1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Fundacja La Zebra
KRS 0000399302

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Zróbmy coś razem

Fundacja La Zebra jest  organizacją prowadzącą działalność pożytku publicznego głównie na terenie powiatu sandomierskiego.

Fundacja została założona z potrzeby kontynuacji i dalszego rozwoju dotychczasowych działań Fundatorów.

Idee jej działalności obejmują m.in. wsparcie dla osób niepełnosprawnych, dla dzieci, młodzieży, rodziny, dążenie do integralnego rozwoju w społeczeństwie obywatelskim osób niepełnosprawnych, uzależnionych, bezrobotnych, niezaradnych życiowo, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób nim zagrożonych, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Prowadząc działalność statutową staramy się wspomagać rozwój społeczności lokalnej, działamy na rzecz edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego, a także rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Fundacja La Zebra skupia wokół siebie wysokiej klasy kadrę z długoletnim doświadczeniem, merytorycznie przygotowaną zarówno do organizacji planowanych przedsięwzięć, jak również do ich prowadzenia i bieżącej obsługi. Dysponujemy potencjałem, który bezpośrednio zaowocuje stworzeniem sieci oparcia społecznego dla zróżnicowanej i rozległej części społeczności, jednocześnie przyczyniając się walnie do jej rozwoju w wielu aspektach życia.                 

 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Pozyskany 1% przeznaczony zostaje na działalność pożytku publicznego. Dofinansowujemy z tych pieniędzy mi.n działalność w kierunku przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób nim zagrożonych – niepełnosprawnych, niezaradnych życiowo

Więcej o nas

Więcej o nas

Działalność statutowa fundacji jest działalnością pożytku publicznego, i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna i działalność odpłatna.

I. Działalność nieodpłatna pożytku publicznego obejmuje:

Pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.z):

1. udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom niepełnosprawnym, uzależnionym, bezrobotnym, niezaradnym życiowo i innym, z wyjątkiem działalności zarezerwowanej dla Banków i Poczty Polskiej.

2. organizowanie akcji charytatywnych i innych przedsięwzięć, z których dochód przeznacza się na realizację celów statutowych Fundacji.

3. pomoc  i wspieranie: wolontariuszy, specjalistów (w tym bezrobotnych)  zajmującymi się rehabilitacją zdrowotną, oświatową, społeczną i inną,  studentów studiów psychologicznych, pedagogicznych i innych kierunków,  innych osób.

II. Działalność odpłatna pożytku publicznego obejmuje:

1) Pozostała pomoc społeczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 88.99.z

2) Pomoc społeczna dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych  88.10.z

3) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.b

4) Działalność wspomagająca edukację 85.60.z

5) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.z

6) Działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.2

7) Uprawa warzyw oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych  01.13.z

8) Uprawy drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych  01.24.z

9) Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych 01.28.z

10) Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania 16.29.z

11) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne 38.21.z

Zgodnie ze statutem  Fundacja realizuje cele statutowe prowadząc oraz wspierając (finansowo, rzeczowo lub organizacyjnie):

1) Różnorodne  formy pracy  terapeutycznej, rehabilitacyjnej, resocjalizacyjnej i readaptacyjnej, edukacyjnej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych, uzależnionych, bezrobotnych, niezaradnych życiowo i innych.

2) Pomoc  osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz działania mające na celu wyrównywanie szans tych osób.

3) Działania w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, oraz kultury fizycznej oraz profilaktyki prozdrowotnej.

4) Działania mające na celu przeciwdziałanie bezrobociu, aktywizację zawodową, tworzenie miejsc pracy, pośrednictwo pracy i zapewnienie ciągłości zatrudnienia

5) Działania służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych .

6) Edukację i wsparcie dla osób po 50 roku życia.

7) Różnorodne formy pracy, tj. terapeutycznej, rehabilitacyjnej, resocjalizacyjnej i readaptacyjnej, edukacyjnej na rzecz rodzin osób zagrożonych uzależnieniem i patologią społeczną, oraz prowadzenie działań profilaktycznych w kierunku zwalczanie alkoholizmu i innych patologii życia społecznego i rodzinnego.

8) Różnorodne formy pracy, tj. terapeutycznej, rehabilitacyjnej, resocjalizacyjnej i readaptacyjnej, edukacyjnej i wspierającej na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w tym rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej.

9) Inicjatywy na rzecz kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego

10) Inicjatywy dla dzieci i młodzieży, tj. Działania opiekuńczo – wychowawcze, organizację obozów, kolonii, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań.

11) Działalność edukacyjną

12) Współpracę z organami władzy państwowej , samorządowej oraz instytucjami, przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Fundacji.

13) Działalność postpenitencjarną.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000399302
 • Konto:39 9429 0004 2001 0002 6475 0001
 • Adres:Krzcin 7 ; 27-660 Koprzywnica
 • WWW:www.fundacjalzebra.pl
 • E-mail:zarzad@fundacjalazebra.pl
 • Telefon:15 8476044Formularze PIT 2020/2021 dla
Fundacja La Zebra

KRS 0000399302

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja La Zebra

 • Zróbmy coś razem

  Fundacja La Zebra jest  organizacją prowadzącą działalność pożytku publicznego głównie na terenie powiatu sandomierskiego.

