1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Fundacja Fordewind
KRS 0000444708

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Tworzenie - Spotkanie - Wspieranie młodych

Fundacja Inicjatyw Twórczych „Fordewind" wspiera młodych ludzi, inspirując ich do twórczego działania. W atmosferze przyjaźni i wspólnej przygody pracujemy z młodzieżą przy realizacji projektów artystycznych (festiwal Slot Pomorze, edukacja filmowa) i uczymy zdobywać cenne umiejętności praktyczne. Celem Fundacji jest skłonienie młodzieży do refleksji nad tym, że każdy współtworzy otaczającą go rzeczywistość. Pragniemy propagować postawę obywatelską, zachęcając młodzież do aktywnego życia w społeczeństwie i wpływania na nie wedle własnych możliwości.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

1% przeznaczymy na wsparcie w realizacji celów statutowych Fundacji:

1. szeroko pojęta działalność edukacyjna, oświatowo-kulturalna, wspieranie w wychowaniu i rozwoju dzieci i młodzieży;
2. wyrównywanie szans dzieci i młodzieży i ich rodzin w dostępie do edukacji i kultury;
3. wspieranie rozwijania twórczości, pomoc w rozwijaniu talentów uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży, promocja artystów;
4. ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
5. wspieranie i upowszechnianie rozwoju kultury i sztuki, w tym z dziedziny filmu, fotografii, muzyki, sztuk plastycznych, literatury, teatru i innych;
6. ubogacanie wiary, zasad moralnych i etycznych;
7. szerzenie wartości chrześcijańskich;
8. działalność na rzecz rodziny w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej;
9. wsparcie osób z „utrudnionym startem”, grup i jednostek marginalizowanych społecznie;
10. organizowanie życia młodzieżowego w różnych jego dziedzinach;
11. wspieranie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży;
12. wspomaganie rozwoju szkolnictwa publicznego i niepaństwowego;
13. edukacja dorosłych;
14. działalność charytatywna;
15. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
16. wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych, kształtowanie świadomości obywatelskiej;
17. działalność wspierająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo rozwój organizacji pozarządowych oraz promocję i organizację wolontariatu;
18. upowszechnianie i ochrona wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich i praw dziecka;
19. działalność na rzecz integracji europejskiej, szerzenie świadomości europejskiej, wiedzy o Europie;
20. wspieranie kontaktów pomiędzy przedstawicielami krajów Europy, służące nawiązaniu współpracy na rzecz rozwoju kultury, sztuki i oświaty, wymiany informacji oraz tworzenia nowych projektów artystycznych;
21. promocja i ochrona zdrowia, promocja sportu, profilaktyka zdrowotna i profilaktyka uzależnień;
22. podnoszenie świadomości ekologicznej;
23. rozwój i organizacja turystyki, krajoznawstwa oraz rekreacji i wypoczynku dzieci i młodzieży;
24. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
25. ratownictwo i ochrona ludności;
26. działalność w zakresie kultu religijnego.

Więcej o nas

Więcej o nas

Fundacja Inicjatyw Twórczych Fordewind od 2012 r. wspiera młodych ludzi, inspirując ich do twórczego działania. W atmosferze przyjaźni i wspólnej przygody pracujemy z młodzieżą i uczymy zdobywać cenne umiejętności praktyczne. Poruszamy bliskie im tematy: miłość, przyjaźń, relacje rówieśnicze, trudne kontakty z rodzicami, wykluczenie w klasie, niepełnosprawność, choroba, używki czy bezpieczeństwo w sieci. Poprzez warsztaty filmowe i wydarzenia kulturalne uczestnicy uczą się efektywnej pracy w grupie, planowania, skutecznej komunikacji, odpowiedzialności i twórczego rozwiązywania problemów.

