1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Fundacja "Nieinni"
KRS 0000504038

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Nie bądź obojętny - ONI TO MY!

Fundacja „Nieinni” powstała 31 marca 2014 roku, dzięki dobremu sercu i niezłomnej wierze do dziś czynnie bierze udział w życiu podopiecznych.

Fundację tworzą osoby pełne pasji, energii, o wielkich sercach. Nasi wolontariusze przeżywają wszystko co dzieje się u naszych małych bohaterów. Świętujemy każdy mały sukces, a w gorszych chwilach wspieramy ze wszystkich sił podopiecznych i ich najbliższych. Chętnie udzielamy się we wszystkich projektach, czy też wydarzeniach charytatywnych. Nigdy się nie poddajemy!

Większość czasu spędzamy w Fundacji... tu jest nasz drugi dom. Śmiało możemy powiedzieć, że w tym miejscu mamy drugą wyjątkową i szczęśliwą rodzinę. To nie tylko praca, ale i nauka... nauka pokory. Świadomość życia i problemy innych sprawiają, że hierarchia potrzeb nabiera innego znaczenia. Wiele rzeczy, które dotychczas były tak ważne, stają się niepotrzebne. Bo przecież trzeba się cieszyć tym co tu i teraz.

W Fundacji codziennie toczy się ciągła walka o lepsze jutro, a czasem również o życie. Te chwile są dla nas najcięższe. Niestety nie jest to miejsce dla każdego, tu potrzeba siły i spokoju, racjonalnego podejścia do sprawy, jak również zrozumienia. Praca w Fundacji niesie ze sobą ogromny wachlarz emocji. Najpiękniejsze rzeczy i chwile tworzą się z najprostszej wdzięczności.
To jest to co nas napędza.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Wszystkie środki przekazane w ramach 1% zostaną rozdysponowane zgodnie z celem szczegółowym.

Jeśli wybrali Państwo pomoc dla któregoś z naszych podopiecznych to właśnie ta osoba wsparcie w swojej walce o lepsze jutro.

Każdy z Naszych podopiecznych jest wyjątkowy. Każdy potrzebuje pomocy. KAŻDY JEST WAŻNY!

Wszytskie środki przekazane w ramach 1% na cele statutowe Fundacji, będą dla nas zapleczem do organizowania wydarzeń charytatywnych oraz realizacji projektów dotyczących promocji zdrowia. 

Każdy grosz jest dla nas kolejnym krokiem.

TWÓJ 1% JEST NAM BARDZO POTRZEBNY. 

Dziękujemy za każdą pomoc.

Więcej o nas

Więcej o nas

Każdego dnia przeciwdziałamy dyskryminacji i staramy się malować na nowo świat. Mówimy głośno o dysfunkcjach, nie chowając głowy w piasek, zrywamy ze stereotypami i niezdrowym dystansem. Razem z naszymi darczyńcami codziennie krok po kroku zmieniamy świat na lepsze!

Pod naszymi skrzydłami znajdują się m.in. placówki wychowawcze, dzieci z porażeniem dziecięcym, pęcherzowym oddzielaniem się naskórka, wadami serca, retinopatią wcześniaczą, dysplazją oskrzelowo-płucną itd.

Codziennie dokładamy wszelkich starań, aby dać naszym małym bohaterom szansę na lepsze życie.

Na swoim koncie mamy wiele wydarzeń charytatywnych m.in. mikołajki dla dzieci z domów dziecka, maratony charytatywne fitness, biegi charytatywne, festyny rodzinne i pierwszy w Sosnowcu pokaz mody z udziałem osób niepełnosprawnych pt.”Zaczarowana Aleja”.

Przekazujemy fundusze na ich leczenie, rehabilitację, zakup lekarstw, sprzętu medycznego, pomocy edukacyjnych i inne specjalne potrzeby. Szczęśliwie spotykamy się ze zrozumieniem wielu instytucji i osób, które doceniają nasz trud i starają się bezinteresownie nas wspierać.

Dzięki Darczyńcom nasi podopieczni mają szansę na szczęśliwszą przyszłość, poprawę zdrowia i sprawności fizycznej.