  Fundacja została założona z potrzeby kontynuacji i dalszego rozwoju dotychczasowych działań Fundatorów.

  Idee jej działalności obejmują m.in. wsparcie dla osób niepełnosprawnych, dla dzieci, młodzieży, rodziny, dążenie do integralnego rozwoju w społeczeństwie obywatelskim osób niepełnosprawnych, uzależnionych, bezrobotnych, niezaradnych życiowo, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób nim zagrożonych, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Prowadząc działalność statutową staramy się wspomagać rozwój społeczności lokalnej, działamy na rzecz edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego, a także rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

  Fundacja La Zebra skupia wokół siebie wysokiej klasy kadrę z długoletnim doświadczeniem, merytorycznie przygotowaną zarówno do organizacji planowanych przedsięwzięć, jak również do ich prowadzenia i bieżącej obsługi. Dysponujemy potencjałem, który bezpośrednio zaowocuje stworzeniem sieci oparcia społecznego dla zróżnicowanej i rozległej części społeczności, jednocześnie przyczyniając się walnie do jej rozwoju w wielu aspektach życia.                 

   

 • Jak wykorzystamy 1%

  Pozyskany 1% przeznaczony zostaje na działalność pożytku publicznego. Dofinansowujemy z tych pieniędzy mi.n działalność w kierunku przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób nim zagrożonych – niepełnosprawnych, niezaradnych życiowo

 • Więcej o nas

  Działalność statutowa fundacji jest działalnością pożytku publicznego, i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna i działalność odpłatna.

  I. Działalność nieodpłatna pożytku publicznego obejmuje:

  Pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.z):

  1. udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom niepełnosprawnym, uzależnionym, bezrobotnym, niezaradnym życiowo i innym, z wyjątkiem działalności zarezerwowanej dla Banków i Poczty Polskiej.

  2. organizowanie akcji charytatywnych i innych przedsięwzięć, z których dochód przeznacza się na realizację celów statutowych Fundacji.

  3. pomoc  i wspieranie: wolontariuszy, specjalistów (w tym bezrobotnych)  zajmującymi się rehabilitacją zdrowotną, oświatową, społeczną i inną,  studentów studiów psychologicznych, pedagogicznych i innych kierunków,  innych osób.

  II. Działalność odpłatna pożytku publicznego obejmuje:

  1) Pozostała pomoc społeczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 88.99.z

  2) Pomoc społeczna dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych  88.10.z

  3) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.b

  4) Działalność wspomagająca edukację 85.60.z

  5) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.z

  6) Działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.2

  7) Uprawa warzyw oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych  01.13.z

  8) Uprawy drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych  01.24.z

  9) Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych 01.28.z

  10) Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania 16.29.z

  11) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne 38.21.z

  Zgodnie ze statutem  Fundacja realizuje cele statutowe prowadząc oraz wspierając (finansowo, rzeczowo lub organizacyjnie):

  1) Różnorodne  formy pracy  terapeutycznej, rehabilitacyjnej, resocjalizacyjnej i readaptacyjnej, edukacyjnej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych, uzależnionych, bezrobotnych, niezaradnych życiowo i innych.

  2) Pomoc  osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz działania mające na celu wyrównywanie szans tych osób.

  3) Działania w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, oraz kultury fizycznej oraz profilaktyki prozdrowotnej.

  4) Działania mające na celu przeciwdziałanie bezrobociu, aktywizację zawodową, tworzenie miejsc pracy, pośrednictwo pracy i zapewnienie ciągłości zatrudnienia

  5) Działania służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych .

  6) Edukację i wsparcie dla osób po 50 roku życia.

  7) Różnorodne formy pracy, tj. terapeutycznej, rehabilitacyjnej, resocjalizacyjnej i readaptacyjnej, edukacyjnej na rzecz rodzin osób zagrożonych uzależnieniem i patologią społeczną, oraz prowadzenie działań profilaktycznych w kierunku zwalczanie alkoholizmu i innych patologii życia społecznego i rodzinnego.

  8) Różnorodne formy pracy, tj. terapeutycznej, rehabilitacyjnej, resocjalizacyjnej i readaptacyjnej, edukacyjnej i wspierającej na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w tym rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej.

  9) Inicjatywy na rzecz kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego

  10) Inicjatywy dla dzieci i młodzieży, tj. Działania opiekuńczo – wychowawcze, organizację obozów, kolonii, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań.

  11) Działalność edukacyjną

  12) Współpracę z organami władzy państwowej , samorządowej oraz instytucjami, przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Fundacji.

  13) Działalność postpenitencjarną.

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000399302
 • Konto:39 9429 0004 2001 0002 6475 0001
 • Adres:Krzcin 7 ; 27-660 Koprzywnica
 • WWW:www.fundacjalzebra.pl
 • E-mail:zarzad@fundacjalazebra.pl
 • Telefon:15 8476044
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00