Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Aktualności Usługa Twój e-PIT w 2020 roku

Usługa Twój e-PIT w 2020 roku

▪ 31 stycznia 2020 r. ▪ Zaktualizowano: 31 stycznia 2020 r. ▪ Autor: Krzysztof Ulicki

Z informacji podanych przez Ministra Finansów wynika, iż w ubiegłym roku z usługi Twój e-PIT skorzystało niespełna 7 milionów podatników. Usługa gotowego zeznania rocznego Twój e-PIT w 2020 r. działa na podstawie podobnych zasad jak przed rokiem. Warto zapoznać się z najistotniejszymi cechami tej usługi, ważnymi z punktu widzenia podatnika, aby możliwie skutecznie i szybko złożyć (zatwierdzić) roczne zeznanie przygotowane przez fiskusa.

Usługa Twój e-PIT w 2020 roku

Czym jest usługa Twój e-PIT?

Usługa Twój e-PIT   polega na dobrowolnej możliwości wykorzystania przez podatnika gotowego rozliczenia rocznego, które jest przygotowane i udostępnione na stronie internetowej Ministerstwa Finansów przez Krajową Administrację Skarbową (KAS).

Logując się na stronie Ministerstwa Finansów, po wprowadzeniu danych identyfikacyjnych, podatnik od razu dysponuje wypełnionym zeznaniem za miniony rok kalendarzowy, dzięki czemu może je natychmiast przekazać w postaci elektronicznej do właściwego urzędu skarbowego.

Kogo w 2020 roku dotyczy usługa Twój e-PIT?

Usługa Twój e-PIT (zeznania roczne za 2019 r.) dotyczy wyłącznie podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), którzy będą zobligowani do złożenia deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-28. Zaznaczyć jednak należy, iż Ministerstwo Finansów uznało, iż nie zdoła jednak przygotować zeznań rocznych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (PIT-36, PIT-36L) w zakresie wykazania przychodów z tej działalności. Tak więc nawet jeżeli podatnik osiągał dochody z działalności gospodarczej i np. z umowy o pracę, zlecenie lub dzieło czy z przychodów kapitałowych to w przygotowanym dla niego zeznaniu rocznym nie będą ujawnione dochody z prowadzonej przez niego firmy.

Gotowe zeznanie roczne będzie także przygotowane dla nierezydentów, którzy uzyskali w 2019 r. w Polsce dochody z umowy o pracę, zlecenie lub dzieło. Jednak muszą oni posiadać identyfikator podatkowy (PESEL albo NIP).

Z kolei polscy podatnicy, którzy osiągali w ubiegłym roku dochody poza terytorium RP nie znajdą w przygotowanym przez KAS zeznaniu danych dotyczących tychże dochodów.

W usłudze Twój e-PIT   nie znajdą się zeznania osób małoletnich, które w 2019 r. osiągały dochody wymagające ujęcia w rozliczeniu rocznym.

Z kolei podatnicy, za których ZUS i organy rentowe przekazują dane do zeznań rocznych (emeryci, renciści), otrzymają przygotowane zeznanie roczne za 2019 r. w usłudze Twój e-PIT.

Logowanie do usługi Twój e-PIT?

Podatnik, który chce wykorzystać sporządzone dla niego przez KAS zeznanie roczne za 2019 r. powinien najwcześniej dnia 15 lutego 2020 r. zalogować pod następującym adresem internetowym:

https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-PIT /

Można to zrobić za pomocą:

 1. Profilu zaufanego;
 2. Podając dane typu: PESEL, kwota przychodu rocznego z zeznania za 2018 r., kwota przychodu za 2019 r. z jednej z deklaracji PIT-11 otrzymanych od pracodawcy.

Podatnik zalogował się do usługi, co dalej?

Podatnik, który zalogował się do usługi Twój e-PIT ma kilka możliwości zarządzania swoim zeznaniem rocznym. Należą do nich:

 1. Akceptacja przez podatnika bez zmian przygotowanego przez KAS zeznania rocznego;
 2. Odrzucenie przez podatnika gotowego zeznania rocznego;
 3. Niepodejmowanie żadnych kroków (zeznanie będzie automatycznie uznane za złożone z dniem 30 kwietnia 2020 r.);
 4. Zmiana danych w gotowym zeznaniu rocznym (tryb rozliczenia, dodanie odliczeń i ulg, modyfikacja danych dotyczących ulg, zmiana organizacji pożytku publicznego, modyfikacja numeru rachunku bankowego do zwrotu podatku).

