1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Promień Bożego Miłosierdzia

KRS 0000374467

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Promień Bożego Miłosierdzia

KRS 0000374467

Prezent OPP

„…Cokolwiek czynisz bliźniemu – mnie czynisz” (Dz.1029).

PRZESŁANIE ZAŁOŻENIA FUNDACJI

„…Cokolwiek czynisz bliźniemu – mnie czynisz” (Dz.1029).

Chrześcijańskim wyrazem Miłosierdzia jest wrażliwość na wszelki niedostatek i ofiarne współdziałanie w niesieniu nadziei tym, którym jej brak, co znajduje spełnienie w działalności charytatywnej. Fundacja została powołana do życia z potrzeby naszych serc w styczniu 2011 roku,by rozpowszechniać świadectwo Bożego Miłosierdzia w Polsce i na świecie w duch objawień św. Faustyny. Realizując duchowość przekazaną przez Jezusa św. Faustynie pragniemy pomagać człowiekowi żyjącemu w dzisiejszym świecie. Dając świadectwo wiary, realizując zgodnie z poleceniem Jezusa Chrystusa, trzy sposoby pełnienia miłosierdzia: „…Żądam od ciebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku mnie. Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim nie możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić. Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: – pierwszy-czyn, – drugi-słowo, – trzeci-modlitwa, – w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku mnie.” (Dz.742). „Miłość miłosierna jest pochyleniem się silniejszego nad słabszym, wielkiego nad małym, bogatego nad biednym, świętego nad grzesznym, Boga nad człowiekiem. Miłosierdzie zakłada zdolność współczucia, umiejętność wejścia do świata zagubionych, poranionych i słabych, zejście na poziom tego, który go potrzebuje.”- pisze ks. Tomasz Jaklewicz. Fundacja Promień Bożego Miłosierdzia powstała aby Miłosierdzie Boże wcielić w czyn poprzez realizację naszych celów statutowych, idąc za słowami Jana Pawła II, które wypowiedział podczas ostatniej pielgrzymki do Polski w Krakowie: „W obliczu współczesnych form ubóstwa, których jak wiem nie brakuje w naszym kraju, potrzebna jest dziś – jak to określiłem w liście Novo millennio ineunte – „wyobraźnia miłosierdzia”w duchu solidarności z bliźnimi, dzięki której pomoc będzie „świadectwem braterskiej wspólnoty dóbr” (…) Niech orędzie o Bożym miłosierdziu zawsze znajduje odbicie w dziełach miłosierdzia ludzi.” „Prawdziwego chrześcijanina rozpoznaje się po czynach miłości i miłosierdzia”, dlatego chcemy dostrzegać wokół nas tych, którym potrzebna jest pomocna dłoń i ją podać, aby tworzyć bardziej ludzki świat.

  „…patrz w miłosierne serce moje i odbij litość jego we własnym sercu i czynie.” (Dz.1688).

 Grażyna Czerwińska

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

1. Celem Fundacji jest:
a) rozpowszechnianie kultu Bożego Miłosierdzia w duchu objawień św. Faustyny,
b) prowadzenie działalności charytatywnej, wychowawczej i edukacyjnej w duchu posłannictwa Bożego Miłosierdzia
c) kształtowanie wśród dzieci, młodzieży indywidualnych i społecznych postaw zgodnych z zasadami głoszonymi przez Kościół Katolicki,
d) kształtowanie i propagowanie w społeczeństwie chrześcijańskich zasad etycznych i moralnych,
e) kształtowanie i propagowanie w społeczeństwie zasad wychowania zgodnych z polską tradycją religijną i narodową,
f) promocja i organizacja wolontariatu,
g) przeciwdziałanie patologiom i uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży,
h) wspieranie ogólnokrajowych i lokalnych akcji na rzecz pomocy rodzinie.

2.Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) wspieranie i rozwijanie duszpasterstwa w kulcie Bożego Miłosierdzia,
b) organizowanie i wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz propagowania zasad kościoła katolickiego oraz zasad chrześcijańskich,
c) organizowanie rekolekcji, pielgrzymek i spotkań modlitewnych,
d) współpracę z władzami Kościoła Katolickiego oraz instytucjami działającymi na rzecz Kościoła Katolickiego,
e) budowanie i utrzymanie budynków sakralnych, kościelnych i innych obiektów służących realizacji celów Fundacji,
f) upowszechnianie i promowanie w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych, religijnych i kulturowych zasad zgodnych z polską tradycją religijną i narodową,
g) organizowanie, wspieranie i promowanie działalności mającej na celu rozwój duchowy i intelektualny jednostki, w szczególności rozwój duchowy i intelektualny dzieci i młodzieży, w tym promowanie uczestnictwa w życiu liturgicznym Kościoła,
h) fundowanie stypendiów naukowych i artystycznych a także innych form pomocy twórczym jednostkom i ośrodkom,
i) wspieranie i dofinansowywanie edukacji dzieci i młodzieży,
j) organizowanie wszelkich zajęć dydaktycznych pogłębiających wiedzę i zainteresowania dzieci i młodzieży,
k) tworzenie kół i klubów zainteresowań,
l) finansowanie materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych niezbędnych do rozwoju dzieci i młodzieży,
m) organizowanie wykładów i spotkań ze specjalistami i autorytetami z zakresu nauki, kultury, sportu,
n)organizowanie biesiad, festynów szkoleń i spotkań.
o) organizacja imprez charytatywnych, artystycznych, kulturalno-oświatowych, sportowych  oraz wystaw i koncertów,
p) organizowanie i wspieranie zjazdów, sympozjów, plenerów, turystyki i innych,
q) tworzenie i opieka nad domami opieki społecznej, ośrodkami rekolekcyjnymi życia wspólnotowego ,pracy twórczej i wypoczynku,
r) dofinansowywanie rodzin potrzebujących pomocy finansowej,
s) tworzenie i prowadzenie ośrodków pomocy i doradztwa społecznego tym udzielanie wsparcia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej oraz osobom uzależnionym,
t) organizowanie zbiórek publicznych,
u) współpracę z władzami, instytucjami i organizacjami państwowymi i samorządowymi,
v) współpracę z organizacjami pozarządowymi, zarówno polskimi jak również zagranicznymi i międzynarodowymi mającymi takie same lub podobne cele działania.