Jesteśmy organizatorami kulturalnego Festiwalu Slot Pomorze (rokrocznie frekwencja sięga 1000 uczestników), opartego na relacjach ludzi i wspólnym tworzeniu niezwykłej przestrzeni spotkań. SLOT Pomorze to organizowany od 2014 roku w Gdyni jednodniowy festiwal – przestrzeń stworzona po to, by nigdzie się nie spiesząc, pobyć razem, popróbować czegoś nowego, wymienić się przemyśleniami, dzielić radością. W programie znajdują się plenerowe warsztaty artystyczne; Strefa Audiowizualna, skierowana do nastolatków, w której poruszamy tematykę nowych mediów; panel dyskusyjny „Sztuka życia” i Strefa Story of The Soul, do której zapraszani są goście z całej Polski; koncerty oraz wykłady i chillout w kafejce Cafe Przystań. 

Motto festiwalu SLOT Pomorze to “Sztuka życia”. Ta dewiza przyświeca nam przy tworzeniu całego programu. Zapraszamy wszystkich ciekawych świata, poszukujących autorytetów i inspiracji do działania. Wspólnie chcemy szukać harmonii i interesować się drugim człowiekiem. Festiwal ma być przede wszystkim okazją do zatrzymania się w ciągłym biegu, w którym wszyscy, chcąc nie chcąc, uczestniczymy oraz do wymiany myśli i doświadczeń. Uczestnicy poprzednich edycji festiwalu zwracali uwagę na to, że SLOT był dla nich miejscem, w którym mogli porozmawiać, często na trudne tematy, z obcymi osobami, które dzięki przyjaznej atmosferze stawały się im bliskie. Pragniemy nadal działać w tym duchu. W haśle SZTUKA ŻYCIA najważniejsza jest rozmowa – spotkania z gośćmi specjalnymi oraz możliwość zapoznania się z działaniami inicjowanymi przez instytucje i programy miejskie czy NGOsy.  

Do współpracy zapraszamy lokalnych twórców, współpracujemy z organizacjami Miasta Gdyni oraz z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. W programie Festiwalu są obecni m.in. artyści Stowarzyszenia Halo Kultura, Laboratorium Innowacji Społecznych: Domy Sąsiedzkie, Miejska Biblioteka Publiczna, Gdyńskie Centrum Filmowe

Realizujemy projekty filmowe o charakterze lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Łącznie stworzyliśmy ponad 130 filmów z młodzieżą.

Projekty filmowe:
1. Dom Filmowy - inicjatywa mająca na celu stworzenie w Gdyni pierwszego w Polsce, innowacyjnego miejsca, współtworzonego z młodymi ludźmi, łączącego działalność filmową, edukacyjną i społeczną. W Domu Filmowym młodzi ludzie codziennie spotykają się, rozmawiają o tym, co dla nich ważne, tworzą społeczność. Z rozmów powstają filmy. Młodzież wspólnie tworzy – uczy się pisać scenariusze, bierze udział w warsztatach, wciela w życie własne pomysły na filmy fabularne, dokumentalne i spoty społeczne. Dzięki zdobytym w Domu Filmowym wiedzy i umiejętnościach młodzi ludzie stworzą zespoły filmowe – grupy twórczo-produkcyjne przygotowane do pracy przy wszystkich aspektach realizacji produkcji filmowej. Do Domu Filmowego chcemy zapraszać interesujących gości, dzielić się doświadczeniami, opowiadać dlaczego i jak powstają nasze filmy. Wzmacniamy młodych ludzi w indywidualnym rozwoju, uczymy ich dbać o siebie nawzajem i wpływać na otaczającą rzeczywistość. Przy realizacji projektów działamy z wykorzystaniem nowych technologii, pokazując że Internet i media nie są jedynie źródłem rozrywki, ale narzędziem komunikacji, edukacji oraz rozwijania własnej twórczości i kreatywności.


