1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  PSONI Koło w Suwałkach
  KRS 0000367058

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

'OTWÓRZMY PRZED NIMI ŻYCIE'

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jest członkiem Inclusion International - Międzynarodowej Logi Stowarzyszeń na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Inclusion Europe oraz Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych (członka European Disability Forum) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym jest organizacją pozarządową i samopomocową, działającą nie dla zysku, a dla pożytku publicznego. Jesteśmy rodzicami mieszkającymi głównie na wsiach, gdzie dzieci niepełnosprawne, zwłaszcza te głębiej upośledzone, są w najtrudniejszej sytuacji. Szukaliśmy sposobów ,by pomóc swoim dzieciom i dlatego podjęliśmy decyzję powołania koła terenowego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Dnia 13.03.2004 roku odbyło się zebranie założycielskie. Stworzyliśmy Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno - Wychowawczy             ( OREW ) dzieciom i młodzieży z poważnymi dysfunkcjami i sprężonymi kalectwami z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym i głębokim, mieszkającym na wsi, które pozostają na indywidualnym nauczaniu. Ośrodek OREW, którego oferta jest odpowiedzią na potrzeby tej grupy dzieci i ich rodzin. Wielofunkcyjny ośrodek, który z jednej strony zapewni rehabilitację medyczną, z drugiej zaś edukację oraz wsparcie dla rodzin m.in poprzez zapewnienie transportu do domu.

Jak wykorzystamy 1%

PSONI Koło w Suwałkach wspierają Sponsorzy, Darczyńcy oraz osoby wpłacające corocznie 1% podatku dochodoweg.

Twój 1% pomoże między innymi finansować rehabilitację i edukację dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w specjalistycznych placówkach prowadzonych przez PSONI Koło w Suwałkach i przyczynić się do przygotowania ich do samodzielnego i godnego życia.

Nawet najmniejsza darowizna pozwoli nam na kontynuawanie naszej działalności i rozwijaniu placówek.

Więcej o nas

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach

NASZ  CEL:

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną , tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin.  (Art.4 Statutu)

Misją naszą jest:

 • dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród otoczenia, oraz szczęście osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociągają za sobą fakt urodzenia dziecka niepełnosprawnego
 • przekształcać własny ból w gotowość niesienia pomocy innym

Jesteśmy organizacją pozarządową działającą nie dla zysku , a dla pożytku publicznego

Dokąd zmierzamy ?

Nasza wizja życia osób z niepełnosprawnością intelektualną:

 • od bierności do aktywnego życia w formach stosownych do wieku
 • od uzależnienia do partnerstwa i samostanowienia
 • od izolacji do życia w otwartym środowisku
 • od  rozpaczy i poczucia beznadziejności rodzin do samopomocy, wspierania ich w wykonywaniu funkcji wynikających z potrzeb zdrowotnych, edukacyjnych, opiekuńczych i rozwojowych dziecka, które potrzebują towarzyszenia w stale rozwijającej się samodzielności

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach  wchodzi w struktury ogólnopolskiej organizacji o tej nazwie z Zarządem Głównym  w Warszawie. Koło w Suwałkach jest jednostką terenową z wyodrębnioną osobowością prawną. Działamy w oparciu o jednolity Statut obowiązujący dla wszystkich  jednostek  terenowych.

Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Suwałkach  skupia członków z terenu miasta Suwałki i powiatów suwalskiego ,sejneńskiego i augustowskiego .

Członkowie  organizacji :

 • Członkiem organizacji jest rodzic bądź opiekun prawny, który  reprezentuje osobę  niepełnosprawną, bądź dorosła osoba niepełnosprawna która może podejmować świadomą decyzję
 • Przynależność do organizacji zatwierdza Zarząd Kola w Suwałkach  po wcześniejszej woli przynależności  i  złożeniu  deklaracji członkowskiej i zapoznaniu się z obowiązkami członka organizacji
 • Najwyższym organem jednostki terenowej tj. Koła jest Walne Zebranie Członków który w wolnych wyborach dokonuje wyboru członków Zarządu  na kadencję czteroletnią.
 • Walne Zebrania Członków odbywają się przynajmniej raz w roku a w razie potrzeby częściej.