Więcej o nas

Więcej o nas

PRIORYTETY FUNDACJI

Fundacja Promień Bożego Miłosierdzia założona została przez grupę osób wywodzących się ze środowiska katolickiego, którym szczególnie bliskie jest Orędzie Bożego Miłosierdzia. Wszyscy należymy do grup modlitewnych „Misja Świętej Faustyny” których animatorami duchowymi są
ks. Michał Dłutowski i ks. Mariusz Bernyś. Do priorytetowych zadań fundacji należy:

rozpowszechnianie kultu Bożego Miłosierdzia w duchu objawień św. Faustyny

prowadzenie działalności charytatywnej, wychowawczej i edukacyjnej w duchu posłannictwa Bożego Miłosierdzia

kształtowanie wśród dzieci, młodzieży indywidualnych i społecznych postaw zgodnych z zasadami głoszonymi przez Kościół Katolicki

kształtowanie i propagowanie w społeczeństwie chrześcijańskich zasad etycznych i moralnych

pomaganie samotnym matkom

kształtowanie i propagowanie w społeczeństwie zasad wychowania zgodnych z polską tradycją religijną i narodową

promocja i organizacja wolontariatu

przeciwdziałanie patologiom i uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży

wspieranie ogólnokrajowych i lokalnych akcji na rzecz pomocy rodzinie

pomoc dla samotnych matek

Postawione przez fundację zadania realizujemy poprzez:

wspieranie i rozwijanie duszpasterstwa w kulcie Bożego Miłosierdzia

organizowanie i wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz propagowania zasad kościoła katolickiego oraz zasad chrześcijańskich

organizowanie rekolekcji, pielgrzymek i spotkań modlitewnych

współpracę z władzami Kościoła Katolickiego oraz instytucjami działającymi na rzecz Kościoła Katolickiego

budowanie i utrzymanie budynków sakralnych, kościelnych i innych obiektów służących realizacji celów Fundacji

upowszechnianie i promowanie w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych, religijnych i kulturowych zasad zgodnych z polską tradycją religijną i narodową

organizowanie, wspieranie i promowanie działalności mającej na celu rozwój duchowy i intelektualny jednostki, w szczególności rozwój duchowy i intelektualny dzieci i młodzieży, w tym promowanie uczestnictwa w życiu liturgicznym Kościoła,

fundowanie stypendiów naukowych i artystycznych a także innych form pomocy twórczym jednostkom i ośrodkom

wspieranie i dofinansowywanie edukacji dzieci i młodzieży

organizowanie wszelkich zajęć dydaktycznych pogłębiających wiedzę i zainteresowania dzieci i młodzieży

tworzenie kół i klubów zainteresowań

finansowanie materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych niezbędnych do rozwoju dzieci i młodzież

organizowanie wykładów i spotkań ze specjalistami i autorytetami z zakresu nauki, kultury sportu

organizowanie biesiad, festynów szkoleń i spotkań

organizacja imprez charytatywnych, artystycznych, kulturalno-oświatowych, sportowych  oraz wystaw i koncertów

organizowanie i wspieranie zjazdów, sympozjów, plenerów, turystyki i innych

tworzenie i opieka nad domami opieki społecznej, ośrodkami rekolekcyjnymi życia wspólnotowego, pracy twórczej i wypoczynku

dofinansowywanie rodzin potrzebujących pomocy finansowej i pomaganie samotnym matkom

tworzenie i prowadzenie ośrodków pomocy i doradztwa społecznego tym udzielanie wsparcia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej oraz osobom uzależnionym

organizowanie zbiórek publicznych

współpracę z władzami, instytucjami i organizacjami państwowymi i samorządowymi

współpracę z organizacjami pozarządowymi, zarówno polskimi jak również zagranicznymi i międzynarodowymi mającymi takie same lub podobne cele działania


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000374467
 • Konto:31 1750 0009 0000 0000 1306 0975
 • Adres:Warszawa, Baletowa 104
 • E-mail:kontakt@fundacjapromien.pl
 • Telefon:48 601 424 253

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Formularze PIT 2023/2024 dla
Fundacja Promień Bożego Miłosierdzia

KRS 0000374467

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 20:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00