1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
FUNDACJA MAŁGORZATY DZIURY-SZTEJNBERG "BLIŻEJ SIEBIE"
KRS 0000650616Micha������ Szali������ski

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Jesteśmy po to by być "Bliżej Siebie".

Fundacja Małgorzaty Dziury-Sztejnberg „Bliżej Siebie” z siedzibą w Świdnicy została ustanowiona dnia 08.11.2016 r.

Fundacja ma na celu niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom, osobom z niepełnosprawnościmi, starszym, ubogim, chorym i samotnym.

Podejmujemy różnorodne działania polegające na szeroko pojętej działalności dobroczynnej i charytatywne. Inicjujemy akcje i przedsięwzięcia, których celem jest pozyskiwanie środków finansowych na leczenie, rehabilitację, diagnostykę oraz poprawę warunków socjalno-bytowych dla Podopiecznych fundacji i ich Rodzin.

Realizujemy projekty na rzecz integracji osób niepełnosprawnych, przeciwdziałaniu ich dyskryminacji i wykluczeniu. Wspieramy działania wspomagające  edukację, promocję zdrowia oraz promocję i organizację wolontariatu.

W swoich działaniach koncentrujemy się na wspieraniu osób, które z różnych powodów (niepełnosprawność, ubóstwo, bezrobocie, brak wiary we własne siły) nie są w stanie, w pełni uczestniczyć w lokalnym życiu społecznym i zawodowym. Mają trudności w codziennym życiu i potrzebują wszechstronnej  pomocy oraz wsparcia.

Nasze działania kierujemy do każdej osoby i do każdego pokolenia wierząc, że każdy człowiek ma prawo do godnego życia i spełniania marzeń tych wielkich i tych malutkich.

Mottem działań fundacji są słowa Naszego umiłowanego Rodaka-Świętego Jana Pawła II

„Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co,  po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

W związku z tym, że Święty Jan Paweł II w wielu swoich słowach pisanych i mówionych zwracał się bardzo często do ludzi potrzebujących, biednych, cierpiących, chorych i niepełnosprawnych Zarząd Fundacji postanowił wybrać go na swojego Patrona.

Od stycznia 2019 r. posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Środki finansowe otrzymane z 1% zostaną wykorzystane zgodnie ze Statutem Fundacji i w całosci przeznaczone na działalność społeczną w myśl Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a nasi Podopieczni otrzymają wsparcie finansowe na dalsze leczenie, rehabilitacjię, diagnostykę i zaspokajanie potrzeb bytowych.

Przekazując 1% swojego podatku pomagasz realizować cele statutowe naszej organizacji. Pomagasz leczyć i rehabilitować naszych Podopiecznych, czyniąc ich życie ich lepszym, bardziej samodzielnym i niezależnym.

Cele Fudacji, które na bieżąco realizujemy i planujemy osiągnąć dzięki wpłatom z 1%  :

1. Działalność dobroczynna i charytatywna na rzecz dzieci, osób młodych, starszych, chorych, niepełnosprawnych, samotnych i ubogich.

2. Przedsięwzięcia mające za przedmiot poprawę świadczeń społecznych dla dzieci, osób młodych, starszych, chorych, niepełnosprawnych, samotnych i ubogich.

3. Udzielanie pomocy materialnej i niematerialnej dzieciom, osobom młodych, starszym, chorym, niepełnosprawnym, ubogim  i ich rodzinom.

4. Udzielanie pomocy materialnej i niematerialnej podmiotom (osobom fizycznym, osobom prawnym , jednostką nie posiadających osobowości prawnej) prowadzącym, wspomagającym lub organizującym działalność w zakresie ochrony zdrowia, pomocy i opieki nad osobami chorymi, starszymi, ubogimi, niepełnosprawnymi.

5. Inicjonowanie i wspieranie oraz realizowanie lub współrealizowanie projektów, zadań publicznych, inicjatyw, akcji charytatywnych poprawiających warunki życia dzieci, ludzi młodych, starszych, chorych,  niepełnosprawnych, samotnych i ubogich.

6. Edukacja społeczna poprzez organizacje szkoleń, zakładanie i prowadzenie szkół i placówek dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych.

7. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, niepracujących, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

8. Budowa  specjalistycznej placówki opieki paliatywno-hospicyjnej.

9. Uruchomienie i prowadzenie jadłodajni.

9. Ochrona i promocja zdrowia.

10. Promocja i organizacja wolontariatu.

1% POTRAFI POMÓC

POMÓŻ NAM POMAGAĆ

Więcej o nas

Więcej o nas

 KRONIKA

NASZE DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA I PROJEKTY

ROK 2020

1. Projekt „Poznać i oswoić nieznane” – symulacje niepełnosprawności- warsztaty dla dzieci i młodzieży ze świdnickich szkół podstawowych i średnich (I-III). Projekt został w całości sfinansowanay przez Fundację Orlen w ramach II edycji programu grantowego "Moje miejsce na ziemi".

