1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stowarzyszenie "Wierni Tradycji Pokoleń"
KRS 0000567013

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Pamiętajcie o swych przodkach - naśladujcie ich wiarę i tradycje

Jesteśmy stowarzyszeniem - grupą osób, która razem działa, ma wspólne cele i wartości, jest otwarta i wrażliwa na problemy innych, w swoich działaniach – ukierunkowana na zagadnienia związane z poznawaniem i upowszechnianiem Tradycji oraz ochronę dóbr kultury narodowej.

Działalność opieramy na pięciu zasadniczych filarach, tj.: tradycji, kulturze, edukacji, integracji i pomocy.

Budujemy wspólnotę na płaszczyźnie duchowej i intelektualnej, poznając się i integrując wobec wspólnych wartości.

Działania kierujemy do różnych grup społecznych – dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów.

Zachęcamy do aktywności społecznej i kulturalnej oraz wspieramy twórczość inicjatyw lokalnych.

Rozbudzamy wrażliwość i potrzebę niesienia pomocy osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Organizujemy wolontariat oraz wspieramy rzeczowo, finansowo i pozamaterialnie organizacje charytatywne i wszelkie działania w obszarze pożytku publicznego.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Wsparcie akcji "Ratujmy wolskie zabytki. Wspólne dzieło dla przyszłych pokoleń". Uzyskane środki przeznaczymy na kolejny etap remontu zabytkowej wolskiej świątyni - Cerkwi św. Jana Klimaka w Warszawie.

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie „Wierni Tradycji Pokoleń” jest Organizacją Pożytku Publicznego (OPP).

Celem Stowarzyszenia jest:
• podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji oraz ochrona dziedzictwa kulturowego;
• rozwój świadomości oraz aktywności obywatelskiej i kulturowej;
• wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
• działanie na rzecz integracji europejskiej, mniejszości narodowych i etnicznych oraz wielokulturowości;
• wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
• upowszechnianie i rozwój krajoznawstwa i turystyki oraz organizowanie wypoczynku i rekreacji dzieciom i młodzieży szkolnej;
• przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym oraz patologiom;
• pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej;
• wspieranie rzeczowe, finansowe i pozamaterialne organizacji charytatywnych;
• rozbudzanie wrażliwości i potrzeby niesienia pomocy osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym oraz organizowanie i wspieranie wolontariatu.

Nasze cele realizujemy poprzez:

• prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, edukacyjnej, badawczej, wydawniczej i oświatowej oraz utrwalanie i upowszechnianie jej rezultatów;
• organizowanie konferencji, wykładów, szkoleń i odczytów oraz spotkań;
• upowszechnianie i promocję kultury i sztuki oraz integrowanie społeczności lokalnych w działaniach na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego;
• organizowanie kiermaszów, jarmarków, imprez kulturalnych, rekreacyjno-sportowych, warsztatów, festiwali, koncertów, konkursów i wystaw;
• inicjowanie i wspieranie różnorodnych form kontaktów międzypokoleniowych, międzyśrodowiskowych i międzykulturowych umożliwiających wzajemne poznanie i zrozumienie, zapobiegających zjawisku nietolerancji, dyskryminacji i odrzucenia;
• organizowanie pielgrzymek, wycieczek oraz różnego rodzaju form wypoczynku;
• prowadzenie zbiórek i akcji społecznych na cele statutowe zgodnie z obowiązującymi przepisami;
• popularyzowanie działalności Stowarzyszenia za pomocą Internetu i mediów;
• współdziałanie z władzami samorządowymi i rządowymi, instytucjami naukowo-badawczymi, instytucjami kultury, mediami, ośrodkami pomocy społecznej, placówkami oświatowymi i wychowawczymi, wspólnotami religijnymi oraz z innymi organizacjami pozarządowymi.

Działalność opieramy na pięciu zasadniczych filarach, tj.: tradycji, kulturze, edukacji, integracji i pomocy.

