1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Fundacja Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt EX LEGE
KRS 0000588055

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Jesteśmy głosem tych, które same nie poproszą o pomoc.

Fundacja Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt EX LEGE skupia ludzi pełnych pasji i oddanych sprawie, angażujących się całym sercem w poprawę losu zwierząt w Polsce. Jesteśmy zżytą grupą wolontariuszy, którzy przez lata podejmowali się różnych działań pro-zwierzęcych.

Ratujemy zwierzęta maltretowane, ranne, skrzywdzone przez człowieka i często upodlone do granic możliwości. Naszym głównym atutem jest profesjonalny Patrol Interwencyjny, którego podstawowym zadaniem jest reagowanie i skuteczne działanie w sytuacjach łamania ustawy o ochronie zwierząt oraz kontrola dobrostanu i warunków bytowania zwierząt. Działania interwencyjne dotyczą zarówno zwierząt towarzyszących, jak i gospodarskich. Patrol Interwencyjny został powołany w celu wykonywania działań interwencyjnych mających na celu ratowanie zdrowia i życia skrzywdzonych przez człowieka istnień - jesteśmy ich głosem, występujemy w ich imieniu przed organami ścigania.

Fundacja EX LEGE prowadzi oraz wspiera działania na rzecz inicjowania procesu zmian legislacyjnych, cywilizacyjnych, kulturowych i obyczajowych dążących w kierunku poszanowania praw zwierząt. Jej głównym przesłaniem jest zwalczanie przejawów okrucieństwa wobec zwierząt oraz prowadzenie kampanii na rzecz prawidłowego stosunku do zwierząt. Od 2019 roku Fundacja EX LEGE jest członkiem Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt w Sejmie.

Oprócz Patrolu Interwencyjnego zajmujemy się szeroko pojętą edukacją społeczeństwa w kwestiach humanitarnego i prawidłowego traktowania zwierząt, a także ich sterylizacji w celu zmniejszenia populacji bezdomnych psów i kotów. Od lat prowadzimy zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z terenu województwa lubelskiego oraz szkolenia dla mieszkanców Miasta Lublin z zakresu humanitarnego traktowania zwierząt, reagowania w przypadkach ujawniania aktów znęcania się nad zwierzętami, udzielania pierwszej pomocy dla zwierząt z wypadków, prawnej ochrony zwierząt, szkolenia psów z podstawowego posłuszeństwa, bezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzętami, postępowanie w przypadkach napotkania bezdomnego bądź nieudomowionego zwierzęcia i wiele innych. 

Organizujemy wydarzenia, happeningi i konkursy edukacyjne skierowane do społeczności lokalnej Miasta Lublin promujące właściwą postawę człowieka wobec zwierząt, prowadzimy Akcje "Stop żywym prezentom", "Nie kupuj – adoptuj!", "Dom tymczasowy ratuje im życie", "Nie kupuj okrucieństwa!", "Twój pies, Twoja kupa!". 

Fundacja EX LEGE kolejny rok z rzędu realizuje zadania publiczne z ramienia Gminy Lublin z zakresu „Ekologia, dziedzictwo przyrodnicze i ochrona zwierząt” pod tytułem „Realizacja programów zwiększających świadomość ekologiczną mieszkańców Miasta w sprawach dotyczących ochrony zwierząt”, a także od momentu powstania czynnie uczestniczy w życiu Miasta Lublin co roku składając projekty do Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin na rok 2016, 2017, 2018, 2019 oraz 2020, dzięki którym m.in. wysterylizowano i oznakowano tysiące zwierząt.

W ramach realizacji zadania publicznego przeprowadziliśmy szkolenia dla 100 funkcjonariuszy Straży Miejskiej Miasta Lublin i 100 funkcjonariuszy Policji z zakresu ustawy o ochronie zwierząt oraz kontroli dobrostanu zwierząt poprzez realizację szkoleń o następującej tematyce: kurs pierwszej pomocy dla zwierząt; postępowanie w sytuacjach kryzysowych np. wypadek komunikacyjny z udziałem zwierząt; jak postępować wobec agresywnego psa; odczytywanie sygnałów wysyłanych przez psy; problemy behawioralne psów; sygnały uspokajające; obowiązujące przepisy prawa dot. zwierząt; prawidłowa ocena dobrostanu zwierząt; skuteczne zwalczanie okrucieństwa wobec zwierząt; fabryki psów – pseudo-hodowle.

