1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Fundacja Ars Chori
KRS 0000667989

Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Fundacja Ars Chori
KRS 0000667989

Prezent OPP

Kultura wysoka dostępna.

Fundacja Ars Chori została ustanowiona  aktem notarialnym 17.02.2017. Jako organizacja, promuje wydarzenia kulturalne, wspierając głównie artystów muzyków. Projekty autorskie Fundacji, do których posiada wyłączność prawną, są budulcem bogatej oferty kulturalnej. Zawierają się w niej muzyka, taniec, teatr i malarstwo.

Pprezentuje różnorodność stylów i epok w muzyce, poczynając od muzyki dawnej do współczesnej. Specjalizuje się w muzyce baroku i renesansu, rocznie organizując ok 20 wydarzeń artystycznych w całej Polsce kierowanych do wsystkich grup społecznych.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Otrzymane w ramach 1% środki finansowe spożytkujemy na:

 1. Dofinansowanie organizowanych projektów artystycznych z którymi dotrzemy do jak największej grupy odbiorców,
 2. Dofinansowanie biletów do koncertów organizowanych przez naszą Fundację aby były dostępne cenowo do jak największej grupy odbiorców,
 3. Zorganizowanie imprez kulturalnych – koncertów na które wstęp będzie bezpłatny dla każdego chętnego uczestnika,
 4. Dopłatę do organizowanych warsztatów i klas mistrzowskich,
 5. Stypendia dla uzdolnionych uczniów i studentów,
 6. Zakup  nut, opracowań,
 7. Zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych,
 8. Organizację projektów edukacji artystycznej dla uzdolnionych uczniów, studentów i absolwentów szkół i uczelni artystycznych,
 9. Organizację projektów edukacji kulturalnej skierowanych do dzieci, młodzieży, seniorów i osób ze specjalnymi potrzebami.
Więcej o nas

Więcej o nas

Fundacja Ars Chori organizacja, promuje wydarzenia kulturalne, wspierając głównie artystów muzyków. Skupia się również na rozwoju młodych talentów wspierając ich na drodze edukacji muzycznej w tym również na etapie określenia predyspozycji muzycznych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Studentom uczelni artystycznych i ich młodym absolwentom organizuje warsztaty mistrzowskie oraz pomaga w promocji zapraszając do projektów autorskich.

Uzdolnionym uczniom i studentom funduje stypendia.

Główna działalnością jest organizacja wydarzeń kulturalnych charakteryzujących się wysokim poziomem artystycznym z którymi Fundacja Ars Chori dociera w najdalsze zakątki Kraju. Promuje w ten sposób muzykę i artystów w miejscach gdzie dostęp do kultury wysokiej jest utrudniony.

Projekty autorskie Fundacji, do których posiada wyłączność prawną, są budulcem bogatej oferty kulturalnej. Zawierają się w niej muzyka, taniec, teatr i malarstwo.

Zbigniew Tupczyński, Judyta Tupczyńska i Marcin Kumosiński to twórcy wydarzeń kulturalnych, które obejmują odbiorców lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych.

Oprócz wielkiej popularności wśród widzów, koncerty i widowiska  muzyczne niezmiennie utrzymują wysoką ocenę u specjalistów, pod względem artystycznym i merytoryczno-organizacyjnym.

Fundacja Ars Chori prezentuje różnorodność stylów i epok w muzyce, poczynając od muzyki dawnej do współczesnej. Specjalizuje się w w muzyce baroku i renesansu, rocznie organizując ok 20 wydarzeń artystycznych.

Wielkie koncerty i cykle koncertowe odbywają się w prestiżowych miejscach, m.in.: Galeria Porczyńskich, Pałac w Radziejowicach,  Zamek Królewski, Pałac Króla Jana III w Wilanowie, Zamek Odrowążów w Kamieniu Śląskim, Pałac w Otwocku Wielkim. Równolegle trwa też współpraca z  lokalnymi Domami i Ośrodkami Kultury.