Stowarzyszenie „Wierni Tradycji Pokoleń” w okresie sprawozdawczym, tj. od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. zrealizowało samodzielnie lub we współpracy między innymi nw. inicjatywy, projekty i przedsięwzięcia:      

Koncert Kolęd w Zamku Królewskim. Wydarzenie odbyło się niedzielę 20 stycznia 2019 roku w ramach akcji charytatywnej „Ratujmy wolskie zabytki. Wspólne dzieło dla przyszłych pokoleń”. Koncert zorganizowano wspólnie z Parafią Prawosławną św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie. Wśród gości honorowych byli między innymi: Jego Eminencja Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, władz rządowych i samorządowych oraz oświaty. Podczas koncertu rozbrzmiewały w różnych językach kolędy, które opowiadały nam o ludowych obyczajach świątecznych, sposobie przeżywania świąt Bożego Narodzenia i pozostałych wydarzeń związanych z Epifanią. Słuchając słów kolęd, zarówno wykonawcy, jak i słuchacze, mogli przenieść się myślami w inny, lepszy świat, w którym świąteczna radość wypełnia sobą całą przestrzeń i niczego niegodnego w ten świat nie dopuszcza. W koncercie wzięło udział pięć chórów oraz zespół wokalno-instrumentalny: Zespół Rodzinny Triada z Makówki, chór „Zoria” z Uścia Gorlickiego, chór Parafii Prawosławnej św. Jana Klimaka, kwartet „Ensemble QuattroVoce” i chór Duchowieństwa Prawosławnej Diecezji Grodzieńskiej. Niespodzianką tegorocznego koncertu był występ zespołu instrumentalno-wokalnego, który składał się z wybitnej pianistki Kayo Nishimizu oraz wokalistów Bogdana Kuźmiuka, Julii Bortniczuk, Aleksandry Karpiuk i Aleksandry Smerechańskiej. Dochód z akcji został przekazany na remont wolskiej zabytkowej Cerkwi św. Jana Klimaka.

Maslenica – spotkanie integracyjno-zapustowe.  Zorganizowane w dniu 8 marca 2019 roku, wzorem lat ubiegłych, wspólnie z wolską Parafią. Było poświęcone kultywowaniu tradycji i integracji prawosławnej społeczności warszawskiej. Frekwencja i atmosfera spotkania była wyjątkowa. Nie zabrakło śpiewu regionalnych piosenek (bardzo często przywołujących wspomnienia z rodzinnych stron) oraz przepysznych blinów – głównej potrawy tytułowej Maslenicy. To wyjątkowe spotkanie dostarczyło bardzo dużo pozytywnych wrażeń wszystkim zebranym, wzmocniło naszą wspólnotę i było inspiracją do dalszego działania dla dobra drugiego człowieka. Serdeczne podziękowania dla proboszcza parafii - o. Adama Misijuka za pomoc i wsparcie oraz wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji wydarzenia i przybyli na uroczystość.

Warsztaty pisanki wielkanocnej. Przeprowadzono w dniu 13 kwietnia 2019 roku w głównej świetlicy domu parafialnego. Poświęcone były poznaniu wiedzy i nabyciu umiejętności wykonania tradycyjnej pisanki. Już o godzinie 10.30 uczestnicy otrzymali odpowiednio ugotowane jajka i inne niezbędne materiały, a prowadząca spotkanie pani Irena Sacharczuk udzieliła wszystkim instruktażu, krok po kroku, jak z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, a zarazem posługując się rozgrzanym woskiem, pisakiem i kolorowymi barwnikami, wykonać piękne pisanki. Podzieliła się swoją wiedzą i ogromnym doświadczeniem, co uczestników nie tylko zainteresowało, ale także zachęciło do kultywowania jakże zapomnianych w dzisiejszych czasach tradycji. Choć początki dla niektórych nie były łatwe, z każdą kolejną pisanką było już dużo lżej. Jajka powstawały coraz to piękniejsze i bogaciej ozdobione. Wszyscy wykazali się kreatywnością, a niektórzy odkryli w sobie prawdziwe talenty. Po zakończeniu wykonaliśmy pamiątkową sesję zdjęciową, aby uwiecznić powstałe dzieła, jak również ich twórców. Mamy nadzieję, że takich spotkań będzie więcej, bo są one okazją do wspólnych rozmów, a tym samym ogólnie pojętej integracji parafian oraz pielęgnowaniu tradycji.