Większość zwierząt, które trafiają pod naszą opiekę w dordzy podejmowanych działań interwencyjnych wymaga interwencji lekarsko-weterynaryjnej. Nasi podopieczni często potrzebują długiego i kosztownego leczenia. Wielu z nich musimy pomóc od nowa zaufać ludziom, przez których niejednokrotnie zostali skrzywdzeni, dlatego każde zwierzę, które do nas trafia jest traktowane w sposób indywidualny i z należytą mu troską. Działamy społecznie, na zasadzie wolontariatu. Utrzymujemy się wyłącznie z darowizn i zbiórek publicznych.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Ze środków 1% pragniemy stworzyć ośrodek interwencyjno-edukacyjny, gdzie będą trafiały zwierzęta z naszych interwencji i gdzie będziemy mogli spotykać się z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi osobami w celu szerzenia humanitarnego stosunku do zwierząt. Niezbędnym do naszych działań jest również zakup samochodu interwencyjnego, dzięki któremu będziemy w stanie patrolować miejsca, w których dochodzi do znęcania się nad zwierzętami. Opieka medyczna roztoczona nad zwierzątami, które padły ofiarą okrutnego traktowania to kolejny nasz priorytet. 

Więcej o nas

Więcej o nas

Cele statutowe:

1. Działanie na rzecz ochrony zwierząt, ochrony środowiska oraz na rzecz ekologii.
2. Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania oraz przestrzegania ich praw.
3. Przeciwdziałanie i zwalczanie wszelkich form stosowania przemocy i okrucieństwa wobec zwierząt.
4. Sprawowanie kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów z zakresu ochrony zwierząt i środowiska, współdziałanie w tym zakresie z organami administracji publicznej oraz właściwymi instytucjami.
5. Kreowanie oraz wspieranie działań i inicjatyw w zakresie pomocy zwierzętom dzikim oraz wolno bytującym.
6. Propagowanie idei ochrony środowiska przyrodniczego, ekologii oraz ochrony zwierząt dzikich.
7. Udzielanie pomocy zwierzętom skrzywdzonym, porzuconym oraz zagubionym.
8. Podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia bezdomności zwierząt.
9. Organizowanie i prowadzenie azylów, ośrodków rehabilitacji zwierząt oraz schronisk dla zwierząt.
10. Kreowanie właściwego stosunku do zwierząt oraz właściwych postaw związanych z ochroną przyrody i środowiska.
11. Propagowanie wiedzy na temat praw zwierząt.
12. Propagowanie edukacji ekologicznej.
13. Krzewienie humanitaryzmu wobec zwierząt oraz popularyzacja aktów prawnych dotyczących ochrony zwierząt udomowionych i dzikich.
14. Kreowanie oraz wspieranie działań i inicjatyw w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt domowych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Powołanie Patrolu Interwencyjnego jako organu podejmującego działania interwencyjne i kontrolujące.
2. Podejmowanie przez upoważnionych przedstawicieli Fundacji interwencji w przypadkach znęcania się nad zwierzętami lub konieczności ratowania życia lub zdrowia.
3. Dokonywanie kontroli dobrostanu zwierząt we współpracy z organami administracji publicznej i samorządowej.
4. Ujawnianie sprawców przestępstw i wykroczeń przeciwko zwierzętom i środowisku wspólnie z Policją, Strażą Miejską, organami celnymi oraz innymi uprawnionymi instytucjami i organizacjami oraz współdziałanie w tym zakresie z administracją publiczną.
5. Kierowanie wniosków do organów ścigania oraz organów wymiaru sprawiedliwości zmierzających do wykrycia i ukarania sprawców przestępstw przeciwko zwierzętom.
6. Udział w postępowaniach przed organami wymiaru sprawiedliwości, reprezentowanie wobec wymiaru sprawiedliwości praw zwierząt.
7. Dokumentowanie przypadków znęcania się nad zwierzętami, zawiadamianie odpowiednich organów o zaniedbaniach, przestępstwach i wykroczeniach w stosunku do zwierząt oraz reprezentowanie praw pokrzywdzonych zwierząt w postępowaniach karnych przed organami ścigania i sądami powszechnymi.
8. Współdziałanie z organami administracji publicznej i samorządowej w ujawnianiu i ściganiu przestępstw oraz wykroczeń przeciwko zwierzętom.
9. Współdziałanie z organami administracji publicznej i samorządowej w realizacji zadań publicznych związanych z ochroną zwierząt dzikich oraz udomowionych na zasadach odpłatnej lub nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
