1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom "TYGIEL"
KRS 0000369501

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom TYGIEL powstało w 2010 roku z inicjatywy osób, które postanowiły połączyć swoje siły i pracować wspólnie na rzecz pomocy rodzinom i ich dzieciom.

Celem działania Stowarzyszenia jest pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Nasze cele realizujemy poprzez działania środowiskowe o charakterze pomocy opiekuńczej i terapeutycznej na rzecz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i z tego powodu zagrożonych pojawieniem się problemów rodzinnych, konfliktów brakiem wzajemnego zrozumienia, a także wykluczeniem społecznym. Organizujemy dla rodzin pomoc socjalną, terapeutyczną, psychologiczną, pedagogiczną i prawną, a dla dzieci organizujemy zajęcia o charakterze profilaktycznym, wyrównujące ich szanse edukacyjne wśród rówieśników.

Celem działań Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom TYGIEL jest:

 1. Pomoc rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
 2. Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych,
 3. Przeciwdziałaniu uzależnieniom,
 4. Działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.

Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez działalność nieodpłatną pożytku publicznego:

 • Działania środowiskowe na rzecz rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, uzależnionych, o charakterze pomocy społecznej, terapeutycznej i prawnej.
 • Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego.
 • Prowadzenie Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.
 • Działania ukierunkowane na pozostawienie dziecka w rodzinie naturalnej lub na szybki jego powrót do rodziny poprzez pracę z całą rodziną w środowisku lokalnym,
 • Organizacja konferencji poświęconych upowszechnianiu wiedzy dotyczącej pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, wykluczonych społecznie, uzależnionych oraz służącej poprawie jakości kształcenia dzieci i młodzieży,
 • Wydawanie publikacji, ulotek i broszur popularyzujących wiedzę dotyczącą działań   na rzecz pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, osób uzależnionych i wykluczonych społecznie oraz służącej poprawie jakości kształcenia dzieci i młodzieży,
 • Organizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych będących w trudnej sytuacji życiowej.
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie kursów i szkoleń.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, a jego działalność oparta jest na pracy społecznej jej członków.

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom TYGIEL jest organizacją pozarządową pożytku publicznego. Ten status uzyskaliśmy w 2014 r.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Wszystkie posiadane fundusze przeznaczamy na działalność statutową organizacji i dofinansowanie naszych aktualnych projektów.

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom TYGIEL powstało w 2010 roku z inicjatywy osób, które postanowiły połączyć swoje siły i pracować wspólnie na rzecz pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz ich dzieciom. Osoby te do czasu założenia Stowarzyszenia zawodowo zajmowały się pomocą dzieciom i ich rodzinom, byli to pedagodzy , psycholog i społeczny kurator sądowy, terapeuta uzależnień. Można powiedzieć, że bezpośrednią przyczyną powstania Stowarzyszenia było zwiększenie efektywności pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz dzieciom funkcjonującym w tych rodzinach. Uznaliśmy, że tylko działając zespołowo, na bieżąco współpracując ze sobą, możemy pomóc rodzinom w różnych dotykających ją problemach, takich jak problemy socjalne, bieda, bezrobocie, problemy małżeńskie, przemoc w rodzinie, uzależnienia, a także  problemy wychowawcze z dziećmi czy problemy wynikające z występującej w rodzinie choroby lub niepełnosprawności jej członków.

Wszechstronna pomoc rodzinom znajdującym się  w trudnej sytuacji życiowej stała się misją naszego Stowarzyszenia. Pomoc  rodzinom ma służyć przede wszystkim zjawisku przeciwdziałania wykluczenia społecznego członków tych rodzin, dzieci, młodzieży i dorosłych, wyrównywanie szans edukacyjnych  dzieci i młodzieży oraz zapobieganie uzależnieniom.

Zależy nam również, by pomoc, poprzez pracę z rodziną w środowisku lokalnym, skutkowała pozostawieniem dzieci w rodzinie naturalnej lub powodowała szybki ich powrót do rodziny.

Nasze działania adresujemy przede wszystkim do rodzin zmarginalizowanych o niskim statusie społeczno – ekonomicznym. W rodzinach tych często występuje problem bezradności wychowawczej wobec dzieci, wynikający z bardzo dużych problemów wewnętrznych rodzin, takich jak ubóstwo, problemy alkoholowe, bezrobocie, problemy małżeńskie,niepełnosprawność , problemy z prawem, samotne wychowywanie dzieci. Rodzice dzieci zajęci swoimi problemami, często zapominają o ich potrzebach, które zaniedbywane często izolują się od społeczności szkolnej a upodabniają się do środowiska, w którym funkcjonują na co dzień. Dzieci pozostawione same sobie nie szukają nigdzie pomocy, a one są szczególnie zagrożone uzależnieniem, demoralizacją i wykluczeniem społecznym.