Spotkanie z tradycją - warsztaty palmowe. Obyły się w sobotę 20 kwietnia 2019 roku w parafii św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie. Było to już drugie tego rodzaju spotkanie poświęcone tradycji i symbolom związanym ze świętem Paschy. Tym razem wspólnie, dorośli i dzieci, wykonywaliśmy palmy wielkanocne. Przebieg warsztatów jest niestety trudny do opisania, w związku z czym efekty naszych prac prezentujemy na załączonych zdjęciach. W Niedzielę Palmową, która według kalendarza i zgodnie z Tradycją Cerkwi Prawosławnej w 2019 roku obchodzona była 21 kwietnia, cieszył widok Parafian licznie zmierzających do świątyni. Dzięki zorganizowanym dzień wcześniej warsztatom właściwie każda rodzina mogła nabyć piękną palmę, tym samym wspierając remont naszej zabytkowej świątyni, a następnie poświęcić ją podczas nabożeństwa.

Ratujmy zabytkowe nagrobki 2019. Zbiórka publiczna nr 2019/4719/OR była prowadzona od 30 października do 3 listopada 2019 r. na terenie wolskiego cmentarza. To trzecia kwesta w rozszerzonej formule. Zbierano środki finansowe na renowację jakże pięknych i zabytkowych nagrobków warszawskiej nekropolii. Wszystkim kwestującym towarzyszyło hasło „Nie pozwólmy, aby pamięć o tych którzy odeszli zaniknęła”. Dzięki wsparciu i ofiarności osób odwiedzających groby swoich bliskich i znajomych udało się zebrać ponad 15 tys. złotych! Zbiórka odbyła się przy wsparciu dzieci i młodzieży z Punktu Katechetycznego oraz wolontariuszy i duchownych z wolskiej parafii. Dzięki poprzednim kwestom na renowację nagrobków przeznaczono już ponad 32 tys. złotych. Pozwoliło to na odnowienie jednej z zabytkowych kapliczek znajdującej się przy dzwonnicy, która została udostępniona dla odwiedzających cmentarz oraz zabytkowy grobowiec (opis w rozdysponowaniu środków). Ponadto w planach na rok 2020 zabezpieczono środki na renowację kolejnego zabytkowego nagrobka.

Poznajemy zwykłych i niezwykłych ludzi prawosławnej wiary, tradycji i kultury.

Spotkanie z siostrami z Monasteru Opieki Matki Bożej w Turkowicach. Odbyło się w dniu 1 grudnia 2019 roku. Siostry zapoznały zebranych z historią i teraźniejszością monasteru w Turkowicach oraz zaprezentowały swoją książkę „Nasza wiara od kuchni”.  Dzieło pionierskie (i monumentalne, bo blisko 500-stronicowe) w polskiej tradycji publicystyki prawosławnej. Operując współczesnym językiem i licznymi przykładami w przystępny sposób ukazuje, jak codzienne życie prawosławnej rodziny odnosi się do Boga – jak napisał w przedmowie do książki Arcybiskup Abel. Autorki opowiadały nam o źródłach inspiracji i samej pracy nad jej treścią.

Zakończenie akcji „Ratujmy zabytkowe nagrobki” – 2018. Była prowadzona od 27.10.2018 r. do 5.05.2019 r. W ramach zbiórki publicznej (nr 2018/4170/OR) zebrano kwotę 12.840 zł (netto). Zgodnie z uchwałą Zarządu powyższą kwotę przekazano na renowację zabytkowego grobowca na wolskim cmentarzu. Dokonano rozliczenia zbiórki i przesłano do MSWiA sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki oraz sprawozdanie z rozdysponowania zebranych ofiar. W obu przypadkach sprawozdania zostały zaakceptowane.

