1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja JA TEŻ

KRS 0000441123

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja JA TEŻ

KRS 0000441123

Prezent OPP

Działamy na rzecz osób z zespołem Downa. Potrzebujemy Ciebie by stworzyć im życie.

Fundacja Wspierania Rozwoju JA TEŻ powstała w 2012 roku w Gdańsku. Od 2017 roku mamy status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Misją Fundacji są wszelkie działania na rzecz rozwoju, edukacji i integracji społecznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami rozwoju i funkcjonowania, a w szczególności osób z zespołem Downa. Jesteśmy członkiem EDSA (European Down Syndrome Association) oraz DSI (Down Syndrome International).

 • Zajmujemy się działaniami na rzecz edukacji dzieci i młodzieży. Prowadzimy indywidualną terapię oraz zajęcia grupowe z rozwoju myślenia językowego oraz mowy w oparciu o założenia i wytyczne Metody Krakowskiej. Zajęcia z rozwoju myślenia matematycznego opieramy o klocki NUMICON i dziecięcą matematykę.
 • Prowadzimy działania na rzecz edukacji włączającej w szkołach i przedszkolach. Opiekujemy się klasą włączająca 7 dzieci z zespołem Downa w edukację w szkole masowej.
 • Działamy na rzecz rozwoju środowiska rodziców i rodzin poprzez organizację spotkań, warsztatów, konferencji.
 • Prowadzimy działania na rzecz akceptacji i włączania społecznego osób niepełnosprawnych w życie codzienne, szkolne i zawodowe. Prowadzimy warsztaty dla uczniów szkół podstawowych o niepełnosprawności i współdziałaniu.
 • Fundacja współpracuje z Uniwersytetem Gdańskim i Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Prowadzi spotkania i warsztaty dla lekarzy, pielęgniarek oraz studentów.
 • Poszukujemy rozwiązań pozwalających na godne włączenie osób z niepełnosprawnością intelektualną w dorosłe życie.

 

Więcej informacji na:

https://jatez.org.pl/

https://www.facebook.com/fundacjajatez

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

 1. Zmiana lokalu Fundacji - niezbędna dla rozwoju działań na rzecz młodzieży oraz dla rozwoju zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w Fundacji
 2. Planujemy otwarcie przedszkola i Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na terenie nowej siedziby Fundacji. Poszukujemy sponsorów w zakresie wykończenia i wyposażenia gabinetów i pracowni
 3. Rozwój Partnerstw - finansowanie potrzebne dla zatrudnienia osób zawodowo zajmujących się rozwojem i utrzymaniem kontaktów oraz wzajemnej wymiany wiedzy i praktyk.
 4. Nawiązanie współpracy zagranicznych
 5. Tworzenie funduszy celowych - fundusze celowe mają zapewnić naszym podopiecznym w przyszłości miejsce do pracy i mieszkania w warunkach godnych i pozwalających na aktywność zawodową.
 6. Kampanie społeczne na rzecz rozwoju świadomości społecznej
 7. Rozwój personelu zawodowego - bez środków finansowych Fundacja nie jest w stanie zatrudnić osób, których działania są niezbędne dla rozwoju Fundacji i osiągania celów. Obecnie w stałe działania Fundacji wolontarialnie są zaangażowani najczęściej rodzice. Ich dostępność z uwagi na opiekę nad dziećmi, pracę zawodową oraz rosnącą wciąż liczbę projektów jest niewystarczająca. Potrzebujemy pracowników.
Więcej o nas

Więcej o nas

CELE STATUTOWE ORGANIZACJI

 1. Inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy i wspierania rozwoju osób niepełnosprawnych, osób z dysfunkcją rozwoju psychoruchowego,  osób z zaburzeniami funkcjonowania społecznego oraz osób potrzebujących wsparcia w rozwoju; wyrównywanie szansa tych osób
 2. Udzielanie wsparcia ich rodzinom, opiekunom i terapeutom
 3. Ochrona i promocja zdrowia,
 4. Rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 5. Rozwój kultury i sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji,
 6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 7. Działalność charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i potrzebujących wsparcia,
 8. Działania na rzecz czynnego udziału osób niepełnosprawnych i specjalnej troski w życiu zawodowym, społecznym i gospodarczym kraju
 9. Rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami związanymi z działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych
 10. Działania na rzecz emerytów i rencistów,
 11. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,
 12. Organizowanie wycieczek krajoznawczych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 13. Wspieranie działań na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 14. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 15. Promocja i organizacja wolontariatu,
 16. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w zakresie celów statutowych Fundacji,
 17. Skupienie wokół idei Fundacji: lekarzy, naukowców, działaczy społecznych, ludzi dobrej woli w kraju i za granicą.

