1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Fundacja Rozwoju Integralnego
KRS 0000614258Innowacja w Edukacji

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Innowacje w Edukacji wsparciem rodzin w rozwoju osobistym, społecznym i zawodowym.

Głównym obszarem działań fundacji jest eduakcja w zakreie rozwoju osobistego, społecznego i zawodowego.

Realizacja innowacyjnych programów w obszrze edukacji, kultury i rozwoju społecznego, w forme szkoleń, wykładów, warsztatów twórczych, kampanii, edukacjii dorosłych.

Głowne cele statutowe to: 

Najważniejsze cele fundacji określone w statucie.

1.Promocja integralnego rozwoju dzieci, młodzieży, osób dorosłych.

2.Organizowanie, szkoleń, warsztatów twórczych, festiwali, konkursów dla dzieci i młodzieży, osób dorosłych o charakterze edukacyjnym i integracyjnym.

3.Edukacja i wsparcie rodziny w rozwoju.

4.Propagowanie integralnego rozwoju i edukacji w przedszkolach, szkołach podstawowych, średnich i wyższych.

5. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia , szczególnie w ochronie prawa do kształcenia się każdego.

6.Propagowanie wykorzystywania nowoczesnych technologii do rozwoju osób i ich edukacji, a w szczególności w obszarze wew. i zew. integracji osoby.

7. Popularyzacja idei wspierania rozwoju integralnego na każdym poziomie edukacji.

8.Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w samorozwoju i rozwoju rodziny. 9.Działalność na rzecz organizacji których celami statutowymi jest:działalność oświatowa, edukacyjna, kulturalna, czy artystyczna, a takżespecjalistyczna w zakresie udzielania pomocy pedagogicznej, psychologicznej, terapeutycznej, coachingowej, mediacyjnej w celu rozwoju człowieka jak również reintegracji zawodowej i społecznej. Przedmiot działalności organizacji

Główny obszar działań fundacji to edukacja w zakresie rozwoju osobistego, społecznego i zawodowego. Realizacja innowacyjnych programów w obszarze edukacji, kultury i rozwoju społecznego w formie szkoleń, wykładów, warsztatów twórczych, kampanii, edukacji dorosłych, wsparcia coachingu, i. kulturalnych.

 Fundacja realizuje działania w ramach własnych środków, z darowizn, a także projektów, przy dużym wsparciu pracy społecznej członków organizacji jak i pracy wolontariuszy. Działania są adresowane do dzieci, młodzieży, osób dorosłych, seniorów w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym, do rodzin w celu wzmacniania więzi -międzypokoleniowych. Większość działań realizowanych jest planowana systemowo np: nauczyciel -uczeń - rodzic, dziecko - rodzic-dziadkowie. zgodnie z misją organizacji - integracji wew. osoby i zew. integracji ze środowiskiem społecznym, instytucjami w nim funkcjonującymi.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Fundacja obecnie przygotowuje innowacje w zakresie kształcenia zawodowego w Polsce.

ZBIERAMY NA:

Przygotowanie i wdrażanie innowacyjnego modelu kształcenia zawodowego w Polsce, w trakcie którego obejmiemy bezpośrednim wsparciem następujące grupy odbiorców:

Dzieci - w wieku do 13 roku życia - 100 osób

Młodzież - w wieku od 14 do 18 roku życia - 80 osób

Młodych dorosłych- w wieku od 18 do 24 roku życia - 60 osób

Rodziców - 40 osób

Nauczycieli - 30 osób

Przedsiębiorców- 20 osób

Celem wsparcia jest wypracowanie i upowszechnienie innowacyjnego modelu rozwoju zawodowego w Polsce, który następnie będzie mógł mieć zastosowanie we współczesnym systemie edukacji, w odniesieniu do badania potrzeb wskazanych przez powyższe grup odbiorców.

Celem nadrzędnym programu jest wypracowanie skutecznego modelu kształcenia zawodowego opartego na najwyższym poziomie komunikacji poszczególnych grup społecznych w odniesieniu do ich realnych potrzeb i oczekiwań, a także kreowania ścieżki rozwoju zawodowego zgodnie z aktualnymi wymaganiami rynku pracy już od najmłodszych lat.