Akcja „Pomaganie przez ubranie”. Pomoc dla podopiecznych Domu Opieki Społecznej „Arka” w Kożynie. Realizowana w listopadzie 2019 r. Przeprowadzenie akcji było możliwe dzięki ofiarności warszawskiej społeczności zgromadzonej przy wolskiej Parafii św. Jana Klimaka i wsparciu osób z branży hotelarskiej. Wspólnie udało się zebrać oprócz odzieży znaczne ilości pościeli, poduszek i środków czystości. Przekazano też na potrzeby podopiecznych czajniki, pralkę i specjalistyczne kremy medyczne. Serdecznie dziękujemy wszystkim za okazane wsparcie. Pierwszy etap pomocy zakończono w dniu 29 listopada. Kolejny etap wsparcia dla ośrodka (zbieranie środków finansowych) będzie prowadzony w 2020 roku.      

Podziękowanie darczyńcom za 1 % podatku. Zgodnie z podjętą uchwałą Zarządu i uzgodnieniu z Parafią św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie ustalono, że środki uzyskane z 1 % zostaną przekazane na remont zabytkowej świątyni – Cerkwi św. Jana Klimaka. Przygotowano i skierowano do wszystkich Darczyńców podziękowania.

Dzięki Waszemu wsparciu parafia mogła prowadzić rozpoczęty remont i podjąć szybko kolejne prace, aby zapobiec nieodwracalnym zmianom w konstrukcji budowli. Jesteśmy bardzo wdzięczni za Wasze zrozumienie, wrażliwość i okazaną ofiarność. Swoją postawą daliście dowód prawdziwej miłości i troski o nasze wspólne dobra narodowe, aby pozostawić je dla przyszłych pokoleń w jak najlepszym stanie. Przyjmijcie raz jeszcze, nasze z głębi serca płynące, skromne podziękowanie. Niech Wszechmogący Bóg obdarzy Was zdrowiem, mocą sił i wszelką pomyślnością, a dobro, które przekazujecie innym, powraca do Was po stokroć.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pozostałe
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000567013
 • Konto:26 2030 0045 1110 0000 0415 5990
 • Adres:01-126 Warszawa, ul. Wolska 138/140
 • WWW:https://stowarzyszeniewtp.pl/
 • E-mail:StowWTP@gmail.com
 • Telefon:782611130Formularze PIT 2019/2020 dla
Stowarzyszenie "Wierni Tradycji Pokoleń"

KRS 0000567013

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie "Wierni Tradycji Pokoleń"

 • Pamiętajcie o swych przodkach - naśladujcie ich wiarę i tradycje

  Jesteśmy stowarzyszeniem - grupą osób, która razem działa, ma wspólne cele i wartości, jest otwarta i wrażliwa na problemy innych, w swoich działaniach – ukierunkowana na zagadnienia związane z poznawaniem i upowszechnianiem Tradycji oraz ochronę dóbr kultury narodowej.

  Działalność opieramy na pięciu zasadniczych filarach, tj.: tradycji, kulturze, edukacji, integracji i pomocy.

  Budujemy wspólnotę na płaszczyźnie duchowej i intelektualnej, poznając się i integrując wobec wspólnych wartości.

  Działania kierujemy do różnych grup społecznych – dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów.

  Zachęcamy do aktywności społecznej i kulturalnej oraz wspieramy twórczość inicjatyw lokalnych.

  Rozbudzamy wrażliwość i potrzebę niesienia pomocy osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

  Organizujemy wolontariat oraz wspieramy rzeczowo, finansowo i pozamaterialnie organizacje charytatywne i wszelkie działania w obszarze pożytku publicznego.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Wsparcie akcji "Ratujmy wolskie zabytki. Wspólne dzieło dla przyszłych pokoleń". Uzyskane środki przeznaczymy na kolejny etap remontu zabytkowej wolskiej świątyni - Cerkwi św. Jana Klimaka w Warszawie.

 • Więcej o nas

  Stowarzyszenie „Wierni Tradycji Pokoleń” jest Organizacją Pożytku Publicznego (OPP).

  Celem Stowarzyszenia jest:
  • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji oraz ochrona dziedzictwa kulturowego;
  • rozwój świadomości oraz aktywności obywatelskiej i kulturowej;
  • wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
  • działanie na rzecz integracji europejskiej, mniejszości narodowych i etnicznych oraz wielokulturowości;
  • wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
  • upowszechnianie i rozwój krajoznawstwa i turystyki oraz organizowanie wypoczynku i rekreacji dzieciom i młodzieży szkolnej;
  • przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym oraz patologiom;
  • pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej;
  • wspieranie rzeczowe, finansowe i pozamaterialne organizacji charytatywnych;
  • rozbudzanie wrażliwości i potrzeby niesienia pomocy osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym oraz organizowanie i wspieranie wolontariatu.

