1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Fundacja NON IRON
KRS 0000562082

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Poprzez finansowanie stałych zajęć sportowych dajemy ubogim dzieciom lepszy start w życie

Fundacja Krzewienia Kultury Fizycznej NON IRON orgaznizuje i finansuje regulane zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z ubogich i dysfunkcyjnych rodzin, oraz środowisk zagrożónych wykluczeniem, przemocą i uzależnieniem. Naszym celem jest zachęcenie jak największej liczby młodych ludzi do stałej aktywności fizycznej, bowiem wiemy, że przekłada się to nie tylko na zdrowie fizyczne, ale i lepsze funkcjonowanie w grupie rówieśniczej, daje poczucie wspólnoty, poprawia wyniki w nauce, jest alternatywą spędzania wolnego czasu, odrywa młodziez od smartfonów, gier. Wzmacnia pewność siebie, oraz daje poczucie mocy. Co niezmiernie ważne, może być jedynym pozytywnym doświadczeniem dla młodziezy pochodzących z takich środowisk. Sport traktujemy jako narzędzie terapeutyczne, a treningi jako działanie profilaktyczne, anyprzemocowe i iantyuzaeżnieniowe, nie promujemy żadnej konkretnej dyscypliny sportu. Najważniejsza jest dla nas regularność i systematyczność, bo tylko wówczas jest szansa na to, iż bedzie on miał walor terapeutyczny i przysłuzy się do kształtowania charakteru młodych ludzi.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Wpływy z 1 procenta przeznaczymy na kolejny projekt sportowy, tym razem chcemy zrobić kampanię promującą sport, aktywność fizyczną, tak by młodzież mogła przygotować pod kierunkiem trenerów, nauczucieli, psychologa własny projekt. Projekt, który wygra otrzyma nasze finansowanie. Konkurs będzie skierowany do młodziezy żyjących na terenach byłych PGRów, oraz podopiecznych świetlic środowiskowych z terenów zagrożónych wykluczeniem społecznym.

Więcej o nas

Więcej o nas

Podstawowym celem realizowanym przez Fundację jest idea wychowania przez sport. Fundacja szerszą działalność w zakresie pożytku publicznego prowadzi od wiosny 2016r. Podstawowa jej działalność polega na finansowaniu zajęć sportowych, obozów, a także w razie potrzeby, odpowiednich strojów i sprzętów sportowych. Beneficjentami Fundacji są dzieci ze środowisk dysfunkcyjnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Siedzibą Fundacji jest Warszawa. Działania statutowe prowadzone są głównie na terenie wsi i miasteczek województwa warmińsko-mazurskiego oraz w woj. Łódzkim w Zgierzu i Ozorkowie. Fundacja działa przede wszystkim w oparciu o współpracę z lokalnymi świetlicami środowiskowymi, a także domami dziecka. Oprócz treningów sportowych organizuje oraz finansuje regularne warsztaty psychologiczno pedagogiczne dla grupy trenujących dzieci. Z roku na rok Fundacja rozszerza swoją działalność, zwiększa liczbę projektów. Wsparcie społeczności lokalnej przyczyniło się do jej aktywizacji i niektóre projekty zostały już w całości, albo częściowo przejęte przez samorząd. 

Nasze projekty w roku 2019 r. 