Fundacja również sama stara się o pomoc m.in. poprzez nawiązywanie współpracy z ośrodkami rehabilitacyjnymi i przedsiębiorcami.

Główne cele Fundacji to:

 • polepszenie warunków bytowych dzieci i młodzieży oraz rodzin potrzebujących pomocy,

 • wspieranie nauki, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży, w tym poprawa warunków kształcenia,

 • propagowanie krajoznawstwa oraz wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży,

 • pomoc osobom niepełnosprawnym,

 • udzielanie pomocy osobom fizycznym dotkniętym kryzysem,

 • propagowanie kultury fizycznej i sportu,

 • wspieranie działalności charytatywnej,

 • pomoc humanitarna,

 • pomoc społeczna,

 • promocja i organizacja wolontariatu,

 • przeciwdziałanie patologiom społecznym,

 • działalność szkoleniowa, oświatowa i edukacyjna,

 • ochrona zdrowia i życia,

 • działalność sportowa i turystyczna,

 • działalność w dziedzinie kultury i sztuki,

 • działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego (działalność ekologiczna).

Realizacja celów zadaniowych, następuje poprzez:

 • Wspomaganie procesu kształcenia, rozwoju oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • Pomoc szkołom, przedszkolom, domom dziecka i ośrodkom wychowawczo-opiekuńczym w budowaniu nowoczesnego warsztatu dydaktycznego i metodycznego,
 • Wspomaganie szkół, przedszkoli, domów dziecka i ośrodków wychowawczo- opiekuńczych w zakresie zaopatrzenia w podręczniki, książki dla bibliotek, pomoce dydaktyczne sprzęt multimedialny itp. Propagowanie działań na rzecz likwidacji barier utrudniających edukację i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych,
 • Wspieranie działań integracyjnych wśród młodzieży, w tym również niepełnosprawnej, z położeniem szczególnego nacisku na ich aktywizację zawodową;
 • Organizowanie wyjazdów, kolonii, obozów dla dzieci i młodzieży,
 • Pomoc w zorganizowaniu przejazdów osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich,
 • Działalność sportową, artystyczną, rozrywkową, rekreacyjną, społeczną, wydawniczą, fotograficzną, reklamową i inną,
 • Pozyskiwanie funduszy od darczyńców ofiarodawców i sponsorów w kraju i za granicą na potrzeby realizacji celów fundacji,
 • Aktywną współpracę ze środkami masowego przekaz,.
 • Pozyskanie dotacji od instytucji Państwowych oraz nawiązanie z nimi współpracy,
 • Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
 • Organizowanie oraz udzielanie pomocy finansowej na konkretne przedsięwzięcia, wyjazdy kolonijne ,imprezy integracyjne oraz przekazywanie darów w postaci książek, pomocy dydaktycznych, udzielanie stypendiów, pośrednictwo w pomocy stypendialnej, fundowanie nagród i inne,
 • Pomoc finansowa dla osób w trudnej sytuacji materialnej - opłata czynszu, rachunków za media, itp.,
 • Pomoc medyczną, zakup sprzętu medycznego i leków,
 • Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw niezbędnych do ratowania zdrowia lub życia dzieci,
 • Organizowanie i finansowanie leczenia i rehabilitacji dzieci w ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych,
 • Organizowanie akcji pomocy dzieciom z udziałem innych podmiotów,
 • Pomoc finansową i rzeczową dla ośrodków wychowawczo-opiekuńczych,a w szczególności domów dziecka,
 • Organizowanie bezpośrednio lub pośrednio (poprzez wybrane ośrodki) zakupu oraz zbiórek środków trwałych, odzieży, żywności , zabawek, pomocy szkolnych, środków higieny oraz innych rzeczy niezbędnych do normalnego i godnego życia dla osób objętych celami fundacji,
 • Organizowanie ośrodków rodziny i dziecka, stołówek, szkoleń, kursów różnego typu, przygotowujących do podjęcia pracy zawodowej, przedszkoli, warsztatów i świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży, ośrodków adopcyjnych, biur pracy, poradni rodzinnych, psychoterapii, warsztatów terapii zajęciowej, poradni dla uzależnionych, świetlic dla dzieci, klubów dla młodzieży i dorosłych, noclegowni dla różnego typu bezdomnych,
 • Udzielanie pomocy niefinansowej osobom objętym celami fundacji,
 • Organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie wyjazdów do pracy wolontariuszy,
 • Fundowanie stypendiów oraz organizowanie imprez kulturalnych i sportowych dla osób potrzebujących celem umożliwienia im rozwoju intelektualnego, duchowegoi fizycznego,
 • Zakup sprzętu sportowego, organizowanie imprez sportowych, turystycznych oraz konkursów,
 • Upowszechnianie wśród społeczeństwa instytucji wolontariatu, poprzez organizowanie szkoleń dla przyszłych wolontariuszy, zachęcanie młodzieży I dorosłych do czynnego uczestnictwa w akcjach organizowanych przez Fundację,
 • Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym.
 • Mediacje i negocjacje.

