Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Aktualności Zwrot nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT w 2020 roku

Zwrot nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT w 2020 roku

▪ 10 lutego 2020 r. ▪ Zaktualizowano: 10 lutego 2020 r. ▪ Autor: Krzysztof Ulicki

Rokrocznie miliony polskich podatników oczekują na zwrot nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych PIT. Nie wszyscy podatnicy zdają sobie sprawę, że nie w każdym przypadku występująca na ich koncie nadpłata trafi do ich portfeli. Z kolei inni podatnicy mogą być zaskoczeni wcześniejszym lub późniejszym terminem zwrotu środków pieniężnych. Co się stanie z nadpłatą, gdy organ podatkowy zidentyfikuje błąd w zeznaniu? Poniższa publikacja odpowiada na to i wiele innych pytań.

Zwrot nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT w 2020 roku

Nadpłata w podatku dochodowym od osób fizycznych

Nadpłata w podatku dochodowym od osób fizycznych zwanym dalej podatkiem PIT oznacza, iż podatnik zapłacił większą sumę podatku PIT, niż wynikało to z faktycznego zobowiązania.

Inny przypadek powstania nadpłaty to pobranie przez pracodawcę będącego płatnikiem podatku PIT-4R większej zaliczki na ten podatek aniżeli rzeczywiście występujące zobowiązanie.

Pozostałe tego typu sytuacje wiążą się z podjęciem przez organ podatkowy decyzji ustalającej wysokość zobowiązania, które podatnik nadpłacił albo z decyzją określającą nienależnie (jak się później okazało) określone zobowiązanie podatkowe.

Moment powstania nadpłaty podatku według art. 73 Ordynacji podatkowej:

Moment powstania nadpłaty

DZIEŃ

zapłaty przez podatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej

pobrania przez płatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej

zapłaty przez płatnika lub inkasenta należności wynikającej z decyzji o jego odpowiedzialności podatkowej, jeżeli należność ta została określona nienależnie lub w wysokości większej od należnej

wpłacenia przez płatnika lub inkasenta podatku w wysokości większej od wysokości pobranego podatku

zapłaty przez osobę trzecią lub spadkobiercę należności wynikającej z decyzji o odpowiedzialności podatkowej lub decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego spadkodawcy, jeżeli należność ta została określona nienależnie lub w wysokości większej od należnej

zeznania rocznego – dla podatników podatku dochodowego

deklaracji podatku akcyzowego – dla podatników podatku akcyzowego

deklaracji o wpłatach z zysku za rok obrotowy – dla jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i przedsiębiorstw państwowych.

Powstała nadpłata w podatku PIT i co dalej?

Podatnik w związku z powstaniem nadpłaty w podatku PIT może napotkać się z wystąpieniem trzech głównych okoliczności.

Pierwsza to sytuacja, w której podatnik posiada zaległości w podatku dochodowym PIT, ale i w innych typach podatków. Organ podatkowy w chwili rozpoznania występowania zaległości podatkowych wyda postanowienie o automatycznym zaliczeniu występującej nadpłaty na poczet zaległości podatkowych danego podatnika.

Warto tutaj podkreślić pewną kwestię, a mianowicie, jeżeli:

 1. wysokość nadpłaty będzie większa niż zaległości, wówczas podatnik otrzyma pozostałość nadpłaty;
 2. wysokość nadpłaty będzie mniejsza niż widniejące na koncie podatnika zaległości w podatkach, wtedy podatnik nie otrzyma żadnej sumy do zwrotu.

Nadpłatę można przeksięgować na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych

Druga możliwość wykorzystania widniejącej na koncie podatnika nadpłaty to decyzja (poprzez przekazanie pisma do urzędu skarbowego o zaliczenie nadpłaty) o jej zaliczeniu na poczet bieżących albo przyszłych zobowiązań w podatku PIT, na poczet podatku VAT (lub jeszcze innego typu zobowiązania publicznoprawnego).

Czym jest zwrot nadpłaty podatku PIT?