Powyższe cele chcemy osiągnąć poprzez:

Modelowanie umiejętności społecznych i emocjonalnych dzieci.

Kształtowanie kompetencji społecznych i zawodowych przygotowujących do wyjścia na rynek pracy młodzieży.

Rozwój umiejętności komunikacji i postaw otwartych wśród osób dorosłych na potrzeby dzieci, młodzieży i potrzeby rynku zawodowego będącego w nieustającej transformacji ekonomiczno-społecznej.

Opracowanie programu wraz z metodologią uczenia się i nauczania.

Efektem programu będzie:

Bezpośrednie wsparcie poszczególnych grup docelowych;

Gotowy model rozwoju kompetencji zawodowych dzieci,młodzieży i osób dorosłych wraz z metodologią wdrażania;

Opracowanie pomocy dydaktycznych dla rodziców i nauczycieli tj: bajki edukacyjne, przewodniki metodyczne, modele współpracy w zakresie rozwoju zawodowego na linii rodzina-szkoła-przedsiębiorca.

 

Więcej o nas

Więcej o nas

Fundacja została powołana aktem fundacyjnym w sierpniu 2014 roku w Warszawie, a zarejestrowana w KRS w kwietniu 2016 roku w Radomiu. W tym okresie zarówno fundatorzy jaki i członkowie fundacji przygotowywali się do prowadzonych obecnie działań fundacji tj. opis programów i oferty szkoleniowej, przygotowanie strony internetowej, budowanie relacji partnerskich, udział w ogólnopolskich targach, planowanie działań promocyjnych fundacji, a także pozyskiwanie wolontariuszy. Był to również czas rozpoznania potrzeb środowiska, przeprowadzania wywiadów jakościowych z przedstawicielami oświaty, kultury, władzami miasta, w którym zamierzała prowadzić działania. Od momentu rejestracji Fundacji w KRS Fundacja zaczęła również starać się o pozyskiwanie środków publicznych. Do tej pory zrealizowaliśmy następujące daiałania, akcje i programy tj:

W maju 2016 roku Fundacja udzieliła wsparcia rodzinom z Warszawskiej Pragi. Wsparcie trwało do lutego 2017 roku.

2016/2017 - Prowadzenie warsztatów dla ojców w ramach środków własnych i oferty odpłatnej w Warszawie. 2016/2017 - Prowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży z kompetencji społecznych w ramach oferty odpłatnej.

2017/2018 - Fundacja prowadziła warsztaty z kompetencji społecznych i edukacji zawodowej , laboratoria z fizyki w szkole podst. i gim. - w Jedlnia letnisko - projekt "Nowe umiejętności szansą na lepszy start" 500 godz. zajęć z społecznych dla młodzieży - 400 godz. - organizacja laboratoriów z fizyki w tym organizacja wycieczek i pokazów z fizyki

 2017-2018 - Teenagers Coaching - Projekt Młodzież dla młodzieży - zajęcia i warsztaty bezpłatne dla młodzieży- realizowane w ramach środków własnych -

Maj - wrzesień 2018 Fundacja przygotowała i zrealizowała innowację społeczną "Coaching w świecie osób niewidomych"- która została wybrana jako jedna z najlepszych w Gminie Miasta Radom i wytypowana do dalszej realizacji przez Ministerstwo Rozwoju.

Wrzesień -grudzień 2018 "Liderzy Kooperacji"-w ramach projektu Fundacja realizowała zadanie wsparcie indywidualne i grupowe dla pracowników i Animatorów powiatowych centrów i ośrodków pomocy społecznej na terenie województwa mazowieckiego w ramach umowy z MCPS w Warszawie -  168 godzin

2018 - Echa Walk o niepodległość - w ramach umowy z MON Fundacja realizowała projekt na terenie Radomia i Gdańska związany z promocją małej ojczyzny i wspólnego świętowania 100 lecia niepodległości.- 2018 /2019 - OIL - Ogródek Integracji Lokalnej - Fundacja otrzymała grant na aranżację ogródkaintegracyjnego przy Kawiarence Społecznej prowadzonej przez Fundację.