  Nasze cele realizujemy poprzez:

  • prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, edukacyjnej, badawczej, wydawniczej i oświatowej oraz utrwalanie i upowszechnianie jej rezultatów;
  • organizowanie konferencji, wykładów, szkoleń i odczytów oraz spotkań;
  • upowszechnianie i promocję kultury i sztuki oraz integrowanie społeczności lokalnych w działaniach na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego;
  • organizowanie kiermaszów, jarmarków, imprez kulturalnych, rekreacyjno-sportowych, warsztatów, festiwali, koncertów, konkursów i wystaw;
  • inicjowanie i wspieranie różnorodnych form kontaktów międzypokoleniowych, międzyśrodowiskowych i międzykulturowych umożliwiających wzajemne poznanie i zrozumienie, zapobiegających zjawisku nietolerancji, dyskryminacji i odrzucenia;
  • organizowanie pielgrzymek, wycieczek oraz różnego rodzaju form wypoczynku;
  • prowadzenie zbiórek i akcji społecznych na cele statutowe zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • popularyzowanie działalności Stowarzyszenia za pomocą Internetu i mediów;
  • współdziałanie z władzami samorządowymi i rządowymi, instytucjami naukowo-badawczymi, instytucjami kultury, mediami, ośrodkami pomocy społecznej, placówkami oświatowymi i wychowawczymi, wspólnotami religijnymi oraz z innymi organizacjami pozarządowymi.

  Działalność opieramy na pięciu zasadniczych filarach, tj.: tradycji, kulturze, edukacji, integracji i pomocy.

  Stowarzyszenie „Wierni Tradycji Pokoleń” w okresie sprawozdawczym, tj. od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. zrealizowało samodzielnie lub we współpracy między innymi nw. inicjatywy, projekty i przedsięwzięcia:      

  Koncert Kolęd w Zamku Królewskim. Wydarzenie odbyło się niedzielę 20 stycznia 2019 roku w ramach akcji charytatywnej „Ratujmy wolskie zabytki. Wspólne dzieło dla przyszłych pokoleń”. Koncert zorganizowano wspólnie z Parafią Prawosławną św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie. Wśród gości honorowych byli między innymi: Jego Eminencja Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, władz rządowych i samorządowych oraz oświaty. Podczas koncertu rozbrzmiewały w różnych językach kolędy, które opowiadały nam o ludowych obyczajach świątecznych, sposobie przeżywania świąt Bożego Narodzenia i pozostałych wydarzeń związanych z Epifanią. Słuchając słów kolęd, zarówno wykonawcy, jak i słuchacze, mogli przenieść się myślami w inny, lepszy świat, w którym świąteczna radość wypełnia sobą całą przestrzeń i niczego niegodnego w ten świat nie dopuszcza. W koncercie wzięło udział pięć chórów oraz zespół wokalno-instrumentalny: Zespół Rodzinny Triada z Makówki, chór „Zoria” z Uścia Gorlickiego, chór Parafii Prawosławnej św. Jana Klimaka, kwartet „Ensemble QuattroVoce” i chór Duchowieństwa Prawosławnej Diecezji Grodzieńskiej. Niespodzianką tegorocznego koncertu był występ zespołu instrumentalno-wokalnego, który składał się z wybitnej pianistki Kayo Nishimizu oraz wokalistów Bogdana Kuźmiuka, Julii Bortniczuk, Aleksandry Karpiuk i Aleksandry Smerechańskiej. Dochód z akcji został przekazany na remont wolskiej zabytkowej Cerkwi św. Jana Klimaka.

