1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe
FUNDACJA 2XKOCHAJ
KRS 0000548849

Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe
FUNDACJA 2XKOCHAJ
KRS 0000548849

Prezent OPP

WSPIERAMY DZIECI I MŁODZIEŻ

Fundacja 2xkochaj działa od 2015 roku. Na przestrzeni tych kilku lat daliśmy wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i duchowe setkom młodych ludzi. Zrzeszamy wokół siebie pedagogów, psychologów oraz ludzi, którzy chcą dzielić się dobrem z drugim człowiekiem. Naszą misją jest dawanie profesjonalnego, opartego na uniwersalnych wartościach , udzielamy wsparcia całym rodzinom, aby zarówno życie rodziców jak i dzieci mogło się rozwijać w zgodzie samym sobą i światem zewnętrznym. Chcemy wzmacniać każdego poszczególnego członka rodziny w momencie kryzysu i dodawać mu wiary, siły i nadziei. Fundamentem naszych działań są wartości chrześcijańskie. Z nich czerpiemy motywację i siłę do działania. Wierzymy również, że każdy człowiek bez względu na to w jak trudnej i kryzysowej sytuacji się znalazł może doświadczyć tzw. "Re-Startu" i rozpocząć wszystko od nowa. W tym właśnie pomagamy. W ramach naszych działań prowadzimy: - konferencje dla rodziców, - warsztaty kreatywne, sportowe, kulinarne dla całych rodzin, - konsultacje indywidualne dla rodziców, dzieci i młodzieży, - Rodzinka Cafe - miejsce spotkań i integracji rodzin, - klub dla dzieci, świetlicę środowiskową oraz Poradnię Rodzinną Re-Strt. . Celem STATUTOWYM fundacji "2xKochaj" jest prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej dzieciom, młodzieży, rodzinom zagrożonym demoralizacją, nałogami, przestępczością, marginalizacją, wykluczeniem społecznym oraz osobom w trudnej sytuacji życiowej. 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Peniądze otrzymane z 1% podatku zostaną przekazane w całości na rzecz dzieci i młodzieży w potrzebie Tworzymy dla nich przestrzeń do rozwoju W ramach Fundacji prowadzimy Świetlicę dla dzieci i młodzieży wychowujących się w środowisku zagrożonym demoralizacją i przestępczością i niekorzystnym dla ich prawidłowego rozwoju. Swoim zasięgiem obejmuje dzielnice tj.: Rymerę, Śródmieście, Piasek. W ramach zajęć świetlicowych, dzieci mają możliwość: • odrabiać lekcje, spożywać jeden posiłek dziennie, uczestniczyć w zajęciach wychowawczo – profilaktycznych, zajęciach artystycznych, sportowych, • uczestniczyć w spotkaniach świątecznych z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, • brać udział w feriach zimowych w formie jednodniowych wycieczek edukacyjno – rekreacyjnych, • wyjeżdżać w okresie letnich wakacji na obozy i kolonie, • korzystać z łazienki, w której dzieci mają możliwość wziąć prysznic i zadbać o swoje potrzeby higieniczne, • otrzymać wsparcie pedagogów i psychologa.poprzez indywidualne konsultacje i psychoterapię. 

Więcej o nas

Więcej o nas

Fundacja 2xkochaj działa od 2015 roku. Na przestrzeni tych kilku lat daliśmy wsparcie psychologiczne, pedagogiczne  setkom młodych ludzi. Zrzeszamy wokół siebie pedagogów, psychologów oraz ludzi, którzy chcą dzielić się dobrem z drugim człowiekiem.

W ramach naszych działań prowadzimy:

1. Świetlica „Fabryka Uśmiechów” dla dzieci i młodzieży wychowujących się w środowisku zagrożonym demoralizacją i przestępczością i niekorzystnym dla ich prawidłowego rozwoju. Swoim zasięgiem obejmuje dzielnice tj.: Rymerę, Śródmieście, Piasek – najbardziej zagrożoną demoralizacją część miasta Mysłowice. W ramach zajęć świetlicowych, które prowadzimy codziennie w godzinach popołudniowych dzieci mają możliwość: • odrabiać lekcje, spożywać jeden posiłek dziennie, uczestniczyć w zajęciach wychowawczo – profilaktycznych, zajęciach artystycznych; • uczestniczyć w spotkaniach świątecznych z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy; • brać udział w feriach zimowych w formie jednodniowych wycieczek edukacyjno –rekreacyjnych; • wyjeżdżać w okresie letnich wakacji na obozy i kolonie;

2. Warsztaty dla rodziców podopiecznych świetlicy „Przepis na dobrą rodzinę”  Projekt jest odpowiedzią na zwiększający się kryzys rodziny i autorytetów. i miał na celu zwiększenie kompetencji rodzicielskich.

