkcjonowanie przybyłych placówek oraz innych organizacji wspierających osoby z niepełnosprawnościami jak również pracownicy placówek współpracujących ze Stowarzyszeniem. Główną ideą Festiwalu jest aktywizacja oraz promowanie twórczości  i kreatywności osób z niepełnosprawnością a także wymiana doświadczeń opiekunów i placówek sprawujących pieczę nad ich rozwojem artystycznym. 

  W ramach Radomskich Dni Godności, Stowarzyszenie jest również organizatorem bardzo ciekawego projektu tj. Pokazu Mody z udziałem osób niepełnosprawnych (dzieci i młodzież). Profesjonalni styliści z Radomia, przygotowywują  podopiecznych Stowarzyszenia do prezentowania na specjalnie do tego celu przygotowanej scenie kreacji zaprojektowanych przez radomskie firmy odzieżowe. Celem tej akcji jest zmienianie oblicza mody i pokazywanie piękna osób niepełnosprawnych. Wszyscy uczestnicy/modele Pokazu byli traktowani indywidualnie. Każda wyjście „na wybieg” i towarzysząca temu sesja zdjęciowa to dla nich swego rodzaju terapia podnosząca ich poczucie wartości. Druga z rzędu tego typu inicjatywa, która powstała, by burzyć stereotypy w myśleniu i postrzeganiu osób niepełnosprawnych, odbyła się 22 czerwca br. na Placu Corazziego przed Urzędem Miejskim w Radomiu.

  Tegoroczna edycja projektu przyniosła wiele emocji i wzruszeń – uczestnikom, realizatorom oraz zaproszonym gościom. Dzięki tej wyjątkowej imprezie w świat został wysyłany przekaz o tym, że osoby z niepełnosprawnościami są piękne, przeżywają emocje i nie należy traktować ich inaczej, niż osoby zdrowe. Stowarzyszenie angażuje się w organizację Pokazu Mody, ponieważ również w zakresie mody dostrzega dużą potrzebę likwidacji barier, z jakimi stykają się osoby z niepełnosprawnościami. Potrzebują one odzieży maskującej ich niepełnosprawności, czy proste jej założenie i zdjęcie. Największy aplauz zgromadzonej licznie widowni wzbudził Pokaz Mody zaprezentowany przez najmłodszych podopiecznych Stowarzyszenia – wychowanków Przedszkola Niepublicznego „Kraina Radości”.

  Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” zostało laureatem konkursu „ZNAK JAKOŚCI EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ 2019” organizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zajęliśmy I miejsce w kategorii „Najlepszy pracodawca”.  Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej miał na celu wyróżnienie podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem.

  Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w ramach III Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej w dniach 5-6 czerwca 2019 r. w Warszawie. Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni. I miejsce w konkursie przypadło dla organizacji społecznej z Radomia! Cieszymy się, że nasza kilkunastoletnia praca na rzecz dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnościami została zauważona i doceniona przez Kapitułę Konkursową oraz urzędników Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ta zasłużona nagroda jest efektem ogromu pracy całej kadry Stowarzyszenia, jej poświęcenia i idei niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym. Nieocenioną rolę w tym  przedsięwzięciu pełni Zarząd Stowarzyszenia oraz kadra kierownicza a w szczególności Pani Dagmara Janas sprawująca funkcje Prezesa Zarządu, jednocześnie oligofrenopedagog, (mama niepełnosprawnej dziewczynki), która również realizowała wiele projektów i imprez na rzecz osób
  z niepełnosprawnościami.

  Inną formą inspiracji i aktywizacji środowiska osób z niepełnosprawnościami jest coroczne organizowanie spotkania wigilijnego i przedstawienia w wykonaniu przedszkolaków
  i uczestników ŚDS – pod nazwą „JASEŁKA
  ”. Co roku w Sali Koncertowej Orkiestry Kameralnej Urzędu Miejskiego w Radomiu spotyka się szerokie grono osób związanych z problematyką osób
  z niepełnosprawnościami aby obejrzeć przygotowane przez podopiecznych Stowarzyszenia przedstawienie bożonarodzeniowe. Uczestnicy przygotowali wraz z opiekunami i wychowawcami autorski repertuar ukazujący istotę świąt Bożego Narodzenia.