 

SPOSÓB REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH ORGANIZACJI

AD1 - Prowadzenie projektów edukacyjnych, integracyjnych, prowadzenie gabinetów terapii, projektów komunikacji, akceptacji

AD2 - Organizowanie spotkań, szkoleń. Prowadzenie projektów wsparcia wychowania, komunikacji, rozwoju społecznego. Spotkania z rodzicami małych dzieci

AD3 - Współpraca z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, szkolenia z pierwszej pomocy, spotkania ze studentami medycyny, spotkania i szkolenia z lekarzami

AD4 - Działania na rzecz integracji w szkołach podstawowych, ewaluacja metod edukacyjnych, spotkania z nauczycielami, wsparcie w przygotowaniu pomocy dydaktycznych, warsztaty wychowania, aktywne działania na rzecz wdrożenia modelu w innych miastach / szkołach

AD5 - Prowadzenie warsztatów Dramy. Udział pracowników i praktykantów w działaniach Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego oraz teatru Muzycznego w Gdyni. Udział praktykantów z zespołem Downa w wystawach malarskich i eventach artystycznych, spotkaniach, konferencjach

AD6 - Wsparcie i organizacja prowadzenia zajęć sportowych na koloniach oraz sekcji JUDO w klubie ADA JUDO Fun, a także wprowadzenie działań sportowych do szkół

AD7 - Prowadzenie nieodpłatnej konsultacji dla nowo narodzonych dzieci i matek w ciąży oraz aktywizacji młodzieży, działania na rzecz rodzin

AD8 - Rozwój koncepcji pracy na stanowisku OBSŁUGA WIDZA w Gdańskim Teatrze szekspirowskim, Teatrze Muzycznym w Gdyni, w biurze Fundacji, przy organizacji konferencji i eventów - promowanie idei i wizerunku zawodowego i społecznego osoby z zespołem Downa

AD 9 - Włączenie i aktywna komunikacji z organizacjami DSI, EDSA, EASPD oraz innymi Fundacjami i Stowarzyszeniami na świecie

AD10 - włączenie dorosłych osób z zespołem Downa pobierających renty w aktywne życie społeczne i zawodowe w ramach zatrudnienia, praktyk i wolontariatu

AD11 - budowanie wizerunku osób z zespołem Downa w lokalnych społecznościach, tworzenie społeczności młodzieży z zD

AD12 - Organizacja zajęć opiekuńczo-edukacyjnych w okresie wakacji AD14 - Prowadzenie rozmów z Down Syndrom International o współpracy europejskiej i włączeniu Fundacji jako przedstawiciela DSI

AD15 - Współpraca i włączanie wolontariuszy z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Gdańskiego w działania Fundacji, wolontariat osób z niepełnosprawnością intelektualną, wolontariat rodziców

AD16 – szkolenia

AD17 - Organizacja konferencji, spotkań, eventów. Stała współpraca z GUMed, włączanie ludzi dobrej woli z biznesu do zaangażowania aktywnego w działaniach Fundacji

 

OPIS GŁÓWNYCH DZIAŁAŃ PODJĘTYCH PRZEZ ORGANIZACJĘ

 1. Działania na rzecz młodzieży - budowanie drogi do samodzielności, poprzez tworzenie grupy wspierających się osób, oraz prowadzenie w formie dramy działań na rzecz samodzielności. Organizacja spotkań oraz letnich wyjazdów i warsztatów opiekuńczo-edukacyjnych
 2. Działania aktywizacji zawodowej osób z zespołem Downa - praca w biurze, praca w teatrach w obsłudze widza, praca w biurze konferencji, prowadzenie praktyk zawodowych
 3. Wsparcie rodziców nowo narodzonych dzieci i oczekujących na narodzenie, badania i diagnoza funkcjonalna dzieci
 4. Prowadzenie działań na rzecz profilaktyki i ochrony zdrowia w formie terapii neurobiologicznej, oraz letnich i zimowych Warsztatów Rozwoju Mowy
 5. Prowadzenie szkoleń z zakresu rozwoju metod pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną
 6. Prowadzenie szkoleń w ramach edukacji o dzieciach z zespołem Downa
 7. Rozwój działań na rzecz metody NUMICON w zakresie terapii myślenia matematycznego dzieci z NI
 8. Współpraca ze szkołami i przedszkolami w zakresie edukacji dzieci z zD z wykorzystaniem terapii neurobiologicznej i metody NUMICON
 9. Współpraca z DSI
 10. Udział w konsultacjach programu Za życiem
 11. Organizacja konferencji - Pomorska Konferencja na Rzecz Osób z Zespołem Downa i ich Rodzin - JA TEŻ JESTEM
 12. Udział i prelekcje w konferencjach organizowanych przez inne instytucje
 13. Działania integracyjne - organizacja spotkań dla rodzin dzieci z NI w formie pikniku letniego oraz spotkania Wigilijnego
 14. Organizacja obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa
 15. Prowadzenie Kampanii na rzecz akceptacji osób z ZD
 16. Prowadzenie zajęć dla studentów GUMed i UG
 17. Utworzenie czasopisma dla młodzieży - kwartalnik MOJE JA TEŻ, czyli "O nich, dla nich i z nimi"
 18. Wsparcie realizacji terapii z programu za życiem, poprzez udostępnienie pomieszczeń i terapeutów na rzecz realizacji programu
 19. Budowanie współpracy z WRS i Wydziałem Edukacji w celu opracowanie modelu edukacji dzieci z zD