LINK DO FB: https://www.facebook.com/DomFilmowyGdynia
LINK DO YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCOwcf4OZSPM-o_Dn7rBXvZA


2. Projekt “Pokaż dokument!” - cykl warsztatów i pokazów filmowych, skierowany do młodzieży (w wieku 10-16 lat), wykorzystujący filmy dokumentalne. Celem projektu jest zainteresowanie młodego widza filmem dokumentalnym, gatunkiem kina popularnym na całym świecie, niedocenianym wśród młodego pokolenia. W jego ramach powstało 8 filmów dokumentalnych w 4 szkołach i odbyło się 12 pokazów filmowych dla dzieci i młodzieży w Gdyńskim Centrum Filmowym.

3. Warsztaty realizacji spotów społecznych i zajęcia filmowe w Świetlicy Vitava (2019/2020) - trwający projekt zakłada stworzenie 8 spotów społecznych i cykliczne zajęcia dla młodzieży z gdyńskiej dzielnicy Witomino

4. Przedszkole Filmowe - długofalowy Projekt edukacji filmowej w praktycznym wymiarze, powstanie klas filmowych w Gimnazjum nr 11 w Gdyni. W ramach warsztatów stworzyliśmy razem z młodzieżą 65 krótkometrażowych filmów: fabularnych, dokumentalnych, jednoscenowych oraz spoty społeczne. Podejmujemy tematy ważne dla młodzieży i realizujemy o tym filmy.

5. Projekty filmowe w trójmiejskich szkołach: Gdańsk, Gdynia, Rumia, Kartuzy. Tematy dotyczą zajęć edukacji filmowej, scenariopisarstwa, realizacji etiud filmowych oraz krótkich filmów zrealizowanych na podstawie scenariuszy uczestników. - Warsztaty filmowe w Rumuni – Fundacja wzięła udział w projekcie filmowym realizowanym dla Polaków mieszkających w Bukowinie. W warsztatach wzięły udział dzieci ze szkoły podstawowej w Nowym Sołońcu. Realizowaliśmy krótkie filmy dokumentalne opowiadające o tamtejszej społeczności.

6. Pay it Forward - międzynarodowa wymiana młodzieżowa, projekt finansowany z programu Komisji Europejskie „Młodzież w działaniu”. Projekt miał charakter warsztatów filmowych. Uczestnicy tworzyli filmy, mówiące o tym, w jaki sposób każdy z nas (świadomie bądź nie) wpływa na otaczającą nas rzeczywistość.

7. Wschodzące moje miasto tu wracam i kreuję (Gdynia – moje miasto) – międzymiastowy projekt młodzieżowy finansowany z programu Komisji Europejskie „Młodzież w działaniu”. Młodzi, lokalni patrioci, czyli białostoczanie, gdynianie, ełczanie i łodzianie zakochani w swoich miastach mieli za zadanie stworzyć krótkie filmy opowiadające o tym, dlaczego ich miasta są wyjątkowe. 

8. Projekty filmowe z klubami żeglarskimi w Hiszpanii - uczestnicy zgrupowań żeglarskich biorą udział w cyklu zajęć edukacji filmowej, po serii praktycznych ćwiczeń realizują scenariusz krótkiego filmu fabularnego.


Nazwa Fundacji nawiązywała do morza, które kojarzy się z przestrzenią, wolnością a jednocześnie z wyzwaniem. Wybraliśmy kierunek wiatru „fordewind”, gdyż jest to wiatr, który pcha do przodu. Niczym przysłowiowy wiatr w żagle – chcemy inspirować, motywować, rozwijać zainteresowania i wzmacniać młode osoby w odkrywaniu własnego potencjału. Od grudnia 2015 roku Fundacja ma status Organizacji Pożytku Publicznego.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000444708
 • Konto:42 1140 2004 0000 3002 7707 9137
 • Adres:ul. gen Marii Wittekówny 10B/1
 • WWW:www.domfilmowy.com
 • E-mail:kryspin@domfilmowy.com
 • Telefon:502441912Formularze PIT 2019/2020 dla
Fundacja Fordewind

