1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

SWSEiT ArteFakt

KRS 0000560496

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

SWSEiT ArteFakt

KRS 0000560496

Prezent OPP

Sztuką wspieramy Zdrowie, a Życiu nadajemy Ton ♪♪♪

Jest to nasze motto,  które realizujemy poprzez działania artetrapeutyczne (terapia sztuką).

Dbamy o zdrowie, aktywność, godność i jakość życia osób wykluczonych społecznie i kulturowo z powodu starości, choroby czy niepełnosprawności.

Korzystamy z leczniczych i terapeutycznych mocy drzemiących w sztuce muzycznej, plastycznej i literaturze

Nasze projekty to działania koncertowe, plastyczne i warsztaty literackie, autorskie spotkania filmowe - działania skierowane do osób przebywających w ośrodkach leczniczo-opiekuńczych [grupa docelowa 1] oraz lokalnej społeczności miast i wsi całego kraju [grupa docelowa 2].

Staramy się podnosić jakość życia cierpiącym (grając koncerty, organizując warsztaty biblioterapeutyczne, spotkania filmowe i wystawy w ośrodkach leczniczo-opiekuńczych) oraz propagować kreatywne i twórcze postawy osób funkcjonujących na marginesie życia społecznego. Z drugiej zaś (w przypadku działań publicznych) celem naszym jest społeczna integracja i promocja aktywnego uczestnictwa w kulturze, uświadomienie znaczenia kultury dla rozwoju osobowego i społecznego oraz edukacja zachęcająca do pracy wolontariackiej na rzecz ludzi wykluczonych. Pragniemy tu budować otwartą na pomoc bliźniemu postawę obywatelską oraz wzbudzić społeczną refleksję nad wartością pracy dla osób wykluczonych ze społecznego życia.

Ze względu na fakt ograniczonej dostępności do narodowych dóbr kultury z dala od centrów kultury dużych miast, staramy się nasze działania organizowane w mniejszych miejscowościach na terenie całej Polski.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Fundusze z 1,5 % wykorzystamy na organizację charytatywnych koncertów, wystaw malarstwa i warsztatów arteterapeutycznych dla pacjentów hospicjów, szpitali, zakładów opiekuńczo - leczniczych oraz mieszkańców całodobowych domów pomocy społecznej dla osób starych i niepełnosprawnych.

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie Wspierania Sztuki, Edukacji i Terapii ArteFakt to instytucja kulturalno-społeczna, zarejestrowana 28 maja 2015 roku. Powstała z inicjatywy grupy osób związanych z wykonywaniem, animowaniem czy propagowaniem działań w przestrzeni szeroko rozumianej kultury, sztuki, edukacji i (arte)terapii.

W skład Członków SWSEiT ArteFakt wchodzą osoby o różnych zawodach i zainteresowaniach. Wśród nas są min. artyści muzycy, aktorzy i plastycy; pedagodzy, psycholodzy i filozofowie; arte i muzykoterapeuci oraz przedstawiciele innych profesji, których łączy wspólna idea - idea niesienia pomocy osobom potrzebującym.

Naszą misją jest upowszechnianie kultury oraz wykorzystanie sztuki i jej terapeutycznych walorów (arteterapia, muzykoterapia, biblioterapia) do niesienia pomocy osobom chorym i wykluczonym społecznie. Stąd nasz pomysł na koncerty, warsztaty, edukację i leczenie sztuką w ośrodkach onkologicznych...

Nasze Stowarzyszenie koncentruje się głównie w pracę na rzecz ludzi starych, chorych i niepełnosprawnych - ludzi, którzy z powodu deficytów zdrowia z definicji są wykluczeni z uczestnictwa w kulturze. Nasz sztandarowy projekt "Dni Sztuki i Zdrowia" to projekt (arte)terapeutyczno - społeczny. Z jednej strony staramy się podnoszenie jakości życia cierpiącym (grając charytatywne koncerty, organizując warsztaty biblioterapeutyczne i wystawy w hospicjach, szpitalach i innych ośrodkach leczniczo - pomocowych), z drugiej zaś (w przypadku koncertów w przestrzeni publicznej) celem naszym jest zachęcanie do pracy wolontariackiej i promocja wolontariatu na rzecz ludzi w potrzebie.

