1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym "jerzyk" z Przemyśla

KRS 0000370505Przekarz 1% podatku

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym "jerzyk" z Przemyśla

KRS 0000370505Przekarz 1% podatku

Prezent OPP

Pomóż Nam Pomagać

Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym „jerzyk” powstała w Przemyślu w listopadzie, w 2010 roku. Założona została z myślą o pomocy dzieciom przewlekle chorym, w tym szczególnie na choroby nowotworowe.

Jak działa Fundacja „jerzyk” ?

„Jerzyk” to załoga wykształconych ludzi m.in. lekarzy, działaczy społecznych, prawników. Są to znajomi, koledzy i przyjaciele. - Ludzie zebrani tak, żebyśmy się uzupełniali i dobrze zarządzali fundacją – mówi prezes.

Działają na zasadzie porozumienia, wspólnie dyskutują, planują, ustalają strategie, podejmują decyzje o udzielaniu pomocy. Organizacja na razie nie dysponuje dużymi pieniędzmi ale stara się tak działać aby zabezpieczać środki finansowe na dłuższy cykl działalności.

Do tego momentu Fundacja wypracowywała swoje dochody z datków od osób prywatnych, instytucji, firm, odpisu 1 % podatku, aukcji (podczas Międzynarodowej Konferencji Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne) oraz różnego rodzaju akcji. - Zdobyte pieniądze to przede wszystkim ”wychodzone” ścieżki i dróżki po rożnych instytucjach i osobach. Listy z prośbami o jakiekolwiek wsparcie odbijają się echem.

Mało mówić, dużo robić

Fundacja ”jerzyk” działa ósmy rok, aktywnie realizując swoje cele.

Fundacja ”jerzyk” wiedząc jak ważna i istotna jest potrzeba rehabilitacji chorych dzieci i że to co teraz z nimi zostanie wypracowane procentuje w przyszłości oraz poprawia ich rozwój psycho-ruchowy, od około 5 lat prowadzi własny Ośrodek Rehabilitacyjno – Psychologiczny, w pomieszczeniach dzierżawionych w dawnym Szpitalu Miejskim w Przemyślu. Ośrodek ten finansowany jest w całości ze środków Fundacji.

Obecnie z pomocy Ośrodka korzysta kilkanaścioro dzieci zarówno niepełnosprawnych ruchowo jak i intelektualnie. Dzieci nasze oprócz zabiegów rehabilitacyjnych mogą
w Ośrodku skorzystać także z pomocy psychologa i logopedy. Otwarcie Ośrodka możliwe było m.in. dzięki cyklicznej już akcji zbiórki plastikowych nakrętek „Rozkręcamy rehabilitację” organizowanej w szkołach i przedszkolach powiatu przemyskiego (obecnie trwa w VIII Edycja). Zaangażowanie dzieci i młodzieży w akcję przerosło najśmielsze oczekiwania a oprócz konkretnych efektów finansowych na rzecz Fundacji ma też ważny aspekt edukacyjny, wychowawczy i ekologiczny

Fundacja opiekuje się Oddziałem Dziecięcym w Szpitalu Wojewódzkim w Przemyślu gdzie dla małych pacjentów organizuje przedstawienia oraz uroczystości, występy i upominki
z okazji Dnia Dziecka, Mikołaja, Świąt Bożego Narodzenia czy Wielkanocnych.  Fundacja ufundowała dla dzieci ze Szpitala: spirometr (urządzenie badające wydolność płuc), termometry bezdotykowe, kolorowe, wesołe bluzy dla pielęgniarek a także kosmetyki, środki higieny i czystości dla małych pacjentów Szpitala.

Fundacja „jerzyk” cyklicznie stara się też wywiązywać ze swojego postanowienia i  zapraszać do kina czy teatru podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Przemyślu.

Fundacja ”jerzyk” poza doraźną pomocą, stara się jeszcze edukować społeczeństwo i podkreśla wagę profilaktyki, m. in. corocznie organizując międzynarodowe konferencje medyczne (odbyły się już osiem edycji), ściągając do Przemyśla wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach z wiodących ośrodków z całej Polski i Ukrainy. Od 4 lat Fundacja ”jerzyk” jest też współorganizatorem Międzynarodowych Konferencji Medycznych Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne (ogólnopolska konferencja, uczestniczyło ok. 500 lekarzy).

Fundacja wspólnie z pełnoletnią młodzieżą przemyskich szkół organizuje również akcje krwiodawcze wiedząc, że krew jest bezcennym darem życia (członkowie władz Fundacji są również honorowymi dawcami).

Na bieżąco też w miarę swoich możliwości Fundacja stara się  pomagać w indywidualnych przypadkach (mamy już nawet ”swoje dzieci” w Polsce, którym pomagamy w wykupie recept, dopłatach do turnusów rehabilitacyjnych czy opłacaniu transportu do lekarzy).

Nie popadać w hura optymizm

Nie potrafimy powiedzieć jak Fundacja ”jerzyk” będzie się dalej rozwijała, ale jesteśmy dobrej myśli. Jednocześnie nie popadamy w hura optymizm, gdyż wiemy, że w dużej mierze zależy to od wspierających fundację osób i instytucji i tego jak fundacja postrzegana będzie
w społeczeństwie. Dlatego cały czas staramy się być jak najbardziej transparentni.