Grant: 15.000 zł

2. Udział w projekcie "Wsparcie na rzecz Walki z Sars Cov 2":

- darowizna rzeczowa (maseczki, przyłbice,słodycze) dla Domu Seniora Marconi w Świdnicy przekazana przez Fundację PKO Banku Polskiego

- darowizna rzeczowa (płyny do dezynfekcji) dla Domu Seniora Marconi w Świdnicy od Darczyńców z Wrocławia

- darowizna rzeczowa dla Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu

3. Akcja pomocy dla Michała - zbiórka na siepomaga "Moja rodzina mnie potrzebuje – świdnicki Gepetto walczy z ciężką chorobą!"

Zbiórka na cel: Zakup sprzętu do rehabilitacji domowej, wózka inwalidzkiego oraz opłacenie nowatorskiej terapii regeneracyjnej i turnusu rehabilitacyjnego.

Kwota do uzbierana:  59 671 zł

4. Akcja pomocy dla Agnieszki "Życie, które nie jest usłane różami... Pomagamy Agnieszce".

Zbiórka na cel: Turnus rehabilitacyjny.

Kwota do uzbierana: 8 120 zł

ROK 2019

1.Akcja pomocy dla Janusza „Operacja, to kolejny krok na drodze do samodzielności, pomożesz mi ?” – zbiórka na portalu siepomaga.pl oraz przez apele i odezwy w lokalnej prasie, telewizji, a także bezpośrednie prośby do darczyńców, sponsorów, osób fizycznych.

Cel: operacja rekonstrukcji więzadła rzepkowo-udowego.

Rezultat: 10 638 zł

2. Akcja „Ja , SM i mama”- kontynuacja z 2017 r. – pomoc dla Agnieszki uwięzionej we własnym mieszkaniu- zbiórka prowadzona na portalu siepomaga.pl oraz przez apele w lokalnej prasie, telewizji i prośby do darczyńców, sponsorów, osób fizycznych.

Cel akcji: pokrycie kosztów/dofinansowanie do zakupu wózka elektrycznego, likwidację barier architektonicznych (remont łazienki), rehabilitację domową, wyjazd na turnus rehabilitacyjny, zakup podnośnika transportowego.

Rezultat: 9 744 zł

3. Akcja „Wózek to dla mnie wolność wyboru. Pomóż mi w walce o samodzielność!” – pomoc dla Izy - zbiórka prowadzona na portalu siepomaga.pl oraz przez apele w lokalnej prasie, telewizji i prośby do darczyńców, sponsorów, osób fizycznych.

Cel zbiórki: pokrycie kosztów/dofinansowanie wyjazdu na turnus rehabilitacyjny, rehabilitację domową, leczenie, diagnostykę oraz poprawę warunków socjalno-bytowych.

Rezultat: 5 900 zł

4. Akcja pomocy dla Janusza ”Chcę wrócić do normalnego życia, a operacja to moja ostatnia szansa! zbiórka prowadzona na portalu siepomaga.pl oraz przez apele w lokalnej prasie, telewizji i prośby do darczyńców, sponsorów, osób fizycznych.

Cel zbiórki : Rekonstrukcja wiązadła krzyżowego prawego.

Rezultat: 16 856 zł

5. Akcja „Biegną dla Agnieszki” – Bieg Tropem Wilczym połączony z akcją charytatywną dla naszej Podopiecznej.

Rezultat: 10 000,00 zl

Cel zbiórki: pokrycie kosztów operacji udrożnienie przepływów żylnych.

Akcja zakończona.

6. Realizacja autorskiego projektu z orientacji zawodowej dla uczniów kl. III Sp Nr 8 w Świdnicy – „Mamo, Tato kim będę gdy dorosnę”?

7. Prowadzenie spotkań dla dzieci i młodzieży ze świdnickich szkół na temat przeciwdziałania dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami.

8. Udział w edycji Miasta Dzieci w roli pracodawcy prezentującego zawód asystenta osoby z niepełnosprawnościom.

9. Projekt „Poznać i oswoić nieznane” – symulacje niepełnosprawności- warsztaty dla dzieci i młodzieży ze świdnickich szkół podstawowych i średnich.