W świadomy sposób staramy się działać w mniejszych miastach i wsiach całej Polski, gdyż z oczywistych powodów dostępność do narodowych dóbr kultury jest tam mniejsza. Trzeba tu koniecznie dodać, że w naszych działaniach nie traktujemy sztuki li tylko jako nośnika doświadczenia estetycznego. W takich miejscach jak ośrodki leczniczo - pomocowe sztuka jest nośnikiem wartości terapeutycznych (arteterapeutycznych - forma terapii poprzez sztukę).

Stowarzyszenie Wspierania Sztuki, Edukacji i Terapii ArteFakt zostało zarejestrowane 28 maja 2015 r. Dotychczas zrealizowaliśmy łącznie 30 projektów (a w przeciągu ostatnich 3 lat - 10). Wykonaliśmy ponad 100 koncertów, kilkadziesiąt wystaw plastycznych i warsztatów biblioterapeutycznych, obejmując swoją działalnością kilka tysięcy osób. Poniżej przedstawimy skrótowo nasze działania z 2020 i 2022 roku. Szczegółowy opis projektów znajduje się na stronie stowarzyszenia (www.artefakt.arnev.net) w zakładce "Projekty":

- V Poznańskie Dni Sztuki i Zdrowia (22 czerwiec - 12 wrzesień 2022),

- VII Wielkopolskie Dni Sztuki i Zdrowia (13, 14 lipiec 2022),

- IV Poznańskie Dni Sztuki i Zdrowia (26 czerwiec - 09 sierpień 2021),

- VI Wielkopolskie Dni Sztuki i Zdrowia (20 - 21 lipiec 2021),

- III Poznański Tydzień Sztuki i Zdrowia (05 - 11 październik 2020),

- V Wielkopolskie Dni Sztuki i Zdrowia (14 - 16 wrzesień 2020),

- Zachodniopomorskie Dni Sztuki i Zdrowia (23 sierpień 2020),

- Warmińsko - Mazurskie Dni Sztuki i Zdrowia (01, 02 sierpień 2020),

- Niedziela w Kinie Retro (22 maj - 12 lipiec 2020),

- Mediterra Dakini (2020 - 2022).

Projekty poprzednie (od 2015 do 2019)

1. "Niepodległa Wielkopolska" (28 październik - 08 listopad 2019). W ramach projektu wykonanych zostało 6 koncertów, 3 spotkania literackie i 3 wystawy pt. "Okna na Świat". Odwiedziliśmy trzy poznańskie Domy Pomocy Społecznej (Bukowska, Ugory, Konarskiego), Hospicjum "Palium", Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego oraz Fundację Wzajemnej Pomocy "Barka".

2. "Niepodległa 2019" (22 lipiec - 05 listopad 2019). W ramach projektu "Niepodległa 2019" odwiedziliśmy pacjentów 17 instytucji leczniczo - pomocowych z terenu całej Wielkopolski, wykonując łącznie 17 koncertów i 10 wystaw malarstwa. Odwiedziliśmy mieszkańców Domów Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze, Skęczniewie, Wrześni, Marszałkach, Rzetni, Liskowie, Strzałkowie, Gębicach, Łężeczkach, Wieleniu, Jarogniewicach, Mościszkach, Przybrodzie, Kobylnikach oraz pacjentów Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego Szpitala Powiatowego w Rawiczu.

3."Kulturownik - kultura na poboczu" (28 - 29 lipiec 2019). W ramach projektu zorganizowane zostały 2 koncerty. Pierwszy z nich odbył się w świetlicy Państwowych Ogrodów Działkowych "Darzynka", drugi zaś wykonany został dla mieszkańców Schroniska dla Bezdomnych Stowarzyszenia "Monar" w Poznaniu.

