1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Wiatraczek"

KRS 0000388606

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Wiatraczek"

KRS 0000388606

Prezent OPP

Wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "WIATRACZEK" powstało w czerwcu 2011 roku z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Celem naszego Stowarzyszenia są działania niosące pomoc osobom niepełnosprawnym, wdrażanie ich do aktywnego życia społecznego, wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka oraz wspieranie i pomoc dla opiekunów tych osób. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie wypoczynku, imprez integracyjnych, zajęć kulturalno – rekreacyjnych,  zajęć terapeutycznych i socjoterapeutycznych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
 2. wspieranie aktywności obywatelskiej, kształtowanie postaw obywatelskich,
 3. działania związane z edukacją, poradnictwem zawodowym osób niepełnosprawnych i innych zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 4. inicjowanie i organizowanie różnych form wsparcia osób niepełnosprawnych, organizacja różnorodnych usług o charakterze socjalnym,
 5. organizowanie i prowadzenie placówek socjalnych (ośrodki wsparcia, ośrodki terapeutyczne, domy pomocy społecznej i inne),
 6. udzielanie pomocy w przeciwdziałaniu patologiom społecznym,
 7. współpracę z organizacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi w celu realizacji zadań statutowych,
 8. podejmowanie wszelkich działań związanych z promowaniem zdrowego stylu życia,
 9. wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym ich rodzinom i opiekunom.
Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Pozyskane środki z 1 % podatku przeznaczamy na organizację:

 • zajęć indywidualnych i grupowych dla osób niepełnosprawnych takie jak zajęcia rehabilitacyjne, terapeutyczne, ogólnorozwojowe,
 • spotkań i wyjazdów integracyjnych dla rodzin wychowujących osoby niepełnosprawne,
 • warsztatów i zajęć dla opiekunów osób niepełnosprawnych,
 • spotkań grupy wsparcia dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych, w ramach których zapraszamy specjalistów, terapeutów i urzędników,
 • kampanii społecznych na temat osób niepełnosprawnych (Światowy Dzień Zespołem Downa, Dzień Autyzmu, Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych),
 • zajęć edukacyjnych w placówkach oświatowych na temat osób niepełnosprawnych i profilaktyki zdrowotnej.
Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "WIATRACZEK" powstało w czerwcu 2011 roku z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych. Pod opieką mamy 30 podopiecznych w wieku od 2 do  24 lat z różnymi niepełnosprawnościami i potrzebami. Każde dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, a dotyczą one: autyzmu, zespołu Aspergera, zespołu Downa, zespołu Leigha, porażenia mózgowego, epilepsji, cytomegalii, białaczki oraz całościowego zaburzenia rozwoju. Nie ograniczamy się tylko do naszych podopiecznych, co roku z pomocy Stowarzyszenia łącznie korzysta około 60 osób niepełnosprawnych. Od 2016 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.

Pozyskujemy środki z grantów, darowizn, ze zbiórek publicznych, 1 % podatku,  kiermaszów świątecznych i składek członkowskich z których finansujemy różne działania i cele statutowe:

 1. Projekt "Terapia - szansą osób niepełnosprawnych" w ramach którego organizujemy zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci niepełnosprawnych takie jak: logopedię, integrację sensoryczną,  Biofeedback, terapię behawioralną, zajęcia pedagogiczne, terapię ręki, terapię muzyką i ruchem, treningi umiejętności społecznych, sensoplastykę, arteterapię. Celem głównym zajęć było nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania dzieci niepełnosprawnych oraz wyrównywanie szans edukacyjnych. Projekt realizujemy już od 8 lat i łącznie przeprowadziliśmy 4 121 jednostek terapeutycznych z czego 3 867 jednostek indywidualnych, a finansowany był ze środków PFRON i Urzędu Miasta Słupsk.
 2. Projekty "Rehabilitacja przyszłością dzieci niepełnosprawnych", "Rehabilitacja szansą na lepsze jutro" i "Radość życia" to projekty finansowane ze środków z Telewizji Polskiej pozyskanych w ramach akcji "Reklama Dzieciom". W ramach projektów zorganizowano zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci niepełnosprawnych takie jak: logopedia, biofeedback, integracja sensoryczna, masaż Shantala, terapia czaszkowo-krzyżowa, terapia pedagogiczna, terapia behawioralna, dogoterapia. Łącznie przeprowadzono 946 jednostek terapeutycznych z czego 838 jednostek indywidualnych. Projekty realizowane były w latach 2013, 2015, 2018 i stanowiły uzupełnienie oferty terapeutycznej do projektu "Terapia - szansą osób niepełnosprawnych". 
 3. Zajęcia grupowe na basenie i w pracowni ceramicznej które prowadzone są od 2012 roku (oprócz wakacji) uczestniczą w nich dzieci niepełnosprawne z rodzicami.  Zajęcia te finansowane są darowizn, zbiórek publicznych, z 1 % podatku i składek członkowskich.
 4. Od listopada 2013 roku prowadzona jest grupa wsparcia dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych, w ramach której rodzice oprócz tego, że wymieniają się swoimi doświadczeniami w radzeniu sobie w niepełnosprawnością dzieci, mają możliwość spotkania się ze specjalistami z różnych dziedzin, terapeutami, urzędnikami, lekarzami, prawnikami itp. Spotkania finansowane są darowizn, zbiórek publicznych i 1 % podatku.
 5. Promocja zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu. Od 2015 roku organizujemy zajęcia sportowe dla całych rodzin w których uczestniczą dzieci z deficytami rozwojowymi, zdrowe i ich rodzice. W treningach wspomagają dzieci  wolontariusze ze słupskich szkół średnich. Od listopada 2019 roku organizujemy AQUA AEROBIK w Parku Wodnym Trzy Fale dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych. Zajęcia finansowane są darowizn, zbiórek publicznych i 1 % podatku.
 6. Warsztaty kreatywne i świąteczne dla rodzin w których wychowują się osoby niepełnosprawne. W ramach zajęć powstają własnoręcznie wykonane dzieła i ozdoby świąteczne. Warsztaty finansowane są ze środków z kiermaszów świątecznych, grantów, zbiórek publicznych i 1 % podatku.
 7. Obchody Dnia Matki. Co roku staramy się uczcić ten dzień i zorganizować imprezę dla mam dzieci niepełnosprawnych. W latach 2015 - 2018 zorganizowaliśmy wspólnie ze Stowarzyszeniem "Dajmy Im Radość" wielkie wydarzenie "Dzień Wyjątkowej Mamy" dla wszystkich mam dzieci niepełnosprawnych ze Słupska i okolic w których co roku uczestniczyło około 60 osób. W trakcie imprezy był wykład na temat jak dbać o siebie, koncert, oraz każda mama mogła się zrelaksować przy kawie i cieście, a także uczesać, zrobić makijaż i porozmawiać z dietetyczką. Wydarzenie to finansowane było darowizn i składek członkowskich.
 8. Zajęcia edukacyjne w szkołach. W ramach działań na rzecz środowiska lokalnego, upowszechniania zdrowego stylu życia i tolerancji dla osób niepełnosprawnych Stowarzyszenie realizuje:    - projekt „W drodze ku zdrowiu” w szkole Podstawowej nr 7 i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz w szkołach ponad podstawowych w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego oraz Liceum nr I i nr II odbył się cykl spotkań na temat:  „Jak uratować życie w paru krokach. Pierwsza pomoc.", „Zdrowie na co dzień",  "Zdrowie w okresie dojrzewania", „Profilaktyka nowotworów i chorób męskiego układu rozrodczego”. Zajęcia prowadzone są od 2016 roku przez lekarza i dietetyka;    -  projekt "Tolerancja dla osób niepełnosprawnych" są to lekcje na których uczniowie szkół podstawowych nr 7, 8, 9 uzyskali wiedzę na temat: kto to jest osoba niepełnosprawna, jakie ma problemy i poprzez ćwiczenia mieli możliwość doświadczyć trudności z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne na co dzień. Zajęcia prowadzi nauczycielka, mama dziecka niepełnosprawnego. Projekty finansowane są grantów, darowizn, zbiórek publicznych i 1 % podatku.
 9. Kampanie społeczne. Stowarzyszenie co roku włącza się w obchody Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych, Dzień Autyzmu oraz Światowy Dzień Zespołu Downa. Kampanie finansowane są darowizn, zbiórek publicznych i składek członkowskich.
 10. Zabawa Mikołajkowa dla podopiecznych Stowarzyszenia, na której dzieci dostają paczki ufundowane przez darczyńców. Zabawa finansowana jest ze środków z grantów, darowizn, składek członkowskich.
 11. Prowadzimy klub wolontariatu i współpracujemy z młodzieżą szkolną, która nas wspiera w działaniach statutowych.
 12. Ponad to organizujemy spotkania i pikniki integracyjne oraz współpracujemy z innymi organizacjami pozarządowymi: Fundacja „Przystań”, Stowarzyszenie PSONI, Stowarzyszenie „Dajmy Im Radość”, Stowarzyszenie „Niebieski Skarb” z Lęborka, Fundacja „Progresja” a także placówkami oświatowymi.

Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo pomorskie
 • KRS:0000388606
 • Konto:23 2030 0045 1110 0000 0420 3380
 • Adres:76-200 Słupsk ul. Wiatraczna 10
 • WWW:www.wiatraczekslupsk.pl
 • E-mail:wiatraczek.2011@wp.pl
 • Telefon:506449561

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Wiatraczek"” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Wiatraczek"

KRS 0000388606

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00