1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Budujemy Przystań w Radomiu

KRS 0000406556

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Budujemy Przystań w Radomiu

KRS 0000406556

Prezent OPP

Tworzymy bezpieczne i przyjazne miejsca dla osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym

Stowarzyszenie Budujemy Przystań w Radomiu od 2011 działa na terenie Miasta Radomia. Prowadzimy placówki specjalne dla dzieci i młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym gdzie edukację i terapię maksymalnie dostosowujemy do potrzeb i możliwości naszych uczniów. Uczymy ich dokonywania wyborów, wyrażania swoich uczuć i potrzeb. Dążymy do tego żeby mogły żyć pełnią życia i spełniać swoje marzenia. Wspieramy również rodziny, gdzie na świat przychodzi dziecko z niepełnosprawnością.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Twój 1% podatku pomoże nam stworzyć miejsce dla dorosłych osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym i ze sprzężeniami. W Radomiu będzie to jedyne miejsce kierowane do osób z takimi dysfunkcjami.

Za każdy przekazany 1% podatku pięnie dziękujemy.

Więcej o nas

Więcej o nas

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, zapewniania wielopłaszczyznowych form edukacji, rehabilitacji prowadzącej do pełnej ich aktywności życiowej, zawodowej i społecznej oraz wspierania ich rodzin.

Prowadzimy placówki edukacyjne dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (mpd). W skłąd tych plaćówek wchodzi Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, Przedszkole Specjale, Szkołą Podstawowa Specjala, Szkoła Przusposabiająca do Pracy Specjalna i aktualnie pracujemy na uruschomieniem miejsca dla dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym. Nasi podpowieczni to głownie osoby ze sprzężeniami, z dużymi dysfunkcjami ruchu i większości niemówiący lub z dużymi zaburzeniami mowy. To powoduje, że nasze placówki specjalizują się w tworzeniu Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej dla osób niemówiących. Pracujemy na technologii nieskiej i wysokiej. Jesteśmy jedyną plaćówką posiadającą e-eye (do komunikacji za pomocą wzroku) w regionie.

Nasze najbliżesz potrzeby to stworzenia miejsca dla dorosłych oraz budowa ogrodu sensorycznego oraz budowa ogrodu sensoryczno - terapeutycznego dla osób na wóżkach.

 

