Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradnik rozliczenia Koniec lutego – czas na PIT-11, PIT-8C, PIT-40A/11A

Koniec lutego – czas na PIT-11, PIT-8C, PIT-40A/11A

▪ 6 marca 2018 r. ▪ Zaktualizowano: 4 września 2019 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Podatnicy, którzy w roku podatkowym uzyskiwali dochody za pośrednictwem płatników, powinni otrzymać informacje na formularzach PIT-11, PIT-8C, PIT-40A/11A do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Koniec lutego – czas na PIT-11, PIT-8C, PIT-40A/11A

Deklaracje wystawiane przez płatników

PIT-11

Podatnicy zatrudnieni na umowę o pracę, umowę zlecenie lub o dzieło otrzymują od swoich pracodawców i zleceniodawców informację roczną na formularzu PIT-11. Deklaracja ta stanowi podstawową informację o przychodach, dochodach, kosztach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. PIT-11 wystawiają płatnicy, którzy w trakcie roku obliczają, pobierają i wpłacają do fiskusa zaliczki na podatek dochodowy. Wystawienie deklaracji PIT-11 i przekazanie jej podatnikowi oraz do urzędu skarbowego jest obowiązkiem płatnika. Nie musimy wnioskować o taką informację.

PIT-11 wystawiany jest też przez organy rentowe, za w przypadku wypłaty należności stanowiących prawa majątkowe z tytułu niezrealizowanych świadczeń w związku ze śmiercią świadczeniobiorcy, otrzymują go osoby, które uzyskały świadczenie należne po osobie zmarłej.

Z informacji zawartych w PIT-11 podatnicy korzystają przy sporządzania zeznań rocznych PIT-37 lub PIT-36. Są to deklaracje osób fizycznych, których dochody podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych z zastosowaniem skali podatkowej.

W ubiegłych latach pracownik miał możliwość złożenie wniosku PIT-12 o sporządzenie rozliczenia rocznego przez pracodawcę, jeśli miał tylko jednego płatnika i spełnił wymagane warunki. Pracodawca składał w imieniu pracownika druk PIT-40 i nie sporządzał wtedy informacji PIT-11, a podatnik nie musiał składać sam PIT-37. W roku 2018 pracodawca nie będzie miał możliwości rozliczenia pracownika za rok 2017. Z dniem 15 marca 2017 r. uchylony został art. 37 updof. Oznacza to, że podatnicy nie mogą zlecać płatnikom dokonania rocznego obliczenia podatku na druku PIT-40.

W przypadku wypłat zagranicznych w niektórych przypadkach PIT-11 zastępowany jest informacją IFT.

PIT-8C

PIT-8C to informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych

Informację PIT-8C sporządza się w związku z wypłatami stypendiów lub wynagrodzeń pochodzących z tzw. innych źródeł, z tytułu, których nie występuje konieczność pobrania zaliczki na podatek.

W PIT-8C płatnik lub podmiot niebędący płatnikiem wykazuje:

 • stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego;
 • stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe, udostępnianych do publicznej wiadomości;
 • kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny;
 • kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego);
 • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (wszystkie te kwoty, które nie są wykazywane na PIT-11 lub PIT-11A);
 • alimenty;
 • stypendia;
 • dotacje (subwencje) niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą;
 • dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 ustawy o podatku PIT;
 • przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach;
 • należne przychody (nawet, gdy nie zostały faktycznie otrzymane) z działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku podatkowego.

Na formularzu PIT-8C otrzymamy też dane do wypełnienia PIT-38, o uzyskanych dochodach oraz poniesionych kosztach w okresie całego roku podatkowego z kapitałów pieniężnych:

 • odpłatnego zbycia papierów wartościowych;
 • realizacji praw wynikających z papierów wartościowych;
 • odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających,
 • odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną;
 • objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Terminem dostarczenia podatnikowi informacji PIT-8C za rok podatkowy 2017 jest 28 lutego 2018 roku (wtorek).