  Maslenica – spotkanie integracyjno-zapustowe.  Zorganizowane w dniu 8 marca 2019 roku, wzorem lat ubiegłych, wspólnie z wolską Parafią. Było poświęcone kultywowaniu tradycji i integracji prawosławnej społeczności warszawskiej. Frekwencja i atmosfera spotkania była wyjątkowa. Nie zabrakło śpiewu regionalnych piosenek (bardzo często przywołujących wspomnienia z rodzinnych stron) oraz przepysznych blinów – głównej potrawy tytułowej Maslenicy. To wyjątkowe spotkanie dostarczyło bardzo dużo pozytywnych wrażeń wszystkim zebranym, wzmocniło naszą wspólnotę i było inspiracją do dalszego działania dla dobra drugiego człowieka. Serdeczne podziękowania dla proboszcza parafii - o. Adama Misijuka za pomoc i wsparcie oraz wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji wydarzenia i przybyli na uroczystość.

  Warsztaty pisanki wielkanocnej. Przeprowadzono w dniu 13 kwietnia 2019 roku w głównej świetlicy domu parafialnego. Poświęcone były poznaniu wiedzy i nabyciu umiejętności wykonania tradycyjnej pisanki. Już o godzinie 10.30 uczestnicy otrzymali odpowiednio ugotowane jajka i inne niezbędne materiały, a prowadząca spotkanie pani Irena Sacharczuk udzieliła wszystkim instruktażu, krok po kroku, jak z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, a zarazem posługując się rozgrzanym woskiem, pisakiem i kolorowymi barwnikami, wykonać piękne pisanki. Podzieliła się swoją wiedzą i ogromnym doświadczeniem, co uczestników nie tylko zainteresowało, ale także zachęciło do kultywowania jakże zapomnianych w dzisiejszych czasach tradycji. Choć początki dla niektórych nie były łatwe, z każdą kolejną pisanką było już dużo lżej. Jajka powstawały coraz to piękniejsze i bogaciej ozdobione. Wszyscy wykazali się kreatywnością, a niektórzy odkryli w sobie prawdziwe talenty. Po zakończeniu wykonaliśmy pamiątkową sesję zdjęciową, aby uwiecznić powstałe dzieła, jak również ich twórców. Mamy nadzieję, że takich spotkań będzie więcej, bo są one okazją do wspólnych rozmów, a tym samym ogólnie pojętej integracji parafian oraz pielęgnowaniu tradycji.

  Spotkanie z tradycją - warsztaty palmowe. Obyły się w sobotę 20 kwietnia 2019 roku w parafii św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie. Było to już drugie tego rodzaju spotkanie poświęcone tradycji i symbolom związanym ze świętem Paschy. Tym razem wspólnie, dorośli i dzieci, wykonywaliśmy palmy wielkanocne. Przebieg warsztatów jest niestety trudny do opisania, w związku z czym efekty naszych prac prezentujemy na załączonych zdjęciach. W Niedzielę Palmową, która według kalendarza i zgodnie z Tradycją Cerkwi Prawosławnej w 2019 roku obchodzona była 21 kwietnia, cieszył widok Parafian licznie zmierzających do świątyni. Dzięki zorganizowanym dzień wcześniej warsztatom właściwie każda rodzina mogła nabyć piękną palmę, tym samym wspierając remont naszej zabytkowej świątyni, a następnie poświęcić ją podczas nabożeństwa.

  Ratujmy zabytkowe nagrobki 2019. Zbiórka publiczna nr 2019/4719/OR była prowadzona od 30 października do 3 listopada 2019 r. na terenie wolskiego cmentarza. To trzecia kwesta w rozszerzonej formule. Zbierano środki finansowe na renowację jakże pięknych i zabytkowych nagrobków warszawskiej nekropolii. Wszystkim kwestującym towarzyszyło hasło „Nie pozwólmy, aby pamięć o tych którzy odeszli zaniknęła”. Dzięki wsparciu i ofiarności osób odwiedzających groby swoich bliskich i znajomych udało się zebrać ponad 15 tys. złotych! Zbiórka odbyła się przy wsparciu dzieci i młodzieży z Punktu Katechetycznego oraz wolontariuszy i duchownych z wolskiej parafii. Dzięki poprzednim kwestom na renowację nagrobków przeznaczono już ponad 32 tys. złotych. Pozwoliło to na odnowienie jednej z zabytkowych kapliczek znajdującej się przy dzwonnicy, która została udostępniona dla odwiedzających cmentarz oraz zabytkowy grobowiec (opis w rozdysponowaniu środków). Ponadto w planach na rok 2020 zabezpieczono środki na renowację kolejnego zabytkowego nagrobka.