 1. Najlepsi z Olsztyna projekt realizowany jest od 2016 r. Obejmuje grupę dzieci będących pod opieką świetlicy środowiskowej „Centrum Moc”, położonej na osiedlu socjalnym przy ul. Towarowej w Olsztynie; przemoc i alkohol są stałym elementem na terenie osiedla. Na zajęcia dołączają też do nich dzieci ze świetlicy środowiskowej położonej przy sortowni śmieci w Olsztynie na ul. Lubelskiej, nasza Fundacja finansuje dwa treningi w tygodniu: raz w tygodniu zajęcia ogólnorozwojowe i raz w tygodniu treningi basenowe. Aktywność fizyczna pozwala rozładować złe emocje, a przewidywalność i cykliczność zajęć zapewniają stabilizację, dodatkowo osoba trenera daje pozytywny przykład. Dzieci objęte projektem są w wieku 10- 14 lat. 
 2. Lekkoatletyka w Zgierzu. Od września 2016 r. wspieramy świetlicę środowiskową w Zgierzu. W roku szkolnym 2017/2018 treningi były prowadzone przez jednego trenera w salce udostępnianej przez świetlicę środowiskową. Odbywały się one 2 razy w tygodniu i uczestniczyło w nich 10 -12 dzieci. Jest to bardzo trudne środowisko, dzieci są mocno poranione, a świetlica to często jedyne miejsce, gdzie są traktowane z godnością. Projekt od strony trenerskiej prowadzi pani Dorota Bartczak, nauczycielka WF-u, sportowiec. Zajęcia nadal mają treningów lekkoatletycznych, rozszeżonych o  elementy, które pozwolą w pełni zrealizować cele tak sportowe jak i edukacyjno-wychowawcze, przewiduje oprócz regularnych treningów sportowych dwa razy w tygodniu, warsztaty psychologiczno-pedagogiczne, start w zawodach biegowych w okresie wiosenno-letnim, udział w rajdach, oraz możliwość poznania innych dyscyplin sportowych poprzez wyjścia na basen, ściankę wspinaczkową, czy do parku trampolin, co wzmocnia motywację treningową naszych podopiecznych. w Wakacje 2019 r. 19 osób z projektu było na pierwszym w swoim życiu obozie sportowym.
 3. Karate w Lubominie  – Realizowany jest od marca do czerwca 2018 r.  Bierze w nim udział ok.45 dzieci, podzielonych na 3 grupy. Prowadzi go dwóch trenerów i jeden pomocnik, a zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Ten projekt skierowany jest do dzieci pochodzących z okolic Lubomina (woj. warmińsko mazurskie), zamieszkujące pobliskie wioski i osady. W tych miejscach nic się nie dzieje, dzieci nie mają możliwości, ani logistycznych ani finansowych, na uczestnictwo w jakichkolwiek zajęciach dodatkowych. Zajęcia karate znacznie przyczyniają się do poprawy jakości życia, rozwijania umiejętności sportowych i intelektualnych uczestników, uczą zdrowej rywalizacji, radzenia sobie z  porażkami oraz dają możliwość spędzenia aktywnie czasu wolnego w duchu sportowej integracj.
 4. Boks w Ozorkowie W projekcie bierze udział 20 dzieci i młodzieży w wieku 13-18 lat. Zajęcia odbywają się w klubie sportowym „Grucha” w Ozorkowie w woj. łódzkim, dwa razy w tygodniu, Raz w tygodniu młodzież ma spotkanie z pedagogiem lub psychologiem. Dzieci wybrane są spośród chętnych przez psychologa i pedagoga szkolnego. Adresatami projektu są młodzi ludzie pochodzący z rodzin o trudnej sytuacji materialno-bytowej, często sprawiająca problemy wychowawcze w szkole oraz środowisku lokalnym, których rodzice najczęściej korzystają z pomocy finansowej ośrodka pomocy społecznej. Młodzież z projektu wzięła udział w „Biegam dobrze dla Non Iron”, projekcie realizowanym we współpracy z Fundacją Maraton Warszawski i pobiegła na 5 km, zbierając pieniądze na nowy projekt „I Cyrk się kręci" w Dywitach. 
 5. Biegnij po marzenia rozpoczął się w listopadzie 2018 r.  i jest realizowany w Ozorkowie. Uczestniczy w nim 24 dzieci i młodzieży w wieku 13 – 18 lat. Są to trudne dzieci z rodzin borykających z problemami alkoholowymi, finansowymi, brakiem zatrudnienia, często też przemocą. Treningi sportowe odbywają się dwa razy w tygodniu, a dodatkowo, raz w tygodniu, dzieci mają organizowane zajęcia/warsztaty z psychologiem uczące ich radzenia sobie z trudnymi, negatywnymi emocjami i agresją, których na co dzień doświadczają aż nadto. Od strony sportowej projekt prowadzi Agata Matejczuk, ultramaratonka, która również pochodzi z podobnego środowiska i może być wspaniałym przykładem dla swoich podopiecznym.
 6. Mistrzowie ping ponga to  projekt, który ruszył w połowie sierpnia 2018 r.i skierowany jest do dzieci i młodzieży mieszkającej na terenie gminy Jeziorany, w okolicznych wioskach. Mają one ograniczony dostęp do rozwoju swoich umiejętności i zainteresowań, ze względu na zamieszkanie na terenach wiejskich, w których nic się nie dzieje. Świetlice są często jedynym dla nich miejscem spotkań. Fundacja zakupiła stoły ping-pongowe do świetlic, a treningi odbywają się dwa razy w tygodniu da każdej grupy. Bierze w nich udział 30 dzieci, z z dwóch popeegierowskich wsi, Radostowa i Wójtkowa. Każde zajęcia prowadzi dwóch trenerów. Dodatkowym atutem jest aktywizowanie społeczności lokalnej, rodziców, osób starszych, które amatorsko grają w ping ponga i teraz mają możliwość korzystania ze sprzętu poza zajęciami. 
 7. BOKS w Arce, to nowy projekt który trwa od września 2019 r. POdopieczni to dzieci z biednej dzielnicy Olsztyna Zatorze, które pochodzą często z ubogich i alkoholowych rodzin. Prowadzi je charyzmatyczny trener, dzięki któremu młodzi ludzie co raz lepiej radzą sobie z porażkami, upadkami i pokonywaniem swoich słabości. 
 8. I CYRK się kręci w osadach wiejskich w gminie Dywity. Projekt obejmuje dzieci z północenej części gminy, gdzie oprócz lokalnej szkoły podstawowej nic nie ma, są to również częściowo tereny popeegierowskie, uczestniczy w nim ok 30 . Projekt przewidziany jest na rok.
 9. Krzyżówki na rowerach – od ponad roku prowadzimy działania w maleńkiej wiosce na południu polski, pod samą granicą słowacką, naszymi działaniami objęte jest 27 dzieci, wszyscy uczniowie szkoły, prowadziliśmy z nimi zajęcia rolkowe, oraz finansowaliśmy wyprawy rowerowe.