Zarząd Koła w składzie  przewodniczący i jego zastępcy, skarbnik i sekretarz , oraz  członkowie Zarządu kierują bieżącą działalnością organizacji , wytyczają kierunki działań wraz z ich realizacją ,  przedkładając  Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania z realizacji zadań statutowych w minionym roku  i zatwierdza plany  na następne okresy .

Zarząd Koła działa w oparciu o Statut  Stowarzyszenia  i Regulamin Koła .

Zarys historii:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach  powstało w 2004 r.W marcu 2004 roku zwołano Zebranie Założycielskie  osób zainteresowanych możliwością  utworzenia własnej organizacji,  by lepiej reprezentować interesy osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  . Decyzją Komitetu Założycielskiego włączyliśmy   się w struktury ogólnopolskiej organizacji o nazwie Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym  z Zarządem Głównym w Warszawie pozostając jednostką terenową  tzw. Koło w Suwałkach

Skupiamy członków z terenu miasta Suwałki i powiatów suwalskiego ,sejneńskiego i augustowskiego. Program organizacji realizujemy w równym stopniu dla wszystkich członków bez względu na miejsce zamieszkania

W roku 2010 postanowieniem Sadu Wojewódzkiego w Białymstoku  otrzymaliśmy osobowość prawną.

W roku 2005 podpisaliśmy  umowę z Gminą Suwałki  o dzierżawę budynku w Brodzie Nowym  . Przez następne lata poszukiwaliśmy środków na remont budynku, w 2008 wyremontowaliśmy obiekt / praca nieodpłatna rodziców/ dzięki pomocy sponsorów. W  tym samym roku rozpoczęły się pierwsze zajęcia w ramach powołanej  placówki „Zespół Rehabilitacyjno-Terapeutyczny” finansowanej przez PFRON  . Tego roku Zarząd Koła PSOUU rozpoczął działania na rzecz tworzenia Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego . Ośrodek rozpoczął działalność 1 września 2009 r.

W  roku 2010 rozpoczęliśmy starania o pozyskanie budynku na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy . Władze Gminy Suwałki  przekazały w dzierżawę budynek w Białej Wodzie .Budynek został wyremontowany ze środków własnych , środków Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku , środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku . W 2013 roku rozpoczął  działalność  ŚDS w Białej Wodzie -15 podopiecznych na parterze budynku .W 2014 roku po remoncie piętra –  kolejni podopieczni znajdują w nim wsparcie terapeutyczne .W chwili obecnej 42 osoby .

W latach 2014-2017 realizowaliśmy liczne projekty m.in. ze środków samorządowych , PFRON-u,UE itp.

Ponadto w roku 2018 rozpoczęliśmy realizację  trzech dużych projektów ze środków UE / samodzielnie lub w partnerstwie :

1.”Świadczenie usług opiekuńczych przez Suwalskie Koło PSONI” / samodzielnie /

2.”W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” /partnerstwo z ROPS w Białymstoku /

3.”Bezpieczna Przyszłość”/ koalicja 8 operatorów –lider PSONI  ZG/

Celem naszych działań jest pozyskiwanie środków na :

-edukację

-rehabilitację

-terapię

-opiekę

-mieszkalnictwo

-wyrównywanie szans  i tworzenie niepełnosprawnym warunków do pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym

-dostosowanie infrastruktury Koła do potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie / remonty i rozbudowa placówek /

Organizacja nasza jest organizatorem wielu  zdarzeń :Bale Charytatywne, Pikniki Rodzinne ,Dni Godności ,Konferencje  ,wyjazdy ,wycieczki itp.. Akcje o charakterze kulturalno-rekreacyjnym organizowane są cyklicznie w ciągu roku. Współpracujemy z innymi placówkami  z najbliższego terenu  m.in. WTZ ,ŚDS ,DPS ,szkoły ,przedszkola ,  instytucje  kultury oraz inne organizacje pozarządowe  .