KRS 0000444708

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja Fordewind

 • Tworzenie - Spotkanie - Wspieranie młodych

  Fundacja Inicjatyw Twórczych „Fordewind" wspiera młodych ludzi, inspirując ich do twórczego działania. W atmosferze przyjaźni i wspólnej przygody pracujemy z młodzieżą przy realizacji projektów artystycznych (festiwal Slot Pomorze, edukacja filmowa) i uczymy zdobywać cenne umiejętności praktyczne. Celem Fundacji jest skłonienie młodzieży do refleksji nad tym, że każdy współtworzy otaczającą go rzeczywistość. Pragniemy propagować postawę obywatelską, zachęcając młodzież do aktywnego życia w społeczeństwie i wpływania na nie wedle własnych możliwości.

 • Jak wykorzystamy 1%

  1% przeznaczymy na wsparcie w realizacji celów statutowych Fundacji:

  1. szeroko pojęta działalność edukacyjna, oświatowo-kulturalna, wspieranie w wychowaniu i rozwoju dzieci i młodzieży;
  2. wyrównywanie szans dzieci i młodzieży i ich rodzin w dostępie do edukacji i kultury;
  3. wspieranie rozwijania twórczości, pomoc w rozwijaniu talentów uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży, promocja artystów;
  4. ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  5. wspieranie i upowszechnianie rozwoju kultury i sztuki, w tym z dziedziny filmu, fotografii, muzyki, sztuk plastycznych, literatury, teatru i innych;
  6. ubogacanie wiary, zasad moralnych i etycznych;
  7. szerzenie wartości chrześcijańskich;
  8. działalność na rzecz rodziny w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej;
  9. wsparcie osób z „utrudnionym startem”, grup i jednostek marginalizowanych społecznie;
  10. organizowanie życia młodzieżowego w różnych jego dziedzinach;
  11. wspieranie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży;
  12. wspomaganie rozwoju szkolnictwa publicznego i niepaństwowego;
  13. edukacja dorosłych;
  14. działalność charytatywna;
  15. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
  16. wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych, kształtowanie świadomości obywatelskiej;
  17. działalność wspierająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo rozwój organizacji pozarządowych oraz promocję i organizację wolontariatu;
  18. upowszechnianie i ochrona wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich i praw dziecka;
  19. działalność na rzecz integracji europejskiej, szerzenie świadomości europejskiej, wiedzy o Europie;
  20. wspieranie kontaktów pomiędzy przedstawicielami krajów Europy, służące nawiązaniu współpracy na rzecz rozwoju kultury, sztuki i oświaty, wymiany informacji oraz tworzenia nowych projektów artystycznych;
  21. promocja i ochrona zdrowia, promocja sportu, profilaktyka zdrowotna i profilaktyka uzależnień;
  22. podnoszenie świadomości ekologicznej;
  23. rozwój i organizacja turystyki, krajoznawstwa oraz rekreacji i wypoczynku dzieci i młodzieży;
  24. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
  25. ratownictwo i ochrona ludności;
  26. działalność w zakresie kultu religijnego.

 • Więcej o nas

  Fundacja Inicjatyw Twórczych Fordewind od 2012 r. wspiera młodych ludzi, inspirując ich do twórczego działania. W atmosferze przyjaźni i wspólnej przygody pracujemy z młodzieżą i uczymy zdobywać cenne umiejętności praktyczne. Poruszamy bliskie im tematy: miłość, przyjaźń, relacje rówieśnicze, trudne kontakty z rodzicami, wykluczenie w klasie, niepełnosprawność, choroba, używki czy bezpieczeństwo w sieci. Poprzez warsztaty filmowe i wydarzenia kulturalne uczestnicy uczą się efektywnej pracy w grupie, planowania, skutecznej komunikacji, odpowiedzialności i twórczego rozwiązywania problemów.

