Urząd Gminy Łopuszno

Urząd Gminy Łopuszno
 • Wspieraj lokalnie w gminie Łopuszno

  Gmina Łopuszno położona w północno-zachodniej części województwa świętokrzyskiego graniczy z siedmioma Gminami tj.: od północy z Radoszycami, od północnego wschodu z Mniowem, od zachodu z Krasocinem, od północnego zachodu ze Słupią Konecką, od południa z Małogoszczem, zaś od wschodu z Piekoszowem i Strawczynem.

  Pierwsze wzmianki o Łopusznie pochodzą z XIV wieku. Nazwa miejscowości wywodzi się najprawdopodobniej od łopianu – rośliny gęsto porastającej niegdyś lokalne tereny. 

  Łopuszno położone jest na Wzgórzach Łopuszańskich, wchodzących w skład Wyżyny Przedborskiej. Znajdują się tutaj liczne wzniesienia zbudowane ze skał jurajskich i górnotriasowych. Na północny wschód od miejscowości rozciąga się Pasmo Dobrzeszowskie Gór Świętokrzyskich.

  Na sieć osadniczą Gminy Łopuszno składa się 42 miejscowości oraz 27 sołectw. 

  Zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy Łopuszno na lata 2015-2023, stanowiącą załącznik do uchwały Nr XIII / 119  / 2016 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 22 stycznia 2016 roku wizją Gminy Łopuszno – rozumianą jako efekt docelowy, do którego dąży cała wspólnota samorządowa, wykorzystując przy tym dostępne możliwości wynikłe z szans pojawiających się w otoczeniu gospodarczym i społecznym – jest postrzeganie Gminy Łopuszno jako miejsca atrakcyjnego dla przedsiębiorców, mieszkańców i turystów.

  Z kolei misja Gminy Łopuszno – skoncentrowana na podejmowaniu realnych działań nastawionych na wdrażanie długoterminowych celów, pełniących funkcje zarówno motywacyjne, jak i promocyjne – polega w głównej mierze na osiągnięciu wysokiego poziomu życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury techniczno – instytucjonalnej, promocję aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz szerokie wsparcie przedsiębiorców i rolników.

  Warto podkreślić, że organizacje pozarządowe (niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku) stanowią niezwykle ważną część demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, dlatego też tak ważne jest w odczuciu lokalnych władz samorządowych wspieranie i dostrzeganie ich wieloaspektowej działalności prospołecznej. 

  Reasumując, warto podkreślić, że dzięki rozliczaniu podatku w Naszej Małej Ojczyźnie posiadamy realny wpływ na otaczającą nas przestrzeń w zakresie rozwoju społeczności lokalnej.

   


Gmina Łopuszno

 


Pamiętaj, aby wpisać w formularzu PIT adres zamieszkania w gminie Łopuszno.


Nie musisz być zameldowany w gminie Łopuszno.


Nie musisz składać żadnych dodatkowych dokumentów.


Zachowaj potwierdzenie złożenia deklaracji PIT.