• PIT 2016 z PITax.pl

  Bezpłatny
  i najprostszy w Polsce
  program PIT

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Gazeta Wyborcza
 • E-Deklaracje
 • Comodo Internet Secure
 • Rzetelna Firma
 • Innowacyjna Gospodarka
 • PIT 2016 z PITax.pl

  Rozlicz PIT 2016 z PITax.pl. Wypełnisz u nas PIT-y dla siebie, jak i dla rodziny. Możesz wybrać rozliczenie PIT 2016 online, jak i wypełnione poprzez program PIT 2016 online zeznanie wydrukować i zanieść osobiście do urzędu skarbowego. Wypełnienie PIT z PITax.pl jest proste - wystarczy jedynie odpwoiedzieć na parę prostych pytań i mamy wypełniony poprawnie PIT.

 • Rozliczenie PIT online 2016 - zobacz co możesz zrobić, aby zapłacić jak najniższy podatek!

  Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem na temat PIT 2016 przygotowanym przez PITax.pl Łatwe podatki. Znajdą w nim Państwo kompendium wiedzy na temat rozliczenia PIT 2016, a w nim informscje na temat możłiwych sposobach rozliczeń, o obowiązującuch ulgach i limitach w PIT 2016, a także o dokumentach. jaki należy przechowywać w związku z odliczeniami. Ponadto poniższy przewodnik został wzbogacony bazą wiedzą dotyczącą rozliczenia PIT 2016 oraz formularzami PIT do pobrania w najnowszych wersjach obowiązujących w roku 2016.

  • Druki PIT 2016

  • Ulgi
   w PIT 2016
   PIT/O

  • Ulgi
   w PIT 2016
   PIT/D

  • Limity ulg
   w PIT 2016

  • Artykuły
   na temat
   PIT 2016

 • Kiedy mogę rozliczyć się wspólnie z małżonkiem

  Kiedy mogę rozliczyć się wspólnie z małżonkiem

  W rocznych rozliczeniach PIT wyróżniamy trzy sposoby rozliczeń:

  1. rozliczenie indywidualne,
  2. rozliczenie wspólnie z małżonkiem,
  3. rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

  Rozliczenie wspólne z małżonkiem oraz jako osoba samotnie wychowująca dziecko jest możliwe tylko dla PIT-37 i PIT-36. Wyboru sposobu opodatkowania dokonujemy poprzez zaznaczenie krzyżyka w poz.6. W pozostałych PIT-ach (czyli w PIT-28, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39) możemy rozliczyć się tylko indywidualnie.

  Rozliczenie wspólne z małżonkiem mogą wybrać osoby, których małżeństwo trwało cały poprzedni rok oraz pomiędzy którymi przez cały poprzedni rok istniała wspólnota majątkowa.

  Rozliczenie wspólne z małżonkiem jest również możliwe, gdy nasz współmałżonek zmarł w roku, za który rozliczamy PIT lub w roku, w którym składamy PIT. Przykładowo, jeśli rozliczamy PIT za 2016 r., to wspólnie z małżonkiem możemy rozliczyć się, gdy małżonek zmarł w roku 2016 lub 2017. Oczywiście, pod warunkiem, że byliśmy małżeństwem od 1 stycznia 2016 roku lub wcześniej.

  Rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dziecko mogą wybrać osoby, które samotnie wychowywały dzieci w roku, za którym rozliczają PIT. Nawet tygodniowe samotne wychowywanie dziecka uprawnia do skorzystania z tej preferencyjnej formy opodatkowania.

  Polecamy rozliczenie PIT za 2016 online - czytelny kreator zadaje łatwe pytanie użytkownikowi oraz podpowiada, kiedy można rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

   

 • Ulgi w PIT 2016 - rozliczane w PIT/O

  Ulgi w PIT 2016
  - rozliczane w PIT/O

  Przysługujące nam ulgi i odliczenia mogą znacznie obniżyć nasz podatek do zapłaty lub zwiększyć kwotę zwrotu podatku.  Na rozliczenie PIT 2016 składa się wypełnienie głównego zeznania rocznego oraz załączników, w którym można wykazać poszczególne ulgi. Jednym z załączników służących od odliczenia ulg jest PIT/O.