Ostatni przypadek operowania nadpłatą występuje, gdy podatnik nie posiada żadnych zaległości w podatkach oraz nie chce wydać polecenia o przekazaniu danej nadpłaty na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań. W tych okolicznościach podatnikowi nadpłata zostaje zwrócona na konto, jakie wskazał w formularzach:

 • ZAP-3 lub zeznaniu rocznym za poprzednie albo ubiegłoroczny okres rozliczeniowy (osoby fizyczne nieprowadzące żadnej działalności);
 • CEIDG-1 (osoby fizyczne prowadzące działalność wpisane do rejestru CEIDG);
 • NIP-2 (spółki cywilne);
 • NIP-8 (spółki osobowe i kapitałowe wpisane do rejestru KRS).

Podatnicy nadal mogą skorzystać z gotówkowego (pocztowego) sposobu przekazania im nadpłaty wynikającej ze złożonego zeznania rocznego. Muszą jednak pamiętać, iż dana nadpłata zostanie pomniejszona o opłatę operatora pocztowego wynikająca z gotówkowego przekazania pieniędzy.

Uwaga

Inną okolicznością powstania nadpłaty może być zaistnienie pewnego zdarzenia potwierdzonego złożeniem przez podatnika korekty. Jeszcze inną okolicznością może być także zmiana (wydanie nowej) decyzji w sprawie wymiaru podatku wobec wystąpienia dodatkowych faktów wskazujących na niższą, niż podatnik zdążył uregulować wysokość podatku.

Terminy zwrotu nadpłaty podatku PIT?

Ordynacja podatkowa jasno wskazuje terminy zwrotów podatków (także PIT). Jednak aby mówić o terminie zwrotu podatku PIT, należy wskazać, iż zależy on przede wszystkim od momentu (dnia) złożenia pierwotnego (korekty) zeznania rocznego przez podatnika.

Terminy złożenia rocznych deklaracji PIT i zwrotu podatku PIT w 2020 r.

Rodzaj rocznego zeznania

Ostateczny termin złożenia zeznania w US

Sposób złożenia zeznania rocznego

Ostateczny termin zwrotu podatku PIT

PIT-28

2 marca  2020 r.

elektronicznie

45 dni, począwszy od następnego dnia po dniu złożenia deklaracji.

w formie papierowej

3 miesiące, począwszy od następnego dnia po dniu złożenia zeznania.

PIT-36
PIT-36L
PIT-37
PIT-38

30 kwietnia 2020 r.

elektronicznie

45 dni, począwszy od następnego dnia po dniu złożenia deklaracji.

w formie papierowej

3 miesiące, począwszy od następnego dnia po dniu złożenia zeznania.

 

Uwaga

Zeznania złożone do 14 lutego 2020 r., z których wynika podatek do zwrotu dla danego podatnika, będą uznawane za przekazane do urzędu skarbowego nie prędzej niż w terminie 15 lutego 2020 r. Zatem termin zwrotu podatku zeznań rocznych złożonych przed 15 lutym 2020 r. będzie zawsze liczony od 15 lutego 2020 r. Dodatkowo należałoby wspomnieć, iż nie ma w tym wypadku żadnego znaczenia forma złożenia danego zeznania do urzędu skarbowego, tj. czy podatnik przekazał je do urzędu skarbowego w formie papierowej, czy też w formie elektronicznej.

Przykład 1

Podatnik nieprowadzący działalności gospodarczej, wynajmujący prywatne mieszkanie opodatkowane ryczałtem, złożył elektronicznie 15 stycznia 2020 r. zeznanie roczne PIT-28. Z tego zeznania wynikła nadpłata do zwrotu dla podatnika w kwocie 120zł. Maksymalny termin zwrotu danej nadpłaty będzie liczony, począwszy od 17 lutego 2020 r. z uwagi na to, że 15 lutego 2020 r. przypada w sobotę. Termin ten wyniesie 45 dni i upłynie 1 kwietnia 2020 r.

