1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Grupy PKP

KRS 0000499069

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Grupy PKP

KRS 0000499069

Prezent OPP

Prowadzenie działalności społecznie użytecznej i dobroczynnej

Fundacja prowadzi następujące działania                                                                                                                                   

 1. organizowanie i wspieranie - w tym finansowanie i współfinansowanie - programów, kampanii społecznych i kampanii edukacyjnych skierowanych do wszystkich uczestników ruchu kolejowego;
 2. kształtowanie właściwych postaw społecznych związanych z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz dbania o bezpieczeństwo pasażerów i uczestników ruchu kolejowego;
 3. organizowanie i wspieranie działań, w tym finansowanie i współfinansowanie, programów na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych oraz innych grup społecznie wrażliwych;
 4. inicjowanie oraz wspieranie organizacyjne i finansowe programów na rzecz budowy i promocji modelu „przyjazna kolej”, szczególnie dla osób z ograniczoną mobilnością oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i osobistej;
 5. wspieranie organizacyjne i finansowe programów badawczych, konferencji, szkoleń, programów i przedsięwzięć o charakterze naukowym i informacyjnym zgodnych z celami Fundacji, w szczególności poświęconych rozwojowi nowoczesnych technologii w transporcie kolejowym oraz wydawanie publikacji przy użyciu środków znanych obecnie lub wynalezionych w przyszłości;
 6. inicjowanie, przeprowadzanie, promowanie i wspieranie programów edukacyjnych oraz informacyjnych, służących krzewieniu wiedzy istotnej ze względu na cele Fundacji;
 7. udzielanie stypendiów i ustanawianie nagród;
 8. wspieranie organizacyjne, finansowe i techniczne istotnych ze względu na cele Fundacji i ważnych społecznie działań oraz inicjatyw związanych z tematyką kolejową, krzewieniem kultury i tradycji kolejowej, w tym także działalności muzealnej i konserwatorskiej oraz pracy na rzecz gromadzenia pamiątek polskiej kultury i techniki;
 9. propagowania kolei jako nowoczesnego, zrównoważonego i najbardziej ekologicznego środka transportu;  
 10. wspieranie organizacyjne, finansowanie i współfinansowanie inicjatyw międzynarodowych, ogólnopolskich, lokalnych i regionalnych w zakresie celów statutowych Fundacji;
 11. wspieranie finansowe i pozafinansowe podmiotów i organizacji, które zgodnie z zapisami statutowymi realizują cele związane z transportem kolejowym, w tym m.in. poprzez dofinansowanie projektów i działań realizowanych w zakresie transportu kolejowego, udzielanie wsparcia merytorycznego podczas spotkań promujących branżę kolejową;
 12. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie celów statutowych Fundacji;1
 13. pomoc charytatywną udzielaną w nagłych przypadkach.  
Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Środki zebrane z 1% zostaną przeznaczone na działalność edukacyjną, ochronę dóbr kultury związanych z tradycjami i historią kolejnictwa oraz pomoc społeczną.

Więcej o nas

Więcej o nas

Fundacja Grupy PKP została założona w 2013 roku w celu prowadzenia działalności społecznie użytecznej i dobroczynnej. Spółki Grupy PKP systematycznie przeznaczają część wypracowanego dochodu na cele społeczne dlatego, że rynek kierujący się wyłącznie zasadą zysku, nie doprowadzi do jedności społecznej, która stanowi niezbędny warunek sprawnego funkcjonowania państwa.
W dzisiejszym świecie, bez wewnętrznych form solidarności i wzajemnego zaufania, rynek nie spełni funkcji ekonomicznej. Stąd, celem nadrzędnym naszej Fundacji jest efektywne rozwiązywanie problemów społecznych, takich jak, zapewnienie bezpieczeństwa na terenach kolejowych osoboo ograniczonej mobilności, edukacja dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie marginalizacji różnych grup społecznych, etc.

Misją Fundacji jest pogłębianie wiedzy i świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego, promowanie nowych technologii i innowacji dla kolejnictwa, ochrona dóbr kolejowycho wartości historycznej i artystycznej, a także wspieranie środowisk związanych z koleją.

W celu realizacji naszej misji wyznaczyliśmy sześć obszarów, w których prowadzimy różnego rodzaju projekty, mianowicie: bezpieczna kolej, edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa
i ekologii, pomoc w realizacji innowacyjnych projektów na kolei, zmiana postaw wobec środowiska naturalnego, pielęgnowanie tradycji kolejowej i udzielanie wsparcia stowarzyszeniom działającym na rzecz kolei oraz wolontariat pracowniczy.