  W PIT/O możemy odliczyć od dochodu następujące ulgi: darowizny przekazane na cele pożytku publicznego, na cele kultu religijnego, na działalność opiekuńczo-charytatywną kościoła, darowiznę z tytułu oddania krwi, wydatki rehabilitacyjne, zwrot nienależnie pobranych świadczeń, ulgę na internet oraz wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego.

  Natomiast od podatku w PIT/0 możemy odliczyć ulgę na dzieci, ulgę zagraniczną, ulgę za wyszkolenie uczniów oraz składki na ubezpieczenia z tytułu zawarcia umowy aktywizacyjnej z osobą bezrobotną.

  PIT/O jest załącznikiem do PIT-37, PIT-36 i PIT-28. Małżonkowie, gdy rozliczają się wspólnie składają jeden załącznik PIT/O. W sytuacji, gdy małżonkowie rozliczają się indywidualnie i każdy z nich korzysta z odliczeń, załącznik PIT/O wypełnia i dołącza do swojego zeznania każdy z małżonków, podając w nim dane identyfikacyjne obojga małżonków.

 • Ulgi w PIT 2016 - rozliczane w PIT/D

  Ulgi w PIT 2016
  - rozliczane w PIT/D

  Wypełniając PIT 2016 możemy odliczyć przysługujące nam ulgi związane z wydatkami mieszkaniowymi. Do wykazania odliczeń z tytułu poniesionych kosztów na dom służy załącznik PIT/D.

  W PIT/D od dochodu możemy odliczyć następujące ulgi: ulgę odsetkową (wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego), ulgi remontowe, budowlane, na wynajem - na zasadzie praw nabytych oraz ulgi mieszkaniowe, które w poprzednich latach nie znalazły pokrycia w dochodzie - czyli takie ulgi, które były wyższe niż nasz dochód. W takiej sytuacji pozostałą część ulgi możemy rozliczyć w danym roku i w latach następnych aż do całkowitego rozliczenia całej wysokości ulgi.

  Od podatku w PIT/D możemy odliczyć ulgę mieszkaniową (z tytułu gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej, ulgi na zasadzie praw nabytych oraz ulgi na dom, które nie znalazły pokrycia w podatku w poprzednich latach - czyli takie, które były wyższe niż nasz podatek. W takiej sytuacji nierozliczoną jeszcze część ulgi możemy rozliczyć w danym roku i w latach następnych aż do całkowitego rozliczenia całej wysokości ulgi.

  Ulgi na zasadzie praw nabytych oznaczają, że nie obowiązują one w roku podatkowym (2016 / 2017 ), ale osoby, które nabyły prawo do danych ulg (np. dużej ulgi budowlanej) oraz rozpoczęły je odliczać w roku ich obowiązywania mogą wciąż rozliczać daną ulgę.

  PIT/D jest załącznikiem do PIT/28, PIT-36 oraz PIT-37. Małżonkowie, bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie albo wspólnie z małżonkiem), składają jeden załącznik PIT/D, podając w nim dane identyfikacyjne obojga małżonków. Zasada ta nie dotyczy małżonków, w stosunku do których orzeczono separację.