 

DZIAŁALNOŚĆ NIEODPŁATNA POŻYTKU PUBLICZNEGO PROWADZONA PRZEZ FUNDACJĘ JA TEŻ

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Edukacja rodzin małych dzieci w zakresie działań wspierających rozwój dziecka, szukania równowagi, wyznaczania celów, myślenia o możliwych rozwiązaniach w ramach dzisiejszym możliwości i przepisów. Wzajemne wsparcie rodziców. W ramach wsparcia Fundacja realizuje indywidualne spotkania z rodzinami nowo narodzonych dzieci, interwencje szpitalną, grupy wsparcia. Żeby podnieść możliwości i siłę rodzin zapraszamy je na konsultacje, warsztaty z zakresu poznania metod pracy z dziećmi. W ramach zapobiegania wykluczeniu organizujemy wspólne spotkania rodzin

Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Działania na rzecz aktywacji zawodowej osób z zespołem Downa. Prowadzenie rozmów z pracodawcami o możliwościach włączenia osób do pracy lub praktyk zawodowych. Prowadzenie treningu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości dotarcia do pracy, a zatem realizacja treningu samodzielności dojazdu do pracy. Obsługa zatrudnienia i opieka nad pracownikami i praktykantami w Gdańskim Teatrze Szekspirowskiem oraz Muzycznym Teatrze w Gdyni. Rozwój kompetencji w zakresie obsługi widza, obsługi biura konferencji, obsługa eventów, pracy pomocniczej w biurze w zakresie przygotowywania materiałów potrzebnych do terapii.

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży

Działania na rzecz rozwoju samodzielności. Prowadzenie warsztatów dramy w celu poznania swoich możliwości i lęków, praca z emocjami i praca nad decyzyjnością. Organizacja i prowadzenia letnich zajęć opiekuńczo- edukacyjnych realizowanych w ramach akcji LATO z dotacji z Wydziały Rozwoju Społecznego miasta Gdańsk. Działania na rzecz integracji rodzin, wzajemnego poznania się dzieci, organizacji wspólnych wycieczek i spotkań. Organizacja pikników rodzinnych, spotkań wigilijnych oraz działań z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa.

 

DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA POŻYTKU PUBLICZNEGO PROWADZONA PRZEZ FUNDACJĘ JA TEŻ

Ochrona i promocja zdrowia

Prowadzenie diagnozy i terapii neurobiologicznej w ramach działań ochrony zaburzonych procesów neuronalnych, w celu przeciwdziałania zaburzeniom i zniszczeniom metabolicznym u dzieci z dysfunkcjami w zakresie budowy i funkcjonowania układu nerwowego, w znacznej mierze dzieci z wadami genetycznymi i nabytymi zaburzeniami rozwoju. W ramach współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym - prowadzenie badań i konsultacji medycznych w trakcie III Pomorskiej Konferencji. Udział w badaniach medycznych prowadzonych w formie analiz przez GUMed

Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Prowadzenie szkoleń dla lekarzy, terapeutów, nauczycieli i rodziców w zakresie metod pracy skutecznych w rozwijaniu kompetencji dzieci z NI i zaburzeniami rozwoju. Prowadzimy szkolenia z zakresu pracy terapeutycznej realizowanej w Fundacji JA TEŻ w oparciu o wytyczne Metody Krakowskiej oraz systemu Oxford NUMICON. Prowadzenie szkoleń dla nauczycieli na temat możliwości i sposobu funkcjonowania dzieci z zespołem Downa, z uwzględnieniem aspektów nadruchliwości, trudności w rozumieniu długich wypowiedzi, trudności w skupieniu i koncentracji słuchowej.

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

„Pomorska Konferencja JA TEŻ Jestem” została zorganizowana dla całych rodzin osób z zespołem Downa w dwóch grupach wiekowych. Pierwsza skierowana do rodziców małych dzieci i dzieci szkolnych. Druga do rodziców młodzieży i osób dorosłych. W ramach konferencji rodzice, terapeuci i nauczyciele brali udział w wykładach i warsztatach prowadzonych przez specjalistów i lekarzy, zaś dzieci brały aktywny udział w zorganizowanych dla nich warsztatach. Cały rok prowadzimy działania sportowe - realizując zajęcia judo i zumby w ramach wsparcia dzieci w szkole.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo pomorskie
 • KRS:0000441123
 • Konto:06 2490 0005 0000 4600 6123 8067
 • Adres:ul. Smoluchowskiego 7/45, 80-214 Gdańsk
 • WWW:https://jatez.org.pl/
 • E-mail:jakub.proma@jatez.org.pl
 • Telefon:503936575

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Fundacja JA TEŻ” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Fundacja JA TEŻ

KRS 0000441123

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00