Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Sytuacje podatkowe Polski Ład – ulga na IPO

Polski Ład – ulga na IPO

▪ 22 grudnia 2021 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Marcin Sądej

Ulga na IPO dotyczy wydatków, jakie spółka akcyjna ponosi w związku z wejściem na rynek. Celem ustanowienia tego rodzaju preferencji było ułatwienie nowym podmiotom pierwszej emisji akcji. Ulga ta dotyczy podatników podatku CIT, a w poniższym artykule wyjaśnimy podstawowe mechanizmy jej działania.

Polski Ład – ulga na IPO

Spis treści

 1. Ulga na IPO jako zmniejszająca podstawę opodatkowania
 2. Wydatki objęte ulgą na IPO
 3. Zwolnienie PIT akcji nabytych w ramach pierwszej oferty publicznej

 

Ulga na IPO jako zmniejszająca podstawę opodatkowania

Jak stanowi dodany do ustawy CIT art. 18ed podstawa opodatkowania (stanowiąca dochód) może być pomniejszona o ulgę na IPO.

Podkreślenia zatem wymaga, że jest to ulga, która pomniejsza dochód, a nie podatek. Ulga ta odliczana jest bowiem od podstawy obliczenia podatku.

Odliczenia ulgi dokonuje się w składanym zeznaniu rocznym za ten rok podatkowy, w którym spółka wprowadzi swoje akcje po raz pierwszy na rynek giełdowy (Giełda Papierów Wartościowych) albo w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect).

Warto zatem zapamiętać, że ulga na IPO nie jest uwzględniania na etapie obliczania zaliczek na podatek. Podatnik podatku CIT może ją uwzględnić dopiero w momencie składania rocznej deklaracji podatkowej z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Ulga na IPO to preferencja podatkowa polegająca na odliczeniu określonej kwoty od podstawy opodatkowania, co ma miejsce w momencie składania rocznego zeznania podatkowego.

Wydatki objęte ulgą na IPO

Odliczeniu w ramach ulgi na IPO podlegają kwoty wydatkowane w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub z zamiarem ubiegania się o wprowadzenie tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie stanowiące:

 1. 150% wydatków na przygotowanie prospektu emisyjnego, opłaty notarialne, sądowe, skarbowe i giełdowe oraz opracowanie i publikację ogłoszeń wymaganych przepisami prawa;
 2. 50% wydatków na usługi doradztwa prawnego, w tym doradztwa podatkowego, i finansowego, nie więcej jednak niż 50 000 zł

– poniesionych bezpośrednio na dokonanie pierwszej oferty publicznej.

W tym miejscu warto wyjaśnić, czym jest wspomniany prospekt emisyjny. Otóż jest to dokument o charakterze informacyjnym, który podlega zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego, przygotowany przez emitenta akcji, które mają być przedmiotem oferty publicznej na rynku regulowanym.

W skład prospektu emisyjnego wchodzą informacje na temat akcji, sytuacji finansowej oraz ekonomicznej emitenta akcji.

Na podstawie prospektu emisyjnego emitent może ubiegać się o dopuszczenie akcji do obrotu, w związku z czym jego przygotowanie oraz emisja są niezbędnym elementem przy pierwszym wejściu na rynek giełdowy.

W odniesieniu do katalogu wydatków uprawniających do skorzystania z ulgi na IPO warto zaznaczyć, że można wyszczególnić dwie grupy takich wydatków.

Pierwsza grupa obejmuje wydatki, które mogą być uwzględnione w uldze w wysokości 150% ich wartości i nie są to wydatki w żaden sposób limitowane.

Natomiast do drugiej grupy zaliczane są wyłącznie wydatki na usługi doradztwa prawnego, podatkowego oraz finansowego, które w ramach ulgi mogą być ujęte w połowie ich wartości, a dodatkowo ustanowiono tutaj limit w kwocie 50 000 zł.