Celami Fundacji Ars Chori są:

 1. Popularyzacja, wspomaganie i promowanie muzyki różnych stylów, epok i gatunków w zakresie muzyki poważnej, rozrywkowej i ludowej;
 2. Popularyzacja, wspomaganie i promowanie przedsięwzięć łączących różne rodzaje sztuk takich jak teatr, taniec, pantomima, muzyka, plastyka i film;
 3. Rozwój i promocja kultury i sztuki oraz jej twórców, realizatorów i animatorów;
 4. Rozwój edukacji artystycznej i kulturalnej;
 5. Umożliwienie pełnego uczestnictwa w życiu kulturalnym osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym ze względu na płeć, wiek, status materialny, miejsce zamieszkania, niepełnosprawność fizyczną lub psychiczną, stan zdrowia, pochodzenie narodowe lub etniczne;
 6. Promowanie idei współdziałania między twórcami oraz współdziałania twórców z otoczeniem;
 7. Wspieranie rozwoju indywidualnych talentów muzycznych;
 8. Podejmowanie i wspieranie działań z zakresu animacji społeczno-kulturalnej;
 9. Udzielanie pomocy organizacyjnej i finansowej zespołom wokalnym.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie:

 1. zakładanie i wspieranie merytoryczne, finansowe i organizacyjne zespołów artystycznych, w tym zespołów amatorskich oraz pozainstytucjonalnych grup profesjonalnych (PKD: 90.03.Z);
 2. wspieranie merytoryczne, finansowe i organizacyjne indywidualnych talentów muzycznych amatorskich i profesjonalnych (PKD: 94.99.Z);
 3. finansowanie produkcji i promocji spektakli, filmów, koncertów, wystaw oraz innych projektów o charakterze artystycznym (PKD: 59.11.Z);
 4. organizowanie festiwali, przeglądów i pokazów artystycznych, projekcji filmowych, wystaw, galerii, aukcji sztuki, spotkań z twórcami, dni sztuki oraz innych imprez promujących i upowszechniających kulturę i sztukę w Polsce i za granicą z udziałem artystów polskich i zagranicznych (PKD: 82.30.Z);
 5. organizowanie i promocja interdyscyplinarnych i innowacyjnych wydarzeń kulturalnych (PKD: 90.02.Z);
 6. organizowanie warsztatów artystycznych (PKD: 82.30.Z);
 7. organizowanie wymiany kulturalnej i artystycznej zarówno polskiej jak i międzynarodowej (PKD: 94.99.Z);
 8. organizowanie konkursów oraz programów artystycznych i stypendialnych, przyznawanie stypendiów, grantów, nagród i odznaczeń (PKD: 94.99.Z);
 9. finansowanie zakupu materiałów nutowych, akcesoriów muzycznych i sprzętu muzycznego, sprzętu multimedialnego, sprzętu nagraniowego (PKD: 94.99.Z);
 10. współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, w szczególności fundacjami i stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi i prawnymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji (PKD: 94.99.Z);
 11. upowszechnianie celów Fundacji w Internecie, w środkach masowego przekazu, w formie audycji telewizyjnych lub radiowych, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji (PKD: 73.11.Z);
 12. skupiania wokół idei Fundacji dydaktyków, działaczy i artystów oraz rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami twórczymi i naukowymi (PKD: 94.99.Z).

Fundacja Ars Chori to organizacja która specjalizuje się w realizacji głównie projektów autorskich. Specjalizuje się w promocji muzyki dawnej głównie okresu Baroku i Renesansu. Promuje uznanych artystów polskich głównie młodego pokolenia, współpracuje z artystami o ugruntowanej pozycji w obszarze muzyki dawnej w Polsce i Zagranicą.