Przykład 2

Podatnik nieprowadzący działalności gospodarczej, osiągający przychody z umowy o pracę oraz umowy zlecenie, złożył do urzędu skarbowego w formie papierowej zeznanie roczne PIT-37, które organ podatkowy odebrał 29 lutego 2020 r. Z danego zeznania wynikła nadpłata do zwrotu dla podatnika w kwocie 1.260zł. Podatnik pomimo przygotowania zeznania w usłudze Twój e-PIT nie dokonał żadnych czynności z nim związanych i postanowił samodzielnie przygotować i wysłać zeznanie. Ostateczny termin zwrotu danej nadpłaty w tym przypadku będzie liczony, począwszy od dnia następnego po dniu otrzymania przez urząd skarbowy danego zeznania tj. od 1 marca 2020 r. Termin ten (3 miesiące) upłynie 1 czerwca 2020 r.

Przykład 3

Podatnik nieprowadzący działalności gospodarczej osiągnął w 2019 r. przychody z obrotu papierami wartościowymi. Biuro maklerskie obsługujące danego podatnika przekazało mu PIT-8C. Podatnik zalogował się 29 lutego 2020 r. do usługi Twój e-PIT, zweryfikował poprawność zeznania rocznego PIT-38, po czym dokonał jego akceptacji. Z powyższego rocznego zeznania wynikła nadpłata do zwrotu dla podatnika w kwocie 410zł. Maksymalny termin zwrotu danej nadpłaty w tym przypadku będzie liczony, począwszy od dnia następnego po dniu akceptacji (zatwierdzenia) rocznego zeznania w usłudze Twój e-PIT przez podatnika, tj. od 1 marca 2020 r. Termin ten (45 dni) upłynie 15 kwietnia 2020 r.

Przykład 4

Podatnik nieprowadzący działalności gospodarczej, rozliczający wspólnie dochody małoletnich dzieci złożył elektronicznie (poza usługą Twój e-PIT) samodzielnie przygotowane roczne zeznanie PIT-36 dnia 20 lutego 2020 r. Urząd skarbowy w wyniku czynności sprawdzających wykrył błąd w nieprawidłowej wysokości kwoty (zaniżonej) ulgi na dzieci oraz rehabilitacyjnej. Organ podatkowy wezwał podatnika do złożenia korekty, którą ten skutecznie przekazał dnia 16 marca 2020 r. (UPO). W powyższych okolicznościach maksymalny termin zwrotu danej nadpłaty należy ustalić, począwszy od dnia następnego po dniu przekazania (data z UPO) rocznego zeznania PIT-36 do urzędu skarbowego. Termin ten (3 miesiące) upłynie 15 czerwca 2020 r. (z uwagi na to, iż dzień 13 czerwca 2020 r. to sobota).

Uwaga na korektę zeznania rocznego

Procesowi składania zeznań rocznych towarzyszy nieodzownie popełnianie przez niektórych podatników błędów przy wypełnianiu danych zeznań.

Jeżeli podatnik jeszcze przed interwencją (zauważaniem) organu podatkowego sam zauważy błąd i zdąży go skorygować, składając stosowną korektę zeznania, wówczas termin zwrotu nadpłaty (jeżeli ona nadal wystąpi) wyniesie 2 miesiące, począwszy od dnia następnego po dniu złożenia korekty, ale nie wcześniej niż 3 miesiące od daty złożenia pierwotnego rocznego zeznania.

Gdy natomiast urząd skarbowy pierwszy zauważy błąd i rozpocznie przeprowadzanie tzw. czynności sprawdzających, wtedy, jeżeli:

 • skutek korekty danego zeznania rocznego to kwota nie większa niż 1000zł, wtedy urząd skarbowy (nie we wszystkich przypadkach) może dokonać automatycznej korekty (podatnik otrzyma kopię tej korekty) a termin zwrotu nadpłaty wyniesie 3 miesiące, począwszy od dnia następnego po dniu jej złożenia albo terminu złożenia ustawowego sprzeciwu przez podatnika;
 • podatnik zostanie wezwany przez organ podatkowy do złożenia stosowanej korekty, wówczas termin 3 miesięcy liczony będzie od UPO dnia skutecznego przekazania rocznej deklaracji korygującej.

 

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00