1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka 4008 Łódź

KRS 0000464192

Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka 4008 Łódź

KRS 0000464192

Prezent OPP

Wstrzel się w przygodę!

Jesteśmy Stowarzyszeniem o charakterze społeczno-wychowawczym zrzeszającym młodzież powyżej 16 roku życia oraz osoby dorosłe zainteresowane tematyką militarną. Prowadzimy zajęcia teoretyczne i praktyczne związane z wojskowością i strzelectwem rekreacyjnym oraz sportowym. Rozwijamy umiejętności pracy w grupie, organizacji czasu własnego i samodyscypliny. Szczególnie ważne są dla nas wartości koleżeńskie i wzajemna pomoc, zarówno podczas zajęć, jak i w życiu codziennym każdego ze Strzelców. Organizujemy również regularnie szkolenia strzeleckie dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych, podczas których uczymy od podstaw zasad bezpiecznego posługiwania się bronią, zasad celowania, strzelania z postawy stojącej do tarcz sportowych.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Twój 1% może przyczynić się do poprawy obronności kraju, rozwoju społeczności lokalnej zaangażowanej w szkolenia strzeleckie i ulepszenia warunków szkoleniowych dla młodzieży zrzeszonej w naszym stowarzyszeniu.

Pieniądze pozyskane w ramach 1% podatku przeznaczamy na zakup nowego wyposażenia, działalność szkoleniową i wychowawczą, organizacje ćwiczeń proobronnych i manewrów. Pomoże nam bardziej efektywnie prowadzić swoją działalność statutową, podmienić elementy sprzętu, które uległy zużyciu, zakupić bardziej nowoczesne wyposażenie wykorzystywane do prowadzenia zajęć. 

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka 4008 Łódź jest organizacją proobronną o charakterze społeczno-wychowawczym, która jako samodzielny podmiot prowadzi działalność od 2013 roku. Wcześniej JS 4008 Łódź była częścią Związku Strzelecki „Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej, odwołującej się do tradycji Związku Strzeleckiego działającego w okresie międzywojennym i do spuścizny jego Komendanta Głównego Józefa Piłsudskiego.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. wychowywanie obywatelskie członków, oparte na ideologii państwowo – twórczej i karności społecznej według wskazań założyciela i Pierwszego Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego Józefa Piłsudskiego,
 2. wychowywanie członków Stowarzyszenia w duchu patriotycznym wokół takich wartości jak: Bóg, Honor, Ojczyzna,
 3. szerzenie wiedzy o technice wojskowej oraz o Siłach Zbrojnych RP, mając na uwadze zakres porozumień i uzgodnień zawartych z jednostkami organizacyjnymi Ministerstwa Obrony Narodowej, w szczególności z WKU,
 4. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, zbieranie, kolekcjonowanie, w tym broni palnej oraz innych pamiątek świadczących o tradycji oręża,
 5. działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i jej umacniania,
 6. kolekcjonerstwo broni palnej, rozpowszechniania kolekcjonerstwa broni palnej oraz organizowanie rekonstrukcji historycznych,
 7. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 8. uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole,
 9. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 10. organizowanie wypoczynku młodzieży,
 11. ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 12. rozwój kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem upowszechniania dyscyplin sportów zaliczanych do strzelectwa sportowego, w tym strzelectwa dynamicznego (IPSC, IDPA), sportów obronnych i militarnych,
 13. popularyzowanie i upowszechnianie strzelectwa, w tym strzelectwa sportowego, strzelectwa dynamicznego (IPSC, IDPA), sportów obronnych i militarnych,
 14. działalność wspierająca demokrację,
 15. działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
 16. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 17. wspieranie działań i inicjatyw w zakresie pomocy zwierzętom

Od 2015 roku stowarzyszenie posiada status OPP i prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie:

 

-nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, poprzez:

 1. prowadzenie wśród swoich członków całorocznej działalności oświatowo-wychowawczej oraz organizowanie wypoczynku, posługując się charakterystyczną metodą pracy strzeleckiej w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania,
 2. tworzenie warunków do zaspokajania zainteresowań członków przede wszystkim w zakresie kształcenia ogólnego i specjalistycznego, co rozumiane jest jako prowadzenie szkoleń teoretycznych i praktycznych z zakresu strzelectwa sportowego, wiedzy o technice wojskowej, regulaminów wojskowych, historii, terenoznawstwa, pionierstwa (surwiwalu) i pierwszej pomocy,
 3. udział w obchodach i uroczystościach narodowych,
 4. współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi oraz instytucjami powołanymi do działania w zakresie obronności państwa,
 5. współpracę z organami władz państwowych, administracji rządowej i samorządu terytorialnego, placówkami oświaty i wychowania, w zakresie realizacji programu wychowania ogólnego i obywatelskiego,
 6. prowadzenie profilaktyki uzależnień,
 7. krzewienie zamiłowania krajoznawczego oraz umiejętności turystycznych,
 8. udzielanie wsparcia finansowego i pozafinansowego osobom w trudnej sytuacji życiowej,
 9. prowadzenie ww. działalności także wśród nie zrzeszonych w Stowarzyszeniu.

-odpłatnej działalności pożytku publicznego, poprzez:

 1. organizowanie szkoleń, szkoleń sportowych, zawodów sportowych, kursów, treningów, ćwiczeń, warsztatów z zakresu strzelectwa: sportowego, strzelectwa z prochu czarnego (dymnego), strzelectwa praktycznego, strzelectwa dynamicznego (IPSC, IDPA), strzelectwa długodystansowego, strzelectwa rekreacyjnego, sportów obronnych i militarnych, w szczególności dla mieszkańców Miasta Łodzi, Województwa Łódzkiego i Rzeczypospolitej;
 2. stwarzanie dogodnych warunków do rozwoju strzelectwa, w tym strzelectwa sportowego, strzelectwa z prochu czarnego (dymnego), strzelectwa praktycznego, strzelectwa dynamicznego (IPSC, IDPA), strzelectwa długodystansowego sportów obronnych i militarnych, w szczególności wśród mieszkańców Miasta Łodzi, Województwa Łódzkiego i Rzeczypospolitej;
 3. uprawianie strzelectwa, w tym strzelectwa sportowego, strzelectwa z prochu czarnego (dymnego), strzelectwa praktycznego, strzelectwa dynamicznego (IPSC, IDPA), strzelectwa długodystansowego, strzelectwa rekreacyjnego, oraz sportów obronnych i militarnych, w szczególności przez mieszkańców Miasta Łodzi, Województwa Łódzkiego i Rzeczypospolitej;
 4. organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu oraz higieny i oświaty zdrowotnej,
 5. gromadzenie i pokazy sprzętu wojskowego oraz zapewnianie możliwości realizacji kolekcjonerstwa broni palnej, w szczególności przez szerzenie wszelkiej wiedzy o broni palnej, o bezpiecznym obchodzeniu się z bronią palną;
 6. organizowanie spotkań kolekcjonerów broni palnej, dla rozwoju kolekcjonerstwa broni palnej i integracji środowisk kolekcjonerów broni palnej;
 7. organizowanie rekonstrukcji historycznych;
 8. organizowanie wykładów, konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów, ćwiczeń, kursów i obozów,
 9. kształcenie kadry instruktorskiej,
 10. reprezentowanie sportów obronnych wewnątrz i na zewnątrz kraju, organizowanie i przeprowadzanie zawodów sportowych i obronnych,
 11. prowadzenie świetlic środowiskowych oraz klubów zainteresowań,
 12. realizowanie zadań zleconych przez organy administracji państwowej, samorządowej oraz osoby prawne i fizyczne.
 13. szerzenie wiedzy ekologicznej, inspirowanie i prowadzenie prac na rzecz ochrony środowiska,

Stowarzyszenie liczy 30 członków. W ramach wyżej wymienionych działań współpracuje z Wojskową Komendą Uzupełnień w Łodzi, Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi oraz 9 Łódzką Brygadą Obrony Terytorialnej. Ponadto statut Stowarzyszenia został zatwierdzony przez Ministerstwo Obrony Narodowej, co potwierdza realizację celów i działań na rzecz poprawy obronności kraju i popularyzacji wiedzy o Siłach Zbrojnych RP.