ROK 2018

1. Akcja  pomocy dla Bożeny „W więzieniu dwóch liter SM” - kontynuacja z 2017 r. – zbiórka prowadzona na portalu siepomaga.pl oraz przez apele w lokalnej prasie, bezpośrednie prośby do darczyńców, sponsorów, osób fizycznych.

Cel akcji: pokrycie kosztów/dofinansowanie do zakupu wózka elektrycznego, wyjazdu na turnus rehabilitacyjny, modernizacji samochodu, pokrycie kosztów leczenie, rehabilitacji, diagnostyki oraz poprawy warunków socjalno-bytowych Podopiecznej.

Rezultat : 4 168,19 zł

2.Akcja „Zbudować most do świata Gabrysia”- kontynuacja z 2017 r.-  zbiórka na siepomaga.pl z przeznaczeniem na rehabilitację, terapie, specjalistyczne żywienie chłopczyka zamkniętego w autystycznym świecie oraz poprawy jego warunków bytowych.

Rezultat: 14 628 zł

3.Akcja pomocy dla Janusza „Operacja, to kolejny krok na drodze do samodzielności, pomożesz mi ?” – zbiórka na portalu siepomaga.pl oraz przez apele i odezwy w lokalnej prasie, telewizji , a także bezpośrednie prośby do darczyńców, sponsorów, osób fizycznych.

Cel: operacja rekonstrukcji więzadła rzepkowo-udowego.

Akcja realizowana

4. Akcja „Ja , SM i mama”- kontynuacja z 2017 r. – pomoc dla Agnieszki uwięzionej we własnym mieszkaniu- zbiórka prowadzona na portalu siepomaga.pl oraz przez apele w lokalnej prasie, telewizji i prośby do darczyńców, sponsorów, osób fizycznych.

Cel akcji: pokrycie kosztów/dofinansowanie do zakupu wózka elektrycznego, likwidację barier architektonicznych (remont łazienki), rehabilitację domową, wyjazd na turnus rehabilitacyjny, zakup podnośnika transportowego.

Akcja realizowana.

5. Akcja „Nadzieja dla Izy- zbiórka żywności dla Podopiecznej fundacji połączona z organizacją i przeprowadzeniem warsztatów dla dzieci „Psychodietetyka na wesoło”.

6. Przedstawienie projektu budowy integracyjnego-kreatywnego placu zabawa dla dzieci wyposażanego w zabawki i urządzenia dla dzieci z niepełnosprawnościami w ramach budżetu obywatelskiego – projekt nie uzyskał przeważającej liczby głosów mieszkańców.

7. Stała pomoc materialna i niematerialna dla Podopiecznych fundacji ( refundacja ponoszonych wydatków oraz pokrywanie kosztów leczenie, diagnostyki, rehabilitacji oraz poprawy warunków socjalno-bytowych).

8. Uruchomienie SMS-Premium dla Podopiecznych fundacji.

Rok 2017 /2018

Styczeń – październik 2017

Zbiórki publiczne dla Artura „Pomóżmy Arturowi stanąć na nogi” – pomoc w sfinansowaniu leczenia komórkami macierzystymi. Zbiórki prowadzone były w świdnickich parafiach, szkołach średnich, wśród mieszkańców Świdnicy, podczas okolicznościowych koncertów i imprez poprzez apele w lokalnej prasie i telewizji.

Charytatywny Koncert Operki Wiedeńskiej dla Artura „W rytmie walca i czardasza” z udziałem artystów scen wrocławskich- teatr świdnicki.

Rezultat : 21 000,00 zł

Luty 2017

Darowizna dla Małgosi- Fundacja siepomaga z Poznania na naszą prośbę przekazała darowiznę w wysokości 4 200,00 zł, która pozwoliła nam częściowo sfinansować zakup podnośnika transportowego oraz zakupić akumulatory do wózka.

Rezultat: 4 200,00 zł

Marzec 2017

Akcja „Pozwólcie ożywić rączkę naszego synka” – zbiórka prowadzona we współpracy z Fundacją siepomaga.

Rezultat: 11 032,55 zł.

Marzec 2017

Akcja „Dogonić marzenia Krzysia” – działania pomocowe dla Krzysztofa, których celem było zebranie środków finansowych na rehabilitację, wyjazd nad morze, likwidację barier architektonicznych w domu (dofinansowanie wkładu własnego), sfinansowanie zakupu leczniczej marihuany.

Rezultat: 12 267,72 zł

Maj 2017

Akcja „Rowerem dookoła Polski dla Blanki” – dwóch śmiałków przejechało w ciągu miesiąca granicami Polski, by w ten sposób pomóc 7-letniej Blance chorej na nowotwór skóry.