W ramach sześciu obszarów opracowaliśmy i rozpoczęliśmy wdrażanie siedemnastu projektów (m.in. program aktywizacji osób starszych czy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych).

Na szczególną uwagę zasługuje projekt Edukacja Kolejowa. Program został zainicjowany pod patronatem Ministra Infrastruktury. Ma na celu promocję kolei, jako miejsca sprzyjającego wdrażaniu innowacji, otwartego na potencjał młodych osób – będących jeszcze w trakcie nauki, studentów i absolwentów. Program jest również próbą rozpowszechnienia zawodów związanych z koleją wśród osób rozpoczynających swoją pracę zawodową. Zjawisko luki pokoleniowej znajduje odzwierciedlenie w dużym zapotrzebowaniu Spółek z Grupy PKP na pracowników na wszystkich szczeblach; od załóg konduktorskich, maszynistów, pracowników technicznych, inżynierów, do pracowników marketingu, finansów i zarządzania nieruchomościami.

W ramach Edukacji Kolejowej planowane są konkursy, mające na celu wyłonienie najwybitniejszych przedstawicieli z grona kadry nauczycielskiej oraz studentów i absolwentów, a także promocja innowacyjnych technicznie i logistycznie rozwiązań z dziedziny kolejnictwa.

 1. Konkurs LUXTORPEDA

Skierowany do szeroko pojętego grona ludzi młodych, zarówno uczących się, jak i młodych innowacyjnych przedsiębiorców, pomysłodawców rozwiązań innowacyjnych. Grupa PKP poszukuje
i chce promować innowacyjność oraz ciekawe rozwiązania technologiczne i logistyczne o dużym potencjale komercyjnym. Luxtorpeda to konkurs oparty na idei hackathonu - zgłoszone zespoły będą miały określony czas na opracowanie pomysłu według ram przedstawionych przez organizatorów. Dzięki konkursowi Grupa PKP pozyska i wdroży innowacyjny produkt lub usługę, która przyczyni się do poprawy efektywności poszczególnych podmiotów z Grupy, jednocześnie pozwalając bezpośrednio odpowiedzieć na potrzeby Spółek. Jego celem jest ukazanie Grupy PKP jako nowoczesnego pracodawcy, który chce inwestować w młodych ludzi i ich rozwój. Konkurs będzie promocją polskich, nowoczesnych rozwiązań, które będą wdrożone w Spółkach Skarbu Państwa – zgodnie z intencjami Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

 1.  Konkurs Nauczyciel-Mistrz

Skierowany do kadry nauczycielskiej szkół ponadgimnazjalnych, w których nauczane są zawody kolejarskie. Zgłoszeni kandydaci powinni cechować się nieprzeciętnym podejściem do swojej pracy, pasją do tematyki kolejowej oraz przede wszystkim umiejętnością zainteresowania młodzieży tym zawodem. Konkurs ma na celu pokazanie, że praca na kolei, czy też z nią związana, jest ciekawa
i interesująca, dzięki czemu może stać się życiowym wyzwaniem i związana jest z prestiżem, opartym na odpowiedzialności, punktualności, sumienności i poczuciu służby, zarówno wobec obywateli jaki Polski, które nieodłącznie towarzyszą etosowi pracy kolejarza. 

 1. Konkurs na prace dyplomowe

Skierowany do studentów kształcących się na kierunkach ścisłych związanych z budownictwem, kolejnictwem czy transportem, ale także do pasjonatów tych dziedzin. Spółki z Grupy PKP określą swoje zapotrzebowanie tematyczne, w oparciu o które zostaną napisane prace dyplomowe (licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie).

Poza przeprowadzeniem konkursów, w ramach projektu Edukacja Kolejowa zostaną zorganizowane spotkania ze studentami w uczelniach na terenie kilku miast. Pracownicy Grupy PKP zaprezentują bieżące potrzeby biznesowe poszczególnych Spółek i poinformują uczestników o możliwych ścieżkach kariery w ramach Grupy PKP. 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Edukacja
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000499069
 • Konto:06 1320 0019 1649 3010 2000 0001
 • Adres:ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa
 • WWW:fundacjapkp.pl/
 • E-mail:fundacja@pkp.pl
 • Telefon:22 474 91 90

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Fundacja Grupy PKP” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Fundacja Grupy PKP

KRS 0000499069

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00