1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Aktywna Demokracja

KRS 0000820007

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Aktywna Demokracja

KRS 0000820007

Prezent OPP

Fundacja "FAD" to budowanie społeczeństwa obywatelskiego opartego o wartości demokratyczne

Cele działania fundacji, zapisane w jej statucie, to zapewnienie wszechstronnego rozwoju polskiego społeczeństwa obywatelskiego, działalność społeczna, kulturalna, informacyjna, naukowa i oświatowa na rzecz rozwoju demokracji w Polsce, działania na rzecz ochrony praw człowieka, działania w celu zbliżenia społeczeństw Europy Środkowej i Wschodniej oraz pozostałych, skupionych w ramach Unii Europejskiej, praca nad udziałem Polski w umacnianiu europejskiej jedności, stanowiącej istotny warunek polskiej wolności i niepodległości.

Fundacja wspiera różne przedsięwzięcia na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, organizuje wydarzenia promujące wartości demokratyczne i europejskie, dba o zachowanie wartości historycznych, propaguje polski i europejski patriotyzm.

Fundacja „FAD” cieszy się poparciem wielu autorytetów i liderów opinii, a zaproszenie do udziału w pracach Rady Programowej przyjęli:  Danuta Przywara – socjolożka i działaczka społeczna, Przewodnicząca Rady Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Ewa Woydyłło-Osiatyńska – psycholożka, popularyzatorka terapii uzależnień, autorka wielu książek z tej dziedziny, Zbigniew Hołdys – kompozytor, instrumentalista, wokalista, aktywny także jako dziennikarz, Lex Paulson – wykładowca retoryki i myśli politycznej, współtwórca sukcesów wyborczych Baracka Obamy i Emmanuela Macrona. Do Rady dołączyli także mec. Beata Tokaj, sędzia Wojciech Hermeliński i jako honorowa członkini Rady pani Wanda Traczyk Stawska ps."Pączek" Powstaniec Warszawy.

Sztandarowym projektem Fundacji jest „Tour de Konstytucja PL” - wydarzenie ogólnopolskie dla wszystkich chętnych aktywistów z grup formalnych i nieformalnych, przedstawicieli sądownictwa, prokuratur, oraz adwokatury, a także ludzi kultury i innych liderów opinii. 

Temat przewodni: jakie powinno być państwo obywatelskie w oparciu o wartości konstytucyjne? Wydarzenia lokalne przygotowywane przez miejscowe grupy obywatelskie obejmą: wystąpienia gości, debaty, dyskusje uczestników, gry edukacyjne. 

Od kilku lat Polska zmaga się z kryzysem konstytucyjnym. Populistyczne prawicowe rządy, odradzanie się skrajnych ruchów nacjonalistycznych, brak akceptacji dla osób LGBTQ+ oraz łamanie przez obóz władzy podstawowych praw obywatelskich i praw człowieka - widzimy to na co dzień  od 2015 roku, od kiedy wychodzimy na ulice, żeby wyrazić nasz sprzeciw. 

Przez kilkadziesiąt dni w roku nasz TourBUS podróżuje po Polsce, by spotykać się z obywatelami w małych, średnich i dużych miejscowościach. Pozostałą część roku przeznaczamy na realizację innych projektów równiw waznych dla naszej działalności.

 

 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Fundacja Aktywna Demokracja przeznacza środki pochodzące z odliczenia 1,5 % podatku na materiały edukacyjne, egzemplarze Konstytucji, paliwo, ubezpieczenie TourBusa oraz jego bieżący serwis, działania promocyjne i organizację niektorych wydarzeń takich jak coroczne kongresy obywatelskie. Bez tych środków nie byłaby możliwa akcja Tour de Konstytucja i dotarcie w te wszystkie miejsca, w które Tour de Konstytucja otrzyma zaproszenie.