  „Są rzeczy, których nie da się przeliczyć na pieniądze czy rozmiar prezentu. W święta możemy poczuć to szczególnie, gdyż jesteśmy bardziej emocjonalni. Potrafimy spojrzeć na drugiego człowieka z miłością. W jednej chwili jesteśmy w stanie pogodzić się z kimś, kto dzień wcześniej zrobił nam jakąś przykrość. Nagle poranna kłótnia z mama przy gotowaniu bigosu ucieka   w zapomnienie a zawieruszone okulary babci, których tak szukała, odnajduje niesforny wnuczek z przeprosinami, mówiąc, że schował je dla żartu. Jednym słowem czujemy rodzinną bliskość, po prostu kochamy i czujemy się kochani.” Stowarzyszenie cyklicznie organizuje takie imprezy jak pt. "Przegląd Małych Form Artystycznych Osób Niepełnosprawnych" i "Jasełka". Ponadto Stowarzyszenie ma duże doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami oraz organizacji mniejszych imprez kulturalnych, rekreacyjnych, wycieczek dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz dla uczestników ŚDS.

  towarzyszenie ma bogate doświadczenie w organizacji imprez kulturalnych i rekreacyjnych, między innymi co roku organizuje spartakiady sportowe dla osób z niepełnosprawnością z Radomia i okolic. Stowarzyszenie zatrudnia kadrę kierowniczą z wyższym wykształceniem, która chętnie dzieli się swoim doświadczeniem z innymi placówkami tego typu.

 • Jak wykorzystamy 1%

    Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” rozpoczęło działalność w Radomiu w roku 2004r. Podopiecznymi stowarzyszenia są dzieci i młodzież niepełnosprawna, a członkowie to rodzice, nauczyciele i opiekunowie. Powstanie naszego stowarzyszenia jest odpowiedzią na potrzeby i problemy, z jakimi borykają się nasze dzieci. Problemy te to niepełnosprawność fizyczna, upośledzenia umysłowe, inne choroby, a także ciężka sytuacja materialna. Stąd też wynikają cele działalności naszego stowarzyszenia:

  • Pomoc w dożywianiu osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
  • Wspomaganie rzeczowe i finansowe osób potrzebujących (np. odzież, przybory szkolne)
  • Zapewnienie finansowania rehabilitacji osób niepełnosprawnych (w tym także fachowej opieki i niezbędnego sprzętu)
  • Wspomagania rodziców dzieci niepełnosprawnych w ich wychowaniu i samodzielnej egzystencji
  • Stwarzanie osobom niepełnosprawnym możliwości rozwoju i integracji
  • Organizowanie i prowadzenie działalności : rehabilitacyjnej, terapeutycznej, leczniczej i edukacyjnej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin
  • Organizowanie i prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

  Stowarzyszenie od 2010 roku utworzyło pierwsze w Radomiu Przedszkole Niepubliczne „Kraina Radości” dla dzieci niepełnosprawnych na ul. Gajowej 80. Obecnie prowadzimy tam również Żłobek Integracyjny. Z myślą o większych potrzebach rodziców powstało kolejne Przedszkole na ul. Sobótki 5 w Radomiu. Również przy ul.Sobótki w latach 2013-2015 prowadziliśmy Klub Integracji Społecznej z pozyskanych funduszy unijnych w ramach Projektu POKL 7.2.1. W tym samym miejscu po skończeniu Projektu udało się uruchomić dla dorosłych osób niepełnosprawnych Środowiskowy Dom Samopomocy typu B.

  W 2016 roku powstała Restauracja Różany Gościniec, aby wspomagać rozwój społeczny i zawodowy dorosłych osób niepełnosprawnych. W Restauracji obecnie pracują 3 osoby niepełnosprawne i cały czas staramy się o pozyskiwanie funduszy na kolejne takie miejsca pracy. Cały zysk z prowadzenia restauracji jest przeznaczany na cele statutowe, czyli pomoc osobom niepełnosprawnym.

  Ponadto Stowarzyszenie „RAZEM” organizuje co roku dla swoich podopiecznych: festyny, spartakiady sportowe, spotkania świąteczne, wycieczki, terapie, akcje dożywiania rodzin. Współpracujemy z władzami miasta: Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i inne.

 • Więcej o nas

  „Razem możemy więcej, wspólnie wygramy każdy dzień, jeśli otworzysz swe serce, troski odejdą w cień” 

  W życiu każdego z nas jest taka chwila, gdy ma się wrażenie, że wszystko wymyka się z rąk, a świat jest szary. Jest to moment podejmowania trudnych decyzji, czasem zmiany całego swojego życia, zmiany siebie. To jest moment na postawienie kroku w przód, albo w tył. Jeśli zrobisz krok w tył… możesz nie pomóc wielu osobom, które modlą się o Twoją anonimową pomoc… Jeśli zrobisz krok w przód, możesz mieć radość z każdego dnia, a świat zawsze będzie kolorowy. 