   

 • Limity ulg w PIT 2016

  Limity ulg w PIT 2016

  Limity kwotowe dla poszczególnych przedstawiają się następująco:

  1. dla ulg odliczanych od dochodu:

  • ulga rehabilitacyjna - wydatki na zakup leków - możemy odliczyć nadwyżkę ponad 100 zł miesięcznie.
  • ulga rehabilitacyjna - opłacenie przewodników, utrzymanie psa przez osoby niewidome, używanie samochody osobowego na przejazdy na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - limit dla każdej kategorii wynosi 2280 zł rocznie
  • darowizna na kult religijny, darowizna na cele pożytku publicznego, darowizna z tytułu oddania krwi - łączne odliczenie tych trzech darowizn nie może przekroczyć 6% dochodu.
  • wpłaty na ikze - limit odliczenia wynosi 4 866 zł.
  • ulga na internet - limit odliczenia na jedną osobę wynosi 760 zł.
  • darowizna na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą - dana ulga nie ma limitu, a zatem możemy odliczyć kwotę wydatków faktycznie poniesionych.
  • ulga odsetkowa - odliczeniu podlegają odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty odpowiadającej 325.990 zł
  • ulga badawczo-rozwojowa - mikro, mali i średni przedsiębiorcy nie mogą odliczyć więcej niż 30% kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz 20% pozostałych kosztów kwalifikowanych, duzi przedsiębiorcy nie mogą odliczyć więcej niż 30% kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych

  2. dla ulg odliczanych od podatku:

  • ulga prorodzinna - limit ulgi wynosi 92,67 na pierwsze dziecko, 92,67 na drugie dziecko, 166,67 na trzecie dziecko oraz 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko. Podano kwoty odliczeń miesięcznych.
  • ulga mieszkaniowa - kwota odliczenia wynosi 30% poniesionych wydatków nie więcej niż 11 340 zł.

  Polecamy rozliczenie PIT 2016 przez internet - rozliczenie PIT on line jest dużo łatwiejsze i szybsze niż rozliczenie PIT ręcznie, a ponadto program do PIT sam uwzględnia odpowiednie limity danych ulg.

   

 • PITy 2016 - jakie dokumenty dołączyć?

  PITy 2016 - jakie dokumenty dołączyć?

  Rozliczenie PIT 2016 elektronicznie, jak i ręcznie nie wymaga dołączenia żadnych dokumentów potwierdzających prawo do ulg odliczanych w PIT-ach. Dokumenty te należy jednak przechowywać przez 5 lat, licząc od końca roku, w którym złożono PIT z odliczeniem danej ulgi.

  Dokumenty potwierdzające prawa do ulg, które należy przechowywać w razie ewentualnej kontroli:

  • ulga na internet - dowody potwierdzające poniesienie wydatków na internet, np. wyciąg z rachunku bankowego, faktura za internet.
  • ulga rehabilitacyjna - dowody potwierdzające wysokość poniesionych wydatków, dowody potwierdzające, że dana osoba jest osobą niepełnosprawną, dowód pokrewieństwa z osobą niepełnosprawną - w przypadku opiekunów (np. dowody osobiste, akty urodzenia, akt małżeństwa).
  • ulga z tytułu wpłat na ikze - dowody potwierdzające opłacanie składek.
  • darowizny:

  a) oddanie krwi - zaświadczenie z centrum krwiodawstwa.

  b) na cele pożytku publicznego - dowody potwierdzające przekazaną kwotę oraz identyfikujące obdarowanego (nazwa, adres).

  c) na cele kultu religijnego - w przypadku darowizny pieniężnej dokumentem jest dowód wpłaty na rachunek bankowy, w przypadku darowizny niepieniężnej - dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę, wartość darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny.

  d) na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą - pokwitowanie odbioru darowizny oraz, w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny, sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność, a także dokument potwierdzający uczynienie darowizny - dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz kwota przekazanej darowizny.

  • ulga na dzieci - odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowa zawarta między rodziną zastępczą a starostą, zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.
  • ulga abolicyjna, zagraniczna - dokumenty stwierdzające zapłacenie podatku za granicą.
  • ulga odsetkowa - dowody potwierdzające poniesienie wydatków, zaświadczenie o wysokości zapłaconych odsetek wystawione przez podmiot, który udzielił kredytu (pożyczki).
  • ulga mieszkaniowa - dowody potwierdzające poniesione wydatki.
 • Pobierz najnowsze druki PIT 2016 obowiązujace w roku 2017

  • PIT-28

   PIT-28

   PIT-28 - działalność gospodarcza opodatkowana ryczałtowo.