3. Poradnia Rodzinna „Re-Start” oferuje profesjonalną pomoc we wspieraniu rozwoju dziecka, młodzieży oraz osób dorosłych poprzez indywidualne konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię.

Głównym celem tego projektu jest prowadzenie poradni, w której wsparcie otrzymują całe rodziny oraz osoby doświadczające kryzysu życiowego. Chcemy, aby poprawiło się funkcjonowanie rodziny w zakresie zdrowia psychicznego ze szczególnym uwzględnieniem czasu izolacji spowodowanej pandemią , ( edukacja rodzin w zakresie możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijanie kompetencji w zakresie budowania zdrowych więzi i relacji rodzinnych) Dzięki realizacji projektu: - zwiększy się wrażliwość poszczególnych członków rodziny na odczucia i potrzeby innych - poprawi się komunikacja w rodzinie.

W ramach realizacji zadania przyjmiemy zgłaszające się do poradni osoby/rodziny w celu udzielenia im adekwatnej do problemu pomocy, wsparcia udzielimy poprzez:

- prowadzenie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej (porada, konsultacja, terapia, psychoedukacja, socjoterapia, psychoterapia ) dla osób/rodzin w trudnych sytuacjach życiowych

-  grupa psychoedukacyjna dla dzieci i nastolatków TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 

Prowadzimy dla dzieci i młodzieży Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to forma terapii realizowana w grupie rówieśniczej. Dzieci pod opieką certyfikowanego trenera TUS, uczą się jak budować satysfakcjonujące relacje z innymi, jakie zachowania są społecznie akceptowalne, a jakie nie, jakich granic nie należy przekraczać, uczą się odczytywać i nazywać emocje, gesty i mowę ciała. Umiejętności te ćwiczone są podczas zabaw i gier, a przede wszystkim dzięki tworzeniu przez terapeutów sytuacji społecznych umożliwiających przełamania błędnych schematów i sposobów reagowania.

W Treningu Umiejętności Społecznych pomagamy w takich problemach jak:

- w problemach kontroli emocji i zachowań , zmiana zachowań niepożądanych na akceptowane w społeczeństwie

- trudnościach z koncentracją, pamięcią i uczeniem się, dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią

- ADHD, ADD, zespołem Aspergera

- trudnościach w budowaniu satysfakcjonujących relacji społecznych

- kłopoty i zaburzenia psychosomatyczne i nerwicowe

4. Poczuj smak życia i wspieraj innych – projekt mający na celu promowanie idei wolontariatu. Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej wśród młodzieży mysłowickich szkół średnich, uczelni wyższej oraz osób dorosłych aktywnych i nieaktywnych zawodowo w zakresie wywierania dobrego wpływu na społeczność lokalną (dzieci i młodzież oraz ich rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym.

5. Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości "Przepis na lepszą przyszłość" - Projekt zakładał objęcie kompleksowym wsparciem 15 rodzin z obszaru miasta Mysłowice; zagrożonych demoralizacją, przestępczością oraz wykluczeniem społecznym. W trakcie realizacji programu prowadzone były działania o charakterze profilaktycznym, opiekuńczo-wychowawczym, dydaktycznym oraz przeciwdziałające agresji. W pracy z wychowankiem wykorzystywane będą różne metody (zajęcia terapeutyczne, rozwijające zainteresowania, pobudzające do aktywności, socjodramy itp). Celem zadania publicznego było poprawienie sytuacji 15 rodzin (w sumie ok 60 osób) zagrożonych przestępczością i demoralizacją z terenu Mysłowic. Dostosowanie rodzin, w tym dzieci, młodzieży i tzw. młodych dorosłych do zmieniającego się świata i trendów społecznych.

6. Projekt w partnerstwie z urzędem Miasta "Restart Rodziny" Celem projektu było zapobieganie nowym problemom społecznym jakimi są uzależnienia behawioralne w tym ze szczególnym uwzględnieniem uzależnień od nowoczesnych technologii i internetu, - zwiększenie się wrażliwości na odczucia i potrzeby innych członków rodziny; - poprawa komunikacji w rodzinie - częstsze wsłuchiwanie się w to, co druga osoba ma do przekazania, nauka otwartego mówienia o sobie i swoich uczuciach; - zwiększenie kompetencji wychowawcze rodziców.