Dobra współpraca z  administracją samorządową  Gminy Suwałki sprzyja wielokierunkowości działań na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Pozyskiwanie środków , partnerstwo przy realizacji projektów, współpraca podczas różnorodnych  zdarzeń czy akcji .

Nasze działania są zauważane i pozytywnie odbierane przez środowisko ONI ,społeczność lokalną i samorządy . Za  inicjatywę i stworzenie  Polisensorycznego Ogrodu Zmysłów  zostaliśmy  wyróżnieni  w  ogólnopolskim konkursie  „Sposób na Sukces ”w 2017 organizowanym przez CDR w Brwinowie .

Najważniejszym celem jest by osoby z  niepełnosprawnością intelektualną z każdym okresem poprawiały swoją jakość życia w różnych formach.

Plan rozwoju na następną kadencję:

 1. Rozwój zasobów ludzkich w Kole:

- powołanie BOP

- zatrudnienie kadry w BOP

-szkolenia kadry administracyjnej

 1. Zwiększenie wiedzy społeczeństwa na obszarze działania Koła na temat niepełnosprawności   intelektualnej / intensywna edukacja i promocja /.
 2. Stworzenie niepełnosprawnym warunków do pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym a także pomoc rodzinom-  prowadzenie usług opiekuńczych  
 3. Wczesna diagnoza i rehabilitacja –prowadzenie WWR .
 4. Wyrównywanie szans w edukacji dzieci i młodzieży głębiej niepełnosprawnej intelektualnie –rozwijanie form i metod działania .
 5. Dostosowanie infrastruktury Koła do potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie:- remonty i rozbudowa placówek
 6. Mieszkalnictwo wspomagane – tworzenie i prowadzenie mieszkań  

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000367058
 • Konto:68 935 9 00 02 0 026 2756 200 0 00 10
 • Adres:BRÓD NOWY 15, 16-402 SUWAŁKI
 • WWW:http://www.psoni.suwalki.pl/
 • E-mail:zk.suwalki@psoni.org.pl
 • Telefon:509093960

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Formularze PIT 2019/2020 dla
  PSONI Koło w Suwałkach

  KRS 0000367058

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

PSONI Koło w Suwałkach

 • 'OTWÓRZMY PRZED NIMI ŻYCIE'

  Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jest członkiem Inclusion International - Międzynarodowej Logi Stowarzyszeń na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Inclusion Europe oraz Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych (członka European Disability Forum) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym jest organizacją pozarządową i samopomocową, działającą nie dla zysku, a dla pożytku publicznego. Jesteśmy rodzicami mieszkającymi głównie na wsiach, gdzie dzieci niepełnosprawne, zwłaszcza te głębiej upośledzone, są w najtrudniejszej sytuacji. Szukaliśmy sposobów ,by pomóc swoim dzieciom i dlatego podjęliśmy decyzję powołania koła terenowego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Dnia 13.03.2004 roku odbyło się zebranie założycielskie. Stworzyliśmy Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno - Wychowawczy             ( OREW ) dzieciom i młodzieży z poważnymi dysfunkcjami i sprężonymi kalectwami z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym i głębokim, mieszkającym na wsi, które pozostają na indywidualnym nauczaniu. Ośrodek OREW, którego oferta jest odpowiedzią na potrzeby tej grupy dzieci i ich rodzin. Wielofunkcyjny ośrodek, który z jednej strony zapewni rehabilitację medyczną, z drugiej zaś edukację oraz wsparcie dla rodzin m.in poprzez zapewnienie transportu do domu.

 • Jak wykorzystamy 1%

  PSONI Koło w Suwałkach wspierają Sponsorzy, Darczyńcy oraz osoby wpłacające corocznie 1% podatku dochodoweg.

  Twój 1% pomoże między innymi finansować rehabilitację i edukację dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w specjalistycznych placówkach prowadzonych przez PSONI Koło w Suwałkach i przyczynić się do przygotowania ich do samodzielnego i godnego życia.

  Nawet najmniejsza darowizna pozwoli nam na kontynuawanie naszej działalności i rozwijaniu placówek.