Podsumowując w 2019 r. prowadziliśmy i finansowaliśmy 9 projektów, objeliśmy pomocą ok 230 dzieci, (216 w stałych treningach, 80 na obozach półkoloniach, 105 w zawodach, 38 na obozach sportowych) zatrudnialiśmy 20 trenerów, dwóch psychologów, współpracowaliśmy z trzema Fundacjami, łączne koszty na zajęcia, treningi, obozy, półkolonie wyniosły 195205,87 zł. Posiadamy dwóch pracowników poza trenerskich i wychowawczych, koordynatora z wynagrodzeniem 600 zł miesięcznie i biuro księgowe 450 zł miesięcznie. Praca zarządu jest pracą bezpłatną, nie płacimy za biuro, a materiały reklamowe finansowane są przez fundatorów.

Nasze plany:

Pragniemy bardziej zaaktywizować młodzież, dlatego tez pragniemy, aby następne projekty, które będziemy finansować wychodziły od nich, były przez młodzież i ich opiekunków przygotowane oraz by później oni byli odpowiedzialni za ich realizację.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000562082
 • Konto:73 2490 0005 0000 4530 9015 7164
 • Adres:POgonowskiego 17, 01-568
 • WWW:www.noniron.org
 • E-mail:fundacja@noniron.org
 • Telefon:501386666Formularze PIT 2019/2020 dla
Fundacja NON IRON

KRS 0000562082

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja NON IRON

 • Poprzez finansowanie stałych zajęć sportowych dajemy ubogim dzieciom lepszy start w życie

  Fundacja Krzewienia Kultury Fizycznej NON IRON orgaznizuje i finansuje regulane zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z ubogich i dysfunkcyjnych rodzin, oraz środowisk zagrożónych wykluczeniem, przemocą i uzależnieniem. Naszym celem jest zachęcenie jak największej liczby młodych ludzi do stałej aktywności fizycznej, bowiem wiemy, że przekłada się to nie tylko na zdrowie fizyczne, ale i lepsze funkcjonowanie w grupie rówieśniczej, daje poczucie wspólnoty, poprawia wyniki w nauce, jest alternatywą spędzania wolnego czasu, odrywa młodziez od smartfonów, gier. Wzmacnia pewność siebie, oraz daje poczucie mocy. Co niezmiernie ważne, może być jedynym pozytywnym doświadczeniem dla młodziezy pochodzących z takich środowisk. Sport traktujemy jako narzędzie terapeutyczne, a treningi jako działanie profilaktyczne, anyprzemocowe i iantyuzaeżnieniowe, nie promujemy żadnej konkretnej dyscypliny sportu. Najważniejsza jest dla nas regularność i systematyczność, bo tylko wówczas jest szansa na to, iż bedzie on miał walor terapeutyczny i przysłuzy się do kształtowania charakteru młodych ludzi.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Wpływy z 1 procenta przeznaczymy na kolejny projekt sportowy, tym razem chcemy zrobić kampanię promującą sport, aktywność fizyczną, tak by młodzież mogła przygotować pod kierunkiem trenerów, nauczucieli, psychologa własny projekt. Projekt, który wygra otrzyma nasze finansowanie. Konkurs będzie skierowany do młodziezy żyjących na terenach byłych PGRów, oraz podopiecznych świetlic środowiskowych z terenów zagrożónych wykluczeniem społecznym.

 • Więcej o nas

  Podstawowym celem realizowanym przez Fundację jest idea wychowania przez sport. Fundacja szerszą działalność w zakresie pożytku publicznego prowadzi od wiosny 2016r. Podstawowa jej działalność polega na finansowaniu zajęć sportowych, obozów, a także w razie potrzeby, odpowiednich strojów i sprzętów sportowych. Beneficjentami Fundacji są dzieci ze środowisk dysfunkcyjnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Siedzibą Fundacji jest Warszawa. Działania statutowe prowadzone są głównie na terenie wsi i miasteczek województwa warmińsko-mazurskiego oraz w woj. Łódzkim w Zgierzu i Ozorkowie. Fundacja działa przede wszystkim w oparciu o współpracę z lokalnymi świetlicami środowiskowymi, a także domami dziecka. Oprócz treningów sportowych organizuje oraz finansuje regularne warsztaty psychologiczno pedagogiczne dla grupy trenujących dzieci. Z roku na rok Fundacja rozszerza swoją działalność, zwiększa liczbę projektów. Wsparcie społeczności lokalnej przyczyniło się do jej aktywizacji i niektóre projekty zostały już w całości, albo częściowo przejęte przez samorząd. 

  Nasze projekty w roku 2019 r. 

