Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Mniejsze podatki Polski Ład – ulga 4+ dla rodzin wielodzietnych z czwórką dzieci

Polski Ład – ulga 4+ dla rodzin wielodzietnych z czwórką dzieci

▪ 12 lutego 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 13 lutego 2022 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Rząd, kontynuując konsekwentnie realizowaną politykę prorodzinną, postanowił w sposób szczególny potraktować rodziców oraz opiekunów w dużych rodzinach. Od 2022 r. wychowujący czwórkę lub więcej dzieci nie zapłacą podatku dochodowego.

Polski Ład – ulga 4+ dla rodzin wielodzietnych z czwórką dzieci

Spis treści

 1. Dla kogo ulga 4+?
 2. Co podlega uldze 4+?
 3. Jak skorzystać z ulgi 4+?
 4. Ulga 4+ a inne preferencje podatkowe

Dla kogo ulga 4+?

Aby skorzystać z ulgi dla rodzin wielodzietnych, należy spełnić szereg warunków. Omawiana preferencja podatkowa przysługuje osobom, które w danym roku wobec co najmniej czworga dzieci:

 • Wykonywały władzę rodzicielską.
 • Pełniły funkcję opiekuna prawnego dla mieszkającego z nimi dziecka.
 • Sprawowały funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.
 • Wykonywały ciążący na nich obowiązek alimentacyjny albo sprawowały funkcję rodziny zastępczej – warunek ten ma zastosowanie w przypadku pełnoletnich dzieci, które kontynuują edukację.


Ulga została przewidziana dla wszystkich osób spełniających powyższe kryteria, niezależnie od ich stanu cywilnego. Dotyczy ona zatem zarówno osób pozostających w związku małżeńskim, jak i samotnie wychowujących dzieci. Liczebność potomstwa nie jest jednak jedynym wymogiem, jaki odnosi się do dzieci, nad którymi sprawowana jest opieka przez podatnika. Rodzice lub opiekunowie prawni chcący skorzystać z przedmiotowego zwolnienia muszą wychowywać dzieci, za które uznaje się:

 • małoletnich;
 • pełnoletnich, otrzymujących zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną (niezależnie od wieku);
 • pełnoletnich, do ukończenia 25. roku życia, które wciąż się uczą lub studiują.


O ile możliwość skorzystania z ulgi 4+ przez rodziców lub opiekunów prawnych dzieci małoletnich nie nastręcza większych trudności, to wobec uczących się między 18. a 25. rokiem życia zostały nałożone istotne ograniczenia. Ulga nie przysługuje w sytuacji, w której dorosłe dziecko w trakcie roku podatkowego:

 • Podlegało opodatkowaniu podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – nie dotyczy to przychodów osiąganych z tzw. najmu prywatnego.
 • Podlegało opodatkowaniu podatkiem tonażowym lub tzw. podatkiem okrętowym.
 • Uzyskało w poprzednim roku dochody (przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania) wyższe niż 3089 zł. Do dochodów tych nie wlicza się renty. Szerzej na temat tej pułapki Polskiego Ładu informowaliśmy w artykule: Zarobki pełnoletniego dziecka a ulga 4+.


Prawo do PIT-0 dla rodziców oraz opiekunów prawnych czwórki dzieci przysługuje również za ten rok podatkowy, w którego trakcie dziecko się urodzi. Nie ma przy tym znaczenia czy czwarty potomek przyjdzie na świat 1 stycznia, czy 31 grudnia. Niezależnie od tego, czy podatnicy tylko przez część danego roku podatkowego będą spełniać wyżej wymienione warunki ulgi, to i tak będzie przysługiwać im zwolnienie względem wszystkich przychodów osiągniętych w tym okresie.

Co podlega uldze 4+?

Ulga dla rodzin wielodzietnych jest jedną z najkorzystniejszych preferencji podatkowych wprowadzonych w ramach realizacji programu Polski Ład. Wyróżnia się w szczególności szerokim zakresem jej stosowania, gdyż obejmuje przychody podatnika, które nie przekraczają 85 528 zł rocznie, a zostały osiągnięte:

 • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy;
 • z umów zlecenia;
 • z działalności gospodarczej.


Zwolnienie odnosi się do przychodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, jednolitą 5% (IP Box) albo 19% (liniową) stawką podatku dochodowego dla przedsiębiorców albo ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (niezależnie od stawki podatku).

Jak można zauważyć, skorzystanie z powyższego rozwiązania powinno wzbudzić zainteresowanie głównie u przedsiębiorców, dla których zmiany wynikające z Polskiego Ładu będą najdotkliwiej odczuwalne. Co szczególnie istotne, nie ma w tym wypadku znaczenia, jaką z trzech form opodatkowania działalności gospodarczej wybierze podatnik osiągający dochody z działalności gospodarczej: liniową, według skali podatkowej czy ryczałtową. Należy jednak pamiętać, że wskazany limit 85 528 zł odnosi się do przychodów, nie zaś dochodów podatnika.

W przypadku osób, które rozliczają się na zasadach ogólnych, kwotę 85 528 zł należy powiększyć o kwotę wolną od opodatkowania, mianowicie 30 000 zł. Oznacza to w praktyce, że rodzice oraz opiekunowie prawni, którzy pozostają na skali podatkowej, nie zapłacą podatku dochodowego nawet do kwoty 115 528 zł (85 528 zł + 30 000 zł).

Jak skorzystać z ulgi 4+?

Z ulgi dla rodzin wielodzietnych można skorzystać na dwa sposoby w trakcie roku bądź w momencie składania deklaracji podatkowej.

Ulga 4+ a inne preferencje podatkowe

Omawiane zwolnienie od opodatkowania przychodów nie wyklucza możliwości uwzględnienia ulgi prorodzinnej (na dziecko). W praktyce oznacza to, że po przekroczeniu powyższego limitu przychodów – gdy rodzice lub opiekunowie będą zobowiązani do zapłaty podatku – będą mogli dodatkowo odliczyć od podatku ulgę prorodzinną. W przypadku czwórki dzieci będzie to kwota 6 924,12 zł w skali roku, ponieważ:

1 112,04 zł – to kwota ulgi na pierwsze dziecko,

1 112,04 zł – to kwota ulgi na drugie dziecko,

2 000,04 zł – to kwota ulgi na trzecie dziecko,

2 700 zł – to kwota ulgi na czwarte i każde kolejne dziecko.

Więcej informacji na temat tego, jak rozliczać ulgę prorodzinną znajdziesz w artykule: Ulga prorodzinna

Ulga dla rodzin wielodzietnych nie wyklucza przy tym możliwości wspólnego rozliczenia ze współmałżonkiem. Oznacza to w takim przypadku, że małżonkowie nie będą zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego do kwoty nawet 231 056 zł w skali roku.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe jako prawnik zdobywał, współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 16:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00 – 18:00