Od 3 lat w każdym dniu udowadniamy, że budowanie odpowiedzialnego, wyedukowanego społeczeństwa jest możliwe i potrzebne. Odwiedzilismy setki miast i wsi rozdając (bezpłatnie) ponad 30.000 egzemplarzy Konstytucji, dziesiątki tysięcy materiałów edukacyjnych. Po co? By współtworzyć świadome społeczństwo obywatelskie. Społeczeństwo, które zna swoje prawa.

Jeśli ważna jest dla Ciebie ochrona Praw Człowieka, ochrona wartości Konstytucyjnych, demokratycznych i przywrócenie praworządności pomóż nam w realizacji naszych działań i wesprzyj przeznaczając środki pochodzące z odliczenia 1,5% Twojego podatku.

Więcej o nas

Więcej o nas

Fundacja Aktywna Demokracja powstała 20 grudnia 2019 roku, a przyczynkiem do jej powstania było to, że  Polska przeżywa kryzys, spowodowany zamachem na fundamenty konstytucyjnego ładu, postanawiamy za konieczny punkt programu dla Polski uznać budowę demokratycznego państwa prawa.

Nie ulega wątpliwości, że słabnie pozycja Rzeczypospolitej w Europie i na świecie, a tym samym nasz kraj staje w obliczu poważnego zagrożenia bezpieczeństwa, postanawiamy za konieczny punkt programu dla Polski uznać przygotowanie scenariusza powrotu naszej Ojczyzny do roli ważnego podmiotu polityki międzynarodowej.

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej był od odzyskania suwerennego bytu państwa w 1989 podstawą strategii rozwoju i bezpieczeństwa społecznego, postanawiamy, że plan przyspieszenia integracji Rzeczypospolitej z krajami Unii Europejskiej stanie się koniecznym punktem programu dla Polski.

Ważnym źródłem kryzysu demokratycznego porządku w naszym kraju jest zawłaszczenie przez aparaty partii politycznych wszelkiej władzy, postanawiamy za konieczny punkt programu dla Polski przyjąć stworzenie ładu, opartego na jasnych regułach gry w dziedzinie polityki, będącej realizacją zasady podmiotowości i sprawczości obywateli .

W gestii państwa pozostaje znaczna część gospodarki narodowej, państwo zaś partie polityczne traktują jak swoją własność, postanawiamy, że znaczącym elementem programu dla Polski będzie gruntowna reforma spółek skarbu państwa tak, aby działały sprawnie, zarządzane merytorycznie i obejmowały jedynie niezbędny zakres rynku. Przywrócenie w Polsce powszechnego samorządu gospodarczego.

Polska wciąż nie jest państwem respektującym prawa kobiet, w tym prawa do decydowania o macierzyństwie oraz do równego traktowania w każdej dziedzinie życia społecznego, postanawiamy za niezbędny punkt programu dla Polski uznać konieczność wdrażania praw kobiet zarówno do obowiązującego prawa, jak i praktyki życia publicznego.

Polska nadal nie jest krajem realizującym ochronę wszelkich mniejszości w stopniu wystarczającym, postanawiamy, że program dla Polski będzie zawierać projekt prawnej i instytucjonalnej ochrony wszelkich mniejszości czy to etnicznych, czy wyznaniowych, czy seksualnych oraz osób z niepełnosprawnościami.

System partii politycznych okazał się całkowicie oderwany od realnego życia społecznego, co jest jedną z najważniejszych przyczyn wzmocnienia nurtu antydemokratycznego, postanawiamy uznać za niezbędny punkt programu dla Polski wypracowanie systemu demokratyzacji ustroju partii politycznych oraz ich przejrzystości.

Zaniedbania wynikające z wadliwej konstrukcji życia publicznego zaowocowały kryzysem społecznej solidarności, zmniejszeniem obszarów możliwego dialogu i zanikiem empatii, postanawiamy, że ważnym punktem programu dla Polski będzie odbudowanie podstaw, na których mają szansę rozwijać się relacje społeczne zgodne z ideałami humanizmu, w tym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu z jakichkolwiek powodów.

