1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Fundacja Św. Elżbiety Węgierskiej w Cieszynie
  KRS 0000388684

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Z sercem i profesjonalnie czynimy człowieka szczęśliwym.

Fundacja św. Elżbiety Węgierskiej w Cieszynie realizuje cele statutowe  w szczególności poprzez:

 • prowadzenie działalności leczniczej na rzecz ogółu społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem osób chorych, starszych, niepełnosprawnych, poważnie chorych; w tym:
  a/prowadzenie 59- łóżkowego oddziału opiekuńnczo- leczniczego i 21- łóżkowego oddziału opiekuńczo- leczniczego psychiatrycznego , gdzie obejmujemy opieką całodobową opieką chorych, którzy przebyli leczenie szpitalne i mają ukończony proces diagnozowania i leczenia, ale ze względu na stan zdrowia i stopień niesprawności nie są zdolne do samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym

b/prowadzenie rehabilitacji medycznej,

 • wspieranie i promocję inicjatyw na rzecz działań profilaktycznych w dziedzinie ochrony zdrowia,

 • wspieranie realizacji działań dydaktycznych w zakresie ochrony zdrowia,
  w szczególności poprzez organizację praktyk dla osób ksztalcących się w zawodach medycznych,

 • wspieranie i promocję różnych form świadczenia usług medycznych,

 • wspieranie inicjatyw zmierzających do dalszej poprawy jakości usług medycznych,

 • prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, w ramach całodobowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi, w podeszłym wieku, w tym prowadzenie Domu Opieki „Kana” i Rodzinnego Domu Pomocy im. Matki Apolonii w Tarnawie,

 • prowadzenie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin, w tym: prowadzenie zajęć terapeutyczno- rehabilitacyjnych w ramach opieki dziennej dla osób starszych, niepełnosprawnych
  w Dziennym Domu Opieki „Tabor”,

 • prowadzenie działalności charytatywno- opiekuńczej,

 • współpracę z ośrodkami opiekuńczymi, polegającą na pomocy rodzinom znajdującym się
  w trudnej sytuacji,

 • pomoc materialną (w formie pieniężnej lub niepieniężnej) dla biednych, ze szczególnym uwzględnieniem dobra dzieci  w rodzinach patologicznych.

Jak wykorzystamy 1%

Fundacja wykorzysta 1% na zakup sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego oraz pomocy i materiałów potrzebnych w codziennej całodobowej opiece nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi.

Więcej o nas

Fundacja św. Elżbiety Węgierskiej w Cieszynie z siedzibą w Cieszynie,
przy ul. Katowickiej 1;  została powołana 12 maja 2011 roku, wpisana
do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 09.06.2011 roku pod numerem: 0000388684.

W ramach prowadzonej działalności statutowej Fundacja obejmuje całodobową opieką
i leczeniem osoby przewlekle chore, niepełnosprawne oraz z zaburzeniami psychicznymi, których poziom niepełnosprawności fizycznej i psychicznej uniemożliwia codzienne, samodzielne funkcjonowanie w środowisku.

Działalność ta jest realizowana w ramach Centrum i Ośrodka Medycznego Sióstr Elżbietanek, Domu Opieki „Kana” oraz Rodzinnego Domu Pomocy im. Matki Apolonii w Tarnawie.

W Centrum Medycznym Sióstr Elżbietanek  całodobowa opieka medyczna realizowana jest
w  59 – łóżkowym oddziale opiekuńczo – leczniczym i 21- łóżkowym oddziale opiekuńczo – leczniczym psychiatrycznym.

W oddziale opiekuńczo- leczniczym  świadczenia medyczne i opiekuńcze udzielane były  pacjentom wymagającym ze względu na stan zdrowia całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagającym hospitalizacji w oddziale szpitalnym,  którzy to pacjenci w ocenie skalą poziomu samodzielności, zwaną dalej „skalą Barthel”, otrzymali 40 punktów lub mniej.

W oddziale opiekuńczo- leczniczym psychiatrycznym świadczenia medyczne  i opiekuńcze udzielane są pacjentom z następującymi rozpoznanymi jednostkami chorobowymi:

Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi; Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe; Zaburzenia nastroju (afektywne);

Upośledzenie umysłowe.

Od 2011 roku do końca 2018 opieką długoterminową na oddziałach Centrum Medycznego zostały objętych 414 osób.