10. Prowadzenie akcji adopcji zwierząt domowych, w szczególności porzuconych, bezdomnych i odebranych właścicielom na skutek okrutnego traktowania.
11. Wspieranie prac naukowo-badawczych poświęconych etyce i ochronie praw zwierząt, w tym organizowanie konferencji naukowych popularyzujących etyczne i prawne aspekty ochrony zwierząt.
12. Prowadzenie działalności wydawniczej związanej ze statutowymi celami Fundacji.
13. Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie etyki, ekologii, ochrony środowiska i praw zwierząt.
14. Organizowanie szkoleń dla wolontariuszy, pracowników społecznych i etatowych Fundacji oraz innych osób w zakresie etyki traktowania zwierząt, kryteriów dobrostanu zwierząt oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony zwierząt.
15. Kreowanie oraz opiniowanie inicjatyw ustawodawczych dotyczących ochrony zwierząt oraz ochrony przyrody.
16. Monitorowanie działań organów administracji publicznej i samorządowej w zakresie ustawowego zadania zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ustawowych zadań ochrony zwierząt i ochrony przyrody.
17. Prowadzenie działań mających na celu regulację liczebności populacji bezdomnych zwierząt, zwłaszcza propagowanie sterylizacji oraz ich ścisłego ewidencjonowania.
18. Prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt w rozumieniu ustawy o ochronie zwierząt.
19. Prowadzenie azylów dla zwierząt dzikich.
20. Organizowanie akcji edukacyjnych i propagandowych, warsztatów, seminariów oraz szkoleń.
21. Wspieranie działalności społecznej, kulturalnej, naukowej i oświatowej prowadzonej na rzecz ochrony zwierząt i ich praw.
22. Występowanie inicjatywami w zakresie zmiany przepisów prawnych dotyczących ochrony praw zwierząt oraz współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych w tym przedmiocie.
23. Działanie na rzecz edukacji, oświaty i wychowania, w szczególności poprzez podejmowanie współpracy z władzami oświatowymi w celu wychowywania młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt, poszanowania dla środowiska naturalnego oraz kształtowania świadomości społeczeństwa dotyczącej ochrony życia i praw zwierząt.
24. Promocję i organizację wolontariatu w zakresie ochrony zwierząt.
25. Organizowanie i przeprowadzanie szkoleń dla inspektorów patroli interwencyjnych, wolontariuszy, opiekunów i pielęgniarzy zwierząt, innych specjalistycznych szkoleń dla osób działających w Fundacji, współpracujących z Fundacją oraz pozostałych.
26. Organizowanie i przeprowadzanie działań edukacyjnych i propagandowych, szkoleń, warsztatów, seminariów, odczytów i konferencji związanych z ekologią, przyrodą i zwierzętami.
27. Kontrolę warunków życia oraz poziomu dobrostanu zwierząt przebywających w schroniskach, ubojniach, hodowlach, ogrodach zoologicznych, zwierzyńcach, a także zwierząt będących przedmiotem handlu transportu oraz we wszystkich innych miejscach gdzie są przetrzymywane zwierzęta.
28. Współdziałanie z Państwową Inspekcją Weterynaryjną w zakresie kontroli warunków życia oraz poziomu dobrostanu zwierząt, przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zwierząt oraz aktów wykonawczych.
29. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
30. Organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych mających na celu promocję idei ochrony zwierząt i środowiska oraz humanitarnego traktowania zwierząt.
31. Organizowanie zbiórek publicznych i aukcji.
32. Realizację zadań zleconych przez organy administracji państwowej w zakresie realizacji ich obowiązków ustawowych wynikających z ustawy o ochronie zwierząt i innych ustaw.
33. Podejmowanie działań innych niż wymienione w ust. 1-32, służących ochronie zwierząt i ochronie środowiska oraz wspierających działalność Fundacji.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Prawa zwierząt
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000588055
 • Konto:85 1240 2500 1111 0010 6577 4129
 • Adres:ul. Elizy Orzeszkowej 4, 20-435 Lublin
 • WWW:www.fundacjaexlege.pl
 • E-mail:info@fundacjaexlege.pl
 • Telefon:690280455Formularze PIT 2019/2020 dla
Fundacja Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt EX LEGE

KRS 0000588055

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt EX LEGE

 • Jesteśmy głosem tych, które same nie poproszą o pomoc.