Do kluczowych projektów cyklicznych których realizatorem jest Fundacja Ars Chori należą:

Festiwal Usłyszeć Arschitekturę, Festiwal Muzyka Archiwów, Cykl 3 koncertów pt.: Bach vs Händel, czyli spotkanie którego nie było”, Sacrum i profanum Dwa Oblicza Antonia Vivaldiego, Dzięwięciokoncertowy cykl z muzyką francuską. To co zwykle takie Święte - treny Aldony Kraus Koncerty kolęd, współczesnych, barokowych i jazzowych

Grupy odbiorców do których Fundacja kieruje swoje działania:

MŁODZIEŻ

Wartości muzyki ukryte są głównie w celach nauczania i wychowania, treściach nauczania, formach realizacji, metodach pracy z młodym człowiekiem. Ważną ich cechą jest, że wartości te realizowane są łącznie i stanowią bogactwo wyposażenia aksjologicznego tej dyscypliny. Wychowanie muzyczne młodzieży jako proces edukacyjny spójnie integruje się z innymi dziedzinami sztuki i jest formą edukacji wielostetycznej. Ważną zaletą muzyki dawnej, w tym przypadku muzyki wokalnej i instrumentalnej mistrzów renesansowej i barokowej kompozycji jest zintegrowane, holistyczne, całościowe ujęcie sztuki, szeroko rozumianej kultury artystycznej oraz roli człowieka w jej tworzeniu. Myśl ta daje podstawę do zgłębionej refleksji nad przeszłą i współczesną edukacją muzyczną oraz poszukiwaniem czynników korzystnie wpływających na zwiększenie efektów kształcenia wrażliwości artystycznej i kulturalnej młodzieży, kształcąc w ten sam sposób pokolenie przyszłych odbiorców, melomanów sztuki.

DOROŚLI

Artyści - muzycy aktywni zawodowo, pedagodzy przedmiotów artystycznych poszukujący nowych inspiracji do pracy, chcący poszerzać wiedzę o możliwościach zainteresowania swoich podopiecznych muzyką dawną; ponadto wszystkie osoby zainteresowane muzyką kompozytorów tamtego okresu będących europejską wizytówką polskiej i zagranicznej twórczości, i dziedzictwa kulturowego w dawnych czasach; zespołem śpiewaków i instrumentalistów dawnych w szczególności, chcące poszerzać kontekst kulturowy słuchanych dzieł w oparciu o mało znany, rzadko wykonywany w Polsce repertuar.

SENIORZY

Ze względu na to, że repertuar opiewa on różnorodną muzykę dawną, jest on atrakcyjny dla osób o różnorodnych gustach muzycznych, a także ze względu na uniwersalność i bogactwo niesionych treści, i obcowanie z niezwykłą architekturą miejsca gdzie koncerty się odbywają . Prezentacje z pewnością wzbudzają również zainteresowanie wśród emerytowanych muzyków oraz pedagogów, którzy mogą ją postrzegać jako symbol upamiętnienia ich pracy u podstaw, pracy pedagogicznej.

OSOBY ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI

Fundacja Ars Chori wprowadziła specjalny system za pośrednictwem którego umożliwia uczestnictwo w organizowanych wydarzeniach osobom o specjalnych potrzebach. Grupa ta skupia osoby ze wszystkich grup społecznych wymienionych powyżej.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000667989
 • Konto:57 1240 1125 1111 0010 7271 5067
 • Adres:rtm. Witolda Pileckiego 106 lok. 17, 02-781 Warszawa
 • WWW:www.arschori.art.pl
 • E-mail:biuro@arschori.art.pl
 • Telefon:226675656

Formularze PIT 2021/2022 dla
Fundacja Ars Chori

KRS 0000667989

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze PIT
Łatwy PIT
papierowa wersja PIT
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Rozlicz dowolne przychody

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Zapisz w repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Odpowiedz na tylko proste pytania

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Wyślij przez internet

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bądź bezpieczny

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 16:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00 – 18:00