W pierwszych latach działalności naszego Stowarzyszenia nawiązaliśmy współpracę z Kuratorami Sądowymi w Sądzie Rejonowym w Płocku. Nasza praca polegała na udzielaniu pomocy terapeutycznej dla rodzin pozostających pod opieką kuratorską.

W latach 2010 – 2013 współorganizowaliśmy cykl konferencji pod wspólnym tytułem „Jak pomagać nie upokarzając” poświęcone standardom etycznym w środowisku zawodowym osób zajmujących się pomocą dla grup wykluczonych społecznie oraz kwestii poszanowania podmiotowości, godności i autonomii osób zmarginalizowanych. W cyklach konferencji „Przemoc w pomocy”, „Przemoc w rodzinie” i „Przemoc wobec dzieci” brali udział psycholodzy, pedagodzy , terapeuci, przedstawiciele Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Płocku, Urzędu Miasta Płocka, pracownicy socjalni, pracownicy naukowi oraz studenci kierunków społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku oraz Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. W 2013 roku byliśmy współorganizatorem konferencji pod tytułem „ Z opieki w dorosłość – model usamodzielnienia”. Tematem konferencji była pomoc w przygotowaniu do usamodzielnienia dorastających w opiece zastępczej.

Konferencje były organizowane we współpracy z Federacją na Rzecz Reintegracji Społecznej, Towarzystwem Psychoprofilaktycznym w Warszawie, Akademickim Liceum Ogólnokształcącym przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku oraz Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej przy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Płocku.

W 2014 roku nasze Stowarzyszenie otrzymało status OPP. 

Od 2016 roku skierowaliśmy swoje działania na pomoc rodzinom zamieszkującym osiedla Podolszyce , Północ, Podolszyce Południe i Zielony Jar w Płocku. Osiedla Podolszyce oraz Zielony Jar, jest skupiskiem blokowisk, tzw.„sypialnią” Płocka oddaloną znacznie od centrum miasta. Osiedla te zamieszkuje około 18,3% wszystkich mieszkańców miasta, czyli około 25 000 osób. Z jednej strony jest to nowoczesna dzielnica, gdzie znajdują się nowoczesne bloki mieszkalne i bogate osiedla jednorodzinne, a  obok znajduje się osiedle socjalne i mieszkania chronione.  Wśród mieszkańców Podolszyc, jak określa się tę grupę osiedli  jest duża grupa dzieci i młodzieży uczęszczająca do 3 szkół podstawowych, wygaszanego gimnazjum i liceum ogólnokształcącego. Z naszych dotychczasowych doświadczeń w pracy na tym terenie, rozmów i wywiadów przeprowadzonych wśród pedagogów i psychologów szkolnych, a także pracowników pomocy społecznej i policji wynika, że środowisko dzieci i młodzieży na tym terenie jest bardzo zróżnicowane, od dzieci pochodzących z dobrze funkcjonujących i zamożnych rodzin, do rodzin z tzw. marginesu społecznego. Według  analiz wykonanych na zlecenie Urzędu Miasta Stołecznego w Płocku dzielnice: Podolszyce (Północ i Południe) i Zielony Jar to rejony należące do najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym w mieście.  Mimo, że osiedla te obejmują dużą ilość mieszkańców oferta dotycząca pomocy dla mieszkańców  jest bardzo ograniczona. Funkcjonują jedynie dwie świetlice środowiskowe dla dzieci, a wszystkie instytucje pomocowe, ośrodek interwencji kryzysowej, punkty konsultacyjne, poradnie  znajdują się w centrum miasta. Utrudniało to osobom potrzebującym pomocy korzystanie z niej, ponieważ wymagało to poświęcenia dużej ilości czasu oraz środków finansowych.  W związku z tym przy współpracy Urzędu Miasta Płocka w 2016 roku utworzyliśmy Punkt Informacyjno - Konsultacyjny. Zorganizowano dyżury psychologa, pedagoga, prawnika i logopedy. Z pomocy specjalistów oferowanej w  Punkcie  korzystały  osoby, które pochodzą z rodzin, gdzie występuje problem alkoholowy lub narkotykowy, osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków, nadużywających alkoholu, a także dla eksperymentujących z alkoholem, narkotykami, w tym dopalaczami. Z pomocy specjalistów w punkcie konsultacyjnym korzystali również członkowie rodzin, w których występują wyżej wymienione problemy, dzieci korzystają  z konsultacji logopedycznych, a pomocy psychologicznej i prawnej również członkowie rodzin doświadczający przemocy w rodzinie, gdzie występują konflikty rodzinne. Specjaliści udzielają również informacji na temat dostępnych miejsc pomocy oraz kompetencji poszczególnych służb zajmujących się systemową pomocą w zakresie profilaktyki uzależnień, lecznictwa odwykowego, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie. W 2017 roku do specjalistów dołączył profilaktyk uzależnień, który udziela porad głównie młodzieży szczególnie zagrożonym uzależnieniem lub wykazującym zachowania ryzykowne. W ciągu 3 lat z pomocy w  Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym skorzystało ponad 300 osób, którym udzielono 1200 porad i konsultacji. Punkt Konsultacyjno – Informacyjny wpisał się w system pomocy dla mieszkańców miasta Płocka, z którego korzystają nie tylko mieszkańcy osiedli Podolszyce Południe, Podolszyce Północ oraz Zielony Jar. Prowadzenie porad i konsultacji przez wyżej wymienionych specjalistów zaplanowane jest również na rok 2019. 

