1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Afazja

KRS 0000480202

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Afazja

KRS 0000480202

Prezent OPP

Wspieramy osoby z zaburzeniem mowy po udarze lub uszkodzeniu mózgu.

Celem Stowarzyszenia Afazja jest między innymi rozpowszechnienie wiedzy o afazji czyli zaburzeniu mowy, powstałym w wyniku uszkodzenia ośrodka mowy w dominującej półkuli mózgu. Zajmujemy się szerzeniem świadomości społecznej odnośnie skutków, jakich doświadczają osoby po chorobach mózgu i promujemy idee wsparcia społecznego w tym zakresie. Prowadzimy także szeroko zakrojoną działalność charytatywną; pomagamy osobom niepełnosprawnym – dorosłym afatykom, tworząc możliwości poprawy ich warunków życiowych oraz oferując wsparcie ich rodzin i bliskich. Naszą misją jest adaptacja pacjentów z afazją do nowych warunków życia, staramy się przeciwdziałać izolacji takich osób wynikającej z niekorzystnych układów rodzinnych i pewnych stereotypów społecznych, zwiększając ich uczestnictwo w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym.

W obrębie celów statutowych i sposobów ich realizacji, Stowarzyszenie prowadzi następujące rodzaje nieodpłatnej działalność pożytku publicznego:

- grupowe spotkania specjalistyczne, neurologopedyczne, psychologiczne, (warsztaty rehabilitacyjne) wspomagające proces terapeutyczny z osobą niepełnosprawną – cierpiącą na afazję,

- prowadzenie psychoterapii dla opiekunów osób z afazją,

- działalność klubu afatyka, jako grupy wsparcia osób opiekunów osób cierpiących na afazję,

- przeciwdziałanie izolacji osób cierpiących na afazję wynikającej z niekorzystnych układów rodzinnych i włączanie ich w procesy społeczne,

- zwiększenie uczestnictwa osób z afazją i ich opiekunów w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym,

- organizowanie imprez kulturalno- oświatowych, sportowo-rekreacyjnych, wystaw, wernisaży, prezentacji teatralnych działalność internetowa w formie strony internetowej oraz mediów społecznościowych stanowiących głos Stowarzyszenia w przestrzeni publicznej,

- rzecznictwo na rzecz osób dotkniętych afazją i ich rodzin,

- porady prawne, konsultacje logopedyczne,

- organizowanie kampanii informacyjnych w mediach, konferencji i seminariów o tematyce dotyczącej afazji - prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej specyfiki zachowań osób z tą niepełnosprawnością,

- upowszechnienie wiedzy o afazji i jej skutkach w społeczeństwie, uświadamianie o czynnikach jej powstania (chorobach takich jak udar mózgu, uszkodzenia mózgu, uraz spowodowany wypadkiem lub guzem mózgu)

Siedzibą Stowarzyszenia Afazja jest Poznań.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Stowarzyszenie Afazja wykorzysta środki pochodzące z 1,5% podatku na sfinansowanie rehabilitacji osób z zaburzeniem mowy po udarze lub z uszkodzeniu mózgu oraz kontynuowanie terapii neurologopedycznej i neuropsychologicznej. Środki finansowe przeznaczymy na zakup potrzebnych pomocy logopedycznych, takich jak programy i narzędzia komputerowe. Będziemy mieć możliwość dalszego realizowania projektu aktywizacji studentów logopedii i psychologii w kierunku zaspokojenia potrzeb osób z zaburzeniem mowy. Planujemy wykorzystać środki z 1,5 % podatku dochodowego także na poszerzenie naszej oferty i dostosowanie jej do większej ilości osób z zaburzeniem mowy. Do tej pory zajęcia prowadzone przez neurologopedów i neuropsychologów odbywały się jedynie w grupie osób z zaburzeniem mowy. Dodatkowe środki pozwolą nam na wprowadzenie terapii indywidualnej dla osób, które wymagają. Znacznie podniosłaby się jakość dotychczasowych zajęć, moglibyśmy wprowadzić do nich elementy muzyki, filmu, czy zajęć ruchowych.