7. Rodzinka Cafe: Celem głównym Rodzinki Cafe jest integracja rodzin z dziećmi oraz promocja zdrowia psychicznego i fizycznego poprzez zastosowanie zdrowego odżywiania oraz aktywności trybu życia dla całych rodzin, co wpłynęło na poprawę jakości życia rodzinnego Projekt odpowiada na potrzeby rodziców (głównie mam) dzieci młodszych, aby integrować się z innymi rodzinami i okazywać sobie wzajemne wsparcie, wymianę doświadczeń, skorzystanie z profesjonalnych porad pedagogów i psychologa,

8. PROJEKT – GRUPA WSPARCIA DLA NASTOLATEK  Grupa przeznaczona jest dla nastoletnich dziewczyn, doświadczających problemów typowych dla wieku dojrzewania np. poczucia braku zrozumienia, odrzucenia, beznadziei, wybuchów smutku lub złości, apatii, frustracji, zmienności nastrojów, problemów w relacjach z innymi, buntu lub braku motywacji.

Praca w grupie zwiększa samoświadomość, pozwala na bezpieczne wyrażenie emocji, daje możliwość lepszego poznania własnych reakcji i uczuć oraz uczy interakcji społecznych poprzez proces wymiany grupowej.

Nastolatki doświadczają wielu bardzo intensywnych uczuć. Z jednej strony są  pełni ciekawości świata, radości i energii. Z drugiej – przeżywa dużo niepokoju, zwątpienia, lęku i złości. Huśtawka emocjonalna wydaje się nie mieć końca, nastrój zmienia się z minuty na minutę. Jakby tego było mało, młody człowiek zadaje sobie ważne pytania egzystencjalne: „Kim jestem? Po co żyję? Co jest dla mnie ważne?”.

W tym czasie nastolatki podejmuje też wiele trudnych i ważnych decyzji życiowych, w których mogą się czuć się osamotnieni. Mocno przeżywa pierwsze zawody miłosne, szkolne przyjaźnie, bardzo ważna jest dla niego przynależność do grupy rówieśniczej. Doświadczają sprzecznych uczuć związanych z relacjami rodzinnymi, co powoduje konflikty i nieporozumienia. W dodatku często nie chcą już rozmawiać z rodzicami czy innymi członkami rodziny.

W tym trudnym czasie nastolatki potrzebują dużo wsparcia. Dlatego proponujemy pomoc psychoedukacyjną w formie grupy wsparcia dla młodzieży od 12 do 18  roku życia. Pomagamy w poznawaniu swoich emocji i potrzeb, w radzeniu sobie z kryzysami i w odnajdowaniu się w relacjach z innymi. Spotkania dla nastoletnich dziewcząt służą też wsparciem w szukaniu swojej drogi i podejmowaniu decyzji, poprawie kondycji psychicznej i lepszemu rozumieniu siebie oraz innych. Pomagamy również młodym ludziom, którzy doświadczają obniżonego nastroju i innych utrudniających funkcjonowanie objawów.

W grupie uczestniczą dziewczyny, które przeżywają następujące symptomy:

• kiedy przeżywa dużo smutku i niepokoju, nie ma energii, ma trudności ze snem

• kiedy ma objawy somatyczne niedające się wyjaśnić za pomocą badań lekarskich 

• kiedy przeżywa coś trudnego – np. nieszczęśliwe zakochanie, odrzucenie przez rówieśników, stratę kogoś bliskiego – i nie ma z kim o tym rozmawiać

• kiedy odmawia chodzenia do szkoły i trwa to dłużej niż kilka dni

• kiedy odżywia się w sposób zagrażający zdrowiu (odmawia jedzenia lub objada się)

• kiedy się okalecza lub zgłasza myśli samobójcze

• sięga po używki (papierosy, alkohol, narkotyki) lub wydaje się uzależniony od Internetu

• kiedy przeżywa tak dużo silnych uczuć, że utrudnia to codzienne funkcjonowanie

9. PROJEKT – grupa wsparcia dla rodziców oparta na zasadach POZYTYWNEJ DYSCYPLINY

Odbiorcy projektu:

Rodzice z rejonu Śląska, doświadczający trudności wychowawczych, potrzebujący wsparcia, rodzice samotnie wychowujący swoje dzieci, doświadczający rozwodu lub separacji lub śmierci współmałżonka.

Grupa jest otwarta dla  wszystkich rodziców,, którzy mają pytania i wątpliwości lub czują się sfrustrowani i chcieliby na nowo dobrze się poczuć w swojej roli.