W latach 2016 – 2017 przeprowadziliśmy dwa projekty z zakresu środowiskowych programów profilaktycznych – programy pedagogów podwórkowych. Projekty zakładały pomoc  opiekuńczo – wychowawczą o charakterze środowiskowym dla dzieci i młodzieży, którzy pochodzą ze środowiska zmarginalizowanego, w których występuje przemoc, problemy alkoholowe, przestępczość, a także niewydolność wychowawcza rodziców. Dzieci i młodzież zamieszkuje mieszkania socjalne, które nie spełniają podstawowych wymogów sanitarnych, są zaniedbane, nie mają łazienek, ciepłej wody itp. Dzieci, te ze względu na  bardzo trudną sytuację życiową są szczególnie zagrożone uzależnieniem i demoralizacją, a także marginalizacją społeczną.  Dzieci te mają kłopoty w szkole, są odrzucane przez rówieśników, brakuje im umiejętności społecznych, mają niską samoocenę, a przede wszystkim  brakuje im poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji. Udało nam się nawiązać kontakt z dziećmi oraz z całymi rodzinami z osiedla socjalnego.

Praca środowiskowa z rodzinami i dziećmi często motywuje do zmian, pozwala zrozumieć problem oraz zapobiega dalszemu rozwojowi problemów wychowawczych, uzależnieniom oraz przemocy. Opieką objęliśmy 10 dzieci i młodzieży. Projekty te zostały współfinansowane z budżetu miasta Płocka.

W latach 2016 - 2018 r. zorganizowaliśmy i prowadziliśmy zajęcia socjoterapetyczne dla dzieci pochodzących z rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej, gdzie występują problemy socjalne, alkoholowe, problemy narkotykowe, konflikty małżeńskie, przemoc w rodzinie, niepełnosprawność oraz rodzice są niewydolni wychowawczo. Zachęciliśmy dzieci do uczestnictwa w ciekawych formach zajęć i efektywnego spędzania czasu wolnego. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku po 3 godziny dziennie. W ramach grupy socjoterapeutycznej pomagaliśmy dzieciom w rozwiązywaniu ich bieżących problemów w kryzysach szkolnych. Poprzez systematyczne rozmowy z rodzicami monitorowaliśmy sytuację rodzinną dziecka. Tematyka zajęć grupowych obejmowała przede wszystkim budowanie współdziałania, otwartości, atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w grupie. Duży nacisk kładliśmy na integrację grupy i współpracę z rówieśnikami, a także na rozwój zainteresowań dzieci. Proponowaliśmy ciekawe formy rozwijania zainteresowań poprzez zabawę, rozwijanie sprawności fizycznej i manualnej. Podczas spotkań grupowych dzieci miały możliwość brania udziału w treningu społecznym obejmującym rozwijanie umiejętności samoobsługowych takich jak przygotowywanie posiłków, sprzątanie, dbanie o higieną osobistą, nauki dbania o dobro wspólne. Udało nam się również zachęcić dzieci do systematycznego uczenia się, odpowiedzialnego traktowania nauki szkolnej. W ramach wyrównywani szans edukacyjnych dzieci miały możliwość uczestniczenia na zajęcia języka angielskiego w wymiarze 1 godziny w tygodniu, a w ramach wolontariatu uczniowie ze szkół gimnazjalnych oraz liceów pomagali uczestnikom zajęć w nauce, odrabiali z nimi bieżące lekcje, uzupełniali braki dydaktyczne. W zajęciach  socjoterapeutycznych wzięło udział 42 dzieci zamieszkujący osiedla Podolszyce i Zielony Jar. Projekt był współfinansowany ze środków budżetu Miasta Płocka.