Rezultat: 19 048,50 zł

Czerwiec 2017 – nadal

Akcja „Poznać i zrozumieć świat Gabrysia - Charytatywny Koncert Muzyczny – SCK II Strzegom,  zbiórki publiczne dla Gabrysia ,  licytacja gadżetów, prezentów, vouczerów na fanpage ” Zbudować most do świata Gabrysia”,  zbiórka dla Gabrysia na siepomaga.pl z przeznaczeniem na rehabilitację, terapie, specjalistyczne żywienie chłopczyka zamkniętego w autystycznym świecie.

Rezultat : 12 890,00 zł

Maj/Lipiec 2017

Akcja „Proszę pomóżcie zachować mi resztki sprawności” – operacja naprawcza, ratowanie  prawej stopy Janusza.

Rezultat: 7 266,00 zł

Lipiec 2017 – czerwiec 2018 - nadal

Akcja „W więzieniu dwóch liter SM” – pomoc dla Bożeny –zbiórka prowadzona na portalu siepomaga.pl oraz przez apele w lokalnej prasie  - zakup wózka elektrycznego, wyjazd na turnus rehabilitacyjny, dofinansowanie do modernizacji samochodu, pokrycie kosztów dojazdu i pobytu do Olsztyna w związku z udziałem w naukowym eksperymencie medycznym, sfinansowanie specjalistycznego zabiegu CCSVI dla chorych na SM (koszt zabiegu 60 000 zł).

Rezultat: 4 168,19 zł

Grudzień 2017 – do nadal.

Zbiórka „I Ty możesz zostać Św. Mikołajem – realizowana - zbiórka środków finansowych i rzeczowych dla Podopiecznych fundacji i ich rodzin (realizowana).

Rezultat: 926,79 zł oraz produkty spożywcze , które zostały przekazane Podopiecznym fundacji i ich rodzinom przed świętami Bożego Narodzenia 2017 r.

Marzec 2018 – do nadal

Akcja „Ja , SM i mama”- pomoc dla Agnieszki uwięzionej we własnym mieszkaniu- zbieranie środków finansowych na wózek elektryczny, likwidację barier architektonicznych (remont łazienki), pomoc w likwidacji barier w komunikowaniu się – zakup komputera, rehabilitację domową, sfinansowanie specjalistycznego zabiegu CCSVI dla chorych na SM (koszt zabiegi 60 000 zł).

Rezultat : 11 060,00 zł

Czerwiec 2018 – do nadal

Zbiórka – Nadzieja dla Izy – zbiórka środków finansowych oraz rzeczowych(żywność, środki czystości, owoce i warzywa) na poprawę warunków socjalno-bytowych dla Izabeli zagrożonej wykluczeniem społecznym, z wyrokiem eksmisji.                                                                            

Rezultat : stan na 23.09.2018 r. : 2 121,75 zł

Listopad 2018 – nadal

Zbiórka środków finansowych dla Janusza-„Szybka operacja kolana - kolejny przystanek na drodze do samodzielności !”- koszt 10 000 zł

Rezultat:180 zł

Rok 2016

Listopad

Ustanowienie Fundacji przez Fundatorkę Małgorzatę Dziurę-Sztejnberg.

Grudzień - Realizacja autorskiego projektu „Ja też…Mogę-Potrafię-Chcę”, który polegał na zorganizowaniu i przeprowadzeniu  sesji zdjęciowej, w której wzięły udział osoby z niepełnosprawnościami, samotne, ubogie, starsze oraz dzieci z kilku miejscowości (Świdnica, Jawor, Targoszyn, Wałbrzych, Goczałków, Żarów).

Zdjęcia z sesji posłużyły do wydania Charytatywnego Kalendarza na 2017 r. oraz organizacji wystawy podczas spotkanie integracyjnego, podsumowujące prace nad jego produkcją. Dochód ze sprzedaży kalendarzy w wysokości 5 000,00 zł został przekazany pierwszemu Podopiecznemu Fundacji Michałowi z przeznaczeniem na jego leczenie, diagnostykę, rehabilitację oraz poprawę warunków socjalno-bytowych.

Rezultat: 5 000,00 zł

 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000650616
 • Konto:81 1090 2369 0000 0001 3370 2103
 • Adres:KRS
 • WWW:www.blizejsiebie.org.pl
 • E-mail:fundacja.blizejsiebie.swidnica@gmail.com
 • Telefon:785279409Formularze PIT 2021/2022 dla
FUNDACJA MAŁGORZATY DZIURY-SZTEJNBERG "BLIŻEJ SIEBIE"

KRS 0000650616

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

FUNDACJA MAŁGORZATY DZIURY-SZTEJNBERG "BLIŻEJ SIEBIE"

 • Jesteśmy po to by być "Bliżej Siebie".

