1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Profilaktyki i Odnowy Rodziny

KRS 0000500337

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Profilaktyki i Odnowy Rodziny

KRS 0000500337

Prezent OPP

"Im czystsza będzie rodzina, tym zdrowszy będzie naród" JPII

Fundacja Profilaktyki i Odnowy Rodziny ma swoją siedzibę w Świdniku/k Lublina i prowadzi działania profilaktyczne, edukacyjne i terapeutyczne wspierające osoby przygotowujące się do życia w rodzinie i żyjące w rodzinie, jako podstawowej komórce społecznej.

W ramach naszych działań przygotowaliśmy już tysiące par (w sumie ok 12 tys. osób) do zawarcia sakramentu małżeństwa i szczęśliwego życia w tym sakramencie oraz przeprowadziliśmy setki godzin sesji terapeutycznych dla małżeństw i rodzin w kryzysie. Prowadzimy także różnego rodzaju warsztaty dla osób jeszcze samotnych, pragnących zawrzeć małżeństwo i założyć szczęśliwą, kochającą się rodzinę, narzeczonych, małżeństw i rodzin. Ważnym działem naszej pracy jest poradnia zdrowia prokreacyjnego, w której pomagamy parom przeżywającym trudności w poczęciu dziecka czy donoszeniu ciąży, po odstawieniu antykoncepcji, po porodzie, w okresie przekwitania. Na swoje działania próbujemy pozyskiwać środki także z pisanych przez nas programów prorodzinnych i prospołecznych.

Pracując w poradnictwie rodzinnym zauważyliśmy jakie są najczęstsze przyczyny problemów małżeńskich i rozpadu małżeństwa, co w dalszej perspektywie zaowocowało stworzeniem przez nas programu kursów przedmałżeńskich. Program został wydany przez Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej “GAUDIUM” w pozycji książkowej „Szkoła miłości - czyli jak po ślubie nie być samotnym”. Program uzyskał imprimatur Kurii Metropolitalnej w Lublinie dnia 9 lutego 2007r., a w 2017r. ukazało się jego II wydanie - poprawione.

 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Rozwijamy różne formy pracy, takie jak:

współpraca z Instytutem Nauk o Rodzinie KUL i przyjmowanie studentów na praktyki do poradni, Agnieszka przez 8 lat prowadziła ćwiczenia i nadzór nad praktykami dla studentów Instytutu Nauk o Rodzinie KUL,

współpraca z Zarządem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej w zakresie edukacji narzeczonych i młodzieży,

rekolekcje dla małżeństw i rodzin, a nawet dla związków niesakramentalnych,

rekolekcje parafialne, np. wielkopostne o tematyce prorodzinnej,

kursy dla małżeństw i narzeczonych z zakresu naturalnego rozpoznawania płodności, w tym także kurs radiowy (oboje jesteśmy certyfikowanymi nauczycielami metod NRP w Lidze Małżeństwo Małżeństwu, Agnieszka zdobyła także certyfikat instruktora NRP w Stowarzyszeniu Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny – Szkoła Angielska i obecnie jest członkiem Komisji Szkoleniowej PSNNPR, należała także do Zarządu Oddziału Lubelskiego PSNNPR),

zajęcia z profilaktyki HIV/AIDS,

wczasy dla osób jeszcze samotnych pragnących zawrzeć małżeństwo sakramentalne,

wczasy terapeutyczne dla par mających problemy z uzyskaniem poczęcia dziecka,

współpraca z Miejskim Centrum Profilaktyki w Świdniku w ramach terapii małżeństw i rodzin,

nagranie filmu edukacyjnego pt. "Jak po ślubie nie być samotnym?"

Swoje zajęcia prowadziliśmy również poza Lublinem: w Suwałkach, Białymstoku, Radomiu, Chełmie, Krośnie, Przemyślu; skierowane one były do różnych grup pracowniczych, m.in.: nauczycieli, pracowników Pomocy Społecznej, pielęgniarek środowiskowych, policjantów.