W związku z tym, ze coraz więcej dzieci zgłaszało się na zajęcia socjoterapeutyczne, które wymagały systematycznej pomocy terapeutycznej w styczniu 2019 r. uruchomiliśmy placówkę wsparcia dziennego prowadzoną w formie specjalistycznej pod nazwą Klub „Tygiel”. Jest to pierwsza placówka tego typu w naszym mieście. Projekt został sfinansowany z budżetu miasta Płocka. Placówka jest ważnym elementem systemu wspierania rodzin z naszego miasta, mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Działania placówki są skierowane do dzieci, w tym do dzieci pochodzących z rodzin o niskim statusie społeczno - ekonomicznym, korzystających często z pomocy społecznej oraz do dzieci z deficytami edukacyjnymi, sprawiającymi problemy wychowawcze, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, a część z nich przebywa w rodzinnej opiece zastępczej (wychowuje się u swoich dziadków lub innych krewnych).  Placówka, którą utworzyliśmy na osiedlu Podolszyce Północ ma zapewnić wychowankom wszechstronne wsparcie, począwszy od potrzeb podstawowych: jak opieka, bezpieczeństwo, dożywianie, pomoc w nauce, organizację wolnego czasu, wsparcie emocjonalne w sytuacjach trudnych, aż po ciekawe zajęcia rozwojowe i terapeutyczne: takie jak arteterapia, terapia psychologiczna, terapia pedagogiczna i socjoterapia. Placówka ma autorską i zróżnicowaną ofertę zajęć dopasowaną do zainteresowań i preferencji uczestników. Celem organizowanych zajęć jest wspieranie rozwoju uczestników oraz odpowiadanie na ich potrzeby i deficyty. Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku 5 godzin dziennie. W ramach funkcjonowania placówki zespół spotyka się na cotygodniowych min. 3 godzinnych spotkaniach, podczas których opracowuje i aktualizuje diagnozę każdego dziecka. Praca z dzieckiem jest prowadzona w oparciu o indywidualny program korekcyjny. Zespół placówki na bieżąco obserwuje i ocenia przebieg pracy z dziećmi i ocenia jej rezultaty.

Planując nasze działania realizowane na Osiedlu Podolszyce Północ, Podolszyce Południe i Zielony Jar współpracujemy  z Urzędem Miasta Płocka, by nasze działania zgodne były z przyjętą Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Płocka oraz Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii. Współpracujemy z pedagogami i psychologami szkolnymi oraz wychowawcami klas przede wszystkim w Szkole Podstawowej nr 23, Szkole Podstawowej nr 22 oraz w Szkole Podstawowej nr 8, z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej działającymi na terenie miasta Płocka oraz z Ośrodkiem Pieczy Zastępczej, a także z sądem i kuratorami sądowymi.

Na realizację naszych obecnych projektów otrzymaliśmy środki finansowe z budżetu Miasta Płocka, prowadzenie Punktu  Informacyjno – Konsultacyjnego jest dofinansowane, natomiast prowadzenie Klubu TYGIEL – placówki wsparcia dziennego jest sfinansowane w całości.

Ponadto środki finansowe naszego Stowarzyszenia pochodzą ze składek jego członków, darczyńców oraz środków uzyskanych z 1%. Darczyńcy najczęściej też pomagają nam w postaci rzeczowej, na przykład otrzymaliśmy wyposażenie dla Klubu TYGIEL  gry , książki, sprzęt sportowy, mikser, opiekacz i drobny sprzęt kuchenny do przeprowadzania warsztatów kulinariów dla dzieci, używane regały i krzesła.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000369501
 • Konto:68 1140 2017 0000 4302 1242 3622
 • Adres:09-408 Płock, ul.Bałtycka 25
 • WWW:www.tygiel.net.pl
 • E-mail:ewa.wieszczynska@wp.pl
 • Telefon:48 662 883 667Formularze PIT 2020/2021 dla
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom "TYGIEL"

KRS 0000369501

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom "TYGIEL"

 • Pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych

  Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom TYGIEL powstało w 2010 roku z inicjatywy osób, które postanowiły połączyć swoje siły i pracować wspólnie na rzecz pomocy rodzinom i ich dzieciom.