  Fundacja Małgorzaty Dziury-Sztejnberg „Bliżej Siebie” z siedzibą w Świdnicy została ustanowiona dnia 08.11.2016 r.

  Fundacja ma na celu niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom, osobom z niepełnosprawnościmi, starszym, ubogim, chorym i samotnym.

  Podejmujemy różnorodne działania polegające na szeroko pojętej działalności dobroczynnej i charytatywne. Inicjujemy akcje i przedsięwzięcia, których celem jest pozyskiwanie środków finansowych na leczenie, rehabilitację, diagnostykę oraz poprawę warunków socjalno-bytowych dla Podopiecznych fundacji i ich Rodzin.

  Realizujemy projekty na rzecz integracji osób niepełnosprawnych, przeciwdziałaniu ich dyskryminacji i wykluczeniu. Wspieramy działania wspomagające  edukację, promocję zdrowia oraz promocję i organizację wolontariatu.

  W swoich działaniach koncentrujemy się na wspieraniu osób, które z różnych powodów (niepełnosprawność, ubóstwo, bezrobocie, brak wiary we własne siły) nie są w stanie, w pełni uczestniczyć w lokalnym życiu społecznym i zawodowym. Mają trudności w codziennym życiu i potrzebują wszechstronnej  pomocy oraz wsparcia.

  Nasze działania kierujemy do każdej osoby i do każdego pokolenia wierząc, że każdy człowiek ma prawo do godnego życia i spełniania marzeń tych wielkich i tych malutkich.

  Mottem działań fundacji są słowa Naszego umiłowanego Rodaka-Świętego Jana Pawła II

  „Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co,  po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

  W związku z tym, że Święty Jan Paweł II w wielu swoich słowach pisanych i mówionych zwracał się bardzo często do ludzi potrzebujących, biednych, cierpiących, chorych i niepełnosprawnych Zarząd Fundacji postanowił wybrać go na swojego Patrona.

  Od stycznia 2019 r. posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Środki finansowe otrzymane z 1% zostaną wykorzystane zgodnie ze Statutem Fundacji i w całosci przeznaczone na działalność społeczną w myśl Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a nasi Podopieczni otrzymają wsparcie finansowe na dalsze leczenie, rehabilitacjię, diagnostykę i zaspokajanie potrzeb bytowych.

  Przekazując 1% swojego podatku pomagasz realizować cele statutowe naszej organizacji. Pomagasz leczyć i rehabilitować naszych Podopiecznych, czyniąc ich życie ich lepszym, bardziej samodzielnym i niezależnym.

  Cele Fudacji, które na bieżąco realizujemy i planujemy osiągnąć dzięki wpłatom z 1%  :

  1. Działalność dobroczynna i charytatywna na rzecz dzieci, osób młodych, starszych, chorych, niepełnosprawnych, samotnych i ubogich.

  2. Przedsięwzięcia mające za przedmiot poprawę świadczeń społecznych dla dzieci, osób młodych, starszych, chorych, niepełnosprawnych, samotnych i ubogich.

  3. Udzielanie pomocy materialnej i niematerialnej dzieciom, osobom młodych, starszym, chorym, niepełnosprawnym, ubogim  i ich rodzinom.

  4. Udzielanie pomocy materialnej i niematerialnej podmiotom (osobom fizycznym, osobom prawnym , jednostką nie posiadających osobowości prawnej) prowadzącym, wspomagającym lub organizującym działalność w zakresie ochrony zdrowia, pomocy i opieki nad osobami chorymi, starszymi, ubogimi, niepełnosprawnymi.

  5. Inicjonowanie i wspieranie oraz realizowanie lub współrealizowanie projektów, zadań publicznych, inicjatyw, akcji charytatywnych poprawiających warunki życia dzieci, ludzi młodych, starszych, chorych,  niepełnosprawnych, samotnych i ubogich.

  6. Edukacja społeczna poprzez organizacje szkoleń, zakładanie i prowadzenie szkół i placówek dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych.

  7. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, niepracujących, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  8. Budowa  specjalistycznej placówki opieki paliatywno-hospicyjnej.

  9. Uruchomienie i prowadzenie jadłodajni.

  9. Ochrona i promocja zdrowia.

  10. Promocja i organizacja wolontariatu.

  1% POTRAFI POMÓC

  POMÓŻ NAM POMAGAĆ

 • Więcej o nas

   KRONIKA

  NASZE DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA I PROJEKTY

  ROK 2020

  1. Projekt „Poznać i oswoić nieznane” – symulacje niepełnosprawności- warsztaty dla dzieci i młodzieży ze świdnickich szkół podstawowych i średnich (I-III). Projekt został w całości sfinansowanay przez Fundację Orlen w ramach II edycji programu grantowego "Moje miejsce na ziemi".