  Fundacja Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt EX LEGE skupia ludzi pełnych pasji i oddanych sprawie, angażujących się całym sercem w poprawę losu zwierząt w Polsce. Jesteśmy zżytą grupą wolontariuszy, którzy przez lata podejmowali się różnych działań pro-zwierzęcych.

  Ratujemy zwierzęta maltretowane, ranne, skrzywdzone przez człowieka i często upodlone do granic możliwości. Naszym głównym atutem jest profesjonalny Patrol Interwencyjny, którego podstawowym zadaniem jest reagowanie i skuteczne działanie w sytuacjach łamania ustawy o ochronie zwierząt oraz kontrola dobrostanu i warunków bytowania zwierząt. Działania interwencyjne dotyczą zarówno zwierząt towarzyszących, jak i gospodarskich. Patrol Interwencyjny został powołany w celu wykonywania działań interwencyjnych mających na celu ratowanie zdrowia i życia skrzywdzonych przez człowieka istnień - jesteśmy ich głosem, występujemy w ich imieniu przed organami ścigania.

  Fundacja EX LEGE prowadzi oraz wspiera działania na rzecz inicjowania procesu zmian legislacyjnych, cywilizacyjnych, kulturowych i obyczajowych dążących w kierunku poszanowania praw zwierząt. Jej głównym przesłaniem jest zwalczanie przejawów okrucieństwa wobec zwierząt oraz prowadzenie kampanii na rzecz prawidłowego stosunku do zwierząt. Od 2019 roku Fundacja EX LEGE jest członkiem Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt w Sejmie.

  Oprócz Patrolu Interwencyjnego zajmujemy się szeroko pojętą edukacją społeczeństwa w kwestiach humanitarnego i prawidłowego traktowania zwierząt, a także ich sterylizacji w celu zmniejszenia populacji bezdomnych psów i kotów. Od lat prowadzimy zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z terenu województwa lubelskiego oraz szkolenia dla mieszkanców Miasta Lublin z zakresu humanitarnego traktowania zwierząt, reagowania w przypadkach ujawniania aktów znęcania się nad zwierzętami, udzielania pierwszej pomocy dla zwierząt z wypadków, prawnej ochrony zwierząt, szkolenia psów z podstawowego posłuszeństwa, bezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzętami, postępowanie w przypadkach napotkania bezdomnego bądź nieudomowionego zwierzęcia i wiele innych. 

  Organizujemy wydarzenia, happeningi i konkursy edukacyjne skierowane do społeczności lokalnej Miasta Lublin promujące właściwą postawę człowieka wobec zwierząt, prowadzimy Akcje "Stop żywym prezentom", "Nie kupuj – adoptuj!", "Dom tymczasowy ratuje im życie", "Nie kupuj okrucieństwa!", "Twój pies, Twoja kupa!". 

  Fundacja EX LEGE kolejny rok z rzędu realizuje zadania publiczne z ramienia Gminy Lublin z zakresu „Ekologia, dziedzictwo przyrodnicze i ochrona zwierząt” pod tytułem „Realizacja programów zwiększających świadomość ekologiczną mieszkańców Miasta w sprawach dotyczących ochrony zwierząt”, a także od momentu powstania czynnie uczestniczy w życiu Miasta Lublin co roku składając projekty do Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin na rok 2016, 2017, 2018, 2019 oraz 2020, dzięki którym m.in. wysterylizowano i oznakowano tysiące zwierząt.

  W ramach realizacji zadania publicznego przeprowadziliśmy szkolenia dla 100 funkcjonariuszy Straży Miejskiej Miasta Lublin i 100 funkcjonariuszy Policji z zakresu ustawy o ochronie zwierząt oraz kontroli dobrostanu zwierząt poprzez realizację szkoleń o następującej tematyce: kurs pierwszej pomocy dla zwierząt; postępowanie w sytuacjach kryzysowych np. wypadek komunikacyjny z udziałem zwierząt; jak postępować wobec agresywnego psa; odczytywanie sygnałów wysyłanych przez psy; problemy behawioralne psów; sygnały uspokajające; obowiązujące przepisy prawa dot. zwierząt; prawidłowa ocena dobrostanu zwierząt; skuteczne zwalczanie okrucieństwa wobec zwierząt; fabryki psów – pseudo-hodowle.