  1. Najlepsi z Olsztyna projekt realizowany jest od 2016 r. Obejmuje grupę dzieci będących pod opieką świetlicy środowiskowej „Centrum Moc”, położonej na osiedlu socjalnym przy ul. Towarowej w Olsztynie; przemoc i alkohol są stałym elementem na terenie osiedla. Na zajęcia dołączają też do nich dzieci ze świetlicy środowiskowej położonej przy sortowni śmieci w Olsztynie na ul. Lubelskiej, nasza Fundacja finansuje dwa treningi w tygodniu: raz w tygodniu zajęcia ogólnorozwojowe i raz w tygodniu treningi basenowe. Aktywność fizyczna pozwala rozładować złe emocje, a przewidywalność i cykliczność zajęć zapewniają stabilizację, dodatkowo osoba trenera daje pozytywny przykład. Dzieci objęte projektem są w wieku 10- 14 lat. 
  2. Lekkoatletyka w Zgierzu. Od września 2016 r. wspieramy świetlicę środowiskową w Zgierzu. W roku szkolnym 2017/2018 treningi były prowadzone przez jednego trenera w salce udostępnianej przez świetlicę środowiskową. Odbywały się one 2 razy w tygodniu i uczestniczyło w nich 10 -12 dzieci. Jest to bardzo trudne środowisko, dzieci są mocno poranione, a świetlica to często jedyne miejsce, gdzie są traktowane z godnością. Projekt od strony trenerskiej prowadzi pani Dorota Bartczak, nauczycielka WF-u, sportowiec. Zajęcia nadal mają treningów lekkoatletycznych, rozszeżonych o  elementy, które pozwolą w pełni zrealizować cele tak sportowe jak i edukacyjno-wychowawcze, przewiduje oprócz regularnych treningów sportowych dwa razy w tygodniu, warsztaty psychologiczno-pedagogiczne, start w zawodach biegowych w okresie wiosenno-letnim, udział w rajdach, oraz możliwość poznania innych dyscyplin sportowych poprzez wyjścia na basen, ściankę wspinaczkową, czy do parku trampolin, co wzmocnia motywację treningową naszych podopiecznych. w Wakacje 2019 r. 19 osób z projektu było na pierwszym w swoim życiu obozie sportowym.
  3. Karate w Lubominie  – Realizowany jest od marca do czerwca 2018 r.  Bierze w nim udział ok.45 dzieci, podzielonych na 3 grupy. Prowadzi go dwóch trenerów i jeden pomocnik, a zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Ten projekt skierowany jest do dzieci pochodzących z okolic Lubomina (woj. warmińsko mazurskie), zamieszkujące pobliskie wioski i osady. W tych miejscach nic się nie dzieje, dzieci nie mają możliwości, ani logistycznych ani finansowych, na uczestnictwo w jakichkolwiek zajęciach dodatkowych. Zajęcia karate znacznie przyczyniają się do poprawy jakości życia, rozwijania umiejętności sportowych i intelektualnych uczestników, uczą zdrowej rywalizacji, radzenia sobie z  porażkami oraz dają możliwość spędzenia aktywnie czasu wolnego w duchu sportowej integracj.