  Celem działania Stowarzyszenia jest pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

  Nasze cele realizujemy poprzez działania środowiskowe o charakterze pomocy opiekuńczej i terapeutycznej na rzecz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i z tego powodu zagrożonych pojawieniem się problemów rodzinnych, konfliktów brakiem wzajemnego zrozumienia, a także wykluczeniem społecznym. Organizujemy dla rodzin pomoc socjalną, terapeutyczną, psychologiczną, pedagogiczną i prawną, a dla dzieci organizujemy zajęcia o charakterze profilaktycznym, wyrównujące ich szanse edukacyjne wśród rówieśników.

  Celem działań Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom TYGIEL jest:

  1. Pomoc rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
  2. Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych,
  3. Przeciwdziałaniu uzależnieniom,
  4. Działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.

  Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez działalność nieodpłatną pożytku publicznego:

  • Działania środowiskowe na rzecz rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, uzależnionych, o charakterze pomocy społecznej, terapeutycznej i prawnej.
  • Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego.
  • Prowadzenie Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.
  • Działania ukierunkowane na pozostawienie dziecka w rodzinie naturalnej lub na szybki jego powrót do rodziny poprzez pracę z całą rodziną w środowisku lokalnym,
  • Organizacja konferencji poświęconych upowszechnianiu wiedzy dotyczącej pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, wykluczonych społecznie, uzależnionych oraz służącej poprawie jakości kształcenia dzieci i młodzieży,
  • Wydawanie publikacji, ulotek i broszur popularyzujących wiedzę dotyczącą działań   na rzecz pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, osób uzależnionych i wykluczonych społecznie oraz służącej poprawie jakości kształcenia dzieci i młodzieży,
  • Organizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych będących w trudnej sytuacji życiowej.
  • Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie kursów i szkoleń.

  Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, a jego działalność oparta jest na pracy społecznej jej członków.

  Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom TYGIEL jest organizacją pozarządową pożytku publicznego. Ten status uzyskaliśmy w 2014 r.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Wszystkie posiadane fundusze przeznaczamy na działalność statutową organizacji i dofinansowanie naszych aktualnych projektów.

 • Więcej o nas

  Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom TYGIEL powstało w 2010 roku z inicjatywy osób, które postanowiły połączyć swoje siły i pracować wspólnie na rzecz pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz ich dzieciom. Osoby te do czasu założenia Stowarzyszenia zawodowo zajmowały się pomocą dzieciom i ich rodzinom, byli to pedagodzy , psycholog i społeczny kurator sądowy, terapeuta uzależnień. Można powiedzieć, że bezpośrednią przyczyną powstania Stowarzyszenia było zwiększenie efektywności pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz dzieciom funkcjonującym w tych rodzinach. Uznaliśmy, że tylko działając zespołowo, na bieżąco współpracując ze sobą, możemy pomóc rodzinom w różnych dotykających ją problemach, takich jak problemy socjalne, bieda, bezrobocie, problemy małżeńskie, przemoc w rodzinie, uzależnienia, a także  problemy wychowawcze z dziećmi czy problemy wynikające z występującej w rodzinie choroby lub niepełnosprawności jej członków.

  Wszechstronna pomoc rodzinom znajdującym się  w trudnej sytuacji życiowej stała się misją naszego Stowarzyszenia. Pomoc  rodzinom ma służyć przede wszystkim zjawisku przeciwdziałania wykluczenia społecznego członków tych rodzin, dzieci, młodzieży i dorosłych, wyrównywanie szans edukacyjnych  dzieci i młodzieży oraz zapobieganie uzależnieniom.

  Zależy nam również, by pomoc, poprzez pracę z rodziną w środowisku lokalnym, skutkowała pozostawieniem dzieci w rodzinie naturalnej lub powodowała szybki ich powrót do rodziny.

  Nasze działania adresujemy przede wszystkim do rodzin zmarginalizowanych o niskim statusie społeczno – ekonomicznym. W rodzinach tych często występuje problem bezradności wychowawczej wobec dzieci, wynikający z bardzo dużych problemów wewnętrznych rodzin, takich jak ubóstwo, problemy alkoholowe, bezrobocie, problemy małżeńskie,niepełnosprawność , problemy z prawem, samotne wychowywanie dzieci. Rodzice dzieci zajęci swoimi problemami, często zapominają o ich potrzebach, które zaniedbywane często izolują się od społeczności szkolnej a upodabniają się do środowiska, w którym funkcjonują na co dzień. Dzieci pozostawione same sobie nie szukają nigdzie pomocy, a one są szczególnie zagrożone uzależnieniem, demoralizacją i wykluczeniem społecznym.