Zaznaczmy ponadto, że w uldze na IPO chodzi o wydatki poniesione bezpośrednio na dokonanie pierwszej oferty publicznej. Ustawodawca precyzuje to sformułowanie, wskazując, że chodzi o wydatki związane bezpośrednio i wyłącznie z tą ofertą poniesione w roku podatkowym, w którym dokonano pierwszej oferty publicznej dotyczącej akcji lub w roku poprzednim, nie później niż do dnia dokonania tej pierwszej oferty publicznej dotyczącej akcji.

Mamy zatem do czynienia z ustanowieniem ram czasowych wydatkowania środków na określone cele. Chociaż ulga może być uwzględniona w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym doszło do pierwszej oferty, to wydatkowanie kwot uprawniających do ulgi może mieć miejsce również w roku poprzednim.

Jest to uzasadnione, ponieważ przygotowanie pierwszej oferty publicznej jest działaniem czasochłonnym i często cały proces przekracza jeden rok podatkowy.

Przykładowo, jeżeli podatnik poniesie wydatki na przygotowanie pierwszej oferty publicznej w 2022 r. (np. na usługi doradcze w tym zakresie), w 2023 r. dojdzie do pierwszej oferty publicznej, to z ulgi na IPO będzie mógł skorzystać w 2024 r., kiedy to będzie składana deklaracja podatkowa za 2023 rok.

Ulga na IPO obejmuje swoim zakresem przedmiotowym dwie grupy wydatków, które związane są bezpośrednio i wyłącznie z pierwszą ofertą publiczną i wprowadzeniem akcji na rynek giełdowy.

Zwolnienie PIT akcji nabytych w ramach pierwszej oferty publicznej

W tym miejscu warto również wspomnieć o regulacjach ustawy PIT, które także zostały zmienione na mocy Polskiego Ładu. Chodzi tutaj o zwolnienie dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy dokonali nabycia akcji w ramach wspomnianej pierwszej oferty publicznej.

Otóż na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 105a ustawy VAT dochody ze sprzedaży tak uzyskanych akcji podlegają zwolnieniu od podatku. Dotyczy to zarówno nabytych akcji, jak i akcji otrzymanych od spadkodawcy.

Trzeba jednak podkreślić, że zwolnienie przysługuje przy założeniu spełnienia określonych warunków. Zwolnienie będzie miało miejsce, jeżeli:

 1. sprzedaż akcji nastąpi po upływie trzech lat, licząc od dnia, w którym akcje te zostały dopuszczone do obrotu oraz
 2. podatnik albo spadkodawca podatnika, którzy objęli lub nabyli te akcje, nie byli podmiotami powiązanymi ze spółką w okresie dwóch lat poprzedzających dzień objęcia lub nabycia tych akcji.

Jeżeli obydwa ww. warunki zostaną spełnione, to przy sprzedaży akcji podatnik będzie mógł skorzystać ze zwolnienia podatkowego, co oznacza, że nie zapłaci 19% podatku dochodowego od odpłatnego zbycia akcji.

Akcje nabyte w ramach pierwszej oferty publicznej w momencie ich sprzedaży będą korzystać ze zwolnienia od podatku, jeżeli nie wystąpią powiązania pomiędzy podmiotami oraz upłynie określony okres od nabycia akcji.

 

Przechodząc do podsumowania naszego dzisiejszego artykułu, należy wskazać, że ulga na IPO jest przewidziana dla podatników podatku CIT dokonujących pierwszej oferty publicznej, czyli emisji akcji na rynkach giełdowych. Warto zapamiętać, że z pierwszą ofertą publiczną związane jest również zwolnienie od podatku PIT przewidziane dla osób fizycznych dokonujących odpłatnego zbycia tak nabytych akcji.

Prawnik, Spec. ds. Rachunkowości i Rewizji Finansowej

marcin.sadej@pitax.pl

Marcin Sądej

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Ukończył kurs agenta celnego, kurs analityka finansowego oraz szkolenie w zakresie sporządzania dokumentacji podmiotów powiązanych. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00