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie Afazja od 2013 roku prowadzi w Poznaniu grupowe zajęcia logopedyczne i psychologiczne dla osób dorosłych, które doświadczyły udaru, wylewu, guza mózgu lub są po wypadkach komunikacyjnych i  borykają się z zaburzeniem mowy. W ramach wsparcia tych osób oferujemy im regularne spotkania, możliwość operowania na wyspecjalizowanych programach komputerowych samodzielnie w domu, udzielamy porad prawnych, zapewniamy opiekę zarówno osobom chorym, jaki i także ich rodzinom. W zależności od poziomu zaburzenia mowy dostosowujemy pomoc indywidualnie do każdego członka naszego stowarzyszenia. Szeroko zajmujemy się także upowszechnianiem wiedzy na temat afazji, prowadzimy działalność w internecie oraz edukujemy Poznaniaków na wszelkich organizowanych imprezach i konferencjach. Nasz klub to tak naprawdę miejsce skupiające rodziny i opiekunów osób dotkniętych afazją. Część z naszych pacjentów dotknięta jest  poważnymi zaburzeniami, nie pracuje, nie kontaktuje się z nikim, poza najbliższymi, nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować. Niestety częścią tej trudnej choroby bywają stany lękowe, depresja oraz wstyd związany z własną dysfunkcyjnością. Dlatego też część osób odczuwa trudności z przystosowaniem się i zaakceptowaniem tego, jak ich życie zmieniło się na skutek choroby. Nasze Stowarzeszenie działa po to, by zmieniać perspektywę i uświadamiać, że życie po chorobie choć wygląda nieco inaczej wcale nie musi zmienić się całkowicie. Aby pomóc tym osobom w przezwyciężaniu lęków przed korzystaniem z pełni życia organizujemy wyjazdy integracyjno- terapeutyczne, na których staramy się zintegrować takie osoby i pomóc im w otwarciu się na innych. Uczestniczymy także w życiu kulturalnym i społecznym, spędzamy wspólnie czas podczas grupowych wyjść do kina, teatru,czy na kręgielnie. 

Główne osiągnęcia Stowarzyszenia to sukces projektu „Afatar– kompleksowa reintegracja osób z afazją”. Projekt dofinansowany był przez UE z środków EFS w ramach WRPO na lata 2014-2020 oraz był skierowany do 40 osób z afazją - zaburzeniem mowy spowodowanym organicznym  uszkodzenie mózgu, zamieszkujących  miasto Poznań lub powiat poznański oraz do ich opiekunów. W wyniku realizacji projektu podniesiona została samoocena uczestników/czek projektu, ich motywacja do pracy w kierunku pełnej inkluzji społecznej, zdolności komunikacyjne (mówienia, pisania i czytania), poziom funkcji poznawczych (pamięci,koncentracji uwagi), a także poziom sprawności motorycznej w kierunku samodzielności lokomocyjnej i zdolność do zatrudnienia. Stowarzyszenie Afazja łącznie zorganizowało spersonalizowaną i kompleksową terapię neurologopedyczną dla 42 osób, usprawnianie ruchowe u 21 osób, kursy zawodowe u 10 osób, a 42 osoby objęło pomocą Trenera Aktywności ds Osób Niepełnosprawnych. Terapia neurologopedczna, którą zrealizowaliśmy obejmowała także terapię z zakresu neuropsychologii.