  Grant: 15.000 zł

  2. Udział w projekcie "Wsparcie na rzecz Walki z Sars Cov 2":

  - darowizna rzeczowa (maseczki, przyłbice,słodycze) dla Domu Seniora Marconi w Świdnicy przekazana przez Fundację PKO Banku Polskiego

  - darowizna rzeczowa (płyny do dezynfekcji) dla Domu Seniora Marconi w Świdnicy od Darczyńców z Wrocławia

  - darowizna rzeczowa dla Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu

  3. Akcja pomocy dla Michała - zbiórka na siepomaga "Moja rodzina mnie potrzebuje – świdnicki Gepetto walczy z ciężką chorobą!"

  Zbiórka na cel: Zakup sprzętu do rehabilitacji domowej, wózka inwalidzkiego oraz opłacenie nowatorskiej terapii regeneracyjnej i turnusu rehabilitacyjnego.

  Kwota do uzbierana:  59 671 zł

  4. Akcja pomocy dla Agnieszki "Życie, które nie jest usłane różami... Pomagamy Agnieszce".

  Zbiórka na cel: Turnus rehabilitacyjny.

  Kwota do uzbierana: 8 120 zł

  ROK 2019

  1.Akcja pomocy dla Janusza „Operacja, to kolejny krok na drodze do samodzielności, pomożesz mi ?” – zbiórka na portalu siepomaga.pl oraz przez apele i odezwy w lokalnej prasie, telewizji, a także bezpośrednie prośby do darczyńców, sponsorów, osób fizycznych.

  Cel: operacja rekonstrukcji więzadła rzepkowo-udowego.

  Rezultat: 10 638 zł

  2. Akcja „Ja , SM i mama”- kontynuacja z 2017 r. – pomoc dla Agnieszki uwięzionej we własnym mieszkaniu- zbiórka prowadzona na portalu siepomaga.pl oraz przez apele w lokalnej prasie, telewizji i prośby do darczyńców, sponsorów, osób fizycznych.

  Cel akcji: pokrycie kosztów/dofinansowanie do zakupu wózka elektrycznego, likwidację barier architektonicznych (remont łazienki), rehabilitację domową, wyjazd na turnus rehabilitacyjny, zakup podnośnika transportowego.

  Rezultat: 9 744 zł

  3. Akcja „Wózek to dla mnie wolność wyboru. Pomóż mi w walce o samodzielność!” – pomoc dla Izy - zbiórka prowadzona na portalu siepomaga.pl oraz przez apele w lokalnej prasie, telewizji i prośby do darczyńców, sponsorów, osób fizycznych.

  Cel zbiórki: pokrycie kosztów/dofinansowanie wyjazdu na turnus rehabilitacyjny, rehabilitację domową, leczenie, diagnostykę oraz poprawę warunków socjalno-bytowych.

  Rezultat: 5 900 zł

  4. Akcja pomocy dla Janusza ”Chcę wrócić do normalnego życia, a operacja to moja ostatnia szansa! zbiórka prowadzona na portalu siepomaga.pl oraz przez apele w lokalnej prasie, telewizji i prośby do darczyńców, sponsorów, osób fizycznych.

  Cel zbiórki : Rekonstrukcja wiązadła krzyżowego prawego.

  Rezultat: 16 856 zł

  5. Akcja „Biegną dla Agnieszki” – Bieg Tropem Wilczym połączony z akcją charytatywną dla naszej Podopiecznej.

  Rezultat: 10 000,00 zl

  Cel zbiórki: pokrycie kosztów operacji udrożnienie przepływów żylnych.

  Akcja zakończona.

  6. Realizacja autorskiego projektu z orientacji zawodowej dla uczniów kl. III Sp Nr 8 w Świdnicy – „Mamo, Tato kim będę gdy dorosnę”?

  7. Prowadzenie spotkań dla dzieci i młodzieży ze świdnickich szkół na temat przeciwdziałania dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami.

  8. Udział w edycji Miasta Dzieci w roli pracodawcy prezentującego zawód asystenta osoby z niepełnosprawnościom.

  9. Projekt „Poznać i oswoić nieznane” – symulacje niepełnosprawności- warsztaty dla dzieci i młodzieży ze świdnickich szkół podstawowych i średnich.