PIT-40A/PIT-11A

PIT-40A/PIT-11A sporządzają organy rentowe. PIT-40A – jest to roczne obliczenie podatku przez organ rentowy dla osób, które przynajmniej w grudniu 2017 roku uzyskały dochody z tytułu emerytury, renty, świadczenia przedemerytalnego, zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego lub renty socjalnej i nadal to świadczenie uzyskują. Nie wszyscy świadczeniobiorcy otrzymają z organu rentowego PIT-40A.

PIT-11A – Informację o dochodach w roku podatkowym (na druku PIT-40A/11A z zaznaczeniem odpowiednią wersji) otrzymają osoby, które:

 • nie pobierały świadczeń do końca roku podatkowego lub nie są świadczeniobiorcami w momencie rozliczenia;
 • w stosunku, do których ustał obowiązek poboru zaliczek (na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, zwolniono organ rentowy w całości lub w części z obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy);
 • złożyły oświadczenie o zamiarze opodatkowania swoich dochodów łącznie z dochodami małżonka lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci i nie odwołały go przed końcem roku;
 • pobierały zasiłki przysługujące z ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa;
 • złożyły w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego rozliczenia swoich dochodów z małżonkiem, dziećmi itp. i do końca roku podatkowego nie złożyły oświadczenia o rezygnacji z tego zamiaru;
 • złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek wg. wyższej skali podatkowej lub bez pomniejszania o miesięczną kwotę zmniejszenia, czyli o 46,33 zł;
 • którym nie pobierano zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Terminy przekazania informacji PIT-11, PIT-8C, PIT-40A/11A

Podmioty sporządzające informację o wypłaconych kwotach, przekazuje PIT-11, PIT-8C, PIT-40A/11A podatnikowi, na rzecz, którego dokonywał wypłat, nie później niż do końca lutego roku następującego po rozliczanym roku podatkowym. Nie ma znaczenia, w jaki sposób będzie przekazana deklaracja PIT-11, PIT-8C, PIT-40A/11A - w formie drukowanej czy też elektronicznej – w każdym przypadku terminem ostatecznym jest koniec lutego roku następującego po rozliczanym roku podatkowym. Jeśli ostatni dzień lutego jest w danym roku dniem wolnym od pracy, termin (zgodnie z zapisami ustawy o PIT) przesuwa się na najbliższy dzień roboczy po tym dniu. W 2018 roku 28 lutego to wtorek, tak, więc dla przekazania podatnikom informacji za 2017 rok obowiązuje termin 28 lutego 2018 roku.

Zeznania podatników w oparciu o informacje PIT-11, PIT-8C, PIT-40A/11A

Do składania rocznych zeznań podatkowych wykorzystujemy formularze PIT odpowiednie do rozliczenia naszych dochodów/przychodów. Wybór rocznych deklaracji PIT zależy od źródła przychodów oraz metody rozliczania.

Osoby, które w roku podatkowym uzyskały dochody wyłącznie za pośrednictwem płatników, informacje z otrzymanych PIT-11, PIT-8C, PIT-40A/11A przenoszą do formularza PIT-37. Zeznania tego nie muszą składać emeryci/renciści, którzy otrzymali PIT-40A i nie mają innych źródeł dochodów/przychodów ani nie korzystają z ulg i odliczeń podatkowych. Obecnie 1% swojego podatku mogą oni przekazać wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego składając do urzędu skarbowego wniosek na druku PIT-OP.

Jeśli rodzaj innych dochodów podatnika nie pozwala na złożenie zeznania rocznego na druku PIT-37, to dane z PIT-11, PIT-8C, PIT-40A/11A należy przenieść do odpowiednich rubryk formularza PIT-36. Gdy źródłem przychodów są inwestycje kapitałowe, to na podstawie informacji PIT-8C należy sporządzić zeznanie na formularzu PIT-38. Druk PIT-38 dotyczy rozliczenia przychodów z kapitałów pieniężnych.

Dane z PIT-11, PIT-8C, PIT-40A/11A we wstępnie wypełnionych zeznaniach PFR

Resort finansów stara się ułatwić podatnikom rozliczenia roczne i w tym celu wprowadził usługę wstępnie wypełnionego zeznania – PFR. Do przygotowania takiego zeznania niezbędne są dane, jakie administracja podatkowa otrzymuje od płatników. Dlatego też usługa dostępna jest dopiero w drugiej połowie marca, kiedy do urzędów skarbowych spłyną informacje PIT-11, PIT-8C, PIT-40A/11A i urzędnicy skarbowi mogą sporządzić wstępnie wypełnione zeznania.