Tryb skierowania do leczenia w oddziałach opiekuńczych regulują -  dla świadczeń finansowanych ze środków publicznych – odpowiednie rozporządzenia Ministra Zdrowia.

W ramach Ośrodka Medycznego Sióstr Elżbietanek funkcjonuje Dział Rehabilitacji, w którym z zabiegów kinezyterapii,  jak i fizykoterapii i po uprzednim umówieniu skorzystać mogą także osoby nie będące na codzień pacjentami czy podopiecznymi Fundacji.  

Dom Opieki „Kana” to placówka która zapewnia całodobową opiekę osobom  niepełnosprawnym, przewlekle chorym i w podeszłym wieku, realizując świadczenia opiekuńcze, bytowe i medyczne dla 21 mieszkańców.

Także  Rodzinny Dom Pomocy im. Matki Apolonii w Tarnawie jest świadczy kompleksową  opieką całodobową dla 6 osób.

Podopieczni Fundacji korzystają ze specjalistycznych usług opiekuńczych, pielęgnacji wspierającej proces leczenia, fizjoterapii z elementami zarówno kinezyterapii grupowej,                      jak i indywidualnej – w tym przyłóżkowej oraz fizykoterapii, terapii zajęciowej, opieki psychologów oraz logopedy. Opiekę lekarską świadczą lekarze specjaliści chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej, psychiatrzy, geriatrzy oraz neurolog. Proces opiekuńczo-leczniczy i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu jest realizowane zgodnie
z zaleceniami zarówno lekarskimi, jak i fizjoterapeutycznymi. Usługi dostosowujemy  do rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności pacjenta. Pacjenci chorzy psychicznie, w ramach terapii uczestniczą w ramach swoich możliwości w codziennych zajęciach, takich jak codzienna toaleta, robienie zakupów, sprzątanie, spacery. Staramy się utrzymać kontakt  
z rodzinami pacjentów umożliwiając chorym im okresowe „przepustki” do domu, spacery po ogrodzie, rozmowy w pokoju odwiedzin, albo przy łóżku chorego. Współpraca z rodzinami
w zakresie opieki nad osobą bliską zwiększa poczucie bezpieczeństwa naszych chorych, buduje także nowe relacje w ramach społeczności naszych pacjentów. Cieszymy się także współpracą z wolontariuszami, studentami UŚ w Cieszynie oraz uczniami zaprzyjaźnionego liceum, któryz odwiedzają naszych podopiecznych z okazji różnych świąt.

Rodziny dotknięte chorobą osoby bliskiej, trafiające do naszej Fundacji otrzymują pomoc                    w zakresie dostępu do informacji dot. możliwości uzyskania pomocy nie tylko w naszych placówkach, a także w przypadku takich potrzeb w zakresie znajomości choroby, jej objawów oraz sposobów postępowania (pielęgnacji) z osobą chorą, a także radzenia sobie
z psychofizycznym obciążeniem związanym z długoterminową opieką nad osobą przewlekle chorą.  

Wspieramy także Profilaktyczno- Terapeutyczną Świetlicę Środowiskową im. św. Elżbiety

w Bytomiu Łagiewnikach.

Od 2013 roku obejmujemy także opieką dzienną osoby potrzebujace opieki w tym zakresie, początkowo realizowaliśmy to zadania w ramach współpracy z Urzedem Miasta i Powiatem Cieszyńskim prowadząc zajęcia terapeutyczno- rehabilitacyjne dla grupy podopiecznych.

W 2018 – w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX, Działania 9.2., Poddziałania 9.2.5. RPOWL, otworzylismy Dzienny Dom Opieki „Tabor” . Dom funkcjonuje od października 2018, 8 godzin dziennie we wszystkie dni robocze przez cały rok. Uczestnicy mają zapewniony transport z miejsca zamieszkania na zajęcia i z powrotem, pełne wyżywienie, profesjonalną opiekę dzienną, rehabilitacje ruchową, terapię zajęciową, wyjazdy kulturalne,
i inne zajęcia odpowiadające potrzebom seniorów.


 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000388684
 • Konto:07 150 0 13 57 1 213 5008 282 4 00 00
 • Adres:ul. Katowicka 1, 43-400 Cieszyn
 • WWW:http://www.fundacjaelzbietanki.cieszyn.pl/home.html
 • E-mail:biuro@elzbietanki.cieszyn.pl
 • Telefon:501693030 • Formularze PIT 2019/2020 dla
  Fundacja Św. Elżbiety Węgierskiej w Cieszynie

  KRS 0000388684

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja Św. Elżbiety Węgierskiej w Cieszynie

 • Z sercem i profesjonalnie czynimy człowieka szczęśliwym.