4."IV Wielkopolskie Dni Sztuki i Zdrowia" (26 - 27 lipiec 2019). Podczas IV Wielkopolskich Dni Sztuki i Zdrowia wykonane zostały 4 koncerty, w tym 2 dla pacjentów Domów Pomocy Społecznej w Wągrowcu i Pile oraz warsztaty biblioterapeutyczne.

5."III Wielkopolskie Dni Sztuki i Zdrowia" (06 - 08 czerwca 2018). W projekcie wykonanych zostało 12 koncertów, w tym 6 dla pacjentów ośrodków leczniczych w Skęczniewie, Liskowie i Wieleniu oraz 3 warsztaty biblioterapeutyczne. Nasze stowarzyszenie wręczyło również "Certyfikaty Wolontariusza Roku 2018 Ziemii Czarnkowsko - Trzcianeckiej, Dobskiej, Opatowskiej" dla osób, które wyróżniły się zaangażowaniem w pracę wolontariacką.

6."Dzień Sztuki i Zdrowia w Złotowie" (09 czerwiec 2018). Odbyły się wówczas 4 koncerty, w tym 2 dla pacjentów Hospicjum św. Elżbiety w Złotowie. Wręczono także "Certyfikaty Wolontariusza Roku 2018 Ziemi Złotowskiej" osobom, które w szczególny sposób wyróżniły się pracą wolontariacką dla ludzi cierpiących.

7."Most Kulturalny Poznań- Kołobrzeg" (20 lipiec 2018). Odbyły się wówczas 2 koncerty, w tym 1 dla pacjentów Hospicjum Victoria w Kołobrzegu.

8."Niepodległa" (23 lipiec - 01 sierpień 2018). Zorganizowaliśmy 16 wydarzeń artystycznych:

- 8 bezpłatnych koncertów dla pacjentów poznańskich ośrodków leczniczych i opiekuńczych;

- 4 warsztatowe spotkania literackie, podczas których zostały rozdane egzemplarze książki "Moja pieśń. Refleksja o życiu, muzyce i terapii muzycznej w leczeniu onkologicznym";

- 4 wystawy pt. "Wolność" przygotowane przez artystę malarza Piotra Paraniaka.

9."Dolnośląskie Dni Sztuki i Zdrowia" (03 sierpień 2018). Odbyły się wówczas 4 koncerty, w tym 3 charytatywne dla pacjentów Ośrodka Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej Będkowo. Nasze stowarzyszenie przyznało również "Certyfikaty Wolontariusza Roku 2018 Ziemi Trzebnickiej" osobom, które w szczególny sposób wykazały się wrażliwością i pracą charytatywną na rzecz osób wymagających troski i wspomagania.

10."II Ełcki Dzień Sztuki i Zdrowia" (30 sierpień 2018). W ramach projektu odbyły się 4 koncerty, w tym 2 dla pacjentów Szpitala Pro - Medica oraz warsztat biblioterapeutyczny.

Cele statutowe naszego Stowarzyszenia (§7 statutu SWSEiT ArteFakt):

- działanie na rzecz pomocy osobom chorym, niepełnosprawnym, starszym i zagrożonym wykluczeniem społecznym,

- umożliwianie jak najszerszego korzystania z dóbr kultury i sztuki,

- działanie na rzecz ochrony, promocji i profilaktyki zdrowia,

- działanie charytatywne,

- propagowanie profilaktyki zdrowotnej i terapii poprzez sztukę,

- promocję i rozpowszechnianie twórczości artystycznej,

- propagowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce,

- kształtowanie właściwych postaw społecznych i krzewienie wiedzy o sztuce i terapii poprzez sztukę,

- podnoszenie kompetencji kulturowych.

Prosimy!

Pomóż nam pomagać!


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000560496
 • Konto:90 1090 1346 0000 0001 5149 3669
 • Adres:Saperska, 24
 • WWW:www.artefakt.arnev.net
 • E-mail:stowarzyszenie.set.artefakt@gmail.com
 • Telefon:601799633

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „SWSEiT ArteFakt” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
SWSEiT ArteFakt

KRS 0000560496

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00