Możliwe jest skorzystanie z nich tylko w przypadku składania przez podatnika zeznania na formularzu PIT-37 i PIT-38:

 • PIT-37- sporządzane jest na podstawie informacji od płatników: PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz informacji od organów rentowych: PIT-40A/11A;
 • PIT-38 dotyczy rozliczenia przychodów z kapitałów pieniężnych, sporządzane jest na podstawie informacji PIT-8C.

PFR stanowi jedynie propozycję rozliczenia rocznego, z której podatnik ma prawo skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku. Jeśli podatnik zdecyduje się skorzystać z usługi PFR, to jego obowiązkiem jest sprawdzenie poprawności danych wykazanych w udostępnionym zeznaniu. Zeznanie jest edytowalne i można je uzupełnić, wprowadzić w nim zmiany, poprawki, a także odliczyć ulgi podatkowe – np. na dzieci, z tytułu korzystania z sieci internetowej, rehabilitacyjnej, za oddaną krew lub dokonane darowizny. Możemy też zadeklarować przekazanie kwoty 1% na rzecz wskazanej przez siebie organizacji pożytku publicznego.

Sprawdzoną, poprawioną i uzupełnioną deklarację należy podpisać i wysłać. Deklaracja jest ważna jedynie z podpisem podatnika. W przypadku zeznań składanych przez Internet podpis stanowi zestaw danych autoryzujących (Pesel lub NIP, imię, nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu wykazana w dowolnej deklaracji składanej w poprzednim roku. Nieistotne, w jakiej formie złożona była deklaracja. Jeśli nie składaliśmy żadnej deklaracji, należy wpisać zero (0). Poprawne wysłanie PIT online zostanie potwierdzone Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO).

Jak postąpić w przypadku braku informacji PIT-11, PIT-8C, PIT-40A/11A

Jeżeli w roku podatkowym uzyskaliśmy dochody/przychody z kilku źródeł, deklaracje roczne PIT-11, PIT-8C, PIT-40A/11A powinniśmy otrzymać w każdym przypadku, od wszystkich płatników i podmiotów niebędących płatnikami. Do naszego zeznania rocznego wpisujemy sumy dochodów/przychodów z danego źródła.

Może się zdarzyć, że nie dotrze do nas jakaś deklaracja. Może nie została sporządzona, a może zawiniła poczta albo była jeszcze inna przyczyna. Nie zwalnia to jednak podatnika z obowiązku rozliczenia podatkowego. W takim przypadku powinniśmy wystąpić o wystawienie informacji rocznej przez płatnika lub sporządzenie duplikatu.

Gdy nie uda się nam uzyskać dokumentu przed terminem rozliczenia PIT, trzeba wpisać do składanej deklaracji dochody/przychody na podstawie innych dokumentów, np. przelewów bankowych, zawartych umów. Warto przy tym dotrzymać terminu złożenia zeznania, nawet, jeśli nie mamy pewności, co do prawidłowości wpisywanych danych. Po otrzymaniu informacji możemy złożyć korektę zeznania, ale nie będziemy zagrożeni sankcjami za nieterminowe rozliczenie PIT.

Termin 30 kwietnia 2018 dla złożenia deklaracji PIT

Zeznania podatkowe PIT-36, PIT-37 i PIT-38 wypełniane na podstawie informacji PIT-11, PIT-8C, PIT-40A/11A składamy w terminie do końca kwietnia roku następnego po roku podatkowym, jeśli jest to dzień pracy lub pierwszym dniu roboczym po tym dniu, jeśli 30 kwietnia przypada w dzień wolny od pracy.

W roku 2018 30 kwietnia jest dniem roboczym (poniedziałek), tak, więc deklaracje PIT 2018 za rok podatkowy 2017, których nie mieliśmy obowiązku złożyć do końca stycznia (PIT-28), powinniśmy złożyć do 30 kwietnia 2018 roku. Termin ten obowiązuje niezależnie od formy składania zeznań – zarówno deklaracje papierowe, jak i pity elektroniczne.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00