  4. Boks w Ozorkowie W projekcie bierze udział 20 dzieci i młodzieży w wieku 13-18 lat. Zajęcia odbywają się w klubie sportowym „Grucha” w Ozorkowie w woj. łódzkim, dwa razy w tygodniu, Raz w tygodniu młodzież ma spotkanie z pedagogiem lub psychologiem. Dzieci wybrane są spośród chętnych przez psychologa i pedagoga szkolnego. Adresatami projektu są młodzi ludzie pochodzący z rodzin o trudnej sytuacji materialno-bytowej, często sprawiająca problemy wychowawcze w szkole oraz środowisku lokalnym, których rodzice najczęściej korzystają z pomocy finansowej ośrodka pomocy społecznej. Młodzież z projektu wzięła udział w „Biegam dobrze dla Non Iron”, projekcie realizowanym we współpracy z Fundacją Maraton Warszawski i pobiegła na 5 km, zbierając pieniądze na nowy projekt „I Cyrk się kręci" w Dywitach. 
  5. Biegnij po marzenia rozpoczął się w listopadzie 2018 r.  i jest realizowany w Ozorkowie. Uczestniczy w nim 24 dzieci i młodzieży w wieku 13 – 18 lat. Są to trudne dzieci z rodzin borykających z problemami alkoholowymi, finansowymi, brakiem zatrudnienia, często też przemocą. Treningi sportowe odbywają się dwa razy w tygodniu, a dodatkowo, raz w tygodniu, dzieci mają organizowane zajęcia/warsztaty z psychologiem uczące ich radzenia sobie z trudnymi, negatywnymi emocjami i agresją, których na co dzień doświadczają aż nadto. Od strony sportowej projekt prowadzi Agata Matejczuk, ultramaratonka, która również pochodzi z podobnego środowiska i może być wspaniałym przykładem dla swoich podopiecznym.
  6. Mistrzowie ping ponga to  projekt, który ruszył w połowie sierpnia 2018 r.i skierowany jest do dzieci i młodzieży mieszkającej na terenie gminy Jeziorany, w okolicznych wioskach. Mają one ograniczony dostęp do rozwoju swoich umiejętności i zainteresowań, ze względu na zamieszkanie na terenach wiejskich, w których nic się nie dzieje. Świetlice są często jedynym dla nich miejscem spotkań. Fundacja zakupiła stoły ping-pongowe do świetlic, a treningi odbywają się dwa razy w tygodniu da każdej grupy. Bierze w nich udział 30 dzieci, z z dwóch popeegierowskich wsi, Radostowa i Wójtkowa. Każde zajęcia prowadzi dwóch trenerów. Dodatkowym atutem jest aktywizowanie społeczności lokalnej, rodziców, osób starszych, które amatorsko grają w ping ponga i teraz mają możliwość korzystania ze sprzętu poza zajęciami. 
  7. BOKS w Arce, to nowy projekt który trwa od września 2019 r. POdopieczni to dzieci z biednej dzielnicy Olsztyna Zatorze, które pochodzą często z ubogich i alkoholowych rodzin. Prowadzi je charyzmatyczny trener, dzięki któremu młodzi ludzie co raz lepiej radzą sobie z porażkami, upadkami i pokonywaniem swoich słabości. 
  8. I CYRK się kręci w osadach wiejskich w gminie Dywity. Projekt obejmuje dzieci z północenej części gminy, gdzie oprócz lokalnej szkoły podstawowej nic nie ma, są to również częściowo tereny popeegierowskie, uczestniczy w nim ok 30 . Projekt przewidziany jest na rok.
  9. Krzyżówki na rowerach – od ponad roku prowadzimy działania w maleńkiej wiosce na południu polski, pod samą granicą słowacką, naszymi działaniami objęte jest 27 dzieci, wszyscy uczniowie szkoły, prowadziliśmy z nimi zajęcia rolkowe, oraz finansowaliśmy wyprawy rowerowe.