Narosło w Polsce wiele nieprawości, wynikających z chęci zyskania przez polityków wsparcia od hierarchów Kościoła katolickiego, postanawiamy pracować nad metodami osiągnięcia faktycznego rozdziału państwa i kościołów oraz związków wyznaniowych, z przejrzystym systemem finansowania instytucji religijnych włącznie.

Polska należy do najbardziej zaniedbanych pod względem ekologicznym państw Europy, postanawiamy uznać za niezbędny element programu dla Polski podjęcie wysiłku programowego i organizacyjnego dla radykalnej poprawy sytuacji zarówno w dziedzinie racjonalnej, sprzyjającej środowisku, energetyki, jak rozsądnej gospodarki leśnej oraz zachowania naturalnej równowagi w ekosystemie.

Po prawie trzydziestu latach od odzyskania wolności Polskę wciąż dzieli daleki dystans od rozwiniętych krajów, a jednocześnie narastają niepokojące tendencje kulturowe i, w ślad za nimi, polityczne, postanawiamy z kwestii edukacji uczynić jeden z głównych punktów programu dla Polski. Droga do dobrego wychowania i kształcenia wiedzie przez upodmiotowienie nauczycieli, uczniów i rodziców w systemie edukacji. Niezbędna jest nie tylko stała poprawa jakości nauczania, ale wdrażanie systemu edukacji permanentnej oraz troska o wychowawczy aspekt procesu nauczania i samokształcenia.

Kształt współczesnej cywilizacji zależy nade wszystko od rozwoju nauki, nie tylko technologii ale nauk podstawowych oraz nauk społecznych, postanawiamy postawić sprawę strategii rozwoju nauki polskiej jako zasadniczy element programu dla Polski.

Funkcjonowanie społeczeństwa opiera się w ogromnym i powiększającym się stopniu na dostępie do rzetelnej informacji, postanawiamy uznać za jeden z najważniejszych elementów programu dla Polski głęboką reformę funkcjonowania mediów publicznych oraz wzmocnienie niezależności mediów wobec prób politycznej ingerencji ze strony rządzących.

Dziedzina kultury i ekspresji artystycznej staje się coraz częściej zarzewiem konfliktów oraz przedmiotem politycznych manipulacji, nierzadko na pograniczu cenzury, postanawiamy uznać wartość nieskrępowanej wolności twórczej za szczególnie istotną dla kształtowania ładu społecznego i podjąć temat zapewnienia pełnej swobody w zakresie kultury przy zachowaniu i powiększeniu państwowego mecenatu za ważny punkt programu dla Polski.

Jednym z podstawowych problemów, z którymi mierzy się świat współczesny, jest rosnący ruch masowych migracji, Polska zaś nie prowadziła w tej materii spójnej polityki ani dojrzałych studiów nad tym zagadnieniem także w latach niekwestionowanej demokracji, postanawiamy postawić kwestię polityki migracyjnej, racjonalnej, bezpiecznej i humanitarnej zarazem jako kluczowy i niezmiernie pilny punkt programu dla Polski. Musimy stworzyć odpowiednie instytucje na bazie wiedzy, aby zmierzyć się z zagadnieniem, będącym tyleż wyzwaniem, co szansą cywilizacyjną.

Zasada azylu udzielanego potrzebującym ochrony jest jedną z najważniejszych w systemie światowej troski o respektowanie ludzkich praw, że Polska dobrowolnie przyjęła na siebie zobowiązania traktatowe w tej materii, ale i to, że na naszym kraju ciąży szczególny dług, jaki zaciągnęli Polacy masowo korzystający z ochrony w państwach bezpiecznych od końca XVIII do końca XX wieku, postanawiamy, że program rzetelnej ochrony osób zagrożonych prześladowaniami lub wojną, będzie przez Rzeczpospolitą realizowany w największym możliwym zakresie. Jako ważny punkt programu dla Polski stawiamy więc opracowanie systemu bezpiecznego i skutecznego azylu na polskiej ziemi.