  Nic nie dzieje się bez przyczyny… Rok 1992. planowana ciąża, wyczekiwane z wielką radością maleństwo, poród – cesarka. Dziewczynka piękna, malutka, bezbronna, 10 punktów w skali Abgar, wypis ze szpitala. Mijają cztery tygodnie, trafiamy z córeczką do szpitala, całe nasze życie, plany przewrócone do góry nogami, rozpacz, jednak pozostawała nadzieja, że będzie dobrze.

  Diagnoza: krwiak w mózgu – pęknięcie, niedotlenienie mózgu, córeczka bez oddechu, za nią oddycha aparatura, następne godziny będą decydujące, modlimy się aby przeżyła, mamy nadzieję, że jest silna i da radę. I tak też się stało przeżyła, lekarze nie rokują dobrego rozwoju córeczki…
  Kolejne lata były dla mnie i mojej rodziny bardzo ciężkie, ciągła walka, szpitale, operacje, rehabilitacja, i tak do dziś. Przez wiele lat trafiałam na wspaniałych ludzi, którzy mnie wspierali, mówili że będzie jeszcze lepiej i tak było, bez nich nie stała bym się tak silną kobietą. Myślę, że nic nie dzieję się bez przyczyny, moja sytuacja wskazała mi drogę, którą idę… Czasami borykam się z różnymi przeciwnościami losu, ale koniec końców wywalczone sukcesy rekompensują. Mam taką satysfakcję, że daję więcej niż mi dano.

  Stowarzyszenie zrodziło się w moim sercu wtedy, gdy stwierdziłam że muszę coś zrobić dla swojej córki Pauli, ale też dla innych niepełnosprawnych dzieci. Gdy podzieliłam się swoim pomysłem, to już następnego dnia nie byłam sama, a było nas troje… by w kolejnych dniach było nas kilkanaścioro… I tak w 2004 roku powstało STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ” RAZEM”… nasze serce, nasza duma. - mówi Prezes Stowarzyszenia Pani Dagmara Janas

  Stowarzyszenie prowadzi następujące placówki dla dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnościami:

  - Przedszkole Niepubliczne "Kraina Radości",

  - Środowiskowy Dom Samopomocy,

  - Niepubliczny Żłobek "Kraina Radości",

  - Restaurację Różany Gościniec.

  Dzięki prowadzonym placówkom Stowarzyszenie zapewnia kompleksową pomoc osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom.

  Główne cele działalności:
  1. Zrzeszanie osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin dla poprawy ich warunków życiowych i
  zwiększenia ich uczestnictwa w życiu społecznym oraz wszystkich innych osób, które wspierają takie
  działania.
  2. Wszechstronne działanie i wpieranie rozwoju oraz funkcjonowania społecznego dzieci i dorosłych z
  różnymi dysfunkcjami.
  3. Organizowanie i prowadzenie pracy oświatowej, kulturalnej i społecznej w środowisku osób z
  niepełnosprawnościami i ich rodzin.
  4. Organizowanie i prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami.
  5. Współpraca i kontakty z organizacjami oświatowo-wychowawczymi oraz szkołami w celu kształtowania
  właściwych postaw u dzieci i młodzieży względem osób z dysfunkcjami rozwojowymi.

  Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM zostało laureatem konkursu „ZNAK JAKOŚCI EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ 2019” organizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Organizacja zajęłą I miejsce w kategorii „Najlepszy pracodawca”. Stowarzyszenie RAZEM zdobyło w tym roku również wyróżnienie Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej w kategorii REINTEGRACJA. Za całokształt działalności zawodowej, społecznej, publicznej i wybitną realizację swoich zadań statutowych na rzecz Województwa Mazowieckiego Stowarzyszenie zostało wyróżnione przez Marszałaka Województwa Mazowieckiego Medalem Pamiątkowym "PRO MASOVIA".

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000366119
 • Konto:75 1240 1789 1111 0010 0474 0886
 • Adres:ul. Sobótki 5, 26-600 Radom
 • WWW:www.razem.radom.pl
 • E-mail:administracja@razem.radom.pl
 • Telefon:48 3603502
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00