2018-2020 - Kawiarenka Społeczna - program aktywizacji i integracji osób starszych i młodzieży - MCPS -  2019- Pracodawca -Trener - Mentor-Coach - podręcznik dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.- innowacja społeczna - 

2018/2019- "Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania oraz wdrożenie kompleksowego wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych" - zdania fundacji - prowadzenie wspomagania oraz prowadzenie eksperckich spotkań z trenerami wspomagania na terenie następujących województw: pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, świętokrzyskie. - 

2018-2019 - "Warsztaty Aktywizacji Psychologiczno - specjalistycznej" - w ramach projektu Aktywna integracja osób z niepełnosprawnością - 

,2019 - "Talent Nauka, Kreatywność twoja przyszłość, -  "Aktywna Integracja osób niepełnosprawnych na Podlasiu" 2018-2020- Sukcesy, współpraca, zasięg ●

Najważniejszym sukcesem organizacji jest dynamiczny rozwój i wzrost kwoty przychodu w kolejnych latach:(pięciokrotnie) w stosunku do poprzednich lat tj. 2016 - 2017-  2018 - 2019 roku .

Uznanie innowacyjnych działań prowadzonych przez fundację w formie powierzenia grantu w ramach innowacji społecznych tj. 1. "Coaching w świecie osób niewidomych", 2. - Pracodawca -Trener-Coach - Mentor - podręcznik dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. - Instytut Nowych Technologii w Łodzi. Współpraca: Organizacja poszerzyła swoje działania wśród osób z niepełnosprawnością współpracując z instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych - członkowie prowadzili szkolenia i warsztaty dla młodzieży i osób dorosłych niewidomych z Ukrainy,

● Pozyskanie 3-letniej dotacji na innowacyjny projekt "Kawiarenka Społeczna " zorganizowana na terenie Miasta Radomia w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców, częściowe środki na adaptację pomieszczenia kawiarenki, dzięki czemu Fundacja zaczęła być rozpoznawalna w środowisku, a mieszkańcy zaczęli się z nią identyfikować - Mazowieckie Centrum Pomocy Społecznej. Podjęcie współpracy z Wydziałem Polityki Społ. w Radomiu, stowarzyszeniem Odbudowy Zamku w Radomiu

● Rejestracja oddziału w Gdańsku - realizacja pierwszego projektu przy współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, fundacją European Foresight Institute w Gdańsku ● Udział w ogólnopolskim projekcie Wsparcia Szkół przy współpracy z WSIP -województwa- pomorskie, kujawsko pomorskie, świętokrzyskie, wielkopolskie ● Ponadto podjęto współpracę z fundacją Orlen, Fundacją Aktywnej Rehabilitacji, ● Wsparcie coachingowe pracowników socjalnych w 12 gminach i powiatach woj, mazowieckie we współpracy z MCPS. ● Przygotowanie autorskich projektów studiów podyplomowych z coachingu i coachingu w edukacji - współpraca WSB RADOM, Akademia Marynarki Wojennej w Gdańsku. ● 2019 r nawiązaliśmy współpracę ze ZSH w Sopocie, sp 3 w Radom, Klubem Abstynenta w Starogardzie Gdańskim, Ośrodkiem pomocy społecznej w Prudniku i Radomiu, Szkołą podstawową w Mińsku na Białorusi, spółdzielnią socjalną w Kartuzach w celu wypracowania kolejnych profilaktycznych i edukacyjnych programów wspierających edukację zawodową i społeczną i kulturalną w Polsce i za granicą. Jesteśmy dynamicznie rozwijającą sie organizacją otwatrą na współpacę. 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Edukacja
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000614258
 • Konto:38 1020 4317 0000 5802 0401 9949
 • Adres:Rapackiego 8B/13
 • WWW:www.fundacjari.pl
 • E-mail:sekretariat@fundacjari.pl
 • Telefon:48510066185Formularze PIT 2020/2021 dla
Fundacja Rozwoju Integralnego

KRS 0000614258

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja Rozwoju Integralnego

 • Innowacje w Edukacji wsparciem rodzin w rozwoju osobistym, społecznym i zawodowym.