Żyjemy w dobie społecznych przekształceń, sprzyjających rozwojowi lęków i frustracji, łatwo ulegających zwyrodnieniu w formę ideologii totalitarnych, kwestionujących godność człowieka i jego prawa, postanawiamy, że za punkt projektu dla Polski szczególnie dziś istotny uznamy kwestię ścigania działań, owocujących wzrostem postaw nienawiści i nietolerancji, pośród których wyróżnić trzeba jako najbardziej w Polsce obecne ideologie neofaszystowskie. Uznajemy także konieczność podjęcia poważnej pracy nad systemem zapobiegania powstawaniu i narastaniu takich zjawisk.

Nowoczesne państwa demokratyczne opierają efektywne wykonywanie zadań na skutecznej i przejrzystej administracji korzystającej w rozwiązywaniu problemów z najlepszej dostępnej wiedzy oraz biorąc pod uwagę skalę partyjnego zawłaszczenia struktur państwa polskiego, postanawiamy oprzeć funkcjonowanie apolitycznej administracji publicznej na zasadach profesjonalizmu i konkurencyjnego naboru najlepszych fachowców do służby cywilnej, na stałym dążeniu do zapewnienia najwyższych standardów w dostarczaniu usług publicznych, na przejrzystym realizowaniu polityk publicznych poddawanych okresowej ocenie i ewaluacji.

Mając na uwadze powyższe Fundacja realizuje szereg inicjatyw. 

Sztandarowym projektem jest Tour de Konstytucja. Przez kilkadziesiąt dni w roku  (każdorazowo od 4 czerwca co najmniej o końca sierpnia, a w 2023 nawet o połowy września) nasz TourBUS podróżuje po Polsce, by spotykać się z Wami w Waszych miejscowościach. Pozostałą część roku przeznaczamy na pozostałą działalność.

W 2023 roku realizujemy III edycję Tour de Konstytucja "Głosuję na Polskę". 

III edycja Tour de Konstytucja jest kontynuacją obywatelskiej działalności edukacyjno - informacyjnej prowadzonej od dwóch lat przez Fundację Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych. Obecnie ma ona na celu przybliżanie istoty praworządności i zasad demokracji w świetle nadchodzących wyborów parlamentarnych oraz zaangażowania obywateli do szerokiego w nich udziału. Obecna sytuacja polityczna oraz znaczące osłabienie demokracji w Polsce, wymusza zdecydowane działania obywatelskie. W nadchodzących wyborach każdy obywatel Polski powinien być świadomy swoich praw wyborczych, a co za tym idzie, możliwości kontroli wyborów z jego udziałem. Chcemy, aby każdy z nas, bez względu na poglądy polityczne, mógł otrzymać szczegółowe i wyczerpujące odpowiedzi na pytania dotyczące mechanizmu wyborczego.

Większość społeczeństwa wie, że może wziąć udział w wyborach, ale już nie do końca orientuje się lub nie jest przekonana o wartości bezpośredniego zaangażowania w ich proces. Rzadko kto zna treść Konstytucji RP art. 60 do art. 63 , które są kluczowymi podczas podejmowania tak istotnych decyzji jak wybory czy referenda, ale też możliwości uzyskiwania informacji o osobach publicznych. Doświadczenia jakie pozyskaliśmy w ostatnich dwóch latach naszej aktywności obywatelskiej, prowadzonej bezpośrednio w przestrzeni publicznej pokazały, jak dużo jeszcze jest do zrobienia w tym zakresie. Szeroko pojęta edukacja obywatelska na wielu jej płaszczyznach ma dziś ogromne zaległości, a ich naprawienie to trudna praca u podstaw, do wykonywania której także trudno znaleźć pracowników.

Naszym celem jest dotarcie do możliwie najszerszej grupy osób posiadających prawo wyborcze, ale nie tylko. Dzisiejsi młodzi obywatele, którzy są jeszcze przed ukończeniem 18 roku życia także, albo w szczególności, potrzebują konkretnych informacji opartych na prawie zapisanym w Konstytucji RP. Inicjatywę współtworzyć będą środowiska prawnicze jak: Adwokatura Polska, Krajowa Izba Radców Prawnych, Obserwatorium Wyborcze, środowiska uniwersyteckie, sędziowie i prokuratorzy oraz organizacje obywatelskie. W sumie to około 500 aktywnych współorganizatorów projektu. 