Więcej o nas

Więcej o nas

Fundacja Profilaktyki i Odnowy Rodziny powstała w roku 2014, ale jej założyciele Agnieszka i Bogusław Zarembowie pracują na rzecz rodzin od roku 1992, a od 1996 do 2014 prowadzili Ośrodek Profilaktyki i Odnowy Rodziny w Lublinie. W pierwszych 6-ciu latach (1991-1996) małżeństwa założyli i prowadzili, w porozumieniu ze Zgromadzeniem Księży Marianów, Poradnię Odnowy Rodziny na terenie Sanktuarium w Licheniu k/Konina. Przez ten okres pracy przeprowadzili ponad 3 tysiące rozmów i zdobyliśmy doświadczenie dające podwaliny całej dalszej działalności. W ramach tych działań przygotowaliśmy już tysiące par (w sumie ok 25 tys. osób) do zawarcia sakramentu małżeństwa i szczęśliwego życia w tym sakramencie oraz przeprowadziliśmy setki godzin sesji terapeutycznych dla małżeństw i rodzin w kryzysie. Prowadzimy także różnego rodzaju warsztaty dla osób jeszcze samotnych, pragnących zawrzeć małżeństwo i założyć szczęśliwą, kochającą się rodzinę, narzeczonych, małżeństw i rodzin. Ważnym działem naszych działań jest także poradnia zdrowia prokreacyjnego, w której pomagamy parom przeżywającym trudności w poczęciu dziecka czy donoszeniu ciąży, po odstawieniu antykoncepcji, po porodzie, w okresie przekwitania. Na swoje działania próbujemy pozyskiwać środki także z pisanych przez nas programów prorodzinnych i prospołecznych.

Cel główny:

Celem fundacji jest podejmowanie wszelkiego rodzaju działań profilaktycznych, edukacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych wspierających osoby przygotowujące się do życia w rodzinie i żyjące w rodzinie, a przez to przyczyniających się do lepszego funkcjonowania społeczeństwa polskiego. Działania swoje Fundacja koncentruje na rodzinie jako podstawowej komórce społecznej, będącej środowiskiem najlepiej kształtującym i tworzącym najwyższe wartości w życiu człowieka. Prawidłowe funkcjonowanie rodziny zależy w znacznym stopniu od szeroko rozumianej profilaktyki, profesjonalnej terapii i działań pro rodzinnych i pro zdrowotnych.

Cele szczegółowe:

1. Popularyzacja wiedzy, nauki oraz kształtowanie umiejętności, postaw i poglądów służących zdrowemu i prawidłowemu funkcjonowaniu: osoby, rodziny i społeczeństwa;

2. Organizowanie, finansowanie wykładów, odczytów, seminariów, sympozjów, warsztatów, lekcji i szkoleń jak i również innych form działalności oświatowej dotyczących życia rodzinnego i społecznego. Opracowywanie i wprowadzenie interdyscyplinarnych programów i metod pracy z uczestnikami zajęć.

3. Inicjowanie i tworzenie miejsc i poradni służących pomocą w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, zdobywaniu wiedzy, nabywaniu umiejętności, kształtowaniu prorodzinnych i prospołecznych postaw sprzyjających, dojrzałemu funkcjonowaniu osoby i rodziny. Tworzenie i wspieranie działalności terapeutycznej: psychoterapii osobowości, terapii małżeństw i rodzin, terapii uzależnień i chorób przenoszonych drogą płciową, opieki prekoncepcyjnej i terapii niepłodności. Prowadzenia działalności terapeutyczno-doradczej w zakresie życia osobistego, rodzinnego i społecznego.

4. Tworzenie i propagowanie nowoczesnych programów, technologii, narzędzi badawczych, technik i metod, wykorzystywanych w poradnictwie pedagogiczno – psychologicznym, rodzinnym i społecznym, które prowadzą do dojrzałej osobowości, prawidłowo funkcjonującej rodziny, zdrowego stylu życia i żywienia, oraz stosowania ekologicznych metod rozpoznawania płodności.

