1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stowarzyszenie na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych "Dom"
KRS 0000453550

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Razem możemy więcej by pomnażać dobro.

Jako Stowarzyszenie "Dom" działamy na rzecz osób niepełnosprawnych od kilku lat poszerzając bazę oparcia dla potrzebujących z terenu województwa śląskigo a głównie z Raciborza i okolic całego powiatu raciborskiego.

Organizaujemy zajęcia terapeutyczne w ośrodkach wsparcia gdzie świadczona jest specjalistyczna pomoc dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną jak również ze sprzężonymi niepełnosprawnościami i ze zpectrum autyzmu.

Uczymy osoby niepełnosprawne potrzebnych umiejętności do samodzielnego życia, które pozwalają naszym podopiecznym odnaleźć się w życiu społecznym pomimi niepełnosprawności z którą przyszło im żyć.

Pomagamy rodzinom wychodzić z izolacji społecznej poprzez działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym w ich najbliższym otoczeniu. 

Staramy się pomóc we wszystkich problemach z jakimi zgłaszają się do nas osoby potrzebujące znajdując najlepsze rozwiązania dla nich w danej chwili.

Pomagamy osobom niepełnosprawnym fizycznie i umysłowo, na rzecz których prowadzimy systematyczne formy wsparcia.

Prowadzimy ośrodek wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, gdzie uczestniczą codziennie przez 5 dni w tygodniu w zajęciach terapeutycznych kształtujących umiejętności potrzebne dla nich w codziennym życiu. W swojej działalności wykorzystujemy nowoczesne metody pracy terapeutycznej i staramy się doposażać ośrtodek w sprzęt i materały niezbędne do zajęć tak by były dostosowane do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami.

Organizujemy również wiele form wypoczynku dla osób niepełnosprawnych: wyjazdy integracyjne, pikniki, zajęcia wakacyjne, konferencje tematyczne.

Rozwijamy zainteresowania i indywidualne uzdolnienia poprzez udział w różnorodnych zajęciach terapeutycznych. Aktywizujemy i zwiększamy zaradność życiową, rozwijamy umiejętności niezbędne do codziennego życia.

Pomagamy kształtować poczucie własnej wartości, godności oraz wiary w siebie.
Integrujemy ze środowiskiem lokalnym poprzez uczestnictwo w życiu kulturalnym.

Realizujemy program pomocy rodzinom uczestników w sprawowaniu stałej opieki, załatwianiu spraw urzędowych. Prowadzimy poradnictwo socjalne.

Przeciwdziałamy dyskryminacji, stygmatyzacji i nierównemu traktowaniu osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Zamierzamy rozszerzać i kontynuować działania na rzecz integracji i rozwoju osób niepełnosprawnych i potrzebujących organizując dla nich ośrodki wsparcia, zajęcia terapeutyczne, rehabilitację ruchową, wyjazdy integracyjne, pikniki, konferencje tematyczne.

Chcemy kontynuować prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, gdzie mogą uczestniczyć codziennie przez 5 dni w tygodniu w zajęciach terapeutycznych kształtujących umiejętności potrzebne dla nich w codziennym życiu. W swojej działalności wykorzystujemy nowoczesne metody pracy terapeutycznej i staramy się doposażać ośrodek w sprzęt i materiały niezbędne do zajęć tak by były dostosowane do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami.

Pragniemy rozwijać zainteresowania i indywidualne uzdolnienia osób potrzebujących poprzez udział w różnorodnych zajęciach terapeutycznych, które przyczyniają się do aktywizacji tych osób i poprawiają ich zaradność życiową, a przez to umiejętności niezbędne do codziennego życia.

Inicjować działania, które pomogą osobom z niepełnosprawnościami kształtować poczucie własnej wartości, godności oraz wiary w siebie oraz integrować je ze środowiskiem lokalnym poprzez ich uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym.

Planujemy program pomocy rodzinom podopiecznych w sprawowaniu stałej opieki, załatwianiu spraw urzędowych oraz prowadzenie poradnictwa socjalnego.

Przeciwdziałamy dyskryminacji, stygmatyzacji i nierównemu traktowaniu osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Naszym celem jest działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących poprzez wspieranie inicjatyw społecznych w następujących obszarach: pomoc społeczna, ochrona zdrowia, edukacja, kultura, prawa człowieka, oświata, rozwój regionalny i lokalny.

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie „Dom” swoją działalność rozpoczęło w 2012 roku.  Zajmujemy się głównie pomaganiem osobom niepełnosprawnym fizycznie i umysłowo, na rzecz których prowadzimy systematyczne formy wsparcia. Prowadzimy ośrodek wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, gdzie uczestniczą codziennie przez 5 dni w tygodniu w zajęciach terapeutycznych kształtujących umiejętności potrzebne dla nich w codziennym życiu.