Jedno jest pewne Fundacja ”jerzyk” rośnie w popularność. O pomoc zwracają się do nas już potrzebujący z całej Polski, a my chcemy rozwijać się i pomagać jak najszerszej grupie osób, bo w końcu po to jesteśmy.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Zwracamy się do Państwa, ale także do firm i instytucji, z apelem o wsparcie działalności naszej Fundacji. Pomoc darczyńców utwierdza nas w przekonaniu, że cele dla jakich została powołana Fundacja są ważne i mają duże znaczenie również dla innych. Form pomocy jest wiele - od darowizny ( przelew, przekaz pocztowy, stałe zlecenie), sponsoring, promocja Fundacji i informowanie o niej innych czy współpraca medialna. 
Zapraszamy wszystkich Przyjaciół Fundacji do wspólnego działania na rzecz naszej Fundacji i potrzebujących pomocy dzieci. 

1% podatku dla OPP

Kwota wynikająca z 1% podatku może być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego. Taką właśnie organizacją jest Nasza Fundacja. Podatnik samodzielnie wybiera, na czyją konkretnie rzecz przekazana zostanie kwota pochodząca z jego zeznania rocznego. Co ważne przekazując 1% z własnego PIT, podatnik nie traci ani złotówki - rozdysponowuje on jedynie kwotę, którą i tak musiałby przekazać na rzecz Skarbu Państwa.

Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym "jerzyk" w Przemyślu posiada status organizacji pożytku publicznego. Figuruje ona w „Wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych” na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Potwierdzenie statusu OPP Fundacji "jerzyk" można uzyskać również na stronie portalu organizacji pozarządowych – ngo.pl

Środki uzyskane z 1 % Fundacja przeznacza na finansowanie własnego Ośrodka Rehabilitacyjno - Psychologicznego w Przemyślu, organizację Międzynarodowych Konferencji Medycznych, organizację Igrzysk Dzieci i Młodzieży (Nie) Pełnosprawnej, częściowe dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, pokrywanie kosztów zakupów leków dla chorych dzieci itp. działania.

Więcej o nas

Więcej o nas

Życie bywa przewrotne a choroba podstępna. Dotyka zarówno starszych jak i młodszych. Szczególnie okrutna wydaje się, gdy zmagają się z nią dzieci, które przecież powinny być okazami zdrowia. Rodzic, stając przed dramatem choroby dziecka, czuje się bezradny i zagubiony. Jest to problem szczególnie dotkliwy w regionie przemyskim, gdzie wysokie bezrobocie i brak odpowiedniego zabezpieczenia medycznego sprawiają, że dzieci nie ma za co, ani gdzie leczyć.

Zdając sobie sprawę z takiej sytuacji powinniśmy dołożyć starań, aby zapewnić warunki do skutecznego leczenia dzieci i młodzieży z naszego regionu. Zarówno dzieci jak i ich rodzice powinni mieć kogoś, kto pomoże się odnaleźć w sytuacji, gdy z dnia na dzień okazuje się, że życie dziecka jest zagrożone i trzeba o nie walczyć.

Takie właśnie ideały przyświecają Arturowi Cielińskiemu, który po przejściach związanych z chorobą nowotworową syna Mateusza, utworzył w Przemyślu, w listopadzie 2010 roku, Fundację wspierającą dzieci w walce z chorobą pod nazwą Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym - "jerzyk". Nazwa fundacji i jej logo są zainspirowane pseudonimem Mateusza, nadanym mu przez kolegów.

Zasięg działania fundacji jest ogólnopolski, jednak w swych działaniach ma skupiać się przede wszystkim na rejonie województwa podkarpackiego. Fundacja ma pomagać dzieciom i ich rodzicom odnaleźć się w walce z ciężką chorobą.

Cele fundacji:
- pomoc dzieciom i młodzieży przewlekle chorym w tym szczególnie na choroby nowotworowe,
- ochrona zdrowia oraz i promocja ratowania życia dzieci i młodzieży,
- prowadzenie różnorodnych działań mających za zadanie łagodzenie psychicznych i psychologicznych skutków leczenia u dzieci i ich rodzin,
- wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym,
- promocja i zachęcanie do profilaktyki zdrowotnej.

Fundacja realizuje swoje cele przede wszystkim poprzez:
- pomoc finansową i rzeczową dla dzieci cierpiących na choroby przewlekłe, w tym w szczególności na choroby nowotworowe
- organizowanie akcji pomocy dzieciom z udziałem innych podmiotów
- organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia dzieci
- wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej prowadzących działalność w zakresie ratowania zdrowia lub życia dzieci, w szczególności w odniesieniu do lekarstw i sprzętu medycznego
- działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą
- współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku Fundacji,
5. odsetek bankowych.

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
1.a. Cały dochód Fundacji (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczany jest na działalność pożytku publicznego.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego

Zwracamy się do Państwa, ale także do firm i instytucji, z apelem o wsparcie działalności naszej Fundacji.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000370505
 • Konto:23 1140 2017 0000 4202 1216 9274
 • Adres:Żwirki i Wigury, 14
 • WWW:www.fundacjajerzyk.pl
 • E-mail:prezes@fundacjajerzyk.pl
 • Telefon:509919212

Formularze PIT 2023/2024 dla
Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym "jerzyk" z Przemyśla

KRS 0000370505

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 20:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00