  Głównym obszarem działań fundacji jest eduakcja w zakreie rozwoju osobistego, społecznego i zawodowego.

  Realizacja innowacyjnych programów w obszrze edukacji, kultury i rozwoju społecznego, w forme szkoleń, wykładów, warsztatów twórczych, kampanii, edukacjii dorosłych.

  Głowne cele statutowe to: 

  Najważniejsze cele fundacji określone w statucie.

  1.Promocja integralnego rozwoju dzieci, młodzieży, osób dorosłych.

  2.Organizowanie, szkoleń, warsztatów twórczych, festiwali, konkursów dla dzieci i młodzieży, osób dorosłych o charakterze edukacyjnym i integracyjnym.

  3.Edukacja i wsparcie rodziny w rozwoju.

  4.Propagowanie integralnego rozwoju i edukacji w przedszkolach, szkołach podstawowych, średnich i wyższych.

  5. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia , szczególnie w ochronie prawa do kształcenia się każdego.

  6.Propagowanie wykorzystywania nowoczesnych technologii do rozwoju osób i ich edukacji, a w szczególności w obszarze wew. i zew. integracji osoby.

  7. Popularyzacja idei wspierania rozwoju integralnego na każdym poziomie edukacji.

  8.Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w samorozwoju i rozwoju rodziny. 9.Działalność na rzecz organizacji których celami statutowymi jest:działalność oświatowa, edukacyjna, kulturalna, czy artystyczna, a takżespecjalistyczna w zakresie udzielania pomocy pedagogicznej, psychologicznej, terapeutycznej, coachingowej, mediacyjnej w celu rozwoju człowieka jak również reintegracji zawodowej i społecznej. Przedmiot działalności organizacji

  Główny obszar działań fundacji to edukacja w zakresie rozwoju osobistego, społecznego i zawodowego. Realizacja innowacyjnych programów w obszarze edukacji, kultury i rozwoju społecznego w formie szkoleń, wykładów, warsztatów twórczych, kampanii, edukacji dorosłych, wsparcia coachingu, i. kulturalnych.

   Fundacja realizuje działania w ramach własnych środków, z darowizn, a także projektów, przy dużym wsparciu pracy społecznej członków organizacji jak i pracy wolontariuszy. Działania są adresowane do dzieci, młodzieży, osób dorosłych, seniorów w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym, do rodzin w celu wzmacniania więzi -międzypokoleniowych. Większość działań realizowanych jest planowana systemowo np: nauczyciel -uczeń - rodzic, dziecko - rodzic-dziadkowie. zgodnie z misją organizacji - integracji wew. osoby i zew. integracji ze środowiskiem społecznym, instytucjami w nim funkcjonującymi.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Fundacja obecnie przygotowuje innowacje w zakresie kształcenia zawodowego w Polsce.

  ZBIERAMY NA:

  Przygotowanie i wdrażanie innowacyjnego modelu kształcenia zawodowego w Polsce, w trakcie którego obejmiemy bezpośrednim wsparciem następujące grupy odbiorców:

  Dzieci - w wieku do 13 roku życia - 100 osób

  Młodzież - w wieku od 14 do 18 roku życia - 80 osób

  Młodych dorosłych- w wieku od 18 do 24 roku życia - 60 osób

  Rodziców - 40 osób

  Nauczycieli - 30 osób

  Przedsiębiorców- 20 osób

  Celem wsparcia jest wypracowanie i upowszechnienie innowacyjnego modelu rozwoju zawodowego w Polsce, który następnie będzie mógł mieć zastosowanie we współczesnym systemie edukacji, w odniesieniu do badania potrzeb wskazanych przez powyższe grup odbiorców.

  Celem nadrzędnym programu jest wypracowanie skutecznego modelu kształcenia zawodowego opartego na najwyższym poziomie komunikacji poszczególnych grup społecznych w odniesieniu do ich realnych potrzeb i oczekiwań, a także kreowania ścieżki rozwoju zawodowego zgodnie z aktualnymi wymaganiami rynku pracy już od najmłodszych lat.