Cele swoje Stowarzyszenie realizuje przez następujące rodzaje działalności:I. działalności nieodpłatnej pożytku publicznego:autobusowe przewozy szkolne i pracownicze- 49.39.Z wynajem autobusów z kierowcą, przewozy wycieczkowe i turystyczne oraz inne okazjonalne przewozy autobusowe kursujące bez ustalonego rozkładu – 49.39.Z zapewnienie zakwaterowania w ośrodkach kolonijnych i pozostałych obiektach wypoczynku wakacyjnego i zimowego 55.20.Z wydawanie książek, broszur, ulotek i podobnych publikacji, wyłączając słowniki i encyklopedie, w formie drukowanej, elektronicznej i dźwiękowej lub w internecie- 58.11.Z wydawanie gazet- 58.13.Z wydawanie czasopism- 58.14.Z wydawanie włączając udostępnianie w trybie on-line materiałów reklamowych, pozostałych wyrobów drukowanych- 58.19.Z prowadzenie witryn internetowych, które działają jak portale internetowe, tj. strony mediów dostarczających aktualne informacje- 63.12.Z prowadzenie agencji informacyjnych dostarczających wiadomości, zdjęcia i reportaże dla mediów-63.91.Z organizacja kolonii i wycieczek turystycznych 79.12.Z organizacja, promocja i/lub zarządzanie imprezami, takimi jak wystawy, konferencje, spotkania-82.30.Z prowadzenie wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku od 3 lat do 6 lat, którego celem jest wspieranie rozwoju dziecka i przygotowanie go do rozpoczęcia nauki – 85.10.Z prowadzenie edukacji na poziomie podstawowym zapewniającą uczniom zdobycie umiejętności w zakresie czytania, pisania i liczenia oraz podstawowych umiejętności i wiedzy w zakresie takich przedmiotów, jak: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, historia i wiedza o społeczeństwie, przyroda, plastyka, muzyka, technika, informatyka i wychowanie fizyczne – 85.20.Z, prowadzenie obowiązkowej edukacja w trzyletnich gimnazjach -85.31.A. prowadzenie pozaszkolnych formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych: zajęcia sportowe, obozy sportowe, zajęcia gimnastyczne – 85.51.Z prowadzenie działalności wspomagającej edukację, doradztwo edukacyjno- zawodowe, działalność w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej – 85.60.Z prowadzenie porad lekarskich, diagnostyki i leczenia świadczonych przez lekarzy- 86.2 prowadzenie działalność fizjoterapeutycznej w zakresie: diagnostyki fizjoterapeutycznej, fizykoterapii, hydroterapii, masażu leczniczego, terapii ruchowej itp.- 86.90.A prowadzenie praktyki pielęgniarek- 86.90.C działalność związana z prowadzeniem praktyki i promocji zdrowia prowadzona m. in. przez higienistki szkolne, ortoptystów, instruktorów higieny, dietetyków i specjalistów promocji zdrowia – 86.90.E działalność w zakresie zdrowia psychicznego świadczona przez psychologów i psychoterapeutów –86.90.E działalność żłobków, pozostała opieka dzienna nad dziećmi włączając dzieci niepełnosprawne- 88.91.Z pomoc społeczna zapewniająca całodobową opiekę osobą w podeszłym wieku i osobą niepełnosprawnym realizowaną w:domach emeryta, domach pomocy społecznej z minimalną opieką pielęgniarskądomach pomocy społecznej bez opieki pielęgniarskiej – 87.30.Z pomoc społeczna zapewniająca całodobowo opiekę dzieciom oraz osobą o ograniczonej zdolnościradzenia sobie samemu, realizowana w takich placówkach jak:domy dziecka, pogotowie opiekuńcze,specjalne ośrodki wychowawcze,rodziny zastępcze,domy dla bezdomnych, domy dla samotnych matek z dziećmi,ośrodki pomocy dla osób z problemami socjalnymi lub osobistymi,ogniska wychowawcze – 87.90.Z pomoc społeczna i poradnictwo dla dzieci i młodzieży – 88.99.Z prowadzenie poradni, schronisk i innych form pomocy społecznej bez zakwaterowania świadczoną na rzecz osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnym poprzez:odwiedzanie osób w podeszłym wieku i chorych w ich domach, dzienną opiekę dla osób w podeszłym wieku lub dorosłych osób niepełnosprawnych,działalność związaną z przystosowaniem zawodowym osób upośledzonych umysłowo lub niepełnosprawnych fizycznie – 88.10. Z działalność charytatywna polegająca na gromadzeniu funduszy lub inne formy wspierania finansowego w ramach pomocy społecznej- 88.99.z prowadzenie biblioteki poprzez: gromadzenie zbiorów, katalogowanie zbiorów, wypożyczanie i przechowywanie książek, map, periodyków, filmów, płyt, itp. wyszukiwanie informacji z posiadanych zbiorów – 91.01.A działalność w zakresie organizowania, promowania i zarządzania imprezami sportowymi- 93.1

