1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundusz dla Odmiany

KRS 0000791625

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundusz dla Odmiany

KRS 0000791625

Prezent OPP

Marzymy o tym, aby w każdej społeczności w Polsce osoby LGBT+ poczuły się w pełni u siebie

Wie­rzymy, że rzeczywista odmiana naszego kraju dla osób LGBT+ jest moż­liwa dzięki pracy w małych mia­stach, mia­stecz­kach i na wsi, czyli tam gdzie mieszka więk­szość Polek i Pola­ków. Pie­nią­dze na rów­no­ściowe dzia­ła­nia bardzo rzadko tam tra­fiają. Dlatego nasz Fun­dusz dostar­cza pie­nię­dzy, wie­dzy i wspar­cia orga­ni­za­cjom społecznym, gru­pom nie­for­mal­nym i indywidualnym osobom, które znajdują w sobie odwagę i pasję, by dzia­łać rzecz akcep­ta­cji osób LGBT+ w małych lokalnych społecznościach. Jak to faktycznie robimy?

1. Wzmac­niamy osoby i grupy, które chcą two­rzyć otwarte spo­łecz­no­ści, prze­ka­zu­jemy mini granty, pod­po­wia­damy, jak mądrze wspie­rać, uła­twiamy dzia­ła­nie.

2. Mobi­li­zu­jemy życzliwe naszej społeczności osoby do dzia­ła­nia i odważ­nego wspie­ra­nia osób LGBT+.

3. Budu­jemy spo­łecz­ność ludzi, dla któ­rych ważne jest two­rze­nie lokal­nych i oddol­nych dzia­łań na rzecz osób LGBT+ poza dużymi mia­stami.

Po trzech latach naszej pracy wiemy jedno – Polska jest pełna osób życzliwych naszej społeczności. Osób, które bardzo chcą zmiany, ale jednocześnie zwyczajnie boją się wyrażać tę życzliwość. My zaś wiemy jak do nich dotrzeć, wesprzeć ich i zachęcić do podjęcia działania w lokalnej społeczności.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Na co przeznaczymy Twoje 1,5% podatku? Na to, abyśmy mogły opowiedzieć wkrótce więcej historii jak ta:

Kilka miesięcy temu pojechaliśmy do Wygnanki, niewielkiej wsi w północnej części Polesia Lubelskiego. Mieszka tam nieco ponad 100 osób. Pojechaliśmy do Wygnanki, by na zaproszenie lokalnego Koła Gospodyń Wiejskich opowiedzieć o sytuacji osób LGBT+. O tym kim jesteśmy, jak kochamy i jak nam się żyje. To jedno z pierwszych naszych działań bezpośrednio na wsi. I jak pewnie możesz sobie wyobrazić jechałyśmy pełne obaw. Tam, gdzie perspektywa wielkomiejska zderza się z wiejską nie trudno o uprzedzenia i wzajemne – niekoniecznie korzystne – wyobrażenia.

Członkinie Koła szybko rozmontowały nam starannie przygotowaną prezentację. Chciały przede wszystkim wiedzieć, jak radzą sobie w Polsce osoby LGBT+, które wychowują dzieci. Rozmawiałyśmy o in vitro, inseminacji i surogacji, a także o tym jak nasze rodziny przyjęły nasze coming outy i czy mamy ich wsparcie. Dla wszystkich pań było niewyobrażalne, że można tego wsparcia nie mieć. Chociaż wiemy, że jest to rzeczywistość wielu osób LGBT+ w Polsce.

To, co szczególnie nas poruszyło to głód spotkania, rozmowy i bycia razem. Członkinie Koła opowiadały o zaniedbaniu i pogardzie, z którą mierzą się jako osoby mieszkające na wsi (tak, tak słowa typu „wiocha”, „burak”, „wieśniak” naprawdę bolą). O zapomnieniu ze strony polityków, aktywistów i osób kształtujących dyskurs. Dlatego nasze spotkanie przeistoczyło się też w rozmowę m.in. o aborcji, uchodźcach, kościele katolickim, przekazie kształtowanym przez TVP, wykluczeniu transportowym i cyfrowym, a także o próbie odnalezienia się w coraz bardziej polaryzującym się kraju, gdzie coraz mniej jest miejsca na godzenie wielu tożsamości i wartości.

„Dobrze, że przyjechaliście, bo w TVP opowiadają o was straszne rzeczy, a tak człowiek może sobie wyrobić własną opinię” – usłyszałyśmy.

To spotkanie nie byłoby możliwe, gdyby nie Krysia, liderka Koła, która ukończyła nasz program rozwojowy Odmienianie krok po kroku. Przez kilka miesięcy uczyła się w nim organizowania społeczności na rzecz osób LGBT+. To ona przygotowała starannie grunt pod to spotkanie. Wiemy, że to dzięki takim osobom jak Krysia – liderom i liderkom społeczności wiejskich, świadomym tego, że na bezpieczeństwo i komfort życia w ich społecznościach składa się też akceptacja dla osób LGBT+, takie spotkania będą coraz częściej możliwe.

To czy będziemy mogły do nich dotrzeć zależy od Twojego wsparcia.

Więcej o nas

Więcej o nas

Fundusz dla Odmiany to polska organizacja pozarządowa LGBT+. Założona w maju 2019 roku przez grupę aktywistek LGBT+ z Warszawy. Podczas lat aktywizmu na rzecz naszej społeczności zauważyłyśmy, jak niewiele inicjatyw równościowych LGBT+ dzieje się poza dużymi ośrodkami miejskimi i postanowiłyśmy to zmienić.

Granty przy­zna­jemy w for­mule par­ty­cy­pa­cyj­nej. Ozna­cza to, że decy­zje o przy­zna­niu gran­tów podej­mu­jemy wspól­nie z orga­ni­za­cjami i gru­pami, które zgło­siły swoje pro­jekty. Ważna jest dla nas przej­rzy­stość pro­cesu i oka­zja do wza­jem­nego ucze­nia się, inspi­ro­wa­nia, pozna­wa­nia sie­bie i swo­ich per­spek­tyw. Widzimy w tej meto­dzie wielką szansę do zawią­zy­wa­nia się wspól­not i budo­wa­nia spo­łecz­no­ści. Jest to pierwsza w Polsce inicjatywa grantów partycypacyjnych skierowana wyłącznie do osób i grup LGBT+. Podejście to ma na celu budowanie własności, odpowiedzialności i zaufania.

Fundusz do tej pory zorganizował 6 konkursów grantowych, dzięki którym pieniądze i wsparcie trafiły do 42 miejscowości w całej Polsce. Łączna kwota minigrantów wyniosła ponad 300 tys. zł.

Obejrzyj historie naszych Odmieniaczy i Odmieniaczek: https://youtube.com/playlist?list=PLXQ2fARikf410Yp0ouML9u3N3oj9vU3nD


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pozostałe
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000791625
 • Konto:05 1600 1462 1825 6344 5000 0001
 • Adres:Belgijska 14/14, 02-511 Warszawa
 • WWW:dlaodmiany.org.pl
 • E-mail:kontakt@dlaodmiany.org.pl
 • Telefon:48505023804

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Fundusz dla Odmiany” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Fundusz dla Odmiany

KRS 0000791625

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00