1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stowarzyszenie Dla Dobra Dziecka
KRS 0000519357

Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stowarzyszenie Dla Dobra Dziecka
KRS 0000519357

Prezent OPP

Dziecko potrzebuje Mamy i Taty Stop alienacji rodzicielskiej

Dążymy do dobrego wychowania dzieci przez obojga rodziców, nawet jeśli rodzice rozstali się. Przeciwdziałamy alienacji rodzicielskiej. Walczymy z dyskryminacją ojców, Pomagamy  rodzicom wychowywaać dzieci i tworzych prawidłowe relacje rodzinne - dostarczamy wiedzy, organizujemy warsztaty, szkolenia, doradztwo.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Prowadzimy działania na rzecz wspólnej opieki nad dziećmi po rozstaniu rodziców. Pracujemy nad videoklipem promującym opiekę naprzemienną do kampanii społecznej w Telewizji.

Więcej o nas

Więcej o nas

Działamy na rzecz równego traktowania i przeciwdziałamy dyskryminacji rodziców, zwłaszcza ojców przez sądy rodzinne. oprócz tego działamy na rzecz dobrego wychowywania dzieci przez rodziców. Organizujemy spotkania i imprezy integrujące społeczność lokalną,. Jesteśmy patronem grupy Planszówkowy Konin. Oto lista naszych celów statutowych:

1.   działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, ojcostwa, rodzicielstwa;

2.   upowszechnianie i ochrona praw dziecka;

3.   wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;

4.   dążenie do pełnego poszanowania praw dziecka zawartych w Konstytucji RP, Konwencji Praw Dziecka, Konwencji Praw człowieka oraz Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym;

5.   dążenie do zrównoważenia udziału obojga rodziców w wychowywaniu dzieci;

6.   działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

7.   dążenie do poszanowania i egzekwowania praw obojga rodziców w imię najlepszego interesu dziecka;

8.   dążenie do zmian praktyki działania sądów i podległych im instytucji, która pomija prawo dziecka do pełnego uczestnictwa w jego życiu i wychowaniu obojga rodziców

9.   działania zmierzające do tego, by wymiar sprawiedliwości w rzeczywisty sposób respektował prawa rodziców oraz dzieci i przeciwdziałał wszelkim aspektom ich naruszania;

10. niesienie pomocy rodzicom i dzieciom w zakresie ich wzajemnych praw w stosunku do siebie;

11. inicjowanie zmian legislacyjnych zmierzających do prawnego egzekwowania prawa rodzica do dziecka i dziecka do rodzica, a także lobbing w zakresie zmian ustawodawczych, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego i cywilnego w celu ochrony interesów dzieci i rodziców;

12. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

13. propagowanie wagi roli ojca w życiu dziecka i rodziny, szczególnie w sferze nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

14. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom, dzieciom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

15. pomoc dzieciom zaniedbanym, porzuconym, z niepełnosprawnościami oraz osieroconym;

16. popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej;

17. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i ich rodzin;

18. działanie na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, pochodzenie, wyznanie, stan cywilny, itp.

19. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz rodzinnym;

20. działanie na rzecz osób pokrzywdzonych i poszkodowanych: przestępstwem, wadliwym prawem, dyskryminacją, wykluczeniem społecznym i bezprawnymi działaniami innych osób i organów;

21. przeciwdziałanie przemocy, a przede wszystkim wobec wszelkich zjawisk przemocy i demoralizacji w stosunku do dzieci i młodzieży;

22. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji i świadomości społecznej;

23. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

24. działalność charytatywna;

25. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

26. ochrona i promocja zdrowia;

27. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

28. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

29. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

30. nauka, szkolnictwa wyższego, edukacja, oświata i wychowanie;

31. wypoczynek dzieci i młodzieży;

32. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

33. promocja i organizacja wolontariatu;

34. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000519357
 • Konto:38 1750 0012 0000 0000 3626 2869
 • Adres:Plac Zamkowy 3/9, 62-500 Konin, 6652995130
 • WWW:dladobradziecka.pl
 • E-mail:biuro@dladobradziecka.pl
 • Telefon:503 970 777

Formularze PIT 2021/2022 dla
Stowarzyszenie Dla Dobra Dziecka

KRS 0000519357

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze PIT
Łatwy PIT
papierowa wersja PIT
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 16:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00 – 18:00