  Fundacja św. Elżbiety Węgierskiej w Cieszynie realizuje cele statutowe  w szczególności poprzez:

  • prowadzenie działalności leczniczej na rzecz ogółu społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem osób chorych, starszych, niepełnosprawnych, poważnie chorych; w tym:
   a/prowadzenie 59- łóżkowego oddziału opiekuńnczo- leczniczego i 21- łóżkowego oddziału opiekuńczo- leczniczego psychiatrycznego , gdzie obejmujemy opieką całodobową opieką chorych, którzy przebyli leczenie szpitalne i mają ukończony proces diagnozowania i leczenia, ale ze względu na stan zdrowia i stopień niesprawności nie są zdolne do samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym

  b/prowadzenie rehabilitacji medycznej,

  • wspieranie i promocję inicjatyw na rzecz działań profilaktycznych w dziedzinie ochrony zdrowia,

  • wspieranie realizacji działań dydaktycznych w zakresie ochrony zdrowia,
   w szczególności poprzez organizację praktyk dla osób ksztalcących się w zawodach medycznych,

  • wspieranie i promocję różnych form świadczenia usług medycznych,

  • wspieranie inicjatyw zmierzających do dalszej poprawy jakości usług medycznych,

  • prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, w ramach całodobowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi, w podeszłym wieku, w tym prowadzenie Domu Opieki „Kana” i Rodzinnego Domu Pomocy im. Matki Apolonii w Tarnawie,

  • prowadzenie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin, w tym: prowadzenie zajęć terapeutyczno- rehabilitacyjnych w ramach opieki dziennej dla osób starszych, niepełnosprawnych
   w Dziennym Domu Opieki „Tabor”,

  • prowadzenie działalności charytatywno- opiekuńczej,

  • współpracę z ośrodkami opiekuńczymi, polegającą na pomocy rodzinom znajdującym się
   w trudnej sytuacji,

  • pomoc materialną (w formie pieniężnej lub niepieniężnej) dla biednych, ze szczególnym uwzględnieniem dobra dzieci  w rodzinach patologicznych.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Fundacja wykorzysta 1% na zakup sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego oraz pomocy i materiałów potrzebnych w codziennej całodobowej opiece nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi.

 • Więcej o nas

  Fundacja św. Elżbiety Węgierskiej w Cieszynie z siedzibą w Cieszynie,
  przy ul. Katowickiej 1;  została powołana 12 maja 2011 roku, wpisana
  do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 09.06.2011 roku pod numerem: 0000388684.

  W ramach prowadzonej działalności statutowej Fundacja obejmuje całodobową opieką
  i leczeniem osoby przewlekle chore, niepełnosprawne oraz z zaburzeniami psychicznymi, których poziom niepełnosprawności fizycznej i psychicznej uniemożliwia codzienne, samodzielne funkcjonowanie w środowisku.

  Działalność ta jest realizowana w ramach Centrum i Ośrodka Medycznego Sióstr Elżbietanek, Domu Opieki „Kana” oraz Rodzinnego Domu Pomocy im. Matki Apolonii w Tarnawie.

  W Centrum Medycznym Sióstr Elżbietanek  całodobowa opieka medyczna realizowana jest
  w  59 – łóżkowym oddziale opiekuńczo – leczniczym i 21- łóżkowym oddziale opiekuńczo – leczniczym psychiatrycznym.

  W oddziale opiekuńczo- leczniczym  świadczenia medyczne i opiekuńcze udzielane były  pacjentom wymagającym ze względu na stan zdrowia całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagającym hospitalizacji w oddziale szpitalnym,  którzy to pacjenci w ocenie skalą poziomu samodzielności, zwaną dalej „skalą Barthel”, otrzymali 40 punktów lub mniej.

  W oddziale opiekuńczo- leczniczym psychiatrycznym świadczenia medyczne  i opiekuńcze udzielane są pacjentom z następującymi rozpoznanymi jednostkami chorobowymi:

  Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi; Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe; Zaburzenia nastroju (afektywne);

  Upośledzenie umysłowe.

  Od 2011 roku do końca 2018 opieką długoterminową na oddziałach Centrum Medycznego zostały objętych 414 osób.

