1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Lubuski Związek Stowarzyszeń Tenisowych

KRS 0000507770

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Lubuski Związek Stowarzyszeń Tenisowych

KRS 0000507770

Prezent OPP

Tenis to nie tylko pasja, to szansa na życie w zdrowiu

Lubuski Związek Stowarzyszeń Tenisowych  jest organizacją zrzeszającą kluby tenisowe Województwa Lubuskiego. Działa na rzecz rozwoju i popularyzacji tenisa wśród dzieci , młodzieży i dorosłych.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Otrzymane wsparcie 1,5 % zostanie przeznaczone głównie na  szkolenie utalentowanych dzieci i młodzieży w tenisie. Koszty udziału młodzieży tenisowej w zawodach krajowych i zagranicznych.

Więcej o nas

Więcej o nas

Tenis to nie tylko pasja, to szansa na życie w zdrowiu

Lubuski Zwiazek Stowarzyszeń Tenisowych jest organizacją zrzeszającą kluby tenisowe Województwa Lubuskiego. Działa na rzecz rozwoju i popularyzacji tenisa wśród dzieci , młodzieży i dorosłych.

Celem Związku jest :
1. krzewienie i rozwój tenisa wśród dzieci,młodzieży i osób dorosłych ,
2.organizowanie współzawodnictwa sportowego ,
3.upowszechnianie ,kształtowanie i podejmowanie działań na rzecz promocji i rozwoju tenisa ziemnego wśród członków związku i ogółu społeczności,
4.wsparcie najzdolniejszych tenisistów,
5.reprezentowanie interesów sportu tenisowego.

Siedzibą Związku jest miasto Zielona Góra.

Terenem działania jest obszar województwa lubuskiego.

Związek jest zarejestrowany i posiada osobowość prawną.

Związek działa zgodnie z ustawą  Prawo o stowarzyszeniach , ustawą o sporcie , statutem Polskiego Związku Tenisowego.

Związek w ramach swojej działalności współpracuje  z innymi organizacjami i instytucjami zainteresowanymi rozwojem kultury fizycznej a w szczególności tenisem.

Związek realizuje swoje cele poprzez: 1) wdrażanie kierunków i programów rozwoju sportu tenisowego przygotowanych przez Polski Związek Tenisowy

2) opracowywanie kierunków szkolenia zawodników i kadry trenersko-instruktorskiej oraz sędziów;

3) prowadzenie i organizowanie w regionie:

a) szkolenia zawodników,

b) szkolenia i doszkalania trenerów i instruktorów,

c) szkolenia i doszkalania sędziów,

d) współzawodnictwa sportowego;

4) przyznawanie zawodnikom licencji sportowych;

5) samodzielne organizowanie lub w ramach współpracy z innymi podmiotami zawodów i wydarzeń sportowych o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym;

6) uczestnictwo w zawodach i wydarzeniach sportowych o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

7) współpraca z krajowymymi i zagranicznymi podmiotami zajmującymi się podobną lub zbliżoną do Związku tematyką;

8) wsparcie organizacyjne, sprzętowe, finansowe i osobowe osób aktywnie uprawiających sport

Związek realizuje swoje cele statutowe we współdziałaniu z władzami samorządowymi i rządowymi oraz innymi organizacjami, instytucjami i podmiotami zainteresowanymi współpracą i wsparciem działalności statutowej Związku.

3. Związek realizuje swoje cele w ramach odpłatnej lub nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, poprzez prowadzenie pozaszkolnych form edukacji sportowej orazzajęć sportowych i rekreacyjnych, w tym m.in. poprzez organizowanie zajęć,wydarzeń i turniejów sportowych oraz obozów sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.

Na majątek Związku składają się:

1)ruchomości i nieruchomości będące własnością Związku,

2) inne prawa majątkowe i niemajątkowe,środki pieniężne.

Majątek Związku powstaje:

1) ze składek członkowskich,

2) z dotacji budżetowych na zadania zlecone,

3) z darowizn, zapisów i z tytułu dziedziczenia,

4) z dochodów ze sprzedaży majątku,

5) z wpłat sponsorów,

6) ze środków pochodzących z działalności publicznej,

7) z wpływów z zawodów i wydarzeń organizowanych przez Związek.

Związek nie może:

1)udzielać pożyczek lubzabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji wstosunku do jej członków,członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowieorganów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwalub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opiekilub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";

2) przekazywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników

Związku oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3) wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;

4)dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Związku, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

4.Związek może tworzyć fundusze rezerwowe i celowe.  


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Sport i rekreacja
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000507770
 • Konto:66 2030 0045 1110 0000 0403
 • Adres:ul. Kożuchowska 30 , 65-364 Zielona Góra
 • WWW:ztwl.pl
 • E-mail:pfabich@wp.pl
 • Telefon:607282396

Formularze PIT 2023/2024 dla
Lubuski Związek Stowarzyszeń Tenisowych

KRS 0000507770

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 20:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00