   Pobierz najnowszą wersję PIT-28
   PIT-28 w. 19 (2016/2017 ❯

  • PIT-37

   PIT-37

   PIT-37 - dla osób rozliczających dochody z pracy lub emerytury, renty.

   Pobierz najnowszą wersję PIT-37
   PIT-37 w. 23 (2016.2017) ❯

  • PIT-36

   PIT-36

   PIT-36 - dział.gosp. wg stawki 18.32% lub dochody z zagranicy.

   Pobierz najnowszą wersję PIT-36
   PIT-36 w.23 (2016/2017) ❯

  • PIT-36L

   PIT-36L

   PIT-36L - działalność gospodarcza opodatkowaną 19-procentowym podatkiem.

   Pobierz najnowszą wersję PIT-36L
   PIT-36L w. 12 (2016/2017) ❯

  • PIT-38

   PIT-38

   PIT-38 - dla osób rozliczających dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych.

   Pobierz najnowszą wersję PIT-38.
   PIT-38 w. 11 (2016/2017) ❯

  • PIT-39

   PIT-39

   PIT-39 - dla osób rozliczających dochody z odpłatneho zbycia nieruchomości.

   Pobierz najnowszą wersję PIT-39.
   PIT-39 w. 7 (2016/2017) ❯

 • Artykuły na temat PIT 2016

  • Podatek PIT
   Podatek PIT
   10 listopada 2016 r.

   Podatek PIT powinny płacić osoby fizyczne, które uzyskują wyżej wymienione dochody. Informacje o dochodach oraz wyliczony podatek wykazujemy na formularzu PIT. W zależności od rodzajów dochodów stosujemy inne formularze: PIT-37, PIT-36, PIT-28, PIT-36L, PIT-38, czy PIT-39.

   czytaj więcej

  • Ulga prorodzinna 2017 za 2016 r.
   Ulga na dzieci w PIT 2016
   10 października 2016 r.

   Zasady ulgi prorodzinnej w roku 2017 (za rok 2016) nie zmieniły się - ulga prorodzinna w roku 2017 obowiązuje na tych samych zasadach, co w roku 2016. Wysokość ulgi zależy od liczby dzieci.

   czytaj więcej

  • Limity odliczeń w PIT 2016/2017
   Limity odliczeń w PIT
   29 marca 2016 r.

   W 2017 roku rozliczamy pity z przychodów/dochodów za rok miniony, czyli 2016. W rozliczeniu pit za 2016 rok możemy uwzględnić odliczenia od przychodu lub od podatku, w zależności od tego, jaka ulga nam przysługuje. 

   czytaj więcej

  • Większy zwrot podatku
   Większy zwrot podatku
   4 grudnia 2015 r.

   Im więcej ulg i odliczeń w naszym zeznaniu rocznym, tym większy zwrot podatku. Najkorzystniejszą jest ulga na dzieci - jeśli wychowujemy co najmniej dwójkę dzieci. Wciąż popularnością cieszy się ulga na internet.

   czytaj więcej

  • Spóźniony PIT
   Spóźniony PIT
   6 października 2014 r.

   Gdy zapomnieliśmy w terminie wysłać PIT do urzędu skarbowego, to wystarczy wraz z wysłaniem spóżnionego PIT złożyć tzw. czynny żal - w którym informujemy urząd skarbowy o naszym zapominalstwie.

   czytaj więcej

  • Budowa lub remont domu (ulgi w PIT)
   Budowa lub remont domu - ulgi w pit2016
   18 listopada 2013 r.