  Tryb skierowania do leczenia w oddziałach opiekuńczych regulują -  dla świadczeń finansowanych ze środków publicznych – odpowiednie rozporządzenia Ministra Zdrowia.

  W ramach Ośrodka Medycznego Sióstr Elżbietanek funkcjonuje Dział Rehabilitacji, w którym z zabiegów kinezyterapii,  jak i fizykoterapii i po uprzednim umówieniu skorzystać mogą także osoby nie będące na codzień pacjentami czy podopiecznymi Fundacji.  

  Dom Opieki „Kana” to placówka która zapewnia całodobową opiekę osobom  niepełnosprawnym, przewlekle chorym i w podeszłym wieku, realizując świadczenia opiekuńcze, bytowe i medyczne dla 21 mieszkańców.

  Także  Rodzinny Dom Pomocy im. Matki Apolonii w Tarnawie jest świadczy kompleksową  opieką całodobową dla 6 osób.

  Podopieczni Fundacji korzystają ze specjalistycznych usług opiekuńczych, pielęgnacji wspierającej proces leczenia, fizjoterapii z elementami zarówno kinezyterapii grupowej,                      jak i indywidualnej – w tym przyłóżkowej oraz fizykoterapii, terapii zajęciowej, opieki psychologów oraz logopedy. Opiekę lekarską świadczą lekarze specjaliści chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej, psychiatrzy, geriatrzy oraz neurolog. Proces opiekuńczo-leczniczy i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu jest realizowane zgodnie
  z zaleceniami zarówno lekarskimi, jak i fizjoterapeutycznymi. Usługi dostosowujemy  do rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności pacjenta. Pacjenci chorzy psychicznie, w ramach terapii uczestniczą w ramach swoich możliwości w codziennych zajęciach, takich jak codzienna toaleta, robienie zakupów, sprzątanie, spacery. Staramy się utrzymać kontakt  
  z rodzinami pacjentów umożliwiając chorym im okresowe „przepustki” do domu, spacery po ogrodzie, rozmowy w pokoju odwiedzin, albo przy łóżku chorego. Współpraca z rodzinami
  w zakresie opieki nad osobą bliską zwiększa poczucie bezpieczeństwa naszych chorych, buduje także nowe relacje w ramach społeczności naszych pacjentów. Cieszymy się także współpracą z wolontariuszami, studentami UŚ w Cieszynie oraz uczniami zaprzyjaźnionego liceum, któryz odwiedzają naszych podopiecznych z okazji różnych świąt.

  Rodziny dotknięte chorobą osoby bliskiej, trafiające do naszej Fundacji otrzymują pomoc                    w zakresie dostępu do informacji dot. możliwości uzyskania pomocy nie tylko w naszych placówkach, a także w przypadku takich potrzeb w zakresie znajomości choroby, jej objawów oraz sposobów postępowania (pielęgnacji) z osobą chorą, a także radzenia sobie
  z psychofizycznym obciążeniem związanym z długoterminową opieką nad osobą przewlekle chorą.  

  Wspieramy także Profilaktyczno- Terapeutyczną Świetlicę Środowiskową im. św. Elżbiety

  w Bytomiu Łagiewnikach.

  Od 2013 roku obejmujemy także opieką dzienną osoby potrzebujace opieki w tym zakresie, początkowo realizowaliśmy to zadania w ramach współpracy z Urzedem Miasta i Powiatem Cieszyńskim prowadząc zajęcia terapeutyczno- rehabilitacyjne dla grupy podopiecznych.

  W 2018 – w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX, Działania 9.2., Poddziałania 9.2.5. RPOWL, otworzylismy Dzienny Dom Opieki „Tabor” . Dom funkcjonuje od października 2018, 8 godzin dziennie we wszystkie dni robocze przez cały rok. Uczestnicy mają zapewniony transport z miejsca zamieszkania na zajęcia i z powrotem, pełne wyżywienie, profesjonalną opiekę dzienną, rehabilitacje ruchową, terapię zajęciową, wyjazdy kulturalne,
  i inne zajęcia odpowiadające potrzebom seniorów.

 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000388684
 • Konto:07 150 0 13 57 1 213 5008 282 4 00 00
 • Adres:ul. Katowicka 1, 43-400 Cieszyn
 • WWW:http://www.fundacjaelzbietanki.cieszyn.pl/home.html
 • E-mail:biuro@elzbietanki.cieszyn.pl
 • Telefon:501693030
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00