Organizujemy również wiele form wypoczynku dla osób niepełnosprawnych: wyjazdy integracyjne, pikniki, zajęcia wakacyjne, konferencje tematyczne.

W roku 2013 roku realizowało we współpracy z administracją publiczną projekt o tytule: „Organizowanie przedsięwzięć wspierających przeciwdziałaniu izolacji osób niepełnosprawnych”. Zadanie wsparł finansowo Powiat Raciborski. W ramach tego projektu realizowaliśmy piknik integracyjny dla osób niepełnosprawnych i społeczności lokalnej oraz wyjazd integracyjny. Wsparciem objęto ogólnie ok. 100 osób starszych i niepełnosprawnych z terenu powiatu raciborskiego.

W roku 2015 roku oprócz prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, Stowarzyszenie „Dom” realizowało projekt „Aktywni na wakacjach” w okresie od 1 lipca 2015 do 31 sierpnia 2015. Projekt dofinansowany był przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu i skierowany był głównie do uczniów Zespołu Szkół Specjalnych i w Raciborzu oraz innych niepełnosprawnych dzieci z terenu powiatu raciborskiego. Realizacja projektu była odpowiedzią na realne potrzeby organizacji czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci niepełnosprawnych. W ramach projektu odbywały się zajęcia pedagogiczne, terapii zajęciowej i rehabilitacji ruchowej dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci, które były prowadzone pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Przeprowadzenie tego typu projektu zapełniło lukę w organizacji tego typu zajęć na terenie powiatu raciborskiego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.

W 2016 i 2017 roku członkowie stowarzyszenia byli inicjatorami działań związanych z pozyskaniem środków z budżetu obywatelskiego na realizacje projektu pod nazwą : „Park sensoryczny”, który od 2017 roku jest nowym miejscem w  Mieście Racibórz dostosowanym do rekreacji osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach.

Stowarzyszenie samodzielnie zarządzało i zarządza w/w zadaniami publicznymi i od ponad 5 lat zwiększa swoje doświadczenie w realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz poszerza lokalne źródła oparcia dla osób potrzebujących.

4 października bieżącego roku Stowarzyszenie „Dom” było organizatorem konferencji pt. „Niepełnosprawni- Pełnoprawni?” na Zamku Piastowskim w Raciborzu na rzecz osób niepełnosprawnych, ich rodzin, pracowników socjalnych, oligofrenopedagogów, terapeutów, przedstawicieli lokalnych Stowarzyszeń, przedstawicieli samorządu lokalnego, kierowników i dyrektorów placówek pomocy społecznej zajmujących się problemami osób niepełnosprawnych. Wygłoszone prelekcje zachęcały słuchaczy do refleksji nad współczesnym realizowaniem w praktyce praw osobistych i społecznych przysługujących osobom niepełnosprawnym oraz możliwości pokonywania przez nich barier jakie w życiu codziennym niesie ze sobą niepełnosprawność. Konferencja spotkała się z niebywałym zainteresowaniem oraz bardzo dobrym odbiorem słuchaczy, którzy będąc pod wrażeniem poziomu organizacyjnego niejednokrotnie po jej zakończeniu pytali o kontynuację wydarzenia w kolejnych latach.

W roku 2017 i 2018 Stowarzyszenie pozyskało dodatkowe środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, który przekazał środki na koszty kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. Pozyskane środki pozwoliły na cykl dwuletnich szkoleń pracowników i systematyczne podnoszenie ich kwalifikacji, co aktualnie skutkuje dyspozycją przez Stowarzyszenie wysoko wykwalifikowanego Zespołu terapeutycznego gotowego do kontynuacji pracy z osobami zaburzonymi psychicznie.

Od stycznia 2014 roku Stowarzyszenie na zlecenie Powiatu Raciborskiego nieprzerwanie prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo w formie powierzenia zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. We wszystkich latach działalności Środowiskowego Domu Samopomocy realizacja zadania została rozliczona przez organ zlecający bez zastrzeżeń. Działania podejmowane przez Stowarzyszenie „Dom” w ramach prowadzenia zadania publicznego oceniane są bardzo pozytywnie przez wszystkich uczestników placówki i ich opiekunów co potwierdza przeprowadzenie anonimowej ankiety satysfakcji z usług świadczonych w Środowiskowym Domu Samopomocy w październiku 2018 roku.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo śląskie
 • KRS:0000453550
 • Konto:81 1050 1403 1000 0090 3018 3405
 • Adres:ul. Grzonki 1
 • WWW:www.stowarzyszeniedom.pl
 • E-mail:stow.dom@gmail.com
 • Telefon:669296682Formularze PIT 2020/2021 dla
Stowarzyszenie na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych "Dom"

KRS 0000453550

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych "Dom"

 • Razem możemy więcej by pomnażać dobro.