Innym rodzajem działalności Stowarzysznia jest działaność naukowa. Mieliśmy okazję współorganizować  II  i III poznańską naukową konferencję logopedyczną „Mózg – język – komunikacja” wraz z INSTYTUTEM FILOLOGII POLSKIEJ  UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU. Konferencja odbyła się w  październiku 2018 roku. Jej celem było szerzenie wiedzy na temat specyfiki zaburzeń mózgu i wynikających z tego deficytów językowych z najnowszymi sposobami ich terapii. Podczas konferencji zostały omówione problemy dotyczące roli mózgu w kształtowaniu się umiejętności komunikacyjnych oraz określonych funkcji poznawczych człowieka. W X 2021 r.  III poznańska konferencja naukowa "Mózg- język -komunikacja" obyła się on-line. Za dwa lata prawopodobnie odbędzie się IV edycja konferencji logopedycznej.

Jako Stowarzyszenie współpracujemy ze studentami logopedii i psychologii. Obecnie w ramach I i II projektu aktywizacji studentów logopedii i psychologii realizujemy diagnozy pacjenów zaburzeniem mowy prowadzone przez neurologopedę i neuropsychologa przy asyście studenta. Odpowiednio przygotowani studenci prowadzą nieodplatnie domowe zajęcia z pacjentem (20 h) pod nadzorem terapeuty. Już 20 takich diagnoz  i pracy osób z afazją ze studentami miało miejsce przy obopólnej korzyści pacjentów i studentów.     

Zespół Stowarzyszenia Afazja:  

 prof. UAM dr hab. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska. Kierownik specjalności logopedycznej, językoznawca i neurologopeda, adiunkt na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz neurologopeda w Klinice Neurologii   i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (ZOZ MSW w Poznaniu), terapeuta Metody Krakowskiej, twórca Ośrodka Glottoterapii i Glottodydaktyki FAZEON w Poznaniu. Zajmuje się przede wszystkim diagnozą i terapią afatycznych zaburzeń mowy u dorosłych i dzieci. 

Monika Press -Wiśniewska - neurologopeda, pracuje we wlasnym gabinecie oraz dla Samodzielnego Publicznnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego ul. Dojazd 34 jako neurogopeda.

Monika Piotrowska, logpeda w trakcie spejalizacji z neurologpedii, prowadzi własny gabinet.

Hanna Horbacz, neurologopeda, prowadzi prywatny gabinet neurologopedyczny, aktualnie jest neurologpedą w Szpitalu w Puszczykowie oraz w szpitalu klicznym im. W. Degi przy programie rehabilitacji neurologicznej dla osób po udarze mózgu finasowanym z UE. 

Ewa Maciorowska, logopeda, prowadzi własny gabinet, aktualnie jest logopedą w Szpitalu w Puszczykowie oraz w szpitalu klicznym im. W. Degi przy programie rehabilitacji neurologicznej dla osób po udarze mózgu finasowanym z UE. 

Izabella Kaczmarek doktor nauk medycznych, neuropsycholog, specjalista z zakresu psychologii klinicznej, zajmuje się diagnozą i terapią neuropsychologiczną dzieci i młodzieży, w tym min. terapią afazji, zaburzeń uwagi, pamięci, umiejętności uczenia się. Pracuje z osobami doświadczającymi silnego stresu w ramach pracy klinicznej w Oddziale Neurologii Wieku Rozwojowego przy Katedrze i Klinice Neurologii Wieku Rozwojowego UM w Poznaniu.

Agnieszka Łukaszewska, neuropsycholog, pracuje w Szpital u Klinicznym im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu na oddziale udarowym.

Maria Forycka, neuropsycholog, pracuje we własnym gabinecie oraz dla poznańskich przychodni zdrowia. 

oraz liczni studenci logopedii i psychologii oraz wolontariusze.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000480202
 • Konto:32 2030 0045 1110 0000 0279 8270
 • Adres:Os. Batorego 31 E/79-80
 • WWW:www.pitax.pl
 • E-mail:stowarzyszenie.afazja@o2.pl
 • Telefon:693295202

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Stowarzyszenie Afazja” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Stowarzyszenie Afazja

KRS 0000480202

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00