  Powyższe cele chcemy osiągnąć poprzez:

  Modelowanie umiejętności społecznych i emocjonalnych dzieci.

  Kształtowanie kompetencji społecznych i zawodowych przygotowujących do wyjścia na rynek pracy młodzieży.

  Rozwój umiejętności komunikacji i postaw otwartych wśród osób dorosłych na potrzeby dzieci, młodzieży i potrzeby rynku zawodowego będącego w nieustającej transformacji ekonomiczno-społecznej.

  Opracowanie programu wraz z metodologią uczenia się i nauczania.

  Efektem programu będzie:

  Bezpośrednie wsparcie poszczególnych grup docelowych;

  Gotowy model rozwoju kompetencji zawodowych dzieci,młodzieży i osób dorosłych wraz z metodologią wdrażania;

  Opracowanie pomocy dydaktycznych dla rodziców i nauczycieli tj: bajki edukacyjne, przewodniki metodyczne, modele współpracy w zakresie rozwoju zawodowego na linii rodzina-szkoła-przedsiębiorca.

   

 • Więcej o nas

  Fundacja została powołana aktem fundacyjnym w sierpniu 2014 roku w Warszawie, a zarejestrowana w KRS w kwietniu 2016 roku w Radomiu. W tym okresie zarówno fundatorzy jaki i członkowie fundacji przygotowywali się do prowadzonych obecnie działań fundacji tj. opis programów i oferty szkoleniowej, przygotowanie strony internetowej, budowanie relacji partnerskich, udział w ogólnopolskich targach, planowanie działań promocyjnych fundacji, a także pozyskiwanie wolontariuszy. Był to również czas rozpoznania potrzeb środowiska, przeprowadzania wywiadów jakościowych z przedstawicielami oświaty, kultury, władzami miasta, w którym zamierzała prowadzić działania. Od momentu rejestracji Fundacji w KRS Fundacja zaczęła również starać się o pozyskiwanie środków publicznych. Do tej pory zrealizowaliśmy następujące daiałania, akcje i programy tj:

  W maju 2016 roku Fundacja udzieliła wsparcia rodzinom z Warszawskiej Pragi. Wsparcie trwało do lutego 2017 roku.

  2016/2017 - Prowadzenie warsztatów dla ojców w ramach środków własnych i oferty odpłatnej w Warszawie. 2016/2017 - Prowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży z kompetencji społecznych w ramach oferty odpłatnej.

  2017/2018 - Fundacja prowadziła warsztaty z kompetencji społecznych i edukacji zawodowej , laboratoria z fizyki w szkole podst. i gim. - w Jedlnia letnisko - projekt "Nowe umiejętności szansą na lepszy start" 500 godz. zajęć z społecznych dla młodzieży - 400 godz. - organizacja laboratoriów z fizyki w tym organizacja wycieczek i pokazów z fizyki

   2017-2018 - Teenagers Coaching - Projekt Młodzież dla młodzieży - zajęcia i warsztaty bezpłatne dla młodzieży- realizowane w ramach środków własnych -

  Maj - wrzesień 2018 Fundacja przygotowała i zrealizowała innowację społeczną "Coaching w świecie osób niewidomych"- która została wybrana jako jedna z najlepszych w Gminie Miasta Radom i wytypowana do dalszej realizacji przez Ministerstwo Rozwoju.

  Wrzesień -grudzień 2018 "Liderzy Kooperacji"-w ramach projektu Fundacja realizowała zadanie wsparcie indywidualne i grupowe dla pracowników i Animatorów powiatowych centrów i ośrodków pomocy społecznej na terenie województwa mazowieckiego w ramach umowy z MCPS w Warszawie -  168 godzin

  2018 - Echa Walk o niepodległość - w ramach umowy z MON Fundacja realizowała projekt na terenie Radomia i Gdańska związany z promocją małej ojczyzny i wspólnego świętowania 100 lecia niepodległości.- 2018 /2019 - OIL - Ogródek Integracji Lokalnej - Fundacja otrzymała grant na aranżację ogródkaintegracyjnego przy Kawiarence Społecznej prowadzonej przez Fundację.