  Jako Stowarzyszenie "Dom" działamy na rzecz osób niepełnosprawnych od kilku lat poszerzając bazę oparcia dla potrzebujących z terenu województwa śląskigo a głównie z Raciborza i okolic całego powiatu raciborskiego.

  Organizaujemy zajęcia terapeutyczne w ośrodkach wsparcia gdzie świadczona jest specjalistyczna pomoc dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną jak również ze sprzężonymi niepełnosprawnościami i ze zpectrum autyzmu.

  Uczymy osoby niepełnosprawne potrzebnych umiejętności do samodzielnego życia, które pozwalają naszym podopiecznym odnaleźć się w życiu społecznym pomimi niepełnosprawności z którą przyszło im żyć.

  Pomagamy rodzinom wychodzić z izolacji społecznej poprzez działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym w ich najbliższym otoczeniu. 

  Staramy się pomóc we wszystkich problemach z jakimi zgłaszają się do nas osoby potrzebujące znajdując najlepsze rozwiązania dla nich w danej chwili.

  Pomagamy osobom niepełnosprawnym fizycznie i umysłowo, na rzecz których prowadzimy systematyczne formy wsparcia.

  Prowadzimy ośrodek wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, gdzie uczestniczą codziennie przez 5 dni w tygodniu w zajęciach terapeutycznych kształtujących umiejętności potrzebne dla nich w codziennym życiu. W swojej działalności wykorzystujemy nowoczesne metody pracy terapeutycznej i staramy się doposażać ośrtodek w sprzęt i materały niezbędne do zajęć tak by były dostosowane do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami.

  Organizujemy również wiele form wypoczynku dla osób niepełnosprawnych: wyjazdy integracyjne, pikniki, zajęcia wakacyjne, konferencje tematyczne.

  Rozwijamy zainteresowania i indywidualne uzdolnienia poprzez udział w różnorodnych zajęciach terapeutycznych. Aktywizujemy i zwiększamy zaradność życiową, rozwijamy umiejętności niezbędne do codziennego życia.

  Pomagamy kształtować poczucie własnej wartości, godności oraz wiary w siebie.
  Integrujemy ze środowiskiem lokalnym poprzez uczestnictwo w życiu kulturalnym.

  Realizujemy program pomocy rodzinom uczestników w sprawowaniu stałej opieki, załatwianiu spraw urzędowych. Prowadzimy poradnictwo socjalne.

  Przeciwdziałamy dyskryminacji, stygmatyzacji i nierównemu traktowaniu osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Zamierzamy rozszerzać i kontynuować działania na rzecz integracji i rozwoju osób niepełnosprawnych i potrzebujących organizując dla nich ośrodki wsparcia, zajęcia terapeutyczne, rehabilitację ruchową, wyjazdy integracyjne, pikniki, konferencje tematyczne.

  Chcemy kontynuować prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, gdzie mogą uczestniczyć codziennie przez 5 dni w tygodniu w zajęciach terapeutycznych kształtujących umiejętności potrzebne dla nich w codziennym życiu. W swojej działalności wykorzystujemy nowoczesne metody pracy terapeutycznej i staramy się doposażać ośrodek w sprzęt i materiały niezbędne do zajęć tak by były dostosowane do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami.

  Pragniemy rozwijać zainteresowania i indywidualne uzdolnienia osób potrzebujących poprzez udział w różnorodnych zajęciach terapeutycznych, które przyczyniają się do aktywizacji tych osób i poprawiają ich zaradność życiową, a przez to umiejętności niezbędne do codziennego życia.

  Inicjować działania, które pomogą osobom z niepełnosprawnościami kształtować poczucie własnej wartości, godności oraz wiary w siebie oraz integrować je ze środowiskiem lokalnym poprzez ich uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym.

  Planujemy program pomocy rodzinom podopiecznych w sprawowaniu stałej opieki, załatwianiu spraw urzędowych oraz prowadzenie poradnictwa socjalnego.

  Przeciwdziałamy dyskryminacji, stygmatyzacji i nierównemu traktowaniu osób z niepełnosprawnością intelektualną.

  Naszym celem jest działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących poprzez wspieranie inicjatyw społecznych w następujących obszarach: pomoc społeczna, ochrona zdrowia, edukacja, kultura, prawa człowieka, oświata, rozwój regionalny i lokalny.

 • Więcej o nas

  Stowarzyszenie „Dom” swoją działalność rozpoczęło w 2012 roku.  Zajmujemy się głównie pomaganiem osobom niepełnosprawnym fizycznie i umysłowo, na rzecz których prowadzimy systematyczne formy wsparcia. Prowadzimy ośrodek wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, gdzie uczestniczą codziennie przez 5 dni w tygodniu w zajęciach terapeutycznych kształtujących umiejętności potrzebne dla nich w codziennym życiu.