  ROK 2018

  1. Akcja  pomocy dla Bożeny „W więzieniu dwóch liter SM” - kontynuacja z 2017 r. – zbiórka prowadzona na portalu siepomaga.pl oraz przez apele w lokalnej prasie, bezpośrednie prośby do darczyńców, sponsorów, osób fizycznych.

  Cel akcji: pokrycie kosztów/dofinansowanie do zakupu wózka elektrycznego, wyjazdu na turnus rehabilitacyjny, modernizacji samochodu, pokrycie kosztów leczenie, rehabilitacji, diagnostyki oraz poprawy warunków socjalno-bytowych Podopiecznej.

  Rezultat : 4 168,19 zł

  2.Akcja „Zbudować most do świata Gabrysia”- kontynuacja z 2017 r.-  zbiórka na siepomaga.pl z przeznaczeniem na rehabilitację, terapie, specjalistyczne żywienie chłopczyka zamkniętego w autystycznym świecie oraz poprawy jego warunków bytowych.

  Rezultat: 14 628 zł

  3.Akcja pomocy dla Janusza „Operacja, to kolejny krok na drodze do samodzielności, pomożesz mi ?” – zbiórka na portalu siepomaga.pl oraz przez apele i odezwy w lokalnej prasie, telewizji , a także bezpośrednie prośby do darczyńców, sponsorów, osób fizycznych.

  Cel: operacja rekonstrukcji więzadła rzepkowo-udowego.

  Akcja realizowana

  4. Akcja „Ja , SM i mama”- kontynuacja z 2017 r. – pomoc dla Agnieszki uwięzionej we własnym mieszkaniu- zbiórka prowadzona na portalu siepomaga.pl oraz przez apele w lokalnej prasie, telewizji i prośby do darczyńców, sponsorów, osób fizycznych.

  Cel akcji: pokrycie kosztów/dofinansowanie do zakupu wózka elektrycznego, likwidację barier architektonicznych (remont łazienki), rehabilitację domową, wyjazd na turnus rehabilitacyjny, zakup podnośnika transportowego.

  Akcja realizowana.

  5. Akcja „Nadzieja dla Izy- zbiórka żywności dla Podopiecznej fundacji połączona z organizacją i przeprowadzeniem warsztatów dla dzieci „Psychodietetyka na wesoło”.

  6. Przedstawienie projektu budowy integracyjnego-kreatywnego placu zabawa dla dzieci wyposażanego w zabawki i urządzenia dla dzieci z niepełnosprawnościami w ramach budżetu obywatelskiego – projekt nie uzyskał przeważającej liczby głosów mieszkańców.

  7. Stała pomoc materialna i niematerialna dla Podopiecznych fundacji ( refundacja ponoszonych wydatków oraz pokrywanie kosztów leczenie, diagnostyki, rehabilitacji oraz poprawy warunków socjalno-bytowych).

  8. Uruchomienie SMS-Premium dla Podopiecznych fundacji.

  Rok 2017 /2018

  Styczeń – październik 2017

  Zbiórki publiczne dla Artura „Pomóżmy Arturowi stanąć na nogi” – pomoc w sfinansowaniu leczenia komórkami macierzystymi. Zbiórki prowadzone były w świdnickich parafiach, szkołach średnich, wśród mieszkańców Świdnicy, podczas okolicznościowych koncertów i imprez poprzez apele w lokalnej prasie i telewizji.

  Charytatywny Koncert Operki Wiedeńskiej dla Artura „W rytmie walca i czardasza” z udziałem artystów scen wrocławskich- teatr świdnicki.

  Rezultat : 21 000,00 zł

  Luty 2017

  Darowizna dla Małgosi- Fundacja siepomaga z Poznania na naszą prośbę przekazała darowiznę w wysokości 4 200,00 zł, która pozwoliła nam częściowo sfinansować zakup podnośnika transportowego oraz zakupić akumulatory do wózka.

  Rezultat: 4 200,00 zł

  Marzec 2017

  Akcja „Pozwólcie ożywić rączkę naszego synka” – zbiórka prowadzona we współpracy z Fundacją siepomaga.

  Rezultat: 11 032,55 zł.

  Marzec 2017

  Akcja „Dogonić marzenia Krzysia” – działania pomocowe dla Krzysztofa, których celem było zebranie środków finansowych na rehabilitację, wyjazd nad morze, likwidację barier architektonicznych w domu (dofinansowanie wkładu własnego), sfinansowanie zakupu leczniczej marihuany.

  Rezultat: 12 267,72 zł

  Maj 2017

  Akcja „Rowerem dookoła Polski dla Blanki” – dwóch śmiałków przejechało w ciągu miesiąca granicami Polski, by w ten sposób pomóc 7-letniej Blance chorej na nowotwór skóry.