 • Więcej o nas

  Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach

  NASZ  CEL:

  Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną , tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin.  (Art.4 Statutu)

  Misją naszą jest:

  • dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród otoczenia, oraz szczęście osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociągają za sobą fakt urodzenia dziecka niepełnosprawnego
  • przekształcać własny ból w gotowość niesienia pomocy innym

  Jesteśmy organizacją pozarządową działającą nie dla zysku , a dla pożytku publicznego

  Dokąd zmierzamy ?

  Nasza wizja życia osób z niepełnosprawnością intelektualną:

  • od bierności do aktywnego życia w formach stosownych do wieku
  • od uzależnienia do partnerstwa i samostanowienia
  • od izolacji do życia w otwartym środowisku
  • od  rozpaczy i poczucia beznadziejności rodzin do samopomocy, wspierania ich w wykonywaniu funkcji wynikających z potrzeb zdrowotnych, edukacyjnych, opiekuńczych i rozwojowych dziecka, które potrzebują towarzyszenia w stale rozwijającej się samodzielności

  Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach  wchodzi w struktury ogólnopolskiej organizacji o tej nazwie z Zarządem Głównym  w Warszawie. Koło w Suwałkach jest jednostką terenową z wyodrębnioną osobowością prawną. Działamy w oparciu o jednolity Statut obowiązujący dla wszystkich  jednostek  terenowych.

  Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Suwałkach  skupia członków z terenu miasta Suwałki i powiatów suwalskiego ,sejneńskiego i augustowskiego .

  Członkowie  organizacji :

  • Członkiem organizacji jest rodzic bądź opiekun prawny, który  reprezentuje osobę  niepełnosprawną, bądź dorosła osoba niepełnosprawna która może podejmować świadomą decyzję
  • Przynależność do organizacji zatwierdza Zarząd Kola w Suwałkach  po wcześniejszej woli przynależności  i  złożeniu  deklaracji członkowskiej i zapoznaniu się z obowiązkami członka organizacji
  • Najwyższym organem jednostki terenowej tj. Koła jest Walne Zebranie Członków który w wolnych wyborach dokonuje wyboru członków Zarządu  na kadencję czteroletnią.
  • Walne Zebrania Członków odbywają się przynajmniej raz w roku a w razie potrzeby częściej.

  Zarząd Koła w składzie  przewodniczący i jego zastępcy, skarbnik i sekretarz , oraz  członkowie Zarządu kierują bieżącą działalnością organizacji , wytyczają kierunki działań wraz z ich realizacją ,  przedkładając  Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania z realizacji zadań statutowych w minionym roku  i zatwierdza plany  na następne okresy .

  Zarząd Koła działa w oparciu o Statut  Stowarzyszenia  i Regulamin Koła .

  Zarys historii:

  Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach  powstało w 2004 r.W marcu 2004 roku zwołano Zebranie Założycielskie  osób zainteresowanych możliwością  utworzenia własnej organizacji,  by lepiej reprezentować interesy osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  . Decyzją Komitetu Założycielskiego włączyliśmy   się w struktury ogólnopolskiej organizacji o nazwie Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym  z Zarządem Głównym w Warszawie pozostając jednostką terenową  tzw. Koło w Suwałkach

  Skupiamy członków z terenu miasta Suwałki i powiatów suwalskiego ,sejneńskiego i augustowskiego. Program organizacji realizujemy w równym stopniu dla wszystkich członków bez względu na miejsce zamieszkania

  W roku 2010 postanowieniem Sadu Wojewódzkiego w Białymstoku  otrzymaliśmy osobowość prawną.

  W roku 2005 podpisaliśmy  umowę z Gminą Suwałki  o dzierżawę budynku w Brodzie Nowym  . Przez następne lata poszukiwaliśmy środków na remont budynku, w 2008 wyremontowaliśmy obiekt / praca nieodpłatna rodziców/ dzięki pomocy sponsorów. W  tym samym roku rozpoczęły się pierwsze zajęcia w ramach powołanej  placówki „Zespół Rehabilitacyjno-Terapeutyczny” finansowanej przez PFRON  . Tego roku Zarząd Koła PSOUU rozpoczął działania na rzecz tworzenia Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego . Ośrodek rozpoczął działalność 1 września 2009 r.