5. Inicjowanie i prowadzenie oddziaływań profilaktycznych (np.: kursy dla narzeczonych i młodzieży, lekcje szkolne) służących zdrowemu funkcjonowaniu małżonków i ich potomstwa w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego, w szczególności wychowania do: dojrzałej miłości, akceptacji i szacunku dla godności i życia osoby ludzkiej od poczęcia do naturalnej śmierci; chrześcijańskiego systemu wartości, komunikacji interpersonalnej i asertywności, ekologii i ekologicznych metod rozpoznawania płodności, zdrowego stylu życia i odżywiania.

6. Prowadzenie i wspieranie profilaktyki HIV/AIDS szczególnie poprzez promowanie czystości przedmałżeńskiej i wierności małżeńskiej.

7. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań aktywizujących dojrzałe życie osoby, rodziny i społeczeństwa.

8. Działalność charytatywna - pomoc rzeczowa i materialna - na rzecz rodziny,

9. Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, naukowej, oświatowej, wychowawczej, badawczej, kulturalnej i merytorycznej na rzecz instytucji i osób działających dla dobra rodziny.

14. Działalność na rzecz organizacji i firm, których podstawowymi celami jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, edukacyjna, wychowawcza, kulturalna, w zakresie: problematyki małżeńsko-rodzinnej; ochrony i wspierania życia małżeńsko-rodzinnego w polityce społecznej; pomocy społecznej; promocji zdrowia, zdrowej żywności i zdrowego żywienia; działań na rzecz poprawienia demografii kraju, kultury fizycznej, rekreacji i wypoczynku rodzin; ochrony środowiska.

10. Realizowanie pomocy w formie organizowania i dofinansowywania materiałów szkoleniowych, szkoleń, sympozjów, zebrań naukowych, warsztatów, weekendów i wczasów, rekolekcji także z udziałem przedstawicieli środowiska nauki, oświaty i kultury, poświęconych tematyce dojrzałości osobowościowej, relacji małżeńsko-rodzinnej, profilaktyce uzależnień, integracji międzypokoleniowej, pomocy rodzinie z osobą niepełnosprawną oraz przygotowywaniu grup pokoleniowych do następnych etapów i zadań życia rodzinnego i społecznego.

Prowadzenie zajęć i warsztatów dla:

- małżeństw,

- rodzin,

- narzeczonych,

- studentów,

- dzieci i młodzieży szkolnej,

- związków niesakramentalnych,

- osób jeszcze samotnych pragnących założyć rodzinę;

- par mających problemy z uzyskaniem poczęcia dziecka;

- seniorów;

- grup pokoleniowych w celu integracji międzypokoleniowej, także w rodzinach z osobami niepełnosprawnymi.

11. Pomoc rodzinom w opiece nad dzieckiem poprzez tworzenie klubików dziecięcych, placówek przedszkolnych, świetlic, zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności i umiejętności dzieci i młodzieży.

12. Działalność wydawnicza, reklamowa i upowszechnianie wiedzy dotyczącej życia małżeńsko-rodzinnego.

13. Współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej, a także organizacjami społecznymi i wyznaniowymi w zakresie intensyfikowania działań na rzecz prawidłowego i zdrowego funkcjonowania osoby ludzkiej i rodziny.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Edukacja
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000500337
 • Wizytówka:www.pitax.pl/FPiOR
 • Konto:29 2490 0005 0000 4000 0000 0000 00
 • Adres:ul. Żwirki i Wigury 15 21-040 Świdnik
 • WWW:www.odnowarodzin.org.pl
 • E-mail:kontakt@odnowarodzin.pl
 • Telefon:699933602

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Fundacja Profilaktyki i Odnowy Rodziny” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Fundacja Profilaktyki i Odnowy Rodziny

KRS 0000500337

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00