Dziękujemy za zaufanie!

Jak do nas dołączyć:

Jak do nas dołączyć ?

To proste - przyjdź, napisz, zadzwoń.

Na Naszej stronie znajdziesz podstawowe informacje.

Jak możesz pomóc?

 • zrób dowolny przelew na konto Fundacji,

 • przekaż 1% swojego podatku,

 • zabierz nas na swój ślub, wybierz puszkę dla potrzebujących zamiast kwiatów,

 • znajdź nas na portalu charytatywniallegro, gdzie odbywają się charytatywne licytacje,

 • zorganizuj imprezę dla naszego podopiecznego,

 • weź naszą puszkę i zrób zbiórkę,

 • zostań naszym wolontariuszem.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000504038
 • Konto:47 1050 1360 1000 0090 3033 8876
 • Adres:Sportowa 2, 41-205 Sosnowiec
 • WWW:www.fundacja-nieinni.org
 • E-mail:fundacjanieinni@gmail.com
 • Telefon:794243217Formularze PIT 2019/2020 dla
Fundacja "Nieinni"

KRS 0000504038

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja "Nieinni"

 • Nie bądź obojętny - ONI TO MY!

  Fundacja „Nieinni” powstała 31 marca 2014 roku, dzięki dobremu sercu i niezłomnej wierze do dziś czynnie bierze udział w życiu podopiecznych.

  Fundację tworzą osoby pełne pasji, energii, o wielkich sercach. Nasi wolontariusze przeżywają wszystko co dzieje się u naszych małych bohaterów. Świętujemy każdy mały sukces, a w gorszych chwilach wspieramy ze wszystkich sił podopiecznych i ich najbliższych. Chętnie udzielamy się we wszystkich projektach, czy też wydarzeniach charytatywnych. Nigdy się nie poddajemy!

  Większość czasu spędzamy w Fundacji... tu jest nasz drugi dom. Śmiało możemy powiedzieć, że w tym miejscu mamy drugą wyjątkową i szczęśliwą rodzinę. To nie tylko praca, ale i nauka... nauka pokory. Świadomość życia i problemy innych sprawiają, że hierarchia potrzeb nabiera innego znaczenia. Wiele rzeczy, które dotychczas były tak ważne, stają się niepotrzebne. Bo przecież trzeba się cieszyć tym co tu i teraz.

  W Fundacji codziennie toczy się ciągła walka o lepsze jutro, a czasem również o życie. Te chwile są dla nas najcięższe. Niestety nie jest to miejsce dla każdego, tu potrzeba siły i spokoju, racjonalnego podejścia do sprawy, jak również zrozumienia. Praca w Fundacji niesie ze sobą ogromny wachlarz emocji. Najpiękniejsze rzeczy i chwile tworzą się z najprostszej wdzięczności.
  To jest to co nas napędza.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Wszystkie środki przekazane w ramach 1% zostaną rozdysponowane zgodnie z celem szczegółowym.

  Jeśli wybrali Państwo pomoc dla któregoś z naszych podopiecznych to właśnie ta osoba wsparcie w swojej walce o lepsze jutro.