  Większość zwierząt, które trafiają pod naszą opiekę w dordzy podejmowanych działań interwencyjnych wymaga interwencji lekarsko-weterynaryjnej. Nasi podopieczni często potrzebują długiego i kosztownego leczenia. Wielu z nich musimy pomóc od nowa zaufać ludziom, przez których niejednokrotnie zostali skrzywdzeni, dlatego każde zwierzę, które do nas trafia jest traktowane w sposób indywidualny i z należytą mu troską. Działamy społecznie, na zasadzie wolontariatu. Utrzymujemy się wyłącznie z darowizn i zbiórek publicznych.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Ze środków 1% pragniemy stworzyć ośrodek interwencyjno-edukacyjny, gdzie będą trafiały zwierzęta z naszych interwencji i gdzie będziemy mogli spotykać się z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi osobami w celu szerzenia humanitarnego stosunku do zwierząt. Niezbędnym do naszych działań jest również zakup samochodu interwencyjnego, dzięki któremu będziemy w stanie patrolować miejsca, w których dochodzi do znęcania się nad zwierzętami. Opieka medyczna roztoczona nad zwierzątami, które padły ofiarą okrutnego traktowania to kolejny nasz priorytet. 

 • Więcej o nas

  Cele statutowe:

  1. Działanie na rzecz ochrony zwierząt, ochrony środowiska oraz na rzecz ekologii.
  2. Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania oraz przestrzegania ich praw.
  3. Przeciwdziałanie i zwalczanie wszelkich form stosowania przemocy i okrucieństwa wobec zwierząt.
  4. Sprawowanie kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów z zakresu ochrony zwierząt i środowiska, współdziałanie w tym zakresie z organami administracji publicznej oraz właściwymi instytucjami.
  5. Kreowanie oraz wspieranie działań i inicjatyw w zakresie pomocy zwierzętom dzikim oraz wolno bytującym.
  6. Propagowanie idei ochrony środowiska przyrodniczego, ekologii oraz ochrony zwierząt dzikich.
  7. Udzielanie pomocy zwierzętom skrzywdzonym, porzuconym oraz zagubionym.
  8. Podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia bezdomności zwierząt.
  9. Organizowanie i prowadzenie azylów, ośrodków rehabilitacji zwierząt oraz schronisk dla zwierząt.
  10. Kreowanie właściwego stosunku do zwierząt oraz właściwych postaw związanych z ochroną przyrody i środowiska.
  11. Propagowanie wiedzy na temat praw zwierząt.
  12. Propagowanie edukacji ekologicznej.
  13. Krzewienie humanitaryzmu wobec zwierząt oraz popularyzacja aktów prawnych dotyczących ochrony zwierząt udomowionych i dzikich.
  14. Kreowanie oraz wspieranie działań i inicjatyw w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt domowych.

  Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  1. Powołanie Patrolu Interwencyjnego jako organu podejmującego działania interwencyjne i kontrolujące.
  2. Podejmowanie przez upoważnionych przedstawicieli Fundacji interwencji w przypadkach znęcania się nad zwierzętami lub konieczności ratowania życia lub zdrowia.
  3. Dokonywanie kontroli dobrostanu zwierząt we współpracy z organami administracji publicznej i samorządowej.
  4. Ujawnianie sprawców przestępstw i wykroczeń przeciwko zwierzętom i środowisku wspólnie z Policją, Strażą Miejską, organami celnymi oraz innymi uprawnionymi instytucjami i organizacjami oraz współdziałanie w tym zakresie z administracją publiczną.
  5. Kierowanie wniosków do organów ścigania oraz organów wymiaru sprawiedliwości zmierzających do wykrycia i ukarania sprawców przestępstw przeciwko zwierzętom.
  6. Udział w postępowaniach przed organami wymiaru sprawiedliwości, reprezentowanie wobec wymiaru sprawiedliwości praw zwierząt.
  7. Dokumentowanie przypadków znęcania się nad zwierzętami, zawiadamianie odpowiednich organów o zaniedbaniach, przestępstwach i wykroczeniach w stosunku do zwierząt oraz reprezentowanie praw pokrzywdzonych zwierząt w postępowaniach karnych przed organami ścigania i sądami powszechnymi.
  8. Współdziałanie z organami administracji publicznej i samorządowej w ujawnianiu i ściganiu przestępstw oraz wykroczeń przeciwko zwierzętom.
  9. Współdziałanie z organami administracji publicznej i samorządowej w realizacji zadań publicznych związanych z ochroną zwierząt dzikich oraz udomowionych na zasadach odpłatnej lub nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
  10. Prowadzenie akcji adopcji zwierząt domowych, w szczególności porzuconych, bezdomnych i odebranych właścicielom na skutek okrutnego traktowania.
  11. Wspieranie prac naukowo-badawczych poświęconych etyce i ochronie praw zwierząt, w tym organizowanie konferencji naukowych popularyzujących etyczne i prawne aspekty ochrony zwierząt.
  12. Prowadzenie działalności wydawniczej związanej ze statutowymi celami Fundacji.
  13. Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie etyki, ekologii, ochrony środowiska i praw zwierząt.
  14. Organizowanie szkoleń dla wolontariuszy, pracowników społecznych i etatowych Fundacji oraz innych osób w zakresie etyki traktowania zwierząt, kryteriów dobrostanu zwierząt oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony zwierząt.
  15. Kreowanie oraz opiniowanie inicjatyw ustawodawczych dotyczących ochrony zwierząt oraz ochrony przyrody.
  16. Monitorowanie działań organów administracji publicznej i samorządowej w zakresie ustawowego zadania zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ustawowych zadań ochrony zwierząt i ochrony przyrody.
  17. Prowadzenie działań mających na celu regulację liczebności populacji bezdomnych zwierząt, zwłaszcza propagowanie sterylizacji oraz ich ścisłego ewidencjonowania.
  18. Prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt w rozumieniu ustawy o ochronie zwierząt.
  19. Prowadzenie azylów dla zwierząt dzikich.
  20. Organizowanie akcji edukacyjnych i propagandowych, warsztatów, seminariów oraz szkoleń.
  21. Wspieranie działalności społecznej, kulturalnej, naukowej i oświatowej prowadzonej na rzecz ochrony zwierząt i ich praw.
  22. Występowanie inicjatywami w zakresie zmiany przepisów prawnych dotyczących ochrony praw zwierząt oraz współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych w tym przedmiocie.
  23. Działanie na rzecz edukacji, oświaty i wychowania, w szczególności poprzez podejmowanie współpracy z władzami oświatowymi w celu wychowywania młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt, poszanowania dla środowiska naturalnego oraz kształtowania świadomości społeczeństwa dotyczącej ochrony życia i praw zwierząt.
  24. Promocję i organizację wolontariatu w zakresie ochrony zwierząt.
  25. Organizowanie i przeprowadzanie szkoleń dla inspektorów patroli interwencyjnych, wolontariuszy, opiekunów i pielęgniarzy zwierząt, innych specjalistycznych szkoleń dla osób działających w Fundacji, współpracujących z Fundacją oraz pozostałych.
  26. Organizowanie i przeprowadzanie działań edukacyjnych i propagandowych, szkoleń, warsztatów, seminariów, odczytów i konferencji związanych z ekologią, przyrodą i zwierzętami.
  27. Kontrolę warunków życia oraz poziomu dobrostanu zwierząt przebywających w schroniskach, ubojniach, hodowlach, ogrodach zoologicznych, zwierzyńcach, a także zwierząt będących przedmiotem handlu transportu oraz we wszystkich innych miejscach gdzie są przetrzymywane zwierzęta.
  28. Współdziałanie z Państwową Inspekcją Weterynaryjną w zakresie kontroli warunków życia oraz poziomu dobrostanu zwierząt, przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zwierząt oraz aktów wykonawczych.
  29. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
  30. Organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych mających na celu promocję idei ochrony zwierząt i środowiska oraz humanitarnego traktowania zwierząt.
  31. Organizowanie zbiórek publicznych i aukcji.
  32. Realizację zadań zleconych przez organy administracji państwowej w zakresie realizacji ich obowiązków ustawowych wynikających z ustawy o ochronie zwierząt i innych ustaw.
  33. Podejmowanie działań innych niż wymienione w ust. 1-32, służących ochronie zwierząt i ochronie środowiska oraz wspierających działalność Fundacji.

 • Obszar działalności:Prawa zwierząt
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000588055
 • Konto:85 1240 2500 1111 0010 6577 4129
 • Adres:ul. Elizy Orzeszkowej 4, 20-435 Lublin
 • WWW:www.fundacjaexlege.pl
 • E-mail:info@fundacjaexlege.pl
 • Telefon:690280455
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00