Przed rozpoczęciem pandemii COVID-19 główną działalnością stowarzyszenia było prowadzenie nieodpłatnych zajęć teoretycznych i praktycznych związanych z wojskowością i obronnością państwa dla młodzieży powyżej 16 roku życia i osób dorosłych, które odbywały się regularnie 2 razy w tygodniu, a ich celem było wychowanie w duchu patriotycznym, kształtowanie charakteru, rozwijanie zainteresowań związanych z Siłami Zbrojnymi i strzelectwem, podnoszenie kondycji fizycznej i wytrzymałości psychicznej, umiejętność pracy w grupie i samoorganizacji. Oprócz regularnych zajęć stowarzyszenie organizowało kilka razy w roku wewnętrzne szkolenia ze strzelectwa sportowego, mające na celu rozwijane umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią palną, podnoszenie celności i skupienia, a także znajomości konstrukcji różnych rodzajów broni, umiejętności jej czyszczenia i konserwacji oraz utrzymywania w stanie sprawności.

W ramach współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej członkowie stowarzyszenia mieli możliwość uczestniczyć w specjalistycznych szkoleniach prowadzonych na terenie różnych Jednostek Wojskowych w całej Polsce, a dzięki współpracy z 9 Łódźką Brygadą Obrony Terytorialnej mogli brać udział w kursach przeznaczonych dla instruktorów WOT, do których w innym wypadku nie mieliby dostępu poza strukturami WOT.

Podczas formowania 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej kilkunastu wieloletnich członków stowarzyszenia wstąpiło w szeregi WOT, a znaczna część z nich bazując na zodobytych podczas wcześniejszej działalności w stowarzyszeniu wiedzy i umiejętnościach praktycznych została cenionymi instruktorami WOT, przyczyniając się do dalszego rozwoju i szkolenia nowych żołnierzy wstępujących do 9ŁBOT.

Od 2020 roku główny zakres działalności stowarzyszenia ze względu na panujące obostrzenia i utrudnienia w regularnych spotykaniu się w licznej grupie, został przekierowany na organizację i prowadzenie szkoleń strzeleckich dla mieszkańców Łodzi i okolicznych miejscowości, w których uczestniczyli również żołnierze WOT. Szkolenia te zostały zapoczątkowane jeszcze w 2017 roku, kiedy stowarzysznie uzyskało pozwolenie na posiadanie 40 sztuk broni palnej i intensywnie były prowadzone do końca 2018 r. W tym czasie stowarzyszenie zakupiło 8 sztuk broni – 2 pistolety, 1 pistolet maszynowy, 4 karabinki i 1 strzelnę gładkolufową oraz utworzyło specjalnie przeznaczony do tego magazyn broni, który spełnia wszystkie wymogi prawne do bezpiecznego przechowywania broni.

Przerwane ze względu na problemy kadrowe regularne szkolenia zostały wznowione w 2020 r i organizowane są z częstotliwością co 1,5-2 miesiące. Szkolenia te prowadzone są w ramach działalności odpłatnej przez członków stowarzyszenia, którzy nie pobierają wynagrodzenia za ich przeprowadzanie. 

Pomimo realizowanego rozwoju działalności odpłatnej stowarzyszenie chce powrócić do swojej głównej misji jaką jest działalność szkoleniowo-wychowawcza realizowana w ramach Kursu Szkolenia Unitarnego – uczenie miłości i szacunku do munduru, wychowanie w duchu patriotycznym, kształtowanie świadomych postaw obywatelskich, zaangażowanie w życie społeczności lokalnej, podnoszenie kondycji fizycznej i wytrzymałości psychicznej, umiejętność pracy w grupie, pomagania i przyjmowania pomocy.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Edukacja
 • Obszar działania:województwo łódzkie
 • KRS:0000464192
 • Konto:87 2030 0045 1110 0000 0273 4230
 • Adres:ul. Źródłowa 52, 91-735 Łódź
 • WWW:www.js4008lodz.pl
 • E-mail:js4008lodz@gmail.com
 • Telefon:48792288563

Formularze PIT 2022/2023 dla
Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka 4008 Łódź

KRS 0000464192

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze PIT
Łatwy PIT
papierowa wersja PIT
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Rozlicz dowolne przychody

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Zapisz w repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Odpowiedz na tylko proste pytania

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Wyślij przez internet

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bądź bezpieczny

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 16:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00 – 18:00