II. działalności odpłatnej pożytku publicznego:autobusowe przewozy szkolne i pracownicze- 49.39.Z wynajem autobusów z kierowcą, przewozy wycieczkowe i turystyczne oraz inne okazjonalne przewozy autobusowe kursujące bez ustalonego rozkładu – 49.39.Z zapewnienie zakwaterowania w ośrodkach kolonijnych i pozostałych obiektach wypoczynku wakacyjnego i zimowego 55.20.Z wydawanie książek, broszur, ulotek i podobnych publikacji, wyłączając słowniki i encyklopedie, w formie drukowanej, elektronicznej i dźwiękowej lub w internecie- 58.11.Z wydawanie gazet- 58.13.Z wydawanie czasopism- 58.14.Z wydawanie włączając udostępnianie w trybie on-line materiałów reklamowych, pozostałych wyrobów drukowanych- 58.19.Z prowadzenie witryn internetowych, które działają jak portale internetowe, tj. strony mediów dostarczających aktualne informacje- 63.12.Z prowadzenie agencji informacyjnych dostarczających wiadomości, zdjęcia i reportaże dla mediów-63.91.Z organizacja kolonii i wycieczek turystycznych 79.12.Z organizacja, promocja i/lub zarządzanie imprezami, takimi jak wystawy, konferencje, spotkania-82.30.Z prowadzenie wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku od 3 lat do 6 lat, którego celem jest wspieranie rozwoju dziecka i przygotowanie go do rozpoczęcia nauki – 85.10.Z prowadzenie edukacji na poziomie podstawowym zapewniającą uczniom zdobycie umiejętności w zakresie czytania, pisania i liczenia oraz podstawowych umiejętności i wiedzy w zakresie takich przedmiotów, jak: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, historia i wiedza o społeczeństwie, przyroda, plastyka, muzyka, technika, informatyka i wychowanie fizyczne – 85.20.Z, prowadzenie obowiązkowej edukacja w trzyletnich gimnazjach -85.31.A. prowadzenie pozaszkolnych formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych: zajęcia sportowe, obozy sportowe, zajęcia gimnastyczne – 85.51.Z prowadzenie działalności wspomagającej edukację, doradztwo edukacyjno- zawodowe, działalność w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej – 85.60.Z prowadzenie porad lekarskich, diagnostyki i leczenia świadczonych przez lekarzy- 86.2 prowadzenie działalność fizjoterapeutycznej w zakresie: diagnostyki fizjoterapeutycznej, fizykoterapii, hydroterapii, masażu leczniczego, terapii ruchowej itp.- 86.90.A prowadzenie praktyki pielęgniarek- 86.90.C działalność związana z prowadzeniem praktyki i promocji zdrowia prowadzona m. in. przez higienistki szkolne, ortoptystów, instruktorów higieny, dietetyków i specjalistów promocji zdrowia – 86.90.E działalność w zakresie zdrowia psychicznego świadczona przez psychologów i psychoterapeutów –86.90.E działalność żłobków,pozostała opieka dzienna nad dziećmi włączając dzieci niepełnosprawne- 88.91.Z pomoc społeczna zapewniająca całodobową opiekę osobą w podeszłym wieku i osobą niepełnosprawnym realizowaną w:domach emeryta, domach pomocy społecznej z minimalną opieką pielęgniarskądomach pomocy społecznej bez opieki pielęgniarskiej – 87.30.Z pomoc społeczna zapewniająca całodobowo opiekę dzieciom oraz osobą o ograniczonej zdolnościradzenia sobie samemu, realizowana w takich placówkach jak:domy dziecka, pogotowie opiekuńcze, specjalne ośrodki wychowawcze,rodziny zastępcze,domy dla bezdomnych, domy dla samotnych matek z dziećmi,ośrodki pomocy dla osób z problemami socjalnymi lub osobistymi,ogniska wychowawcze – 87.90.Z pomoc społeczna i poradnictwo dla dzieci i młodzieży– 88.99.Z prowadzenie poradni, schronisk i innych form pomocy społecznej bez zakwaterowania świadczoną na rzecz osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnym poprzez:odwiedzanie osób w podeszłym wieku i chorych w ich domach,dzienną opiekę dla osób w podeszłym wieku lub dorosłych osób niepełnosprawnych,działalność związaną z przystosowaniem zawodowym osób upośledzonych umysłowo lub niepełnosprawnych fizycznie – 88.10. Z prowadzenie biblioteki poprzez: gromadzenie zbiorów, katalogowanie zbiorów, wypożyczanie i przechowywanie książek, map, periodyków, filmów, płyt, itp. wyszukiwanie informacji z posiadanych zbiorów – 91.01.A działalność w zakresie organizowania, promowania i zarządzania imprezami sportowymi- 93.1


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000406556
 • Konto:71 1750 0012 0000 0000 4077 4618
 • Adres:Wośnicka 125 C, 26-600 Radom
 • WWW:www.budujemyprzystan.org
 • E-mail:klyzwinski@budujemyprzystan.org
 • Telefon:48 3343505

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Stowarzyszenie Budujemy Przystań w Radomiu” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2023/2024 dla
Stowarzyszenie Budujemy Przystań w Radomiu

KRS 0000406556

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 20:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00