  Jesteśmy organizatorami kulturalnego Festiwalu Slot Pomorze (rokrocznie frekwencja sięga 1000 uczestników), opartego na relacjach ludzi i wspólnym tworzeniu niezwykłej przestrzeni spotkań. SLOT Pomorze to organizowany od 2014 roku w Gdyni jednodniowy festiwal – przestrzeń stworzona po to, by nigdzie się nie spiesząc, pobyć razem, popróbować czegoś nowego, wymienić się przemyśleniami, dzielić radością. W programie znajdują się plenerowe warsztaty artystyczne; Strefa Audiowizualna, skierowana do nastolatków, w której poruszamy tematykę nowych mediów; panel dyskusyjny „Sztuka życia” i Strefa Story of The Soul, do której zapraszani są goście z całej Polski; koncerty oraz wykłady i chillout w kafejce Cafe Przystań. 

  Motto festiwalu SLOT Pomorze to “Sztuka życia”. Ta dewiza przyświeca nam przy tworzeniu całego programu. Zapraszamy wszystkich ciekawych świata, poszukujących autorytetów i inspiracji do działania. Wspólnie chcemy szukać harmonii i interesować się drugim człowiekiem. Festiwal ma być przede wszystkim okazją do zatrzymania się w ciągłym biegu, w którym wszyscy, chcąc nie chcąc, uczestniczymy oraz do wymiany myśli i doświadczeń. Uczestnicy poprzednich edycji festiwalu zwracali uwagę na to, że SLOT był dla nich miejscem, w którym mogli porozmawiać, często na trudne tematy, z obcymi osobami, które dzięki przyjaznej atmosferze stawały się im bliskie. Pragniemy nadal działać w tym duchu. W haśle SZTUKA ŻYCIA najważniejsza jest rozmowa – spotkania z gośćmi specjalnymi oraz możliwość zapoznania się z działaniami inicjowanymi przez instytucje i programy miejskie czy NGOsy.  

  Do współpracy zapraszamy lokalnych twórców, współpracujemy z organizacjami Miasta Gdyni oraz z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. W programie Festiwalu są obecni m.in. artyści Stowarzyszenia Halo Kultura, Laboratorium Innowacji Społecznych: Domy Sąsiedzkie, Miejska Biblioteka Publiczna, Gdyńskie Centrum Filmowe

  Realizujemy projekty filmowe o charakterze lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Łącznie stworzyliśmy ponad 130 filmów z młodzieżą.

  Projekty filmowe:
  1. Dom Filmowy - inicjatywa mająca na celu stworzenie w Gdyni pierwszego w Polsce, innowacyjnego miejsca, współtworzonego z młodymi ludźmi, łączącego działalność filmową, edukacyjną i społeczną. W Domu Filmowym młodzi ludzie codziennie spotykają się, rozmawiają o tym, co dla nich ważne, tworzą społeczność. Z rozmów powstają filmy. Młodzież wspólnie tworzy – uczy się pisać scenariusze, bierze udział w warsztatach, wciela w życie własne pomysły na filmy fabularne, dokumentalne i spoty społeczne. Dzięki zdobytym w Domu Filmowym wiedzy i umiejętnościach młodzi ludzie stworzą zespoły filmowe – grupy twórczo-produkcyjne przygotowane do pracy przy wszystkich aspektach realizacji produkcji filmowej. Do Domu Filmowego chcemy zapraszać interesujących gości, dzielić się doświadczeniami, opowiadać dlaczego i jak powstają nasze filmy. Wzmacniamy młodych ludzi w indywidualnym rozwoju, uczymy ich dbać o siebie nawzajem i wpływać na otaczającą rzeczywistość. Przy realizacji projektów działamy z wykorzystaniem nowych technologii, pokazując że Internet i media nie są jedynie źródłem rozrywki, ale narzędziem komunikacji, edukacji oraz rozwijania własnej twórczości i kreatywności.