  Podsumowując w 2019 r. prowadziliśmy i finansowaliśmy 9 projektów, objeliśmy pomocą ok 230 dzieci, (216 w stałych treningach, 80 na obozach półkoloniach, 105 w zawodach, 38 na obozach sportowych) zatrudnialiśmy 20 trenerów, dwóch psychologów, współpracowaliśmy z trzema Fundacjami, łączne koszty na zajęcia, treningi, obozy, półkolonie wyniosły 195205,87 zł. Posiadamy dwóch pracowników poza trenerskich i wychowawczych, koordynatora z wynagrodzeniem 600 zł miesięcznie i biuro księgowe 450 zł miesięcznie. Praca zarządu jest pracą bezpłatną, nie płacimy za biuro, a materiały reklamowe finansowane są przez fundatorów.

  Nasze plany:

  Pragniemy bardziej zaaktywizować młodzież, dlatego tez pragniemy, aby następne projekty, które będziemy finansować wychodziły od nich, były przez młodzież i ich opiekunków przygotowane oraz by później oni byli odpowiedzialni za ich realizację.

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000562082
 • Konto:73 2490 0005 0000 4530 9015 7164
 • Adres:POgonowskiego 17, 01-568
 • WWW:www.noniron.org
 • E-mail:fundacja@noniron.org
 • Telefon:501386666
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00