  W pierwszych latach działalności naszego Stowarzyszenia nawiązaliśmy współpracę z Kuratorami Sądowymi w Sądzie Rejonowym w Płocku. Nasza praca polegała na udzielaniu pomocy terapeutycznej dla rodzin pozostających pod opieką kuratorską.

  W latach 2010 – 2013 współorganizowaliśmy cykl konferencji pod wspólnym tytułem „Jak pomagać nie upokarzając” poświęcone standardom etycznym w środowisku zawodowym osób zajmujących się pomocą dla grup wykluczonych społecznie oraz kwestii poszanowania podmiotowości, godności i autonomii osób zmarginalizowanych. W cyklach konferencji „Przemoc w pomocy”, „Przemoc w rodzinie” i „Przemoc wobec dzieci” brali udział psycholodzy, pedagodzy , terapeuci, przedstawiciele Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Płocku, Urzędu Miasta Płocka, pracownicy socjalni, pracownicy naukowi oraz studenci kierunków społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku oraz Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. W 2013 roku byliśmy współorganizatorem konferencji pod tytułem „ Z opieki w dorosłość – model usamodzielnienia”. Tematem konferencji była pomoc w przygotowaniu do usamodzielnienia dorastających w opiece zastępczej.

  Konferencje były organizowane we współpracy z Federacją na Rzecz Reintegracji Społecznej, Towarzystwem Psychoprofilaktycznym w Warszawie, Akademickim Liceum Ogólnokształcącym przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku oraz Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej przy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Płocku.

  W 2014 roku nasze Stowarzyszenie otrzymało status OPP. 

  Od 2016 roku skierowaliśmy swoje działania na pomoc rodzinom zamieszkującym osiedla Podolszyce , Północ, Podolszyce Południe i Zielony Jar w Płocku. Osiedla Podolszyce oraz Zielony Jar, jest skupiskiem blokowisk, tzw.„sypialnią” Płocka oddaloną znacznie od centrum miasta. Osiedla te zamieszkuje około 18,3% wszystkich mieszkańców miasta, czyli około 25 000 osób. Z jednej strony jest to nowoczesna dzielnica, gdzie znajdują się nowoczesne bloki mieszkalne i bogate osiedla jednorodzinne, a  obok znajduje się osiedle socjalne i mieszkania chronione.  Wśród mieszkańców Podolszyc, jak określa się tę grupę osiedli  jest duża grupa dzieci i młodzieży uczęszczająca do 3 szkół podstawowych, wygaszanego gimnazjum i liceum ogólnokształcącego. Z naszych dotychczasowych doświadczeń w pracy na tym terenie, rozmów i wywiadów przeprowadzonych wśród pedagogów i psychologów szkolnych, a także pracowników pomocy społecznej i policji wynika, że środowisko dzieci i młodzieży na tym terenie jest bardzo zróżnicowane, od dzieci pochodzących z dobrze funkcjonujących i zamożnych rodzin, do rodzin z tzw. marginesu społecznego. Według  analiz wykonanych na zlecenie Urzędu Miasta Stołecznego w Płocku dzielnice: Podolszyce (Północ i Południe) i Zielony Jar to rejony należące do najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym w mieście.  Mimo, że osiedla te obejmują dużą ilość mieszkańców oferta dotycząca pomocy dla mieszkańców  jest bardzo ograniczona. Funkcjonują jedynie dwie świetlice środowiskowe dla dzieci, a wszystkie instytucje pomocowe, ośrodek interwencji kryzysowej, punkty konsultacyjne, poradnie  znajdują się w centrum miasta. Utrudniało to osobom potrzebującym pomocy korzystanie z niej, ponieważ wymagało to poświęcenia dużej ilości czasu oraz środków finansowych.  W związku z tym przy współpracy Urzędu Miasta Płocka w 2016 roku utworzyliśmy Punkt Informacyjno - Konsultacyjny. Zorganizowano dyżury psychologa, pedagoga, prawnika i logopedy. Z pomocy specjalistów oferowanej w  Punkcie  korzystały  osoby, które pochodzą z rodzin, gdzie występuje problem alkoholowy lub narkotykowy, osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków, nadużywających alkoholu, a także dla eksperymentujących z alkoholem, narkotykami, w tym dopalaczami. Z pomocy specjalistów w punkcie konsultacyjnym korzystali również członkowie rodzin, w których występują wyżej wymienione problemy, dzieci korzystają  z konsultacji logopedycznych, a pomocy psychologicznej i prawnej również członkowie rodzin doświadczający przemocy w rodzinie, gdzie występują konflikty rodzinne. Specjaliści udzielają również informacji na temat dostępnych miejsc pomocy oraz kompetencji poszczególnych służb zajmujących się systemową pomocą w zakresie profilaktyki uzależnień, lecznictwa odwykowego, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie. W 2017 roku do specjalistów dołączył profilaktyk uzależnień, który udziela porad głównie młodzieży szczególnie zagrożonym uzależnieniem lub wykazującym zachowania ryzykowne. W ciągu 3 lat z pomocy w  Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym skorzystało ponad 300 osób, którym udzielono 1200 porad i konsultacji. Punkt Konsultacyjno – Informacyjny wpisał się w system pomocy dla mieszkańców miasta Płocka, z którego korzystają nie tylko mieszkańcy osiedli Podolszyce Południe, Podolszyce Północ oraz Zielony Jar. Prowadzenie porad i konsultacji przez wyżej wymienionych specjalistów zaplanowane jest również na rok 2019. 