  Każdy z Naszych podopiecznych jest wyjątkowy. Każdy potrzebuje pomocy. KAŻDY JEST WAŻNY!

  Wszytskie środki przekazane w ramach 1% na cele statutowe Fundacji, będą dla nas zapleczem do organizowania wydarzeń charytatywnych oraz realizacji projektów dotyczących promocji zdrowia. 

  Każdy grosz jest dla nas kolejnym krokiem.

  TWÓJ 1% JEST NAM BARDZO POTRZEBNY. 

  Dziękujemy za każdą pomoc.

 • Więcej o nas

  Każdego dnia przeciwdziałamy dyskryminacji i staramy się malować na nowo świat. Mówimy głośno o dysfunkcjach, nie chowając głowy w piasek, zrywamy ze stereotypami i niezdrowym dystansem. Razem z naszymi darczyńcami codziennie krok po kroku zmieniamy świat na lepsze!

  Pod naszymi skrzydłami znajdują się m.in. placówki wychowawcze, dzieci z porażeniem dziecięcym, pęcherzowym oddzielaniem się naskórka, wadami serca, retinopatią wcześniaczą, dysplazją oskrzelowo-płucną itd.

  Codziennie dokładamy wszelkich starań, aby dać naszym małym bohaterom szansę na lepsze życie.

  Na swoim koncie mamy wiele wydarzeń charytatywnych m.in. mikołajki dla dzieci z domów dziecka, maratony charytatywne fitness, biegi charytatywne, festyny rodzinne i pierwszy w Sosnowcu pokaz mody z udziałem osób niepełnosprawnych pt.”Zaczarowana Aleja”.

  Przekazujemy fundusze na ich leczenie, rehabilitację, zakup lekarstw, sprzętu medycznego, pomocy edukacyjnych i inne specjalne potrzeby. Szczęśliwie spotykamy się ze zrozumieniem wielu instytucji i osób, które doceniają nasz trud i starają się bezinteresownie nas wspierać.

  Dzięki Darczyńcom nasi podopieczni mają szansę na szczęśliwszą przyszłość, poprawę zdrowia i sprawności fizycznej.

  Fundacja również sama stara się o pomoc m.in. poprzez nawiązywanie współpracy z ośrodkami rehabilitacyjnymi i przedsiębiorcami.

  Główne cele Fundacji to:

  • polepszenie warunków bytowych dzieci i młodzieży oraz rodzin potrzebujących pomocy,

  • wspieranie nauki, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży, w tym poprawa warunków kształcenia,

  • propagowanie krajoznawstwa oraz wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży,

  • pomoc osobom niepełnosprawnym,

  • udzielanie pomocy osobom fizycznym dotkniętym kryzysem,

  • propagowanie kultury fizycznej i sportu,

  • wspieranie działalności charytatywnej,

  • pomoc humanitarna,

  • pomoc społeczna,

  • promocja i organizacja wolontariatu,

  • przeciwdziałanie patologiom społecznym,

  • działalność szkoleniowa, oświatowa i edukacyjna,

  • ochrona zdrowia i życia,

  • działalność sportowa i turystyczna,

  • działalność w dziedzinie kultury i sztuki,

  • działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego (działalność ekologiczna).

  Realizacja celów zadaniowych, następuje poprzez:

  • Wspomaganie procesu kształcenia, rozwoju oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
  • Pomoc szkołom, przedszkolom, domom dziecka i ośrodkom wychowawczo-opiekuńczym w budowaniu nowoczesnego warsztatu dydaktycznego i metodycznego,
  • Wspomaganie szkół, przedszkoli, domów dziecka i ośrodków wychowawczo- opiekuńczych w zakresie zaopatrzenia w podręczniki, książki dla bibliotek, pomoce dydaktyczne sprzęt multimedialny itp. Propagowanie działań na rzecz likwidacji barier utrudniających edukację i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych,
  • Wspieranie działań integracyjnych wśród młodzieży, w tym również niepełnosprawnej, z położeniem szczególnego nacisku na ich aktywizację zawodową;
  • Organizowanie wyjazdów, kolonii, obozów dla dzieci i młodzieży,
  • Pomoc w zorganizowaniu przejazdów osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich,
  • Działalność sportową, artystyczną, rozrywkową, rekreacyjną, społeczną, wydawniczą, fotograficzną, reklamową i inną,
  • Pozyskiwanie funduszy od darczyńców ofiarodawców i sponsorów w kraju i za granicą na potrzeby realizacji celów fundacji,
  • Aktywną współpracę ze środkami masowego przekaz,.
  • Pozyskanie dotacji od instytucji Państwowych oraz nawiązanie z nimi współpracy,
  • Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
  • Organizowanie oraz udzielanie pomocy finansowej na konkretne przedsięwzięcia, wyjazdy kolonijne ,imprezy integracyjne oraz przekazywanie darów w postaci książek, pomocy dydaktycznych, udzielanie stypendiów, pośrednictwo w pomocy stypendialnej, fundowanie nagród i inne,
  • Pomoc finansowa dla osób w trudnej sytuacji materialnej - opłata czynszu, rachunków za media, itp.,
  • Pomoc medyczną, zakup sprzętu medycznego i leków,
  • Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw niezbędnych do ratowania zdrowia lub życia dzieci,
  • Organizowanie i finansowanie leczenia i rehabilitacji dzieci w ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych,
  • Organizowanie akcji pomocy dzieciom z udziałem innych podmiotów,
  • Pomoc finansową i rzeczową dla ośrodków wychowawczo-opiekuńczych,a w szczególności domów dziecka,
  • Organizowanie bezpośrednio lub pośrednio (poprzez wybrane ośrodki) zakupu oraz zbiórek środków trwałych, odzieży, żywności , zabawek, pomocy szkolnych, środków higieny oraz innych rzeczy niezbędnych do normalnego i godnego życia dla osób objętych celami fundacji,
  • Organizowanie ośrodków rodziny i dziecka, stołówek, szkoleń, kursów różnego typu, przygotowujących do podjęcia pracy zawodowej, przedszkoli, warsztatów i świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży, ośrodków adopcyjnych, biur pracy, poradni rodzinnych, psychoterapii, warsztatów terapii zajęciowej, poradni dla uzależnionych, świetlic dla dzieci, klubów dla młodzieży i dorosłych, noclegowni dla różnego typu bezdomnych,
  • Udzielanie pomocy niefinansowej osobom objętym celami fundacji,
  • Organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie wyjazdów do pracy wolontariuszy,
  • Fundowanie stypendiów oraz organizowanie imprez kulturalnych i sportowych dla osób potrzebujących celem umożliwienia im rozwoju intelektualnego, duchowegoi fizycznego,
  • Zakup sprzętu sportowego, organizowanie imprez sportowych, turystycznych oraz konkursów,
  • Upowszechnianie wśród społeczeństwa instytucji wolontariatu, poprzez organizowanie szkoleń dla przyszłych wolontariuszy, zachęcanie młodzieży I dorosłych do czynnego uczestnictwa w akcjach organizowanych przez Fundację,
  • Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym.
  • Mediacje i negocjacje.

  Dziękujemy za zaufanie!

  Jak do nas dołączyć:

  Jak do nas dołączyć ?

  To proste - przyjdź, napisz, zadzwoń.

  Na Naszej stronie znajdziesz podstawowe informacje.

  Jak możesz pomóc?

  • zrób dowolny przelew na konto Fundacji,

  • przekaż 1% swojego podatku,

  • zabierz nas na swój ślub, wybierz puszkę dla potrzebujących zamiast kwiatów,

  • znajdź nas na portalu charytatywniallegro, gdzie odbywają się charytatywne licytacje,

  • zorganizuj imprezę dla naszego podopiecznego,

  • weź naszą puszkę i zrób zbiórkę,

  • zostań naszym wolontariuszem.

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000504038
 • Konto:47 1050 1360 1000 0090 3033 8876
 • Adres:Sportowa 2, 41-205 Sosnowiec
 • WWW:www.fundacja-nieinni.org
 • E-mail:fundacjanieinni@gmail.com
 • Telefon:794243217
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00