  Poznajemy zwykłych i niezwykłych ludzi prawosławnej wiary, tradycji i kultury.

  Spotkanie z siostrami z Monasteru Opieki Matki Bożej w Turkowicach. Odbyło się w dniu 1 grudnia 2019 roku. Siostry zapoznały zebranych z historią i teraźniejszością monasteru w Turkowicach oraz zaprezentowały swoją książkę „Nasza wiara od kuchni”.  Dzieło pionierskie (i monumentalne, bo blisko 500-stronicowe) w polskiej tradycji publicystyki prawosławnej. Operując współczesnym językiem i licznymi przykładami w przystępny sposób ukazuje, jak codzienne życie prawosławnej rodziny odnosi się do Boga – jak napisał w przedmowie do książki Arcybiskup Abel. Autorki opowiadały nam o źródłach inspiracji i samej pracy nad jej treścią.

  Zakończenie akcji „Ratujmy zabytkowe nagrobki” – 2018. Była prowadzona od 27.10.2018 r. do 5.05.2019 r. W ramach zbiórki publicznej (nr 2018/4170/OR) zebrano kwotę 12.840 zł (netto). Zgodnie z uchwałą Zarządu powyższą kwotę przekazano na renowację zabytkowego grobowca na wolskim cmentarzu. Dokonano rozliczenia zbiórki i przesłano do MSWiA sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki oraz sprawozdanie z rozdysponowania zebranych ofiar. W obu przypadkach sprawozdania zostały zaakceptowane.

  Akcja „Pomaganie przez ubranie”. Pomoc dla podopiecznych Domu Opieki Społecznej „Arka” w Kożynie. Realizowana w listopadzie 2019 r. Przeprowadzenie akcji było możliwe dzięki ofiarności warszawskiej społeczności zgromadzonej przy wolskiej Parafii św. Jana Klimaka i wsparciu osób z branży hotelarskiej. Wspólnie udało się zebrać oprócz odzieży znaczne ilości pościeli, poduszek i środków czystości. Przekazano też na potrzeby podopiecznych czajniki, pralkę i specjalistyczne kremy medyczne. Serdecznie dziękujemy wszystkim za okazane wsparcie. Pierwszy etap pomocy zakończono w dniu 29 listopada. Kolejny etap wsparcia dla ośrodka (zbieranie środków finansowych) będzie prowadzony w 2020 roku.      

  Podziękowanie darczyńcom za 1 % podatku. Zgodnie z podjętą uchwałą Zarządu i uzgodnieniu z Parafią św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie ustalono, że środki uzyskane z 1 % zostaną przekazane na remont zabytkowej świątyni – Cerkwi św. Jana Klimaka. Przygotowano i skierowano do wszystkich Darczyńców podziękowania.

  Dzięki Waszemu wsparciu parafia mogła prowadzić rozpoczęty remont i podjąć szybko kolejne prace, aby zapobiec nieodwracalnym zmianom w konstrukcji budowli. Jesteśmy bardzo wdzięczni za Wasze zrozumienie, wrażliwość i okazaną ofiarność. Swoją postawą daliście dowód prawdziwej miłości i troski o nasze wspólne dobra narodowe, aby pozostawić je dla przyszłych pokoleń w jak najlepszym stanie. Przyjmijcie raz jeszcze, nasze z głębi serca płynące, skromne podziękowanie. Niech Wszechmogący Bóg obdarzy Was zdrowiem, mocą sił i wszelką pomyślnością, a dobro, które przekazujecie innym, powraca do Was po stokroć.

 • Obszar działalności:Pozostałe
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000567013
 • Konto:26 2030 0045 1110 0000 0415 5990
 • Adres:01-126 Warszawa, ul. Wolska 138/140
 • WWW:https://stowarzyszeniewtp.pl/
 • E-mail:StowWTP@gmail.com
 • Telefon:782611130
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00