  LINK DO FB: https://www.facebook.com/DomFilmowyGdynia
  LINK DO YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCOwcf4OZSPM-o_Dn7rBXvZA


  2. Projekt “Pokaż dokument!” - cykl warsztatów i pokazów filmowych, skierowany do młodzieży (w wieku 10-16 lat), wykorzystujący filmy dokumentalne. Celem projektu jest zainteresowanie młodego widza filmem dokumentalnym, gatunkiem kina popularnym na całym świecie, niedocenianym wśród młodego pokolenia. W jego ramach powstało 8 filmów dokumentalnych w 4 szkołach i odbyło się 12 pokazów filmowych dla dzieci i młodzieży w Gdyńskim Centrum Filmowym.

  3. Warsztaty realizacji spotów społecznych i zajęcia filmowe w Świetlicy Vitava (2019/2020) - trwający projekt zakłada stworzenie 8 spotów społecznych i cykliczne zajęcia dla młodzieży z gdyńskiej dzielnicy Witomino

  4. Przedszkole Filmowe - długofalowy Projekt edukacji filmowej w praktycznym wymiarze, powstanie klas filmowych w Gimnazjum nr 11 w Gdyni. W ramach warsztatów stworzyliśmy razem z młodzieżą 65 krótkometrażowych filmów: fabularnych, dokumentalnych, jednoscenowych oraz spoty społeczne. Podejmujemy tematy ważne dla młodzieży i realizujemy o tym filmy.

  5. Projekty filmowe w trójmiejskich szkołach: Gdańsk, Gdynia, Rumia, Kartuzy. Tematy dotyczą zajęć edukacji filmowej, scenariopisarstwa, realizacji etiud filmowych oraz krótkich filmów zrealizowanych na podstawie scenariuszy uczestników. - Warsztaty filmowe w Rumuni – Fundacja wzięła udział w projekcie filmowym realizowanym dla Polaków mieszkających w Bukowinie. W warsztatach wzięły udział dzieci ze szkoły podstawowej w Nowym Sołońcu. Realizowaliśmy krótkie filmy dokumentalne opowiadające o tamtejszej społeczności.

  6. Pay it Forward - międzynarodowa wymiana młodzieżowa, projekt finansowany z programu Komisji Europejskie „Młodzież w działaniu”. Projekt miał charakter warsztatów filmowych. Uczestnicy tworzyli filmy, mówiące o tym, w jaki sposób każdy z nas (świadomie bądź nie) wpływa na otaczającą nas rzeczywistość.

  7. Wschodzące moje miasto tu wracam i kreuję (Gdynia – moje miasto) – międzymiastowy projekt młodzieżowy finansowany z programu Komisji Europejskie „Młodzież w działaniu”. Młodzi, lokalni patrioci, czyli białostoczanie, gdynianie, ełczanie i łodzianie zakochani w swoich miastach mieli za zadanie stworzyć krótkie filmy opowiadające o tym, dlaczego ich miasta są wyjątkowe. 

  8. Projekty filmowe z klubami żeglarskimi w Hiszpanii - uczestnicy zgrupowań żeglarskich biorą udział w cyklu zajęć edukacji filmowej, po serii praktycznych ćwiczeń realizują scenariusz krótkiego filmu fabularnego.


  Nazwa Fundacji nawiązywała do morza, które kojarzy się z przestrzenią, wolnością a jednocześnie z wyzwaniem. Wybraliśmy kierunek wiatru „fordewind”, gdyż jest to wiatr, który pcha do przodu. Niczym przysłowiowy wiatr w żagle – chcemy inspirować, motywować, rozwijać zainteresowania i wzmacniać młode osoby w odkrywaniu własnego potencjału. Od grudnia 2015 roku Fundacja ma status Organizacji Pożytku Publicznego.

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000444708
 • Konto:42 1140 2004 0000 3002 7707 9137
 • Adres:ul. gen Marii Wittekówny 10B/1
 • WWW:www.domfilmowy.com
 • E-mail:kryspin@domfilmowy.com
 • Telefon:502441912
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00