  Organizujemy również wiele form wypoczynku dla osób niepełnosprawnych: wyjazdy integracyjne, pikniki, zajęcia wakacyjne, konferencje tematyczne.

  W roku 2013 roku realizowało we współpracy z administracją publiczną projekt o tytule: „Organizowanie przedsięwzięć wspierających przeciwdziałaniu izolacji osób niepełnosprawnych”. Zadanie wsparł finansowo Powiat Raciborski. W ramach tego projektu realizowaliśmy piknik integracyjny dla osób niepełnosprawnych i społeczności lokalnej oraz wyjazd integracyjny. Wsparciem objęto ogólnie ok. 100 osób starszych i niepełnosprawnych z terenu powiatu raciborskiego.

  W roku 2015 roku oprócz prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, Stowarzyszenie „Dom” realizowało projekt „Aktywni na wakacjach” w okresie od 1 lipca 2015 do 31 sierpnia 2015. Projekt dofinansowany był przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu i skierowany był głównie do uczniów Zespołu Szkół Specjalnych i w Raciborzu oraz innych niepełnosprawnych dzieci z terenu powiatu raciborskiego. Realizacja projektu była odpowiedzią na realne potrzeby organizacji czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci niepełnosprawnych. W ramach projektu odbywały się zajęcia pedagogiczne, terapii zajęciowej i rehabilitacji ruchowej dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci, które były prowadzone pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Przeprowadzenie tego typu projektu zapełniło lukę w organizacji tego typu zajęć na terenie powiatu raciborskiego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.

  W 2016 i 2017 roku członkowie stowarzyszenia byli inicjatorami działań związanych z pozyskaniem środków z budżetu obywatelskiego na realizacje projektu pod nazwą : „Park sensoryczny”, który od 2017 roku jest nowym miejscem w  Mieście Racibórz dostosowanym do rekreacji osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach.

  Stowarzyszenie samodzielnie zarządzało i zarządza w/w zadaniami publicznymi i od ponad 5 lat zwiększa swoje doświadczenie w realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz poszerza lokalne źródła oparcia dla osób potrzebujących.

  4 października bieżącego roku Stowarzyszenie „Dom” było organizatorem konferencji pt. „Niepełnosprawni- Pełnoprawni?” na Zamku Piastowskim w Raciborzu na rzecz osób niepełnosprawnych, ich rodzin, pracowników socjalnych, oligofrenopedagogów, terapeutów, przedstawicieli lokalnych Stowarzyszeń, przedstawicieli samorządu lokalnego, kierowników i dyrektorów placówek pomocy społecznej zajmujących się problemami osób niepełnosprawnych. Wygłoszone prelekcje zachęcały słuchaczy do refleksji nad współczesnym realizowaniem w praktyce praw osobistych i społecznych przysługujących osobom niepełnosprawnym oraz możliwości pokonywania przez nich barier jakie w życiu codziennym niesie ze sobą niepełnosprawność. Konferencja spotkała się z niebywałym zainteresowaniem oraz bardzo dobrym odbiorem słuchaczy, którzy będąc pod wrażeniem poziomu organizacyjnego niejednokrotnie po jej zakończeniu pytali o kontynuację wydarzenia w kolejnych latach.

  W roku 2017 i 2018 Stowarzyszenie pozyskało dodatkowe środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, który przekazał środki na koszty kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. Pozyskane środki pozwoliły na cykl dwuletnich szkoleń pracowników i systematyczne podnoszenie ich kwalifikacji, co aktualnie skutkuje dyspozycją przez Stowarzyszenie wysoko wykwalifikowanego Zespołu terapeutycznego gotowego do kontynuacji pracy z osobami zaburzonymi psychicznie.

  Od stycznia 2014 roku Stowarzyszenie na zlecenie Powiatu Raciborskiego nieprzerwanie prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo w formie powierzenia zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. We wszystkich latach działalności Środowiskowego Domu Samopomocy realizacja zadania została rozliczona przez organ zlecający bez zastrzeżeń. Działania podejmowane przez Stowarzyszenie „Dom” w ramach prowadzenia zadania publicznego oceniane są bardzo pozytywnie przez wszystkich uczestników placówki i ich opiekunów co potwierdza przeprowadzenie anonimowej ankiety satysfakcji z usług świadczonych w Środowiskowym Domu Samopomocy w październiku 2018 roku.

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo śląskie
 • KRS:0000453550
 • Konto:81 1050 1403 1000 0090 3018 3405
 • Adres:ul. Grzonki 1
 • WWW:www.stowarzyszeniedom.pl
 • E-mail:stow.dom@gmail.com
 • Telefon:669296682
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00