  2018-2020 - Kawiarenka Społeczna - program aktywizacji i integracji osób starszych i młodzieży - MCPS -  2019- Pracodawca -Trener - Mentor-Coach - podręcznik dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.- innowacja społeczna - 

  2018/2019- "Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania oraz wdrożenie kompleksowego wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych" - zdania fundacji - prowadzenie wspomagania oraz prowadzenie eksperckich spotkań z trenerami wspomagania na terenie następujących województw: pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, świętokrzyskie. - 

  2018-2019 - "Warsztaty Aktywizacji Psychologiczno - specjalistycznej" - w ramach projektu Aktywna integracja osób z niepełnosprawnością - 

  ,2019 - "Talent Nauka, Kreatywność twoja przyszłość, -  "Aktywna Integracja osób niepełnosprawnych na Podlasiu" 2018-2020- Sukcesy, współpraca, zasięg ●

  Najważniejszym sukcesem organizacji jest dynamiczny rozwój i wzrost kwoty przychodu w kolejnych latach:(pięciokrotnie) w stosunku do poprzednich lat tj. 2016 - 2017-  2018 - 2019 roku .

  Uznanie innowacyjnych działań prowadzonych przez fundację w formie powierzenia grantu w ramach innowacji społecznych tj. 1. "Coaching w świecie osób niewidomych", 2. - Pracodawca -Trener-Coach - Mentor - podręcznik dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. - Instytut Nowych Technologii w Łodzi. Współpraca: Organizacja poszerzyła swoje działania wśród osób z niepełnosprawnością współpracując z instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych - członkowie prowadzili szkolenia i warsztaty dla młodzieży i osób dorosłych niewidomych z Ukrainy,

  ● Pozyskanie 3-letniej dotacji na innowacyjny projekt "Kawiarenka Społeczna " zorganizowana na terenie Miasta Radomia w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców, częściowe środki na adaptację pomieszczenia kawiarenki, dzięki czemu Fundacja zaczęła być rozpoznawalna w środowisku, a mieszkańcy zaczęli się z nią identyfikować - Mazowieckie Centrum Pomocy Społecznej. Podjęcie współpracy z Wydziałem Polityki Społ. w Radomiu, stowarzyszeniem Odbudowy Zamku w Radomiu

  ● Rejestracja oddziału w Gdańsku - realizacja pierwszego projektu przy współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, fundacją European Foresight Institute w Gdańsku ● Udział w ogólnopolskim projekcie Wsparcia Szkół przy współpracy z WSIP -województwa- pomorskie, kujawsko pomorskie, świętokrzyskie, wielkopolskie ● Ponadto podjęto współpracę z fundacją Orlen, Fundacją Aktywnej Rehabilitacji, ● Wsparcie coachingowe pracowników socjalnych w 12 gminach i powiatach woj, mazowieckie we współpracy z MCPS. ● Przygotowanie autorskich projektów studiów podyplomowych z coachingu i coachingu w edukacji - współpraca WSB RADOM, Akademia Marynarki Wojennej w Gdańsku. ● 2019 r nawiązaliśmy współpracę ze ZSH w Sopocie, sp 3 w Radom, Klubem Abstynenta w Starogardzie Gdańskim, Ośrodkiem pomocy społecznej w Prudniku i Radomiu, Szkołą podstawową w Mińsku na Białorusi, spółdzielnią socjalną w Kartuzach w celu wypracowania kolejnych profilaktycznych i edukacyjnych programów wspierających edukację zawodową i społeczną i kulturalną w Polsce i za granicą. Jesteśmy dynamicznie rozwijającą sie organizacją otwatrą na współpacę. 

 • Obszar działalności:Edukacja
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000614258
 • Konto:38 1020 4317 0000 5802 0401 9949
 • Adres:Rapackiego 8B/13
 • WWW:www.fundacjari.pl
 • E-mail:sekretariat@fundacjari.pl
 • Telefon:48510066185
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00