Dla kogo? Dla wszystkich, którzy:

• doświadczają frustracji i bezradności

• chcą zyskać nowe spojrzenie na kłopoty z dziećmi

• zastanawiają się, jak budować dobrą i wspierającą relację z dzieckiem

• chcieliby zrozumieć, w jaki sposób ich trudności wychowawcze wiążą się z aktualnym etapem rozwoju dziecka

• pragną nauczyć się skutecznego porozumiewania się z dziećmi

• zadają sobie pytanie, co to znaczy być „wystarczająco dobrym rodzicem”

• chcą się dowiedzieć, jak dbać o siebie, by lepiej sobie radzić z trudnymi uczuciami związanymi z rolą rodzica

• zastanawiają się, czy karać, czy nagradzać i w jaki sposób chwalić

• chcą nauczyć się, jak zachęcać dziecko do współpracy, mądrze stawiać granice, wzmacniać poczucie wartości u dziecka

• są zainteresowani wymianą doświadczeń z innymi rodzicami

Celem powstania tej grupy jest poprawa zdrowia psychicznego rodziców doświadczających trudności wychowawczych, co wyrazi się w poprawie jakości życia całej rodziny i poprawie ich relacji.

Grupa wsparcia łączy rodziców przeżywających podobne problemy, którzy potrzebują (poszukują) pomocy. Tworzy przestrzeń dla rozmów i wymiany doświadczeń. Wśród ważnych celów działania takiej grupy można wymienić otrzymanie emocjonalnego wsparcia i pomoc w radzeniu sobie z przeżywanymi trudnościami. Uczestnictwo jest dobrowolne.

Grupa jest prowadzona przez edukatorkę Pozytywnej dyscypliny oraz psychoterapeutkę (mamę 3 dzieci) i będzie oparta na zasadach tej metody.

Pozytywna Dyscyplina jest klasyczną metodą wychowawczą rozwijaną od 1981 roku. Jej korzenie sięgają psychologii indywidualnej austriackiego psychoterapeuty Alfreda Adlera, który jako jeden z pierwszych zainteresował się jednostką w szerszym kontekście społecznym i uważał, że wszyscy ludzie mają jedno podstawowe pragnienie: chcą czuć, że przynależą i że są ważni.

Pomaga rodzicom:

– zrozumieć swoje dzieci

– wspierać ich naturalny potencjał

– wychowywać je na mądrych, pewnych siebie, odpowiedzialnych i wrażliwych dorosłych

– SKUTECZNIE radzić sobie z codziennymi trudnościami, takimi jak ubieranie się, wychodzenie z domu, sprzątanie, mycie zębów i tym podobne.

5 Fundamentalnych Zasad Pozytywnej Dyscypliny

1. Pomaga dzieciom poczuć łączność i przynależność, pomaga im poczuć, że są ważne w rodzinie i społeczności.

2. Jest jednocześnie pełna szacunku i wymagająca: miękka i zdecydowana w tym samym czasie, czyli twarda dla problemu i miękka dla osoby.

3. Jest skuteczna długofalowo: bierze pod uwagę to, co dziecko myśli, czuje, czego się uczy i jakie podejmuje decyzje o sobie samym i o swoim świecie i jak decyduje się postępować w przyszłości, aby przetrwać i odnosić sukcesy.

4. Uczy ważnych umiejętności społecznych i życiowych: szacunku, dbania o innych, rozwiązywania problemów, współpracy oraz umiejętności wnoszenia wkładu i bycia pożytecznym w domu, przedszkolu, szkole i większej społeczności.

5. Zaprasza dzieci do odkrywania, jak bardzo są zdolne i kompetentne. Zachęca je do konstruktywnego używania swojej osobistej siły i autonomii.

Środki zebrane z 1% podatku zostaną w całości przeznaczone na kontynuację naszych działań a przede wszystkim na wsparcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:województwo śląskie
 • KRS:0000548849
 • Konto:55 1050 1214 1000 0090 3064 7805
 • Adres:STADIONOWA
 • WWW:https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit-online-0000548849/
 • E-mail:fundacja@2xkochaj.pl
 • Telefon:508082780

Formularze PIT 2022/2023 dla
FUNDACJA 2XKOCHAJ

KRS 0000548849

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze PIT
Łatwy PIT
papierowa wersja PIT
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Rozlicz dowolne przychody

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Zapisz w repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Odpowiedz na tylko proste pytania

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Wyślij przez internet

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bądź bezpieczny

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 16:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00 – 18:00