UWAGA

W przypadku odrzucenia przez podatnika gotowego zeznania rocznego w usłudze Twój e-PIT, podatnik ma obowiązek przygotować i złożyć samodzielnie właściwe zeznanie roczne za 2019 r. Może to uczynić także za pośrednictwem usługi Twój e-PIT.

UWAGA

 

UWAGA

Po złożeniu (akceptacji) zeznania rocznego podatnik ma możliwość pobrania tzw. UPO, czyli elektronicznego potwierdzenia odbioru stanowiącego dowód przekazania zeznania rocznego do właściwego urzędu skarbowego.

UWAGA

Podatnik powinien zweryfikować przygotowany przez fiskusa e-PIT

Podatnik w każdym przypadku powinien sprawdzić przygotowane przez KAS zeznanie roczne. W praktyce mogą pojawić się błędy formalne lub nieprawidłowe dane dotyczące niektórych elementów zeznania rocznego.

Na ogół płatnicy (pracodawcy) przekazują do właściwego urzędu skarbowego informacje o uzyskanych przez pracowników i zleceniobiorców przychodach za miniony rok. Jednakże w odniesieniu do pozostałych danych w przygotowanym zeznaniu e-PIT mogą pojawić się nieprawidłowości w zakresie:

 • liczby firm (pracodawców), które przekazały informacje PIT-11 do właściwego urzędu skarbowego (są wymienione przy otwarciu rocznego zeznania w usłudze Twój e-PIT);
 • kwoty przychodów ogółem ze wszystkich deklaracji PIT-11 wobec danych w gotowym zeznaniu e-PIT (nieuwzględnienie przez fiskusa wszystkich przychodów, np. z uwagi na przesłanie przez pracodawcę PIT-11 po terminie);
 • praw do trybu rozliczenia rocznego wskazanego w zeznaniu za 2018 r. (np. wspólne rozliczenie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko);
 • wysokości kwot ulg na dzieci możliwych do odliczenia przez podatnika;
 • proporcji odliczenia ulg na dzieci (fiskus pobiera dane z zeznania za 2018 r., które mogą okazać się nieaktualne);
 • innych ulg i odliczeń uwzględnionych w zeznaniu za 2018 r. i automatycznie przeniesionych przez KAS do zeznania za 2019 r.;
 • odliczeń w postaci składek ZUS na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne (niezgodność kwot składek z deklaracją PIT-11 przekazaną przez pracodawcę; nieuwzględnienie składek ZUS odprowadzonych od zryczałtowanych umów cywilnoprawnych – umów zleceń do 200zł brutto);
 • prawidłowości uwzględnienia kosztów uzyskania przychodów (zryczałtowanych pracowniczych, u zleceniobiorców, przy umowach autorskich – 50%).

Należy podkreślić, iż podatnik nie odpowiada za błędy wynikające z przygotowanego przez KAS rocznego zeznania e-PIT, jeżeli pracodawca przekazał do urzędu skarbowego nieprawidłowe dane (PIT-11) bądź to organ podatkowy popełnił błędy przy przygotowaniu zeznania rocznego lub wystąpiły uchybienia natury technicznej (np. błąd serwerów Ministerstwa Finansów obsługujących usługę Twój e-PIT).

Terminy złożenia zeznań rocznych za 2019 r.

Jak informuje Krajowa Informacja Skarbowa gotowe zeznania roczne w usłudze Twój e-PIT   będą udostępnione dnia 15 lutego 2020 r.

Zeznania sporządzane za podatników przez KAS w roku 2019:

 • PIT-36 (bez dochodów z działalności gospodarczej na podstawie skali podatkowej);
 • PIT-37;
 • PIT-38;
 • PIT-28 (bez dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtowo).

