Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Poradnik rozliczenia Polski Ład – ulga na powrót

Polski Ład – ulga na powrót

▪ 4 stycznia 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Marcin Sądej

Ulga na powrót to specjalne zwolnienie podatkowe w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych. Jest ono dedykowane tym osobom fizycznym, które zdecydują się na powrót i stałe zamieszkanie na terenie RP. Wprowadzenie tej ulgi w ramach Polskiego Ładu ma na celu zachęcenie Polaków do powrotu do Polski z emigracji.

Polski Ład – ulga na powrót

Spis treści

 1. Kto może skorzystać z ulgi na powrót?
 2. Warunki skorzystania z ulgi na powrót
 3. Zasady korzystania z ulgi na powrót

 

Kto może skorzystać z ulgi na powrót?

Omawiane przez nas zwolnienie dedykowane jest osobom fizycznym i polega na zwolnieniu osiąganego przez nich przychodu od podatku przez określony czas.

W myśl dodanego w ramach Polskiego Ładu art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy PIT wolne od podatku są następujące przychody podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Polski:

 1. ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy;
 2. z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8;
 3. z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30c albo art. 30ca, albo w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

– w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł to miejsce zamieszkania albo od początku roku następnego.

Co istotne zwolnienie przysługuje do kwoty 85 528 zł w roku podatkowym. Nadwyżka ponad tą kwotę będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

 

Warto także zwrócić uwagę, że podatnik może samodzielnie wybrać, od którego roku zacznie korzystać ze zwolnienia. Może to być albo rok powrotu, albo kolejny rok. Jest to rozwiązanie szczególnie korzystne dla tych osób fizycznych, które zdecydowały się na powrót pod koniec roku kalendarzowego.

Ulga na powrót jest zwolnieniem limitowanym czasowo oraz kwotowo. Dodatkowo należy pamiętać, że zwolnienie nie obejmuje wszystkich przychodów podatnika, lecz wyłącznie te, które zostały wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy PIT.

Warunki skorzystania z ulgi na powrót

Oprócz zastrzeżeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy PIT trzeba mieć na uwadze, że ustawodawca wprowadził bardzo obszerne warunki do skorzystania z ulgi na powrót określone w art. 21 ust. 43 ustawy PIT.

Z przepisu tego wynika, że ulga na powrót przysługuje, jeżeli w wyniku przeniesienia miejsca zamieszkania na teren RP podatnik staje się osobą podlegającą pod nieograniczony obowiązek podatkowy oraz jeżeli podatnik nie miał miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie obejmującym:

 1. trzy lata kalendarzowe poprzedzające bezpośrednio rok, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz
 2. okres od początku roku, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do dnia poprzedzającego dzień, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W konsekwencji, na skutek przeprowadzki do RP, dana osoba musi stać się polskim rezydentem podatkowym podlegającym pod nieograniczony obowiązek podatkowy. Oznacza to, że zmiana miejsca zamieszkania nie może mieć charakteru tymczasowego. Musi dojść do przeniesienia ośrodka interesów życiowych na teren Polski.

Dodatkowo zwolnienie przysługuje tym osobom fizycznym, które zmieniły rezydencję podatkową co najmniej 3 lata wstecz.

Dalsze warunki wskazują, że dla skorzystania ze zwolnienia podatnik musi:

 1. posiadać obywatelstwo polskie, Kartę Polaka lub obywatelstwo innego kraju UE, lub państwa należącego do EOG albo Konfederacji Szwajcarskiej, lub
 2. mieć miejsce zamieszkania:
 • nieprzerwanie co najmniej przez okres, o którym mowa w pkt 2, w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej, Australii, Republice Chile, Państwie Izrael, Japonii, Kanadzie, Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Republice Korei, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Stanach Zjednoczonych Ameryki, lub
 • na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat kalendarzowych poprzedzających okres, o którym mowa w pkt 2.

 

Na potrzeby weryfikacji prawa do ulgi na powrót podatnik musi legitymować się certyfikatem rezydencji podatkowej lub innym dowodem dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

Ostatnim warunkiem wymienionym w tym przepisie jest niekorzystanie uprzednio, w całości lub w części, z tego zwolnienia – w przypadku podatników, którzy ponownie przeniosą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ulga na powrót wymaga spełnienia określonych warunków, wśród których należy wymienić posiadanie stosownego obywatelstwa lub miejsca zamieszkania oraz dokumentowanie rezydencji certyfikatem podatkowym.

Zasady korzystania z ulgi na powrót

Z ulgi na powrót można będzie skorzystać już w trakcie roku podatkowego, ponieważ płatnicy są obowiązani do jej uwzględnienia przy obliczaniu zaliczki na podatek.

Jak stanowi art. 32 ust. 1g ustawy PIT płatnik przy poborze zaliczki na podatek uwzględnia m.in. zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152.

Będzie to miało miejsce, jeżeli podatnik złoży płatnikowi sporządzone na piśmie oświadczenie, że spełnia warunki do stosowania tego zwolnienia. W oświadczeniu dotyczącym spełnienia warunków do stosowania zwolnienia podatnik określa dodatkowo rok rozpoczęcia i zakończenia stosowania zwolnienia przez płatnika. Płatnik stosuje zwolnienie najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, nie dłużej niż do upływu terminu wskazanego przez podatnika.

Jeżeli natomiast podatnik powiadomi płatnika o zmianie stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia, płatnik nie uwzględnia zwolnienia najpóźniej od kolejnego miesiąca, w którym otrzymał powiadomienie.

Ulga na powrót wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i będzie miała zastosowanie do podatników, którzy przenieśli miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po dniu 31 grudnia 2021 r. oraz do przychodów (dochodów) uzyskanych od 1 stycznia 2022 r.

Ulga na powrót będzie mogła być stosowana na etapie obliczania zaliczek na podatek przez płatnika podatku. W tym celu konieczne jest złożenie przez podatnika stosowanego oświadczenia na piśmie.

 

Podsumowując nasze dzisiejsze rozważania, wskazać należy, że ulga na powrót to nowe zwolnienie podatkowe przewidziane w ustawie PIT. Podatnicy, którzy chcą powrócić do kraju i skorzystać z tej preferencji podatkowej powinni pamiętać o konieczności spełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 43 ustawy PIT.

Prawnik, Spec. ds. Rachunkowości i Rewizji Finansowej

marcin.sadej@pitax.pl

Marcin Sądej

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Ukończył kurs agenta celnego, kurs analityka finansowego oraz szkolenie w zakresie sporządzania dokumentacji podmiotów powiązanych. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00