  W latach 2016 – 2017 przeprowadziliśmy dwa projekty z zakresu środowiskowych programów profilaktycznych – programy pedagogów podwórkowych. Projekty zakładały pomoc  opiekuńczo – wychowawczą o charakterze środowiskowym dla dzieci i młodzieży, którzy pochodzą ze środowiska zmarginalizowanego, w których występuje przemoc, problemy alkoholowe, przestępczość, a także niewydolność wychowawcza rodziców. Dzieci i młodzież zamieszkuje mieszkania socjalne, które nie spełniają podstawowych wymogów sanitarnych, są zaniedbane, nie mają łazienek, ciepłej wody itp. Dzieci, te ze względu na  bardzo trudną sytuację życiową są szczególnie zagrożone uzależnieniem i demoralizacją, a także marginalizacją społeczną.  Dzieci te mają kłopoty w szkole, są odrzucane przez rówieśników, brakuje im umiejętności społecznych, mają niską samoocenę, a przede wszystkim  brakuje im poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji. Udało nam się nawiązać kontakt z dziećmi oraz z całymi rodzinami z osiedla socjalnego.

  Praca środowiskowa z rodzinami i dziećmi często motywuje do zmian, pozwala zrozumieć problem oraz zapobiega dalszemu rozwojowi problemów wychowawczych, uzależnieniom oraz przemocy. Opieką objęliśmy 10 dzieci i młodzieży. Projekty te zostały współfinansowane z budżetu miasta Płocka.

  W latach 2016 - 2018 r. zorganizowaliśmy i prowadziliśmy zajęcia socjoterapetyczne dla dzieci pochodzących z rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej, gdzie występują problemy socjalne, alkoholowe, problemy narkotykowe, konflikty małżeńskie, przemoc w rodzinie, niepełnosprawność oraz rodzice są niewydolni wychowawczo. Zachęciliśmy dzieci do uczestnictwa w ciekawych formach zajęć i efektywnego spędzania czasu wolnego. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku po 3 godziny dziennie. W ramach grupy socjoterapeutycznej pomagaliśmy dzieciom w rozwiązywaniu ich bieżących problemów w kryzysach szkolnych. Poprzez systematyczne rozmowy z rodzicami monitorowaliśmy sytuację rodzinną dziecka. Tematyka zajęć grupowych obejmowała przede wszystkim budowanie współdziałania, otwartości, atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w grupie. Duży nacisk kładliśmy na integrację grupy i współpracę z rówieśnikami, a także na rozwój zainteresowań dzieci. Proponowaliśmy ciekawe formy rozwijania zainteresowań poprzez zabawę, rozwijanie sprawności fizycznej i manualnej. Podczas spotkań grupowych dzieci miały możliwość brania udziału w treningu społecznym obejmującym rozwijanie umiejętności samoobsługowych takich jak przygotowywanie posiłków, sprzątanie, dbanie o higieną osobistą, nauki dbania o dobro wspólne. Udało nam się również zachęcić dzieci do systematycznego uczenia się, odpowiedzialnego traktowania nauki szkolnej. W ramach wyrównywani szans edukacyjnych dzieci miały możliwość uczestniczenia na zajęcia języka angielskiego w wymiarze 1 godziny w tygodniu, a w ramach wolontariatu uczniowie ze szkół gimnazjalnych oraz liceów pomagali uczestnikom zajęć w nauce, odrabiali z nimi bieżące lekcje, uzupełniali braki dydaktyczne. W zajęciach  socjoterapeutycznych wzięło udział 42 dzieci zamieszkujący osiedla Podolszyce i Zielony Jar. Projekt był współfinansowany ze środków budżetu Miasta Płocka.