Oznacza to, że Ministerstwo Finansów nie przygotuje w usłudze Twój e-PIT gotowych zeznań rocznych za 2019 r. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

                Terminy składania zeznań rocznych w usłudze Twój e-PIT  

Rodzaj zeznania

Rodzaj operacji

Data operacji

PIT-28

Podatnik ma możliwość zalogowania się najwcześniej 15 dnia lutego 2020 r. do usługi Twój e-PIT oraz dokonania:

zmian w udostępnionym przez KAS zeznaniu rocznym, a następnie zatwierdzenia go w usłudze Twój e-PIT;

zatwierdzenia przygotowanego przez KAS zeznania bez dokonywania zmian;

odrzucenia i dodania samodzielnie przygotowanego zeznania w usłudze Twój e-PIT   lub poza nią.

od 15 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r.

PIT-36

PIT-36L

PIT-37

PIT-38

od 15 lutego 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.

 

UWAGA

Jeśli podatnik nie wykona żadnej czynności w stosunku do udostępnionego w usłudze Twój e-PIT zeznania rocznego ani nie złoży poza tą usługą samodzielnie przygotowanego rozliczenia PIT do dnia 30 kwietnia 2020 r., przygotowane i udostępnione przez KAS w usłudze Twój e-PIT zeznanie roczne zostanie automatycznie zatwierdzone (złożone).

Termin zwrotu ewentualnej nadpłaty będzie wówczas wynosić 3 miesiące od dnia 4 maja 2020 r.

UWAGA

Zeznanie roczne złożone przed dniem 15 lutym 2020 r.

Dla podatników, którzy złożą (zatwierdzą) roczne zeznanie objęte i nieobjęte usługą Twój e-PIT   przed dniem 15 lutego 2020 r. terminem uznania złożenia rocznego zeznania będzie i tak dzień 15 lutego 2020 r. Należy natomiast podkreślić, iż ze względu na to, iż dzień ten przypada w dzień wolny, a więc w sobotę, to termin zapłaty podatku, jak i zwrotu ewentualnej nadpłaty, należy liczyć, począwszy od dnia 17 lutego 2020 r.

Złożenie rocznego zeznania z pominięciem wykorzystania usługi Twój e-PIT  

W przypadku wątpliwości co do tego, w jaki sposób złożyć roczne zeznanie za miniony rok, należy pamiętać, że istnieje możliwość pominięcia usługi Twój e-PIT. Można złożyć samodzielnie przygotowane zeznanie całkowicie niezależnie od rządowej platformy rozliczeniowej. Należy podkreślić, że gdy podatnik złoży samodzielnie przygotowane zeznanie (poza usługą Twój e-PIT) do dnia 30 kwietnia 2020 r. włącznie, wówczas urząd skarbowy weźmie to rozliczenie pod uwagę zamiast gotowego zeznania w usłudze Twój e-PIT.

Jeżeli jednak podatnik się spóźni i złoży samodzielnie przygotowane zeznanie za 2019 r. po dniu 30 kwietnia 2020 r., wówczas gotowe zeznanie z platformy Twój e-PIT będzie jako pierwsze brane pod uwagę przez urząd skarbowy.

UWAGA

Nie warto nie podejmować żadnych czynności w odniesieniu do gotowego zeznania w usłudze Twój e-PIT.

Istnieje możliwość, że 30 kwietnia 2020 r. zostanie automatycznie zaakceptowany roczny PIT, który zawiera niepełne lub nieprawidłowe dane.

Innym szczególnym przypadkiem może być sytuacja, w której organ podatkowy nie przygotował (w usłudze Twój e-PIT) żadnego zeznania z uwagi brak danych o osiąganych przez danego podatnika dochodach, jednak podatnik osiągał dochody objęte obowiązkiem ich wykazania w zeznaniu rocznym do 30 kwietnia (2 marca) 2020 r.

UWAGA

 

W przypadku odrzucenia przez podatnika gotowego zeznania rocznego w usłudze Twój e-PIT, podatnik ma obowiązek przygotować i złożyć samodzielnie właściwe zeznanie roczne za 2019 r. Może to uczynić także za pośrednictwem usługi Twój e-PIT.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00