Współpraca wszystkich środowisk przebiegać będzie bezpośrednio w terenie jak i poprzez cykliczne spotkania on-line. Celem naszych działań jest poszerzenie świadomości obywatelskiej w zakresie aktywności wyborczej. Poprzez merytoryczne spotkania oparte na prawie wyborczym oraz realne przykłady działania komisji wyborczych i sposobu pracy obserwatorów wyborczych, obywatele będą dobrze przygotowani do sprawowania wspomnianych funkcji, przez co liczba bezpośrednio zaangażowanych wzrośnie.

Dominika Bednarczyk, Anna Dymna,  Agnieszka Czekańska, Włodzimierz Chróścik, Andrzej Chyra, Renata Dancewicz, Krzysztof Dowgird, Maria Ejchart-Dubois, Agnieszka Holland, Zbigniew Hołdys, Krystyna Janda, Marcin Januszkiewicz, Grzegorz Kalinowski, Katarzyna Kasia, Ewa Łętowska, Olgierd Łukaszewicz, Grzegorz Markowski, Marcin Matczak, Mirosław Oczkoś, Jurek Owsiak, Jan Peszek, Krzysztof Piasecki, Anna Przedpełska-Trzeciakowska, Danuta Przywara, Jerzy Radziwiłowicz, Rafał Rutkowski, Wojciech Sadurski, Marek Safjan, Andrzej Seweryn, Maria Seweryn, Ewa Siedlecka, Krzysztof Skiba, Maciej Stuhr, Wanda Traczyk-Stawska, Igor Tuleja, Marian Turski, Michał Urbaniak, Adam Wajrak, Alfred Wierzbicki, Tadeusz Woźniak, Kuba Wygnański, Mirosław Wyrzykowski, Piotr Zelt, Józef Żuk-Opalski oraz ponad 30 aktorów Teatru Starego w Krakowie i Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

Wagę naszych działań dostrzegła także Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova, która chwaląc projekt wskazała na potrzebę wprowadzenia podobnych inicjatyw w każdym państwie Unii Europejskiej.

Współpraca wszystkich środowisk przebiegać będzie bezpośrednio w terenie (od 4 czerwca 2023r. na spotkaniach w całej Polsce) jak i poprzez cykliczne spotkania on-line. Celem naszych działań jest poszerzenie świadomości obywatelskiej w zakresie aktywności wyborczej. Poprzez merytoryczne spotkania oparte na prawie wyborczym oraz realne przykłady działania komisji wyborczych i sposobu pracy obserwatorów wyborczych, obywatele będą dobrze przygotowani do sprawowania wspomnianych funkcji, przez co liczba bezpośrednio zaangażowanych wzrośnie.

Fundacja organizuje także inne projekty  m. in.  coroczne Kongresy Obywatelskich Ruchów Demokratycznych, których do 2022 odbyło się w rożnych miastach Polski aż pięć. 

Fundacja organizowała także konkurs "Konstytucja na 6" im. Wiktora Osiatyńskiego na scenariusz i realizację zajęć edukacyjnych na temat „Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela zapisane w Konstytucji”. Celem konkursu jest zmotywowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć w oparciu o autorskie scenariusze i tworzenia zbioru ciekawych materiałów edukacyjnych, a w efekcie zapoznanie uczniów z tematyką praw obywatelskich, Konstytucji RP oraz wprowadzenie elementów edukacji prawnej, a także wykształcenie pozytywnych postaw obywatelskich.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000820007
 • Konto:50 1600 1462 1885 9412 6000 0001
 • Adres:Ul. Chmielna 34
 • WWW:https://tour-de-konstytucja.pl
 • E-mail:biuro@fad.ngo
 • Telefon:668669359

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Fundacja Aktywna Demokracja” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Fundacja Aktywna Demokracja

KRS 0000820007

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00