  W  roku 2010 rozpoczęliśmy starania o pozyskanie budynku na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy . Władze Gminy Suwałki  przekazały w dzierżawę budynek w Białej Wodzie .Budynek został wyremontowany ze środków własnych , środków Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku , środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku . W 2013 roku rozpoczął  działalność  ŚDS w Białej Wodzie -15 podopiecznych na parterze budynku .W 2014 roku po remoncie piętra –  kolejni podopieczni znajdują w nim wsparcie terapeutyczne .W chwili obecnej 42 osoby .

  W latach 2014-2017 realizowaliśmy liczne projekty m.in. ze środków samorządowych , PFRON-u,UE itp.

  Ponadto w roku 2018 rozpoczęliśmy realizację  trzech dużych projektów ze środków UE / samodzielnie lub w partnerstwie :

  1.”Świadczenie usług opiekuńczych przez Suwalskie Koło PSONI” / samodzielnie /

  2.”W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” /partnerstwo z ROPS w Białymstoku /

  3.”Bezpieczna Przyszłość”/ koalicja 8 operatorów –lider PSONI  ZG/

  Celem naszych działań jest pozyskiwanie środków na :

  -edukację

  -rehabilitację

  -terapię

  -opiekę

  -mieszkalnictwo

  -wyrównywanie szans  i tworzenie niepełnosprawnym warunków do pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym

  -dostosowanie infrastruktury Koła do potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie / remonty i rozbudowa placówek /

  Organizacja nasza jest organizatorem wielu  zdarzeń :Bale Charytatywne, Pikniki Rodzinne ,Dni Godności ,Konferencje  ,wyjazdy ,wycieczki itp.. Akcje o charakterze kulturalno-rekreacyjnym organizowane są cyklicznie w ciągu roku. Współpracujemy z innymi placówkami  z najbliższego terenu  m.in. WTZ ,ŚDS ,DPS ,szkoły ,przedszkola ,  instytucje  kultury oraz inne organizacje pozarządowe  .

  Dobra współpraca z  administracją samorządową  Gminy Suwałki sprzyja wielokierunkowości działań na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Pozyskiwanie środków , partnerstwo przy realizacji projektów, współpraca podczas różnorodnych  zdarzeń czy akcji .

  Nasze działania są zauważane i pozytywnie odbierane przez środowisko ONI ,społeczność lokalną i samorządy . Za  inicjatywę i stworzenie  Polisensorycznego Ogrodu Zmysłów  zostaliśmy  wyróżnieni  w  ogólnopolskim konkursie  „Sposób na Sukces ”w 2017 organizowanym przez CDR w Brwinowie .

  Najważniejszym celem jest by osoby z  niepełnosprawnością intelektualną z każdym okresem poprawiały swoją jakość życia w różnych formach.

  Plan rozwoju na następną kadencję:

  1. Rozwój zasobów ludzkich w Kole:

  - powołanie BOP

  - zatrudnienie kadry w BOP

  -szkolenia kadry administracyjnej

  1. Zwiększenie wiedzy społeczeństwa na obszarze działania Koła na temat niepełnosprawności   intelektualnej / intensywna edukacja i promocja /.
  2. Stworzenie niepełnosprawnym warunków do pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym a także pomoc rodzinom-  prowadzenie usług opiekuńczych  
  3. Wczesna diagnoza i rehabilitacja –prowadzenie WWR .
  4. Wyrównywanie szans w edukacji dzieci i młodzieży głębiej niepełnosprawnej intelektualnie –rozwijanie form i metod działania .
  5. Dostosowanie infrastruktury Koła do potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie:- remonty i rozbudowa placówek
  6. Mieszkalnictwo wspomagane – tworzenie i prowadzenie mieszkań  
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000367058
 • Konto:68 935 9 00 02 0 026 2756 200 0 00 10
 • Adres:BRÓD NOWY 15, 16-402 SUWAŁKI
 • WWW:http://www.psoni.suwalki.pl/
 • E-mail:zk.suwalki@psoni.org.pl
 • Telefon:509093960
 • Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
  pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00