   Jednym z rodzajów ulg, które nam przysługują przy rozliczeniu PIT są ulgi z tytułu wydatków mieszkaniowych. Rozróżniamy tu m.in. ulgę odsetkową, ulgę mieszkaniową, ulgę budowlaną.

   czytaj więcej

  • Ulga rehabilitacyjna
   Ulga rehabilitacyjna
   29 grudnia 2012 r.

   Ulga rehabilitacyjna to możłiwość odliczenia wydatków poniesionych na cele reahabiltacyjne. Odliczyć ją mogą osoby niepełnosprawne lub osoby utzrymujące osoby niepełnosprawne - jeśli poniosły stosowne wydatki.

   czytaj więcej

  • Rozliczenie podatku jako osoba samotnie wychowująca
   Osoba samotnie wychowująca a rozliczenie PIT
   29 grudnia 2012 r.

   Osoby, które wybiorą sposób rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dzieci (zaznaczenie kwadratu nr 4 w PIT-36 lub PIT-37) zapłacą mniejsze podatek, niż gdyby rozliczały się w sposób indywidualny. Aby móc się rozliczyć jako osoba samotnie wychowująca należe spełnić odpowiednie warunki.

   czytaj więcej

  • Otrzymane dokumenty
   Dokumenty potrzebne do rozliczenia PIT 2016
   12 maja 2016 r.

   W rozliczeniu rocznym pomogą informacje (druki PIT) sporządzane przez płatników i przekazane nam w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

   czytaj więcej

  pokaż więcej

 • Pobierz najnowsze załączniki PIT 2016 obowiązujace w roku 2017

  • PIT/O

   PIT/O

   PIT/O - załącznik, w którym wykazujemy ulgi odliczane od podatku i od dochodu.

   Pobierz najnowszą wersję PIT/O
   PIT/O w. 22 (2016/2017 ❯

  • PIT/D

   PIT/D

   PIT/D - załącznik, w którym wykazujemy ulgi i wydatki mieszkaniowe.

   Pobierz najnowszą wersję PIT/D
   PIT/D w. 26 (2016/2017 ❯

  • PIT/Z

   PIT/Z

   PIT/Z - załącznik, w którym wykazujemy zwolnienia podatkowe z dział. gosp.

   Pobierz najnowszą wersję PIT/Z
   PIT/Z w. 6 (2016/2017 ❯

  • PIT/BR

   PIT/BR

   PIT/BR - załącznik, w którym wykazujemy ulgę badawczo-rozwojową.

   Pobierz najnowszą wersję PIT/BR
   PIT/BR w. 1 (2016/2017 ❯

  • PIT/28A

   PIT/28A

   PIT/28A - załącznik, w którym wykazujemy dochody z jednosobowej działalności gosp.

   Pobierz najnowszą wersję
   PIT/28A w.16 (2016/2017 ❯

  • PIT/28B

   PIT/28B

   PIT/28B - załącznik, w którym wykazujemy dochody z dział. gosp - spółki.

   Pobierz najnowszą wersję
   PIT/28B w. 14 (2016/2017 ❯

  • PIT/B

   PIT/B

   PIT/B - załącznik, w którym wykazujemy dochody z działalności gospodarczek.

   Pobierz najnowszą wersję
   PIT/B w. 14 (2016/2017 ❯

  • PIT/ZG

   PIT/ZG

   PIT/ZG - załącznik, w którym wykazujemy dochody oraz podatek z zagranicy.

   Pobierz najnowszą wersję
   PIT/ZG w. 5 (2016/2017 ❯

  • PIT/M

   PIT/M

   PIT/M - załącznik, w którym wykazujemy dochody małoletnich dzieci.

   Pobierz najnowszą wersję PIT/M
   PIT/M w. 7 (2016/2017 ❯

  • PIT/DS

   PIT/DS

   PIT/DS - załącznik, w którym wykazujemy informacje na temat działów specjalnych.

   Pobierz najnowszą wersję PIT/DS
   PIT/DS w. 1 (2016/2017 ❯

Jesteś tutaj: Strona główna PIT 2016

Pomoc techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

 • (22) 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00