  Rezultat: 19 048,50 zł

  Czerwiec 2017 – nadal

  Akcja „Poznać i zrozumieć świat Gabrysia - Charytatywny Koncert Muzyczny – SCK II Strzegom,  zbiórki publiczne dla Gabrysia ,  licytacja gadżetów, prezentów, vouczerów na fanpage ” Zbudować most do świata Gabrysia”,  zbiórka dla Gabrysia na siepomaga.pl z przeznaczeniem na rehabilitację, terapie, specjalistyczne żywienie chłopczyka zamkniętego w autystycznym świecie.

  Rezultat : 12 890,00 zł

  Maj/Lipiec 2017

  Akcja „Proszę pomóżcie zachować mi resztki sprawności” – operacja naprawcza, ratowanie  prawej stopy Janusza.

  Rezultat: 7 266,00 zł

  Lipiec 2017 – czerwiec 2018 - nadal

  Akcja „W więzieniu dwóch liter SM” – pomoc dla Bożeny –zbiórka prowadzona na portalu siepomaga.pl oraz przez apele w lokalnej prasie  - zakup wózka elektrycznego, wyjazd na turnus rehabilitacyjny, dofinansowanie do modernizacji samochodu, pokrycie kosztów dojazdu i pobytu do Olsztyna w związku z udziałem w naukowym eksperymencie medycznym, sfinansowanie specjalistycznego zabiegu CCSVI dla chorych na SM (koszt zabiegu 60 000 zł).

  Rezultat: 4 168,19 zł

  Grudzień 2017 – do nadal.

  Zbiórka „I Ty możesz zostać Św. Mikołajem – realizowana - zbiórka środków finansowych i rzeczowych dla Podopiecznych fundacji i ich rodzin (realizowana).

  Rezultat: 926,79 zł oraz produkty spożywcze , które zostały przekazane Podopiecznym fundacji i ich rodzinom przed świętami Bożego Narodzenia 2017 r.

  Marzec 2018 – do nadal

  Akcja „Ja , SM i mama”- pomoc dla Agnieszki uwięzionej we własnym mieszkaniu- zbieranie środków finansowych na wózek elektryczny, likwidację barier architektonicznych (remont łazienki), pomoc w likwidacji barier w komunikowaniu się – zakup komputera, rehabilitację domową, sfinansowanie specjalistycznego zabiegu CCSVI dla chorych na SM (koszt zabiegi 60 000 zł).

  Rezultat : 11 060,00 zł

  Czerwiec 2018 – do nadal

  Zbiórka – Nadzieja dla Izy – zbiórka środków finansowych oraz rzeczowych(żywność, środki czystości, owoce i warzywa) na poprawę warunków socjalno-bytowych dla Izabeli zagrożonej wykluczeniem społecznym, z wyrokiem eksmisji.                                                                            

  Rezultat : stan na 23.09.2018 r. : 2 121,75 zł

  Listopad 2018 – nadal

  Zbiórka środków finansowych dla Janusza-„Szybka operacja kolana - kolejny przystanek na drodze do samodzielności !”- koszt 10 000 zł

  Rezultat:180 zł

  Rok 2016

  Listopad

  Ustanowienie Fundacji przez Fundatorkę Małgorzatę Dziurę-Sztejnberg.

  Grudzień - Realizacja autorskiego projektu „Ja też…Mogę-Potrafię-Chcę”, który polegał na zorganizowaniu i przeprowadzeniu  sesji zdjęciowej, w której wzięły udział osoby z niepełnosprawnościami, samotne, ubogie, starsze oraz dzieci z kilku miejscowości (Świdnica, Jawor, Targoszyn, Wałbrzych, Goczałków, Żarów).

  Zdjęcia z sesji posłużyły do wydania Charytatywnego Kalendarza na 2017 r. oraz organizacji wystawy podczas spotkanie integracyjnego, podsumowujące prace nad jego produkcją. Dochód ze sprzedaży kalendarzy w wysokości 5 000,00 zł został przekazany pierwszemu Podopiecznemu Fundacji Michałowi z przeznaczeniem na jego leczenie, diagnostykę, rehabilitację oraz poprawę warunków socjalno-bytowych.

  Rezultat: 5 000,00 zł

   

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000650616
 • Konto:81 1090 2369 0000 0001 3370 2103
 • Adres:KRS
 • WWW:www.blizejsiebie.org.pl
 • E-mail:fundacja.blizejsiebie.swidnica@gmail.com
 • Telefon:785279409
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00