  W związku z tym, ze coraz więcej dzieci zgłaszało się na zajęcia socjoterapeutyczne, które wymagały systematycznej pomocy terapeutycznej w styczniu 2019 r. uruchomiliśmy placówkę wsparcia dziennego prowadzoną w formie specjalistycznej pod nazwą Klub „Tygiel”. Jest to pierwsza placówka tego typu w naszym mieście. Projekt został sfinansowany z budżetu miasta Płocka. Placówka jest ważnym elementem systemu wspierania rodzin z naszego miasta, mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Działania placówki są skierowane do dzieci, w tym do dzieci pochodzących z rodzin o niskim statusie społeczno - ekonomicznym, korzystających często z pomocy społecznej oraz do dzieci z deficytami edukacyjnymi, sprawiającymi problemy wychowawcze, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, a część z nich przebywa w rodzinnej opiece zastępczej (wychowuje się u swoich dziadków lub innych krewnych).  Placówka, którą utworzyliśmy na osiedlu Podolszyce Północ ma zapewnić wychowankom wszechstronne wsparcie, począwszy od potrzeb podstawowych: jak opieka, bezpieczeństwo, dożywianie, pomoc w nauce, organizację wolnego czasu, wsparcie emocjonalne w sytuacjach trudnych, aż po ciekawe zajęcia rozwojowe i terapeutyczne: takie jak arteterapia, terapia psychologiczna, terapia pedagogiczna i socjoterapia. Placówka ma autorską i zróżnicowaną ofertę zajęć dopasowaną do zainteresowań i preferencji uczestników. Celem organizowanych zajęć jest wspieranie rozwoju uczestników oraz odpowiadanie na ich potrzeby i deficyty. Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku 5 godzin dziennie. W ramach funkcjonowania placówki zespół spotyka się na cotygodniowych min. 3 godzinnych spotkaniach, podczas których opracowuje i aktualizuje diagnozę każdego dziecka. Praca z dzieckiem jest prowadzona w oparciu o indywidualny program korekcyjny. Zespół placówki na bieżąco obserwuje i ocenia przebieg pracy z dziećmi i ocenia jej rezultaty.

  Planując nasze działania realizowane na Osiedlu Podolszyce Północ, Podolszyce Południe i Zielony Jar współpracujemy  z Urzędem Miasta Płocka, by nasze działania zgodne były z przyjętą Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Płocka oraz Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii. Współpracujemy z pedagogami i psychologami szkolnymi oraz wychowawcami klas przede wszystkim w Szkole Podstawowej nr 23, Szkole Podstawowej nr 22 oraz w Szkole Podstawowej nr 8, z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej działającymi na terenie miasta Płocka oraz z Ośrodkiem Pieczy Zastępczej, a także z sądem i kuratorami sądowymi.

  Na realizację naszych obecnych projektów otrzymaliśmy środki finansowe z budżetu Miasta Płocka, prowadzenie Punktu  Informacyjno – Konsultacyjnego jest dofinansowane, natomiast prowadzenie Klubu TYGIEL – placówki wsparcia dziennego jest sfinansowane w całości.

  Ponadto środki finansowe naszego Stowarzyszenia pochodzą ze składek jego członków, darczyńców oraz środków uzyskanych z 1%. Darczyńcy najczęściej też pomagają nam w postaci rzeczowej, na przykład otrzymaliśmy wyposażenie dla Klubu TYGIEL  gry , książki, sprzęt sportowy, mikser, opiekacz i drobny sprzęt kuchenny do przeprowadzania warsztatów kulinariów dla dzieci, używane regały i krzesła.

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000369501
 • Konto:68 1140 2017 0000 4302 1242 3622
 • Adres:09-408 Płock, ul.Bałtycka 25
 • WWW:www.tygiel.net.pl
 • E-mail:ewa.wieszczynska@wp.pl
 • Telefon:48 662 883 667
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00